(ಇಲ್ಲಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಆಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಪದ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ)

ಅಂಗಚಿತ್ತ  –  ಉಡುಗೊರೆ ೨  –  ೮೬ವ

ಅಂಗರಾಗ – ಲೇಪನದ್ರವ್ಯ ೬ – ೧೦ವ

ಅಂಚೆವಿಂಡು – ಹಂಸಪಕ್ಷಿಗಳ ಗುಂಪು ೧ – ೫೮ವ

ಅಂಭೋದಕಾಲ – ಮಳೆಗಾಲ ೯ – ೧೩

ಅಂಶುಮಾಲಿ – ಸೂರ್ಯ ೫ – ೩೨

ಅಂಸ – ಹೆಗಲು ೬ – ೭೩

ಅಕ್ಷವಲಯ – ಜಪಸರ ೪ – ೫೧

ಅಕ್ಷಾವಳಿ – ಜಪಸರ ೧ – ೧೯೮

ಅಗ – ಬೆಟ್ಟ ೪ – ೧೬

ಅಗ್ಗಲಿಸು – ಹೆಚ್ಚು, ಅತಿಶಯವಾಗು ೨ – ೧೯

ಅಗಿ – ಭಯಪಡು ೫ – ೧೦೧

ಅಗುರು – ಮೇಲಕ್ಕೇಳು, ಹೆಚ್ಚಾಗು ೫ – ೧೧೫

ಅಗುರ್ವು – ಅತಿಶಯ ೨ – ೬೫

ಅಗುರ್ವು – ಭಯ ೧ – ೧೩೮

ಅಗುಳ್ – ಅಗೆ (ನೆಲವನ್ನು) ೧ – ೧೭೪

ಅಗೆವೋಲು – ಮೊಳಕೆಹೊರಡು ೨ – ೮೩

ಅಗ್ನಿಶೌಚವಸ್ತ್ರ – ಉಬ್ಬೆಗೆ ಹಾಕಿದ ಬಟ್ಟೆ ೮ – ೪೧

ಅಘಮರ್ಷಣ – ಸ್ನಾನಮಾಡುವಾಗ ಜಪಿಸುವ ಮಂತ್ರ ೧ – ೧೭೭ವ

ಅಚ್ಚರಸಿ – ಅಪ್ಸರಸ್ತ್ರೀ ೫ – ೧

ಅಡಕಿಲ್ಗೊಳ್ – ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇರು ೬ – ೧೦೪

ಅಡಪ – ಎಲೆಅಡಕೆ ಚೀಲ ; ಸಂಚಿ ೨ – ೩೪

ಅಡ್ಡೆ ಸು – ಅಡ್ಡವಾಗು ೬ – ೧೦೨

ಅಣ್ಪು – ಲೇಪನ ೧ – ೨೬

ಅದವೞಲ್ – ಸಂತಾಪ, ವ್ಯಥೆ ೫ – ೧೭೨

ಅದೃಷ್ಟಪೂರ್ವ – ಹಿಂದೆ ಕಂಡರಿಯದ ೪ – ೨ವ

ಅಗಮ – ಪಡೆಯುವಿಕೆ, ಪ್ರಾಪ್ತಿ ೨ – ೧೧೮

ಅವಾಸಿಸು – ವಾಸನೆ ಕಟ್ಟು ೭ – ೨೧ವ

ಅಧ್ವಗ – ದಾರಿಗ, ಪ್ರಯಾಣಿಕ ೮ – ೩ರ

ಅನಪತ್ಯ – ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದವ ೫ – ೯

ಅನಿಮಿಷ – ರೆಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು, ಮೀನು ೨ – ೯

ಅನುಕಂಪಮಾನ – ನಡುಗುತ್ತಿರುವ, ದಯೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ೭ – ೪೩

ಅನುಗೆಯ್ – ಸಿದ್ಧವಾಗು ೪ – ೬೮

ಅನುರೋಧ – ನಿರ್ಬಂಧ ೬ – ೧೧೪ವ

ಅನುವಿಸು – ಬಯಸು ೭ – ೫೫ ” – ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವಂತೆ ಮಾಡು; ಅನುನಯಮಾಡು ೫ – ೨೦೭

ಅನುಶಾಸಿಸು – ಉಪದೇಶಮಾಡು ೬ – ೯೨

ಅನ್ನೆಯ – ಅನ್ಯಾಯ ೬ – ೯೨

ಅನ್ವಯ – ವಂಶ ; ಕುಲ ೬ – ೧

ಅಪತ್ಯ – ಮಗ ೧ – ೧೬೬

ಅಪನೀತ – ಕಳಚಲ್ಪಟ್ಟ ೮ – ೧೨೦

ಅಪರಾಂಭೋದಿ – ಪಶ್ಚಿಮಸಮುದ್ರ ೫ – ೨೦೮

ಅಪವರ್ಗ – ಕಡೆಗಣ್ಣು ೬ – ೨೦

ಅಬ್ಬ – ತಾವರೆ, ಕಮಲ; ಚಂದ್ರ ೫ – ೨

ಅಬ್ಬೆ – ತಾಯಿ, ಅಮ್ಮ ೧೦ – ೩೬

ಅಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ – ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಆಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊರೆಯಿಡುವ ಒಂದು ಶಬ್ದ, ಅನ್ಯಾಯ ೫ – ೧೬೯

ಅಭಿಸಾರಿಕೆ – ಕಾಮಪರವಶಳಾಗಿ ನಲ್ಲನು ಸೂಚಿಸುವ ಸಂಕೇತಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಹೆಂಗಸು ೧ – ೧೩

ಅಭ್ರಕ – ಮೋಡ ೪ – ೩೭

ಅಭ್ರಕ – ಕಾಗೆಬಂಗಾರ ೪ – ೪೫

ಅಭ್ರಗಂಗೆ – ದೇವಗಂಗಾನದಿ ೧ – ೧೯೪

ಅಬ್ಬಾಕರ – ತಾವರೆಗೊಳ ೧ – ೧೨೨

ಅಭವ – ಶಿವ ; ಪರಮೇಶ್ವರ ೮ – ೧೧೫

ಅಭಿಚಾರ – ಮಾಟ ೩ – ೧೦೩

ಅಭಿಜಾತ – ಸತ್ಕುಲಪ್ರಸೂತ ೩ – ೮೩

ಅಭಿರೂಪ – ಪಂಡಿತ, ನಿಷ್ಣಾತ ೧ – ೫೦

ಅಭಿಷವ – ಸ್ನಾನ ೨ – ೨೬

ಅಭ್ಯರ್ಹಿತ – ಹಿರಿಯ, ಪೂಜ್ಯ ೬ – ೧೬೬ವ

ಅಭ್ಯವಹಾರ –  ಆಹಾರ ೧ – ೬೮ವ

ಅಭ್ಯಾಗತ – ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸತ್ಕಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವನು ; ಅತಿಥಿ ೪ – ೬೩

ಅಭಿಷವ – ಸ್ನಾನ ೪ – ೬೨

ಅಮರನದಿ – ಗಂಗಾನದಿ ೧ – ೧

ಅಮರ್ಚುಸೇರಿಸು ೧ – ೧೩೮

ಅಮರ್ದು – ಅಮೃತ ೧ – ೩೫

ಅಮೃತಾಸಾರ – ಅಮೃತದ ಜಡಿಮಳೆ ೯ – ೯೧

ಅರಮೆ – ವಿಶೇಷವಾಗಿ ೮ – ೧೩೯

ಅರಸಂಚೆ – ರಾಜಹಂಸ ೫ – ೧೪

ಅರೆವಾನಿಸಿಕೆ – ಅರ್ಧಮನುಷ್ಯತ್ವ ೧ – ೧೦

ಅರ್ತಿ – ಆಸೆ ೫ – ೨೮

ಅಲಂಪು – ಪ್ರೀತಿ ೫ – ೧೬೩

ಅಲಕ್ತಕ – ಅರಗಿನ ರಸ ೧ – ೮೩

ಅಲತಗೆ – ಅರಗಿನ ರಸ, ಅಲಕ್ತಕ ೯ – ೧೧ವ

ಅಲರ್ – ಅರಳು, ವಿಕಸಿತವಾಗು ೨ – ೮೪

ಅಲರ್ಗಣೆ – ಹೂವಿನ ಬಾಣ ೧೦ – ೫೫

ಅಲರ್ಗೊಂಚಲ್ – ಹೂವಿನ ಗೊಂಚಲು ೫ – ೫೧

ಅಲುಂಬು – ಒಗೆದು ಮಡಿಮಾಡು ೫ – ೨೭

ಅಲೆ – ಪೀಡಿಸು ೫ – ೩೩ವ

ಅಲೆಪ – ಬೀಸುವಿಕೆ ೨ – ೮೭

ಅಲೆಪ – ಚಲನೆ ೧ – ೮೩

ಅವಗಾಹನ – ಸ್ನಾನ ೧ – ೧೫

ಅವಚೂಲ – ಬಾವುಟದ ತುದಿಯಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಜೋಡಾಡುವ ಕುಚ್ಚು, ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ ಕುಚ್ಚು ೮ – ೨

ಅವಜ್ಞೆ- ತಿರಸ್ಕಾರ ೫ – ೧೨೧ವ

ಅವತಂಸ – ಕಿವಿಯ ಆಭರಣ ೫ – ೭೦

ಅವಧರಿಸು – ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳು ೫ – ೨೦೮

ಅವಮೆ – ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ೯ – ೧೩

ಅವಸರ – ಅವಕಾಶ ೨ – ೮೨

ಅವಿತಥ – ಸತ್ಯ ೨ – ೮೬

ಅವಿನಯ – ಕೆಟ್ಟನಡವಳಿಕೆ ೧೦ – ೩ವ

ಅವಿಭಾವ್ಯ – ಗುರುತು ಹಿಡಿಯಲು ಆಗದವನು ೮ – ೬೧

ಅವ್ವಳಿಸು – ಮೇಲೆ ಬೀಳು ೫ – ೩೩

ಅಶ್ರುತಪೂರ್ವಹಿಂದೆದೂ ಕೇಳದಿರುವ ೧ – ೧೨೮

ಅಸವಸ – ಆತುರ, ತ್ವರೆ ೧ – ೧೮೮

ಅಸಿತಾಹಿ – ಕರಿನಾಗರಹಾವು ೫ – ೧೧೫

ಅಸಿತೋರಗ – ಕರಿನಾಗರಹಾವು ೧ – ೧೫೨

ಅಸಿಯುಗುರ್ – ತೆಳುವಾದ ಉಗುರು ೩ – ೫೫

ಅಹಮಹಮಿಕೆ – ನಾನು ಮುಂದು ತಾನು ಮುಂದು ಎಂಬ ಹುರುಪು, ಉತ್ಸಾಹ ೩ – ೧೮

ಅಳಕ – ಮುಂಗುರುಳು ೧ – ೬೧ವ

ಅಳರು – ವ್ಯಾಪಿಸು, ಹರಡು ೬ – ೮೩

ಅಳೀಕ – ಸುಳ್ಳಾದ, ಮೋಸದ ೬ – ೮೩

ಅಳುಪು – ಪ್ರೀತಿ ೫ – ೩೩ವ

ಅಳುರ್ – ಆವರಿಸು, ಹರಡು ೧೦ – ೫೬

ಅಳ್ಕು – ಶಕ್ತಿಗುಂದು ೫ – ೮೦

ಅಱಗುಲಿ – ಧರ್ಮಭ್ರಷ್ಟ ೧ – ೧೪೮

ಅಱಲ್ಗೊಳ್ – ಬಾಯಾರು ೮ – ೮೧

ಅಱುಂಬುನೀರ್ – ಬತ್ತಿದ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ತೋಡಿದಾಗ ಬರುವು ನೀರು, ಚಿಲುಮೆ ೮ – ೧ವ

ಅೞಲ್ – ದುಖ ೧ – ೧೫೪ ಅೞ್ತಱು – ಪ್ರೀತಿ ೩ – ೧ ಅೞ್ತವಡು – ಸಂತೋಷಪಡು ೨ – ೧೧೬

ಆಕೇಕರಾಲೋಕ – ಓರೆಗಣ್ಣು ೩ – ೧೫

ಆಗರ – ಗಣಿ, ಆಧಾರಸ್ಥಾ; ಆಕರ ೧೦ – ೪೨

ಆಗುಳಿ – ಆಕಳಿಕೆ ೬ – ೧೩೫

ಆತಪತ್ರ – ಕೊಡೆ, ಛತ್ರಿ ೩ – ೨೦

ಆತ್ಮಘಾತ – ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ೫ – ೨೦೪

ಆಭಿಜಾತ್ಯ – ಕುಲೀನತೆ ೬ – ೯೨

ಆಮಳಕ – ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ೧ – ೭೪

ಆಮಿಷ – ಮಾಂಸ ೧ – ೧೪೬

ಆರ್ – ತಣಿ, ತೃಪ್ತಿಪಡು ೩ – ೪೨

ಆರಾಧ್ಯ – ಪೂಜ್ಯ, ಗುರು ೮ – ೧೩೯

ಆರ್ಗೆ – ಯಾರ ಮಗಳು? ೧೦ – ೫೦

ಆಲಜಾಲ – ಮಿಥ್ಯಾಭಿಲಾಷೆ ೯ – ೩೭

ಆವಿಲ – ಕೊಳಕು, ಮಲಿನ ೮ – ೧೪೪

ಆಶೀವಿಷ – ಹಾವು ; ಸರ್ಪ ೩ – ೮೬

ಆಶ್ವಿಕಬಲ – ಕುದುರೆ ಸೈನ್ಯ ೮ – ೧೦೨

ಆಸ್ತ – (ಧಾ.ಆಸಱು) ಬಳಲಿದ ೩ – ೧೩೧

ಆಸವ – ಹೆಂಡ, ಮದ್ಯ ೩ – ೨೯

ಆಹ್ವಯ – ಹೆಸರು ೨ – ೧

ಆಳವಾಳ – ಪಾತಿ ೧ – ೧೮೯

ಆ – ಶಕ್ತನಾಗು ೫ – ೧೪೨

ಆಱಸು – ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸು ೫ – ೧೯೦

ಆೞ್ – ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗು ೫ – ೫೬

ಆಱಸು – ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗು, ಮುಳುಗಿಸು ೯ – ೪೨

ಇಂಗಡಲ್ – ಕ್ಷೀರಸಮುದ್ರ ೩ – ೧೧೪

ಇಂಚರ – ಇಂಪಾದ ಧ್ವನಿ ೧ – ೫೮ವ

ಇಂತುಟೆ ವಲಂ – ಇಷ್ಟೇನೆ? ಹೀಗಾಯಿತೆ? ೮ – ೬೩ವ

ಇಂದೂಪಲ – ಚಂದ್ರಕಾಂತಶಿಲೆ ೭ – ೧೪

ಇಂಧನ – ಸೌಧೆ, ಕಟ್ಟಿಗೆ ೫ – ೧೮೦

ಇಕ್ಕುವಡು – ಹೊಡೆಯಲ್ಪಡು ೮ – ೧೧೪

ಇಕ್ಕೆದಾಣ – ಬಿಡದಿ, ವಾಸಸ್ಥಳ ೨ – ೩

ಇಟ್ಟಳ – ಮನೋಹರ ೨ – ೫೫

ಇಟ್ಟಳ – ದಟ್ಟವಾದುದು ೧ – ೪೨

ಇಡು – ಬೆಳಸು ೮ – ೧೪೬

ಇನಬಿಂಬ – ಸೂರ್ಯಮಂಡಲ ೧ – ೬೭

ಇಭ – ಆನೆ ೫ – ೧೩೫

ಇರ್ಪು – ತೈವ, ಒದ್ದೆ ೭ – ೩ವ

ಇಱುಂಬು – ನಡುವೆ, ಮಧ್ಯ ೧ – ೧೦೩

ಈಂಟು – ಕುಡಿ, ಪಾನಮಾಡು ೧ – ೭೨

ಈಳ್ಕೊಳ್ – ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳು ೧ – ೩೫

ಉಕ್ಕೆವ – ಉತ್ಸಾಹ, ಆಶೋತ್ತರ ೫ – ೧೯೨

ಉಜ್ಜಳಿಸು – ಪ್ರಕಾಶಿಸು ೯ – ೧೧ವ

ಉಟಜ – ಪರ್ಣಶಾಲೆ ೧ – ೯೬

ಉಡುಪ – ಚಂದ್ರ ೭ – ೨೩

ಉಡೆ – ಸೀರೆ ೩ – ೨೭

ಉತ್ಕ – ಮೈಮರೆತ ೫ – ೧೩೯

ಉತ್ಕಂಠಿತ – ಹೆಚ್ಚು ಆಭಿಲಾಷೆಯುಳ್ಳವನು ೧೦ – ೧೮

ಉತ್ಕಲಿಕೆ – ೧ ಕಾಮೋದ್ರೇಕ ೨ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ೮ – ೧೨೫

ಉತ್ತಮಾಂಗ – ತಲೆ ೧ – ೭೧

ಉತ್ತರೀಯ ವಸನ – ಹೊದೆಯುವ ಪಂಚೆ ೧ – ೨೫

ಉತ್ತವಳಿಕೆ – ಕಾತರತೆ ೫ – ೨೦೩

ಉತ್ಸಂಗ – ತೊಡೆ ೨ – ೫೫

ಉತ್ಸೇಧ – ಎತ್ತರ ೧ – ೧೪೬ವ

ಉದಮೇಲೆ – ಸಮುದ್ರದ ಪ್ರವಾಹ, ಅಲೆ ೯ – ೪೬

ಉದ್ದೆಸ – ಉದ್ದೇಶ ೫ – ೪೬

ಉನ್ನತಿಕೆ – ಹಿರಿಮೆ, ಪೆಂಪು ೨ – ೧೦೮

ಉಪಚಯ – ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ೭ – ೪೭

ಉವಧಾನ – ತಲೆದಿಂಬು ೨ – ೬೫

ಉಪಪ್ಲವ – ಬಾಧೆ, ತೊಂದರೆ ೨ – ೧೬

ಉಪಶಮನ – ಅಡಗುವಿಕೆ, ಶಾಂತಿ ೫ – ೧೧೮

ಉಪಶ್ರುತಿ – (ಜೋಯಿಸರನ್ನು ಕೇಳುವ) ಭವಿಷ್ಯ ೨ – ೬೮

ಉಪಾಂಶುವಧೆ – ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕೊಲೆ ೩ – ೧೦೩ವ

ಉಷಾರೂಢ – ಏರಿದ, ಪಡೆದ ೩ – ೧ವ

ಉಪಾಲಂಭನ – ನಿಂದೆ ೫ – ೧೭೬

ಉಪ್ಪವಡಿಸು – ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಏಳು, ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳು ೬ – ೬೬ವ

ಉಬ್ಬೆಗ – ಉದ್ವೇಗ ೩ – ೧೦೫

ಉಮ್ಮಳಿಸು – ದುಖಪಡು ೬ – ೧೦೦

ಉರುಪು – ಸುಡು, ದಹಿಸು ೧ – ೧೪

ಉರುಳಿ – ವಿಲೇಪನ ೭ – ೩

ಉರ್ಚು – ಜಾರಿಬೀಳು ೭ – ೧೩ವ

ಉರ್ಚುಹೊರಕ್ಕೆ ಬರು ೮ – ೧೫೬

ಉರ್ವರೆ – ಭೂಮಿ ೧ – ೯೯

ಉಲುಪು – ಶಬ್ದ ೧ – ೩೨ ಉಲ್ಲೋಲ – ದೊಡ್ಡ ಅಲೆ ೩ – ೧೦

ಉಷ್ಣೀಷ – ರುಮಾಲು ೫ – ೧೮೪ವ

ಉಳ್ಳವರ್ – ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಳು ೫ – ೧೧ವ

ಊರುದಘ್ನ – ತೊಡೆಯವರೆಗೂ ಮುಳುಗುವ ೮ – ೬೦ವ

ಊರುಯುಗ – ಎರಡು ತೊಡೆಗಲು ೨ – ೩೮

ಊರ್ಣೆ – ಹುಬ್ಬಿನ ನಡುವಿನ ಕೂದಲು ೨ – ೧೦೯

ಊಷರ – ಬಂಜರುನೆಲ ೧ – ೧೨೪

ಋಜುವೃತ್ತಿ – ಸರಳಸ್ವಭಾವ ೧೦ – ೮೯

ಎಡೆವರಿ – ಮಧ್ಯೆ, ಅಂತರವನ್ನು ಹೊಂದು, ಹಿಂದೆ ಬೀಳು ೪ – ೮

ಎಡ್ಡ – ಸುಂದರ ೩ – ೨೫

ಎಮೆಯಱುಗಲ್ – ಒತ್ತಾದ ಕಣ್ಣಿನ ರೆಪ್ಪೆ ೫ – ೧೦೨

ಎರವುಗೊಳ್ – ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳು ೫ – ೧೯೭

ಎರೆ – ಆಹಾರ ೧ – ೧೫೨

ಎಲರ್ – ಗಾಳಿ ೧ – ೨೫

ಎಲವ – ಬೂರುಗದ – ಮರ ೧ – ೧೦೫

ಎಲ್ಗಳ್ – ಮೂಳೆಗಳು ೧ – ೧೯೮

ಎಸಕ – ಕಾರ್ಯ, ಪ್ರಭಾವ ೧ – ೧೦೭

ಎಳವುಳಿಲ್ದಾಣ – ಕೋಮಲವಾದ ಮರಳುದಿಣ್ಣೆ ೮ – ೬೦

ಎಳವರೆ – ಬಾಲಚಂದ್ರ ೨ – ೪೨

ಎಳೆಕುಳಿಗೊಳ್ – ಪಡೆಯಲು ತವಕಿಸು ೨ – ೫೬

ಎಱಂಕೆ – ರೆಕ್ಕೆ ೧ – ೯೭ವ

ಎಯ – ಒಡೆಯ, ಸ್ವಾಮಿ ೧ – ೮

ಎವಟ್ಟು – ಆಶ್ರಯಸ್ಥಾನ ೭ – ೨೨

ಎೞಲ್ – ಜೋಲು ೨ – ೧೨

ಏಳಿಸು – ತಿರಸ್ಕರಿಸು ೨ – ೧೭

ಏ – ಗಾಯ, ಹುಣ್ಣು ೧೦ – ೩೦ವ

ಐಕಿಲ್ – ಚಳಿ, ಶೀತ

ಒಚ್ಚತಂ – ಒಂದೇಸಮನೆ ೯ – ೧೧ವ

ಒಡರಿಸು – ಉಂಟುಮಾಡು ೨ – ೫೯

ಒಡರ್ಚು – ಹುಟ್ಟು ೧ – ೧೪೭

ಒತ್ತಂಬ – ಒತ್ತಡ, ಬಲಾತ್ಕಾರ ೧ – ೧೪೬

ಒಳ್ಳಾರ – ಒಳ್ಳೆಯ ದಾರಿ ೩ – ೫೧

ಓ (ಓವು) – ಸ್ನೇಹವನ್ನು ತೋರಿಸು ೫ – ೧೪೮

ಓಪ – ಇನಿಯ, ಕಾಂತ ೫ – ೧೩೪

ಓರಂತೆ – ಒಂದೇಸಮನೆ ೨ – ೪೯

ಓಸರಿಸು – ಹಿಂಜಲಿ ೮ – ೩೬

ಓಸರಿಸು – ಓರೆಯಾಗು ೫ – ೧೯೩

ಓಸರಿಸು – ಸರಿಪಡಿಸು ೬ – ೭೮

ಓಜ – ಗುರು, ಆಚಾರ್ಯ ೫ – ೪೪