ಗುರುಪತ್ನಿ
ದೇವಕಿ
ಗೋಪಿಯರು
ಸಖಿಯರು
ಕಂಸನ ವಿಧವಾ ಪತ್ನಿಯರು
ಉಗ್ರಸೇನ
ವಸುದೇವ
ಗಾರ್ಗ್ಯ
ಸಂದೀಪ
ವರುಣ
ಚೈದ್ಯ
ಸಾಗರ
ಶಂಖಾಸುರ
ನಂದಗೋಪ
ಬಲರಾಮ
ಕೃಷ್ಣ
ಮಾಗಧ
ಸಾತ್ಯಕಿ
ಉದ್ಧವ
ಮಂತ್ರಿ
ದಂತವಕ್ರ
ಕಿರಾತ
ಬಾಣಾಸುರ
ಕುಂಭಾಡಕ
ಕೂಪಕರ್ಣ
ಬಾಹ್ಲಿಕ
ಸೇವಕರು
ಸೈನಿಕರು