ಪಾತ್ರಗಳು
ದಶರಥ
ಸುಮಂತ್ರ
ವಸಿಷ್ಠಮುನಿ
ರಾಮ
ಲಕ್ಷ್ಮಣ
ಭರತ
ಗುಹ
ದೂಷಣಾಸುರ
ತ್ರಿಶಿರ
ರಾಕ್ಷಸಭಟರು
ಋಷಿಗಳು
ಪುರಜನರು
ಕೇಕಯ ರಾಜ
ಕೌಸಲ್ಯೆ
ಕೈಕೆ
ಸುಮಿತ್ರೆ
ಮಂಥರೆ
ಯಕ್ಷಗಾನ