ನೀನು ನಡೀ ಎಲ್ಲವ್ವನ ಗುಡ್ಡಕ
ಜಗದಂಬಿ ಜಾತ್ರಿ ಬಾಳ ಕಡಕ       ೧

ಮುನ್ನೋಳಿ ಮುಂದ ಎಲಿದೋಟಿ
ದೇವಿ ಪೂಜ್ಯಾಗುದು ಅರಭಾಟ      ೨

ಉಗರಗೋಳ ಸೌದತ್ತಿ ನಡಕ
ಜೋಗಳ ಬಾವ್ಯಾಗ ಮಾಡೂತ ಜಳಕ       ೩

ದೇವಿ ಗುಡಿಯಾಗ ಬಿಜಲಿ ಬೆಳಕಾ
ಸುತಿ ಚೌಡಕಿ ಮ್ಯಾಳ ಗುಮಗುಮಕ                   ೪

ದೇವಿ ಪೌಳ್ಯಾಗ ಮಾಡತಾರ ಬೆಳಕ
ಹೊಳ್ಳಿ  ಹೋಗಲೇನ ಹುಲಕುಂದಕ           ೫