ತಾಯೀ ತಾಯಮ್ಮನ್ಹೋರೆ          ಸುವ್ವಲಾಲೀ
ನಾನು ದಂಡಿಗ್ಹೋಗುತೀನಿ ”
ನಮ್ಮ ಹೆಂಡಾರು ಬಹುಜೋಕೆ      ”
ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪಯ್ಯನೋರೆ      ”
ನಾನು ದಂಡಿಗ್ಹೋಗುತೀನಿ ”
ನಮ್ಮ ಹೆಂಡಾರು ಬಲುಜೋಕೆ      ”
ನಮ್ಮ ತಾಯಮ್ಮನ್ಹೋರೆ  ”
ನಾನು ದಂಡಿಗ್ಹೋಗುತೀನಿ ”
ನಮ್ಮ ಹೆಂಡಾತಿ ಬಲುಜೋಕೆ       ”
ತಂಗಿ ನಾಗಮ್ಮನೋರೆ    ”
ನಾನು ದಂಡಿಗ್ಹೋಗುತೀನಿ ”
ನಮ್ಮ ಹೆಂಡಾತಿ ಬಲುಜೋಕೆ       ”
ಹಂಗೆಂದು ಅಣ್ಣಯ್ಯ        ”
ಅವನು ದಂಡಿಗೆ ಹೊರಟಾನು       ”
ಅಂಗಂದ ಮಾತೀಗೆ        ”
ಮಹಾದೇವಿ ಕಣ್ಣೀರು ತರುತಾಳೆ    ”
ಅಂಗಂದ ಮಾತೀಗೆ        ”
ಕಣ್ಣೀರ ಒರೆಸೂತ ”
ಒಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಳು        ”
ದಂಡಿಗೆ ಹೋದಾನು       ”

ಅತ್ತೆ ಮನೆಯ ಸೊಸೆಯವಳು       ಸುವ್ವಲಾಲಿ
ಹೊತ್ತಾರೆ ಎದ್ದಾಳು        ”
ಹತ್ತುತೊಟ್ಟಿ ಸೆಗಣಿ         ”
ಒಂದೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬಿ    ”
ಅತ್ತೆ ಅತ್ಯಮ್ಮನವರೆ       ಸುವ್ವಲಾಲಿ
ನಮ್ಮ ತೊಟ್ಟಿ ಹೊರಿಸಲು ಬನ್ನಿ     ”
ಅಂಗಂದ ಮಾತೀಗೆ        ”
ನಾನು ಹೊರೆಸೋದಿಲ್ಲಾ   ”

ನಿಮ್ಮ ನಾದುನಿ ಕರೆಯಮ್ಮ         ಸುವ್ವಲಾಲಿ
ನಾದುನಿ ನಾಗಮ್ಮ         ”
ನಮ್ಮ ತೊಟ್ಟಿ ಹೊರಿಸಲು ಬನ್ನಿ     ”
ನಾನಾದ್ರೆ ಹೊರಿಸೋದಿಲ್ಲಾ         ”
ನಿಮ್ಮ ಮೈದುನ ಕರೆಯಮ್ಮ         ”
ಅಂಗಂದ ಮಾತೀಗೆ        ”
ಅಳುವೂತ ಕರೆವೂತ      ”
ಅವಳು ಮಹಾದೇವಿ ಅಳುವೂತ    ”
ತೊಟ್ಟಿ ಮುಂದಾಕೆ         ”
ನೆರೆಮನೆ ಅಕ್ಕಯ್ಯ         ”
ನಮ್ಮ ತೊಟ್ಟಿ ಹೊರಿಸಲು ಬನ್ನಿ     ”
ನಾನೇಗೆ ಹೊರಿಸಾಲಿ      ”
ನಮ್ಮ ತೊಡೆಯಮೇಲೆ ಬಾಲವ್ನೆ    ”
ಆಂಗಂದ ಮಾತೀಗೆ        ”
ಅವಳು ಮಹಾದೇವಿ ಅಳುತಾಳೆ    ”
ಮಹಾದೇವಿ ಅಳುತಾಳೆ   ”
ಅವಳು ನೆಲದ ಮೇಗಲ ತೊಟ್ಟಿ     ”
ಅವಳು ಎದೆ ಮೇಲೆಳಕೊಂಡು      ”
ಎದೆಯ ಮೇಲಿನ ತೊಟ್ಟಿ   ”
ಅವಳು ಭುಜದ ಮೇಲೆಳಕೊಂಡು   ”

ಭುಜದ ಮೇಗಲ ತೊಟ್ಟಿ    ಸುವ್ವಲಾಲೀ
ಅವಳು ತಲೆಯ ಮೇಲೇಳಕೊಂಡು  ”
ಅತ್ತೆ ಅತ್ಯಮ್ಮನವರೇ      ”
ನಮ್ಮ ತಿಪ್ಪೇಗೆ ದಾರಿ ಯಾವುದಮ್ಮ ”
ನಿಮ್ಮ ನಾದುನಿ ಕೇಳಮ್ಮ  ”
ನಾದುನಿ ನಾಗಮ್ಮ         ”
ನಮ್ಮ ತಿಪ್ಪೇಗೆ ದಾರಿ ಯಾವುದು    ”
ನಾನಾದ್ರೆ ಕಾಣಿನಮ್ಮ      ”
ನಿಮ್ಮ ಮೈದುನ ಕೇಳಮ್ಮ ”

ಮೈದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದೊರೆಯೆ   ಸುವ್ವಲಾಲೀ
ನಮ್ಮ ತಿಪ್ಪೆಗೆ ದಾರಿ ಯಾವುದಪ್ಪ   ”
ನಾನಾದ್ರು ಕಾಣೆನಮ್ಮ     ”
ನಿಮ್ಮ ಮಾವನಾದ್ರೆ ಕೇಳವ್ವ        ”
ಮಾವ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದೊರೆಯೆ  ”
ನಮ್ಮ ತಿಪ್ಪೆಗೆ ದಾರಿ ಯಾವುದಪ್ಪ   ”
ನಾನಾದ್ರೆ ಕಾಣೆನಮ್ಮ      ”
ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಮಾನೆ ಅಕ್ಕಯ್ನ ಕೇಳವ್ವ ”
ನೆರೆಮಾನೆ ಅಕ್ಕಯ್ಯ       ”
ನಮ್ಮ ತಿಪ್ಪೆಗೆ ದಾರಿ ಯಾವುದನ್ನು  ”
ನಾನಾದ್ರು ತೋರೆನೆಂದ್ರೆ  ”
ನನ್ನ ತೊಡೆಮೇಲೆ ಬಾಲಯ್ಯವನೆ   ”
ಅಂಗಂದ ಮಾತೀಗೆ        ”
ಮಹಾದೇವಿ ಅಳುವೂತ ಕರೆವೂತ  ”
ಅವಳು ಊರ ಮುಂದೆ ಬಂದು      ”
ಕುರಿಯ ಕಾಯೋ ಅಣ್ಣಾ   ”

ನೀ ಮರಿಯ ತಿರುವೋ ತಮ್ಮಾ     ಸುವ್ವಲಾಲೀ
ನಮ್ಮ ತಿಪ್ಪೆಗೆ ದಾರಿ ಯಾವುದಪ್ಪ   ”

ಬಾಳೇಯ ಬಲಕ್ಹಿಡೋ     ಸುವ್ವಲಾಲೀ
ಸೀಗೇಯ ಎಡಕ್ಹಿಡೋ      ”
ಬಾಳೇಯ ಬಲಕೆ ಬಿಟ್ಟು    ”
ಸೀಗೇಯ ಎಡಕೆ ಬಿಟ್ಟು     ”
ಅವಳು ನಡುವೆ ಹೋದಾಳು ಮಹಾದೇವಿ    ”

ನಡುವೆ ಹೋದೋಳು ಮಹಾದೇವಿ ಸುವ್ವಲಾಲೀ
ಅವಳು ತಟ್ಟೇಯ ಹಾಕ್ಯಾಳು        ”
ತಟ್ಟೇಯ ಹಾಕಿದೋಳು    ”
ಅವಳು ಅರಮನೆಗೆ ಬಂದಾಳು      ”
ಅತ್ತೆ ಅತ್ಯಮ್ಮನವರೇ      ”
ನನ್ನ ಕಯ್ಯಿಗೆ ನೀರುಯ್ಯಮ್ಮ        ”
ನಾನಾದ್ರೆ ಹುಯ್ಯೊದಿಲ್ಲಾ   ”
ನಿಮ್ಮ ನಾದುನಿ ಕರೆಯಮ್ಮ         ”
ಅಂಗಂದ ಮಾತೀಗೆ        ”
ಅವಳು ಮಹಾದೇವಿ ಅಳುವೂತ    ”
ಅವಳು ಕರೆಯೂತ         ”
ನಾದುನಿ ನಾಗಮ್ಮ         ”
ನೀನು ನೀರಾದ್ರೆ ಹುಯ್ಯಮ್ಮ        ”
ನಾನಾದ್ರೆ ಹುಯ್ಯೋದಿಲ್ಲಾ ”
ನಿಮ್ಮ ಮಾವಾನ ಕೇಳಮ್ಮ          ”
ಮಾವ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದೊರೆಯೆ  ”
ನನ್ನ ಕಯ್ಯಿಗೆ ನೀರು ಹುಯ್ಯಪ್ಪ      ”
ನಾನಾದ್ರೆ ಹುಯ್ಯೋದಿಲ್ಲಾ ”

ನಿಮ್ಮ ಮೈದುನ ಕೇಳವ್ವ   ಸುವ್ವಲಾಲೀ

ಮೈದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದೊರೆಯೆ   ಸುವ್ವಲಾಲೀ
ನಮ್ಮ ಕೈಯಗೀಸು ನೀರುಯ್ಯಪ್ಪ   ”
ನಾನಾದ್ರೆ ಹುಯ್ಯೋದಿಲ್ಲಾ ”

ನಿಮ್ಮ ನರಮಾನೆ ಅಕ್ಕನ ಕೇಳೆ     ಸುವ್ವಲಾಲೀ
ನೆರಮಾನೆ ಅಕ್ಕಯ್ಯ       ”
ನನ್ನ ಕಯ್ಯಿಗೀಸು ನೀರುಯ್ಯಕ್ಕ      ”
ನಾನ್ಹಾದ್ರೆ ಹುಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದೆ    ”
ನಮ್ಮ ತೊಡೆಮೇಲೆ ಬಾಲವ್ನೆ        ”
ಅಂಗಂದ ಮಾತೀಗೆ        ”

ಅವಳು ಅಳುವೂತ ಕರೆಯೂತ      ಸುವ್ವಲಾಲೀ
ಅಳುವೂತ ಕರೆಯೂತ     ”
ಅವಳು ಒಳಕೆ ಹೋದಾಳು ”
ಒಳಕೆ ಹೋದೋಳು       ”
ಅವಳು ಕಯ್ಯಿಗಲ ತೊಳೆದಾಳೆ     ”
ಕಯ್ಯಿಗಳ ತೊಳೆದೋಳು  ”
ಅವಳು ಕೊಡಗಳ ಹಿಡಿದಾಳೆ        ”

ಅತ್ಯ ಅತ್ತಮ್ಮನವೇ        ಸುವ್ವಲಾಲೀ
ನೀರು ಭಾವಿಗೆ ದಾರಿ ಯಾವುದು    ”
ನಾನ್ಹಾದ್ರೆ ಕಾಣೆನವ್ವ       ”
ನಿಮ್ಮ ಮಾವನಾದ್ರೆ ಕೇಳವ್ವ        ”
ಅಂಗಂದ ಮಾತೀಗೆ        ”
ಅವಳು ಅಳುವೂತ ಕರೆಯೂತ      ”
ಮಾವ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದೊರೆಯೆ  ”
ನೀರು ಭಾವಿಗೆ ದಾರಿ ಯಾವುದು    ”
ನಾನಾದ್ರೆ ಕಾಣೆನವ್ವ       ”
ನಿಮ್ಮ ಮೈದುನ ಕೇಳವ್ವ   ”
ಮೈದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ದೊರೆಯೆ  ”
ನೀರು ಬಾವಿಗೆ ದಾರಿ ಯಾವುದು    ”
ನಾನಾದ್ರೆ ಕಾಣೆನವ್ವ       ”
ನಿಮ್ಮ ನಾದುನಿ ಕೇಳವ್ವ   ”
ನಾದುನಿ ನಾಗಮ್ಮ         ”

ನಮ್ಮ ನೀರು ಭಾವಿಗೆ ದಾರಿಯಾವುದು       ಸುವ್ವಲಾಲೀ
ನಾನಾದ್ರೆ ಕಾಣೆನವ್ವ       ”
ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಮನೆ ಅಕ್ಕಯ್ನ ಕೇಳವ್ವ  ”
ನೆರಮಾನೆ ಅಕ್ಕಯ್ಯ       ”
ನಮ್ಮ ನೀರು ಭಾವಿಗೆ ದಾರಿಯಾವುದು       ”
ನಾನಾದ್ರೆ ತೋರುತಿದ್ದೆ    ”
ನನ್ನ ತೊಡೆಮ್ಯಾಲೆ ಮಗಳವ್ಳೆ       ”
ಅಂಗಂದ ಮಾತೀಗೆ        ”
ಅವಳು ಅಳುವೂತ ಕರೆವೂತ       ”
ಅವಳು ಹಾರುವರ ಕೇರಿಗ್ಹೋಗಿ      ”

ಹಾರುವರ ಕೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸುವ್ವಲಾಲೀ
ಹಾರುವರ ಅಕ್ಕಯ್ಯದೀರೆ  ”
ನೀವು ನೀರಿಗೆ ಬರುತೀರಿ   ”
ಆಗಲೆ ತಂದೇವು ಮಹಾದೇವಿ       ”
ಅಂಗಂದ ಮಾತೀಗೆ        ”
ನೀನು ಈಗ್ಹೋಗೆ ಮಹಾದೇವಿ       ”
ಅವಳು ಅಳುವೂತ ಕರೆವೂತ       ”
ಅವಳು ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಕೇರಿಗ್ಹೋಗಿ      ”
ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಅಕ್ಕದೀರೆ       ”

ನೀವು ನೀರೀಗೆ ಬರುತೀರ ಸುವ್ವಲಾಲೀ
ಆಗಲೆ ತಂದೇವು ”
ನೀನು ಈಗ್ಹೋಗೆ ಮಹಾದೇವಿ       ”
ಅಂಗಂದ ಮಾತೀಗೆ        ”
ಅವಳು ಅಳುವೂತ ಕರೆಯೂತ      ”
ಅವಳು ಕೋಮಟಿಗರ ಕೇರಿಗೆ       ”
ಕೋಮಟಿಗರ ಅಕ್ಕಯ್ಯದಿರಾ        ”
ನೀವು ನೀರಿಗೆ ಬರುತೀರ   ”

ಆಗಲೆ ನೀರ ತಂದೇವ     ಸುವ್ವಲಾಲೀ
ನೀನು ಈಗ್ಹೋಗೆ ಮಹಾದೇವಿ       ”
ಅಂಗಂದ ಮಾತೀಗೆ        ”
ಅವಳು ಅಳುವೂತ ಕರೆವೂತ       ”
ಅವಳು ಊರಮುಂದಕೆ ಬಂದು      ”
ಕುರಿಯ ಕಾಯೋ ಅಣ್ಣದಿರಾ         ”
ಮರಿಯ ಕಾಯೋ ಅಣ್ಣದಿರಾ        ”
ಮರಿಯ ತಿರುವೊ ತಮ್ಮದಿರಾ      ”
ನೀರು ಭಾವಿಗೆ ದಾರಿಯಾವುದು     ”
ಬಾಳೇಯ ಬಲಕಿಡೆ        ”
ನಿಂಬೀಯ ಎಡಕಿಡೆ        ”
ಬಾಳೇಯ ಬಲಕಿಟ್ಟು       ”
ನಿಂಬೀಯ ಎಡಕಿಟ್ಟು       ”
ಆಕೆ ನಡುವೆ ಹೋದಾಳು ಮಹಾದೇವಿ        ”
ನೀರು ಭಾವಿಗೆ ಹೋದಾಳು         ”

ಅವಳು ಒಂದು ಮೆಟ್ಟಿಲಿಳಿದಾಳು    ಸುವ್ವಲಾಲೀ
ಒಂದು ಹಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕಂಡಾಳು ”

ಅವಳು ಎರಡು ಮೆಟ್ಟಿಲಿಳಿದಾಳು    ಸುವ್ವಲಾಲೀ
ಒಂದು ಹಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕಂಡಾಳು ”
ಅವಳು ಎರಡು ಮೆಟ್ಟಿಲಿಳಿದಾಳು    ”
ಅವಳು ಯಾಲಕ್ಕಿ ಕಂಡಾಳು        ”
ಅವಳು ಮೂರು ಮೆಟ್ಟಿಲಿಳಿದಾಳು   ”
ಅವಳು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಡಾಳು ”
ಇಳಿ ಇಳಿದಿದು ಹೋದಾಳೆ ”
ಕೊಡೆಗಳ ತುಂಬ್ಯಾಳೆ     ”
ಆಕೆ ಮೇಲಕೆ ನೋಡ್ಯಾಳೆ  ”
ಮೈದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದೊರೆಯೆ   ”
ನನ್ನ ಕೊಡಗಳೆತ್ತ ಬನ್ನಿ     ”

ನಾನು ಕೊಡಗಳೊರಿಸೇನು         ಸುವ್ವಲಾಲೀ
ಮಹಾದೇವಿ ನೀನ್ಹೇನು ಕೊಡುತೀಯ         ”
ನಮ್ಮಪ್ಪ ಮಾಡಿಸಿದಂಥ   ”
ನಾನು ಕೊಪ್ಪಾದ್ರು ಕೊಡುತೀನಿ     ”
ಅಂಗಂದ ಮಾತೀಗೆ        ”
ಅವನು ಎಂಟೆತ್ತಿನ ಬಾರುಕೋಲು   ”
ತುಂಡು ತುಂಡೆನಾದಾವು  ”
ಮೈದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದೊರೆಯೆ   ”
ನನ್ನ ಕೊಡಗಳೊರಿಸು ಬನ್ನಿ         ”
ನಿನ್ನ ಕೊಡಗಳೋರಿಸೋಕೆ          ”
ಮಹಾದೇವಿ ನೀನ್ಹೇನು ಕೊಡುತೀಯ         ”
ನಿಮ್ಮಣ್ಣ ಮಾಡಿಸಿದಂಥ    ”
ಹೊನ್ನೋಲೆ ಕೊಡುತೀನಿ  ”
ಅಂಗಂದ ಮಾತೀಗೆ        ”
ಅವನು ಆರೆತ್ತಿನ ಬಾರುಕೋಲು     ”
ಆರೆತ್ತಿನ ಬಾರುಕೋಲಾಗೆ  ”
ಅವನು ಎರಡೇಟ ಹೊಡೆದಾನೆ      ”

ನೆಲದ ಮೇಗಲ ಕೊಡವ   ಸುವ್ವಲಾಲೀ
ಅವಳು ಸೊಂಟಾದ ಮೇಲಕೆ        ”
ಸೊಂಟದ ಮೇಲೆಳಕೊಂಡು         ”
ಸೊಂಟದ ಮೇಲಿನ ಕೊಡ ”
ಅವಳು ನೆತ್ತಿ ಮೇಲೆಳಕೊಂಡು      ”
ನೆತ್ತಿ ಮೇಲೆಳಕೊಂಡು     ”
ಅವಳು ಅರಮನೆಗೆ ಬಂದಾಳು      ”
ಅವಳು ಕೊಡಗಳ ಇಳಿಸ್ಯಾಳು      ”
ಅವಳು ಮಲಗೊ ಮನೆಗ್ಹೋದಾಳು  ”
ಅವಳು ಒಂದಾಸಿಗೆ ಹಾಸ್ಯಾಳೆ      ”
ಒಂದಾಸಿಗೆ ಹಾಸ್ಯಾಳು    ”

ಅವಳು ಎರಡಾಸೆಗೆ ಹೊದ್ದಾಳೆ      ಸುವ್ವಲಾಲೀ
ಎರಡಾಸೆಗೆ ಹಾಸ್ಯಾಳೆ     ”
ಅವಳು ಮೂರಾಸೆಗೆ ಹೊದ್ಯಾಳೆ    ”
ಮೂರಾಸೆಗೆ ಹಾಸ್ಯಾಳು   ”
ಅವಳು ನಾಕಾಸೆಗೆ ಹೊದ್ದಾಳೆ       ”
ನಾಕ್ಹಾಸೆಗೆ ಹಾಸ್ಯಾಳು     ”
ಅವಳು ಐದಾಸೆಗೊಸೆದ್ದಾಳೆ         ”
ಐದಾಸೆಗೆ ಹಾಸ್ಯಾಳು      ”
ಅವಳು ಕದಗಳ ಹಾಕ್ಯಾಳೇ         ”
ಕದಗಳ ಹಾಕಿದೋಳು     ”
ಅವಳು ಹೋಗಿನ್ನ ಮನಿಗ್ಯಾಳೆ       ”
ಹೋಗಿನ್ನ ಮನಿಗ್ಯಾಳು     ”

ದಂಡಿಗ್ಹೋದ ಗಂಡ        ಸುವ್ವಲಾಲೀ
ಅವನು ಆಗಲೆ ಬಂದಾನೆ  ”
ಬಂದಂಥ ಮಗನೀಗೆ       ”

ಅವಳು ತಾಯೀ ನೀರು ಕೊಡಲ್ಹೋಗಿ         ಸುವ್ವಲಾಲೀ
ನೀನು ನೀರು ಕೊಡುವೋಕೆ         ”
ನೀನು ತಂದಂಥ ಗೌಡತಿಯಲ್ಲೆ      ”
ಆಡೋ ಹುಡುಗರಕುಟ್ಟಿ    ”
ಅವಳು ಗೋಲಿ ಆಡಕ್ಹೋಗ್ಯವಳೆ     ”
ನೀನು ನೀರು ಕೊಡುವಾಕೆ ”
ನೀನು ತಂದ ಸೊಸೆಯಲ್ಲೆ ”
ಚಿಣ್ಣೆ ಹುಡುಗರಕುಟ್ಟಿ        ”
ಅವಳು ಚಿನ್ನಾಟಕ್ಹೋಗ್ಯವಳೆ         ”
ನೀನು ನೀರು ಕೊಡುವೋಕೆ         ”
ನೀನು ತಂದ ಸೊಸೆಯಲ್ಲೆ ”
ತಲೆನೋವು ಮೂಗುನೋವು        ”
ಅವಳು ಮಲಗೋ ಮನೆಯಾಗವಳೆ ”

ಮಲಗೋ ಮನೆಗ್ಹೋದಾನು         ಸುವ್ವಲಾಲೀ
ಅವನು ಒಂದಾಸೆಗೆತ್ಯಾನು          ”
ಒಂದಾಸೆಗೆ ಎತ್ತಿದೋನೆ   ”
ಅವಳ ಗಂಧದಪುಡಿ ಕಂಡಾನೆ       ”
ಹರಿ ಹರಿಯೆ ಪಾಪವೆ      ”
ಇದೇನೊ ಸೋಜಿಗವೆ     ”
ಹರಿ ಹರಿಯೆ ಅಂದಾರೆ     ”
ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮಾಡಿದ ಪಾಪ       ”
ಅವನು ಎರಡಾಸಿಗೆತ್ಯಾನು          ಸುವ್ವಲಾಲೀ
ಎರಡಾಸಿಗೆ ಎತ್ತಿದೋನೆ   ”
ಅವನು ಯಾಲಕ್ಕಿ ಕಂಡಾನೆ         ”
ಹರಿ ಹರಿಯೆ ಪಾಪವೆ      ”
ಇದೇನೊ ಸೋಜಿಗವೆ     ”
ಹರಿ ಹರಿಯೆ ಅಂದಾರೆ     ”
ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮಾಡಿದ ಪಾಪ       ”
ಅವನು ಎರಡಾಸಿಗೆತ್ಯಾನು          ”
ಮೂರಾಸಿಗೆ ಎತ್ತಿದೋನೆ   ”
ಅವನು ಕುಂಕುಮ ಕಂಡಾನೆ        ”
ಹರಿ ಹರಿಯೆ ಪಾಪವೆ      ”
ಇದೇನೊ ಸೋಜಿಗವೆ     ”
ಹರಿ ಹರಿಯೆ ಅಂದಾರೆ     ”
ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮಾಡಿದ ಪಾಪ       ”
ಅವನು ನಾಲ್ಕಾಸೆಗೆ ಎತ್ಯಾನು      ”
ನಾಲ್ಕಾಸ್ಕೆ ಎತ್ತಿದೋನೆ    ”
ಅವನು ಎಲೆಅಡಕೆ ಕಂಡಾನೆ        ”
ಹರಿ ಹರಿಯೆ ಪಾಪವೆ      ”
ಇದೇನೊ ಸೋಜಿಗವೆ     ”
ಹರಿ ಹರಿಯೆ ಅಂದಾರೆ     ”

ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮಾಡಿದ ಪಾಪ       ಸುವ್ವಲಾಲೀ
ಅವನು ಐದಾಸೆಗೆತ್ಯಾನು  ”
ಐದಾಸೆಗೆತ್ತಿದೋನೆ        ”
ಅವನು ಕೊಯ್ದಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಡಾನೆ    ”
ಹರಿ ಹರಿಯೆ ಪಾಪವೆ      ”
ಇದೇನೊ ಸೋಜಿಗವೆ     ”
ಹರಿ ಹರಿಯೆ ಅಂದಾರೆ     ”
ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮಾಡಿದ ಪಾಪ       ”

ಬಡ ಬಡನೆ ಎದ್ದಾನೆ       ಸುವ್ವಲಾಲೀ
ಅವನು ಅರಮನೆಗೆ ಹೋದಾನೆ     ”
ತಾಯಿ ತಾಯಮ್ಮನೋರೆ ”
ನಮಗೆ ಬುತ್ತೀಯ ಕಟ್ಟವ್ವ  ”
ತಮ್ಮಗೊಂದು ಬುತ್ತೀಯ  ”
ನನಗೊಂದು ಮಡದಿಗೊಂದು ಬುತ್ತೀಯ      ”
ಬುತ್ತಿಗಳ ಕಟ್ಯಾರೆ          ”
ಅವರು ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಹೋದಾರೆ      ”
ಮಂಟಪಕೆ ಹೋದಾರೆ     ”
ಅವರು ಮೂರು ಕುದುರೆ ಹಿಡಿದಾರೆ  ”
ಅವರು ಕುದುರೆ ಏರ‍್ಯಾರೆ  ”
ಕುದುರೆ ಏರಿರ‍್ದೋರು       ”
ಅವರು ಅರಣ್ಯಕ್ಹೋದರೆ    ”
ಅವರು ಆರಂದ ಅಡವಿಯಾಗೆ       ”
ಅವರು ಮೂರು ಸೆಲುಮೆ ತೆಗೆದಾರ ”
ಮೂರು ಸೆಲುಮೆ ತೆಗೆದೋರು      ”
ಅವರು ಬುತ್ತಿಗಳ ಬಿಚ್ಚಾರೆ ”
ಬುತ್ತಿಗಳ ಬಿಚ್ಚಿದೋರು     ”
ಅವನು ಒಂದು ತುತ್ತು ಉಂಡಾನೆ   ”
ಮೈದಯ್ಯ ಒಂದು ತುತ್ತ್ಹುಂಡಾನೆ   ”

ಅವನು ಒಂದು ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟಾನೆ      ಸುವ್ವಲಾಲೀ
ಅವಳ ಗಂಡ ಬಿಟ್ಟಾನೆ ಬಾಣ        ”
ಅವನು ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣಾ ಅಂದಾನೆ       ”
ಅಣ್ಣಾನ ಹೆಂಡಾತಿ          ”
ಅವಳು ಅತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲವೇನೊ ”
ಅಂಗಂದ ಮಾತೀಗೆ        ”
ಅವನು ಮೂರು ತುತ್ತು ಉಂಡಾನೆ  ”
ಮೂರು ತುತ್ತ ಉಂಡೋನೆ          ”
ಅವನು ಮೂರು ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟಾನೆ     ”

ಮೂರು ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟಾನೆ    ಸುವ್ವಲಾಲೀ
ಅವನು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಂದಾನೆ      ”
ಅಪ್ಪನ ಹೆಂಡಾತಿ ”
ಅವಳು ಹಡೆದತಾಯಮ್ಮನಲ್ಲವೇನೊ         ”
ಅಂಗಂದ ಮಾತೀಗೆ        ”
ಅವನ ಪ್ರಾಣಗಳ ತೆಗೆದಾನೆ         ”
ಪ್ರಾಣವ ಬಾಣದಿ ತೆಗೆದಾನೆ         ”
ಅವಳು ಮಹಾದೇವಿ ಬರುತಾಳೆ     ”
ಅವರು ಪಟ್ಟಣಕೆ ಬರುತಾರೆ         ”

ಪಾಠಾಂತರಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾನ ಆಶಯದ ಪಠ್ಯಗಳು

೧) ಅತ್ತಿಗೆ-ಮೈದುನ; ಹೆಗಡೆ ಎಲ್.ಆರ್. ಗುಮ್ಮಟೆ ಪದಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿ.ವಿ. ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೭೮, ಪು.ಸಂ. ೭೧-೭೫.

೨) ಏಟಕs ಏಳು ತುಕುಡ ಆದಾನ ಶಂಕರದೇವ; ಅಂದನೂರು ಶೋಭ, ಕೊಂಬೆರೆಂಬೆಲ್ಲ ಎಳೆಗಾಯಿ, ಪ್ರಸಾರಾಂಗ ಬೆ.ವಿ.ವಿ. ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೭೮, ಪು.ಸಂ. ೨೯-೩೭.*      ಮಹಾದೇವಿ; ಕ.ರಾ.ಕೃ. ಸೂಸಿ ಹರಿದಾಳೆ ಶಿವಗಂಗೆ, ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮೈಸೂರು, ೧೯೬೨, ಪು.ಸಂ. ೩೩-೪೫.