ಹೋಗುನ್ನಡೀರೆಲ್ಲಮ್ಮನ ಗುಡ್ಡಕ
ಜಗದಂಬಿ ಜಾತ್ರಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಡಕ        ಪಲ್ಲ

ತಾಳ ಚೌಡಿಕಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಚಮಕ
ದೇವಿಗಿರಿಯಾಗ ಬಿಜಲಿಯ ಬೆಳಕ   ೧

ಎಣಿಗೊಂಡೈತ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಗಿಬಂದ
ಜೋಗತೇರು ಜಳಕಾ ಮಾಡ್ತಾರ ಬಂದ      ೨

ಪಾತರಪೌಳ್ಯಾಗ ಜೋಗತೇರು ಮುಂದ
ದೇವಿ ಗಿರಿಯಾಗ ಭಂಡಾರ ದುಂದ ೩

ಸುತ್ತ ಸವದತ್ತಿ ಎಡಬಲ ನಡಕ
ಎಣಿಗೊಂಡದಾಗ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ ಜಗಳಕ       ೪

ಉಗರಗೊಳ್ಳದೆಡಬಲ ನಡಕ
ಜೋಗತಿ ಬಾವ್ಯಾಗ ಜೋಗತೇರ ಜಳಕ     ೫