ದೇವಕಿ
ಚಂದ್ರಾನನೆ
ರುಗ್ಮಿಣಿ
ಸಖಿಯರು
ಭೀಷ್ಮಕ
ರುಗ್ಮ
ಮಂತ್ರಿ
ಶಿಶುಪಾಲ
ಮಾಗಧ
ವಸುದೇವ
ಬಲರಾಮ
ಕೃಷ್ಣ
ಬ್ರಾಹ್ಮಣ
ಸೈನಿಕರು