ರಾಗ ನಾಟಿ, ಝಂಪೆತಾಳ

ಶ್ರೀ ಗಣಪ ಗಜವದನ | ಸುರನಿಕರನುತಚರಣ |
ನಾಗನಿಚಯಾಭರಣ | ನತಜನೋದ್ಧರಣಾ ||
ಯೋಗಿಜನಹೃದಿನಿಲಯ | ನಾಗಭೂಷಣತನಯ |
ರೋಗಾದಿದೋಷಹರ | ರಂಜಿತಾಕಾರಾ ||೧||

ಪರಮಪಾವನಚರಿತ | ಸರಸ ಸದ್ಗುಣಭರಿತ |
ತರುಣಾರ್ಕಸಂಕಾಶ | ದುರಿತೌಘನಾಶಾ ||
ಶರಧಿಸಮ ಗಂಭೀರ | ಸಕಲ ವಿದ್ಯಾಧಾರ |
ನಿರತಗಾನವಿಲೋಲ | ನಿರ್ಮಲಸುಶೀಲಾ ||೨||

ರಾಗ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ, ತ್ರಿವುಡೆತಾಳ

ಶರಣು ಶಂಕರ ತ್ರಿಪುರನಾಶನ | ಶರಣು ನುತಜನಪೋಷಣಾ ||
ಶರಣು ಗಿರಿಜಾನಾಥ ಸ್ಮರಹರ | ಶರಣು ಪರಶಿವ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ||೩||

ನೀಲಕಂಧರ ನಿರ್ಮಲಾತ್ಮಕ | ಕಾಲಕರ್ಮ ವಿವರ್ಜಿತಾ ||
ವ್ಯಾಳಭೂಷ ಕಪಾಲಧರ ಗಣ | ಜಾಲವಂದಿತ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ||೪||‍

ದಕ್ಷ ಮಖಸಂಹರಣ ಸುರಮುನಿ | ಯಕ್ಷ ಕಿನ್ನರಪೂಜಿತಾ ||
ಪಕ್ಷಿವಾಹನಮಿತ್ರ ಭವಹರ | ತ್ರ್ಯಕ್ಷ ಮಾಂ ಪರಿಪಾಲಯಾ ||೫||

ರಾಗ ಮಾರವಿ, ಏಕತಾಳ

ಅಂಬಾ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಶ್ರೀ | ಅಂಬುಜವದನೇ ||
ಬಿಂಬೋಷ್ಠೆ ಭಕ್ತ ವಾ | ಲಂಬೆ ಶಿವಸದನೇ ||೬||

ಕಲಕೀರವಾಣಿ ಕೋ | ಮಲೆ ಕಂಜಪಾಣೀ ||
ಅಳಿನೀಳಾಳಕಶ್ರೇಣಿ | ದೇವಿ ಶರ್ವಾಣೀ ||೭||

ಲಲನಾಮಣಿ ನೀಲೋ | ತ್ಪಲ ದಳನಯನೇ ||
ಸುಲಲಿತ ಸುಮವರ | ಮಾಲೆ ಸುಶೀಲೇ ||೮||

ಶರಜನ್ಮಜನನೀ ರು | ದ್ರಾಣಿ ಕಲ್ಯಾಣೀ ||
ಸುರಗಣ ಮಣಿಮಕು | ಟೋಜ್ವಲ ಚರಣೇ ||೯||

ಸುರುಚಿರ ರತ್ನಾಂ | ಬರೆ ವಿಮಲಚರಣೇ ||
ಕರುಣಾಸಾಗರೆ ಕಂಬು | ಕಂಠಿ ಸುಭರಣೇ ||೧೦||

ನಿರತ ನೀ ಪಾಲಿಸೆ | ಸುಜನರ ಬೇಗಾ ||
ವರ ಕುಟಚಾದಿಸ್ಥಿರ | ವಾಸೆ ಮುಕಾಂಬೇ ||೧೧||

ದ್ವಿಪದಿ

ಪರಮ ಸತ್ಕವಿ ಶುಕನ ಚರಣಾಬ್ಜಯುಗವ |
ಭರದಿ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಪಡೆವೆ ಜ್ಞಾನಸಂಪದವ ||೧೨||

ಸುರನಿಕರಕಭಿನಮಿಸಿ ಮುನಿನಿಕರಕೆರಗೀ |
ಸರಸಕವಿಗಳ ನೆನೆದು ಭಕ್ತಿಯುತನಾಗಿ ||೧೩||

ಭಾಗವತ ಪೌರಾಣದೊಳಗೆ ರುಗ್ಮಿಣಿಯ |
ಭೋಗಿಶಯನನು ವರಿಸಿ ಮೆರೆದ ಸಂಗತಿಯಾ ||೧೪||

ಪೇಳುವೆನು ಶ್ರೀಮುಕಾಂಬಿಕೆಯ ಕರುಣದಲಿ |
ಪಾಲಿಸಿದ ವಾಕ್ಯವನು ಯಕ್ಷಗಾನದಲಿ ||೧೫||

ಎನಿತು ತಪ್ಪಿರ್ದಡದ ಕೋವಿದರು ಮುದದಿ |
ವಿನಯದಿಂ ತಿದ್ದಿ ಮೆರೆಸುವುದು ಮೂಜಗದಿ ||೧೬||

ವಚನ

ಇಂತು ದೇವಗುರುಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮಾಡಿ ಸತ್ಕಥಾಪ್ರಸಂಗಮಂ ಪೇಳ್ವೆನದೆಂತೆನೆ –

ರಾಗ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ, ತ್ರಿವುಡೆತಾಳ

ಸೋಮವಂಶೋದ್ಭವ ಪರೀಕ್ಷಿತ | ಭೂಮಿಪತಿ ಶುಕಯೋಗಿನಾಥನ |
ಕೋಮಲಾಂಘ್ರಿಗೆ ನಮಿಸಿ ಕೇಳ್ದನು | ಪ್ರೇಮದಿಂದಾ ||೧೭||

ವರಮಹಾ ಮುನಿ ಕೇಳು ತವ ಮುಖ | ಸರಸಿಜದೊಳುದಿಸಿರ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ |
ವರನ ಲೀಲಾ ಚರಿತವನು ಅತಿ | ಹರುಷದಿಂದ ||೧೮||

ಸವಿಯೆ ಕರ್ಣಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸದೆ | ಸವಿಯದೆಂತುಟೊ ಕಾಣೆ ಕಮಲಾ |
ಧವನು ರುಗ್ಮಿಣಿಗೊಲಿದ ಪರಿಯನು | ವಿವರಿಸೆನಗೆ ||೧೯||

ಎಂದು ಪೃಥ್ವೀಶ್ವರನು ಪುನರಪಿ | ವಂದಿಸಲು ಪಿಡಿದೆತ್ತಿ ಕರುಣಾ |
ಸಿಂಧು ಮುನಿಪತಿ ನಗುತ ಪೇಳ್ದನು | ಚಂದದಿಂದ ||೨೦||

ಅರಸ ಕೇಳೈ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿಗೆ | ಸರಿಯೆ ಬೇರಿನಿತಿಲ್ಲ ಜಗದೊಳು |
ಮುರಹರನ ಮಹಿಮೆಯನು ಪೇಳ್ವೆನು | ಕರುಣೆಯಿಂದ ||೨೧||

ರಾಗ ಶಂಕರಾಭರಣ ಮಟ್ಟೆತಾಳ

ಧರಣಿಪತಿಯೆ ಲಾಲಿಸಯ್ಯ | ವರ ವಿದರ್ಭದೇಶದೊಳಗೆ |
ಮೆರೆವ ಕುಂಡಿನಾಖ್ಯಪುರದ | ಸಿರಿಯ ಸೊಬಗನೂ ||೨೨||

ಉರಗಪತಿಗೆ ಪೇಳಲರಿದು | ಸುರಪನಾಳ್ವ ನಗರವನ್ನು |
ಜರೆವ ತೆರದಿ ಪರಮಸೌಖ್ಯ | ತೆರದೊಳುಲಿವುತಾ ||೨೩||

ದ್ವಾರ ನಾಲ್ಕು ಪುರದ ನಡುವೆ | ತೋರುತಿರ್ಪುದಖಿಳಜನಕೆ |
ಕೇರಿ ಕೇರಿಯೊಳಗೆ ಮಕರ | ತೋರಣಂಗಳೂ ||೨೪||

ಎಲ್ಲಿ ನೋಡೆ ವಾಜಿ ಗಜಗ | ಳೆಲ್ಲಿ ನೋಡೆ ದಿವ್ಯರಥಗ |
ಳಲ್ಲಿ ಸುಭಟವಾರ ಮೆರೆವು | ತಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪುದೂ ||೨೫||

ಎಲ್ಲಿ ನೋಡೆ ನೃತ್ಯಗೀತ | ಎಲ್ಲಿ ನೋಡೆ ವಾದ್ಯಘೋಷ |
ಎಲ್ಲಿ ನೋಡೆ ಸಕಲ ವಿಭವ | ದಲ್ಲಿ ಮೆರೆದುದೂ ||೩೬||

ಭಾಮಿನಿ

ಈ ಪರಿಯ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸುಖಕರ |
ವಾಪ ಮೆರೆಯುವ ದಿವ್ಯನಗರದಿ |
ರೂಪ ಯೌವನ ಗುಣದಿ ಶೋಭಿತಳಾದ ಸತಿ ಸಹಿತಾ ||
ಚಾಪವಿದ್ಯಾನಿಪುಣ ಸದ್ಗುಣ |
ದಾಪ ಕೀರ್ತಿಕಲಾಪವೆನಿಸುವ |
ಭೂಪ ಭೀಷ್ಮಕರಾಯನಿದ್ದನು ರಾಜತೇಜದಲೀ ||೨೭||

ರಾಗ ಮಧುಮಾಧವಿ, ತ್ರಿವುಡೆತಾಳ

ಇಂತು ವಿಭವದಿ ರಾಯಭೀಷ್ಮಕ | ಸಂತಸದೊಳಿರಲಮಿತ ಸದ್ಗುಣ |
ವಂತರುದಿಸಿದರಧಿಕತೇಜದಿ | ಕಂತುರೂಪದೊಳೈವರು ||೨೮||

ರುಗ್ಮ ಹಿರಿಯನು ರುಗ್ಮಿ ಕಿರಿಯನು | ರುಗ್ಮಬಾಹು ಸುರುಗ್ಮಕೇತನು |
ರುಗ್ಮಭೂಷಣ ಗಾತ್ರನೆನಿಸುವ | ರುಗ್ಮನಾಮದೊಳೈವರು ||೨೯||

ಸುತರು ರಾಜ್ಯಕೆ ಪತಿಗಳಾದರು | ಸುತೆಯು ತನಗಿಲ್ಲೆನುತ ರಾಯನ |
ಸತಿಯು ಚಿಂತಿಸುತಿರಲು ಲಕ್ಷ್ಮೀ | ಪತಿಯ ವ್ರತಮಂ ತಾಳ್ದಳು ||೩೦||

ಧರೆಯ ಭಾರವ ಕಳೆಯಲೋಸುಗ | ಧರೆಯೊಳವತರಿಸಿದನು ಪತಿ ಎಂ |
ದರಿತು ತಾನುದಿಸುವೆನು ಭೀಷ್ಮಕ | ನರಸಿಯುದರದಿ ಮುದದೊಳು ||೩೧||

ಎನುತ ರಮೆಯತಿಕರುಣದಿಂದಲಿ | ವನಿತೆ ಚಂದ್ರಾನನೆಯ ಗರ್ಭದಿ |
ವಿನಯದಿಂದಲೆ ವಾಸವಾಗಲು | ಮನದಿ ಸಂತಸಗೊಂಡಳು ||೩೨||

ರಾಗ ಸಾಂಗತ್ಯ ರೂಪಕತಾಳ

ಸಿರಿದೇವಿ ಜಠರದಿಂ ಕರುಣದೊಳೈಲೆಸೆ ಭೂ | ವರನ ರಾಣಿಗೆ ಗರ್ಭದೇಳ್ಗೆ ||
ಕುರುಹುದೋರಿತು ಸರ್ವ ಗಾತ್ರದೊಳ್ಮುಖಪದ್ಮ | ಪರಿಶೋಭಿಸಿತು ಶುಭ್ರವಾಗಿ ||೩೩||

ಭುವನಾಧಿಪತಿ ಕೇಳು ಕುವಲಯನೇತ್ರೆಗೆ | ನವಮಾಸ ತುಂಬಲಾ ಕ್ಷಣದಿ ||
ಭವಣೆಗೊಳ್ಳುತ ಮಂಚವನೆ ಸಾರ್ದು ಮನದಲ್ಲಿ | ಶಿವನೇ ರಕ್ಷಿಸು ಎಂದಳಬಲೆ ||೩೪||

ರಾಗ ನೀಲಾಂಬರಿ ಆದಿತಾಳ

ತಾಳಲಾರೆನು  || ಪಲ್ಲವಿ ||

ಎನ್ನಂಗದ ವ್ಯಥೆಯ | ತಾಳಲಾರೆನು  || ಅ.ಪ ||

ಘಳಿಗೆ ಘಳಿಗೆಗೊಂದೊಂದು |
ಅಲಗು ನೆಟ್ಟಂತಹುದು || ||೩೫||

ಉಂಡರುಬ್ಬಸ ಹೆಚ್ಚಿ |
ಗುಂಡು ಕಲ್ಲಿಟ್ಟಂತೆದೆಯೊಳ್ | ||೩೬||

ಅಡಿ ಇಡಲಳವಲ್ಲ |
ನುಡಿವರೆ ಮನಸಿಲ್ಲ || ||೩೭||

ಶ್ರೀಶ ಸದಾನಂದ |
ಕೇಶವ ದಯದಿಂದ || ತಾಳಲಾ ||೩೮||

ಪೋಷಿಸಬೇಕೆನ್ನನು |
ಕೈ ಮುಗಿವೆನು || ತಾಳಲಾರೆನು ||೩೯||

ಕಂದ

ಇಂತಿರಲಾ ಸಮಯದಿ ವರ |
ಕಂತುಜನನಿಯಾ ಭೂಮೀಶನ ನಿಜ ಪಟ್ಟದ ||
ಕಾಂತೆಜಠರದಿಂ ಧರೆಗೆ |
ತಾಂ ತವಕದಿ ಅವತರಿಸಿದಳತಿ ವೈಭವದಿಂ ||೪೦||

ದ್ವಿಪದಿ

ಯುವತಿ ಚಂದ್ರಾನನೆಗೆ ಮಜ್ಜನವ ಗೈದು |
ನವದುಕೂಲವನುಡಿಸಿ ಭೂಷಣ ತೊಡಿಸೀ ||೪೧||

ಧರಣೀಶ ಭೀಷ್ಮಕಗೆ ಪೇಳಲಾ ಕ್ಷಣದಿ |
ಧರಣಿ ಯಮರರು ಸಹಿತ ಬಂದರಾ ಕ್ಷಣದಿ ||೪೨||

ನಾಮಕರಣವ ಮಾಳ್ಪುದೆನೆ ಶಿಶುವ ನೋಡಿ |
ಪ್ರೇಮದಿಂ ಭೂಸುರೋತ್ತಮರ್ಗಣಿತ ಮಾಡಿ ||೪೩||

ರುಗ್ಮವರ್ಣದೊಳೆಸೆವ ಸುಕುಮಾರಿಗಾಗ |
ರುಗ್ಮಿಣಿಯು ಎಂದು ಘನ ಪೆಸರಿಸಲು ಬೇಗ ||೪೪||

ರಾಗ ಕೇತಾರ, ಝಂಪೆತಾಳ

ಮೃದುತರದ ಹಾಸು ಹಾಸೀ | ತಾಮರಸ |
ಸದನೆಯನು ಶಯನಗೈಸೀ ||
ವದನಾಬ್ಜವನು ನೋಡುತಾ | ಅರ್ತಿಯಲಿ |
ಸುದತಿ ಚಂದ್ರಾನನೆಯು ||೪೫||

ಪಕ್ಷಿವಾಹನನೆ ದಯದೀ | ಈ ಶಿಶುವ |
ರಕ್ಷಿಸೈ ಎಂದು ಮುದದೀ ||
ರಕ್ಷೆ ಕಟ್ಟುತಲೆ ಪಾಡೀ | ಬಳಿಕ ಕಮ |
ಲಾಕ್ಷಿಯರು ತೂಗೆ ಕೂಡೀ ||೪೬||

ರಾಗ ಜೋಗುಳ, ಆದಿತಾಳ

ಜೋಜೋ ಜೋ ಫಣಿವೇಣಿ ಕಲ್ಯಾಣೀ |
ಜೋಜೋ ಕಲಕೀರವಾಣಿ ಕಟ್ಟಾಣೀ ||
ಜೋಜೋ ವಿಕಸಿತಕುವಲಯನೇತ್ರೇ |
ಜೋಜೋ ಮೋಹನ ಕೋಮಲಗಾತ್ರೆ || ಜೋಜೋ ||೪೭||

ಜೋಜೋ ಅಳಿನೀಲಕುಂತಳ ಜೋಜೋ |
ಜೋಜೋ ಸುಲಲಿತ ಕನಕಾಂಗಿ ಜೋಜೋ ||
ಜೋಜೋ ತಿಲಸುಮನಾಸಿಕೆ ಜೋಜೋ |
ಜೋಜೋ ವರಕಂಬುಕಂಧರೆ ಜೋಜೋ || ಜೋಜೋ ||೪೮||

ಶರದೇಂದುನಿಭಮುಖಿ ಶಿರಿದೇವಿ ಜೋಜೋ |
ತರುಣಾರ್ಕ ನಿಭಕೋಟಿಸಂಕಾಶೆ ಜೋಜೋ ||
ಧರಣೀಶ ಭೀಷ್ಮಕತನುಜಾತೆ ಜೋಜೋ |
ಕರುಣಾಕರೆ ಗುಣಸಾಗರೆ ಜೋಜೋ || ಜೋಜೋ ||೪೯||

ಭಾಮಿನಿ

ಇಂತು ವಿಭವದಿ ಪುರದ ವಧುಗಳ |
ನಂತರಾಗದಿ ಪಾಡಿ ತೂಗುತ |
ಸಂತಸದೀ ವೀಳೆಯವನಿತ್ತುಪಚರಿಸೆ ಮನೆಗಳಿಗೇ ||
ಕಾಂತೆಯರ ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟು ಶಿಶುರೂ |
ಪಾಂತ ಶ್ರೀದೇವಿಯನು ಧರಣೀ |
ಕಾಂತನರಸಿಯು ನೋಡುತಿದ್ದಳು ಪರಮಹರುಷದಲೀ ||೫೦||

ವಾರ್ಧಕ

ಧರಣೀಶನರ್ಧಾಂಗಿ ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಸ್ನೇಹದಿಂ |
ಶಿರಿದೇವಿಯಂ ಸಲಹುತಿರಲೊಂದು ದಿನದಿ ಶ್ರೀ |
ವರನಿರ್ಪ ದ್ವಾರಕಾಪುರದಿಂದ ನಾಯಕರು ಭರದೊಳೈತಂದು ಮುದದೀ ||
ಧೊರೆಯ ಸನ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪರಮಪಾವನಚರಿತ |
ಮುರಹರನ ಮಹಿಮೆಯಂ ಪರಿಪರಿಯ ರಾಗದಿಂ |
ಸರಸವಾಡುತ ಪೇಳೆತರಳೆರುಗ್ಮಿಣಿ ಕೇಳಿ ಪರಿತೋಷಮಂ ತಾಳ್ದಳೂ ||೫೧||

ರಾಗ ಮಧುಮಾಧವಿ, ತ್ರಿವುಡೆತಾಳ

ರಾಯ ಹಿಮಕರಕುಲಜ ಲಾಲಿಸು | ಗಾಯಕರ ಮುಖದಿಂದ ಪಂಕೇ |
ಜಾಯತಾಕ್ಷನ ಗುಣಗಣಂಗಳ | ಕಾಯಸಂಭವಜನನಿಯು ||೫೨||

ಕೇಳಿ ತನ್ನೊಳು ತಾನೆ ಹಿಗ್ಗುತ | ನೀಲಮೇಘಶ್ಯಾಮ ಕೃಷ್ಣನ |
ಮೇಲೆ ಚಿತ್ತವನಿಟ್ಟು ಮನದಲಿ | ಬಾಲೆ ಧ್ಯಾನಿಸುತಿದ್ದಳು ||೫೩||

ಕಾಮಪಿತ ಕಮಲಾಕ್ಷನೀರಜ | ಶ್ಯಾಮ ಸದ್ಗುಣಧಾಮ ರಿಪುನಿ |
ರ್ನಾಮ ತವಪದತಾಮರಸವನು | ಪ್ರೇಮದಿಂ ತೋರೆನುತಲಿ ||೫೪||

ರಾಜಿಸುವ ನವಸ್ವರ್ಣಪ್ರತಿಮೆಯ | ಮೂಜಗತ್ಪತಿ ಕೃಷ್ಣನೆಂದತಿ |
ಪೂಜಿಸುವಳವಳರ್ತಿಸುವಳು ಸ | ರೋಜನಾಭನ ನೆನೆವುತ ||೫೫||

ಮಾರನಯ್ಯನ ಮನದಿ ನೆನೆವುತ | ಮಾರನಸ್ತ್ರಕೆ ಮೈಯನೊಡ್ಡುತ |
ಮಾರಮಣ ಮೈದೋರಿಸೆನುತಲಿ | ಮಾರಮಣಿ ನುತಿಗೈದಳು ||೫೬||

ಭಾಮಿನಿ

ಪತಿ ತನಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೆನುತಲಿ |
ಹಿತದಿ ಭಾವಿಪ ತನ್ನ ಮೋಹದ |
ಸುತೆಯ ಮತಮಂ ತಿಳಿದು ವಿಸ್ಮಿತನಾಗುತಡಿಗಡಿಗೇ ||
ಕ್ಷಿತಿಗೊಡೆಯ ಭೀಷ್ಮಕನು ಬಾಂಧವ |
ತತಿಯ ಸಂತಸಬಡಿಸಿ ದಾನವ |
ಮಥನಗೀ ಬಾಲಕಿಯ ನೀವುದು ಹಿತಗಳೆನುತಿದ್ದಾ ||೫೭||

ರಾಗ ಭೈರವಿ, ಝಂಪೆತಾಳ

ಕ್ಷಿತಿಪ ಭೀಷ್ಮಕರಾಯ | ಸುತೆಯ ಶ್ರೀದೇವಕಿಯ |
ಸುತಗೆ ತಾ ಕೊಡುವೆನೆನು | ತತಿ ಹಿತದೊಳಿರಲು ||೫೮||

ಕೇಳಿ ದೂತರು ಬಂದು | ಪೇಳಲಾ ಕ್ಷಣ ರುಗ್ಮ |
ನಾಲಿಸುತ ಕೋಪಮಂ | ತಾಳಿ ಕಿಡಿಗೆದರಿ ||೫೯||

ಹುಡುಗಿಯನು ಗೋವಳಗೆ | ಕೊಡುವೆನೆಂಬವನ ಹಲು |
ಹೊಡೆವೆನೆಂದೆನುತಾಗ | ಘುಡು ಘುಡಿಸಿ ಭರದಿ ||೬೦||

ತಂದೆ ಇದ್ದೆಡೆಗೆ ನಡೆ | ತಂದು ನಿಲ್ಲಲು ತಿಳಿದು |
ಕಂದ ಬಾರೈ ಕುಳ್ಳಿ | ರೆಂದ ಭೀಷ್ಮಕನು ||೬೧||

ಮಗನೆ ನಿನ್ನಯ ಮುದ್ದು | ಮೊಗದಿ ದುಗುಡವಿದೇನು |
ಬಗೆಯನೆನಗರುಹೆನುತ | ನಗುತ ಕೇಳಿದನು ||೬೨||

ರಾಗ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಅಷ್ಟತಾಳ

ತಾತ ಕೇಳೈ ಗೋಪಾಲಂಗೆ | ಓತು ಮಗಳನೀವೆನೆಂಬ |
ಮಾತ ಕೇಳ್ದು ನಾನು ಬಂದೆ | ನೀತಿಯೇನಯ್ಯಾ ||೬೩||

ಪಾತಾಳ ಭೂವ್ಯೋಮಕೆಲ್ಲ | ನಾಥಕಾಣೈ ಕೃಷ್ಣರಾಯ |
ಏತಕಿಂಥ ಬುದ್ಧಿ ನಿನಗೆ | ನೀತಿಯೇನಯ್ಯಾ ||೬೪||

ತೆಗೆತೆಗೆ ಜಾರ ಚೋರನ | ಬಗೆಯನೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ನಾನು |
ಜಗದೊಳು ಜಾತಿಹೀನಂಗೆ | ಮಗಳೀಯಬೇಡಾ ||೬೫||

ಮಗನೆ ಕೇಳ್ನಾನೆಂದ ಮಾತು | ನಿಗಮ ಸಿದ್ಧವಾದ ವಾಕ್ಯ |
ಪೊಗಳಿಕೆ ಇದಲ್ಲ ಬೇರೆ | ನಗೆಯ ಮಾತಲ್ಲಾ ||೬೬||

ಗೊಲ್ಲರ ಗೃಹದೊಳಿದ್ದು | ಕಳ್ಳಿಯನ್ನ ಉಂಡು ಗೋವ |
ನೆಲ್ಲ ಕಾಯ್ವತನ ಪೊಗಳಿ | ಜಳ್ಳಾಗಬೇಡಾ ||೬೭||

ಬಲ್ಲೆನೆಂದಾಡಿದೆ ಮಗನೆ | ನಿಲ್ಲದೆ ಸರ್ವರ ಹೃದಯ |
ದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರ್ಪಾತ | ಗೆಲ್ಲಿಯ ಭೇದಾ ||೬೮||

ವೃದ್ಧರಯ್ಯ ತಾತ ನಿಮ್ಮ | ಬುದ್ಧಿಯು ಹಾಗಿರಲಿ ನಮ್ಮ |
ಮುದ್ದು ಮೊಗದ ಶಿಶುಪಾಲಂಗೆ | ಸಿದ್ಧಮಾಡಯ್ಯಾ ||೬೯||

ಬುದ್ಧಿವಂತನುಹುದು ಸುಪ್ರ | ಸಿದ್ಧನಾದ ಶಿಶುಪಾಲಾನ |
ಇದ್ದ ನಾಲ್ಕು ಕರದೊಳೆರಡ | ಕದ್ದಾತನಾರೈ ||೭೦||

ರಾಗ ಶಂಕರಾಭರಣ, ಮಟ್ಟೆತಾಳ

ಕೇಳು ತಾತ ನಿಮ್ಮ ಮಾತ ಮೀರಬಾರದೂ |
ಪೇಳಲೇನು ರಾಜ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದೆ ಬಪ್ಪುದೂ ||
ಶೂಲಧರನ ವರದಿ ರಾಜ್ಯ ಆಳ್ವ ಮಗಧನೂ |
ನೀಲವರ್ಣಗಿತ್ತರೆಯು ಕಾಳುಮಾಳ್ಪನೂ ||೭೧||

ಕದನದಲ್ಲಿ ಸೋತ ಕೃಷ್ಣ ಜಲಧಿ ಮಧ್ಯದೀ |
ಸದನವನ್ನು ಮಾಡಿದುದ ಬಲ್ಲೆ ಶೀಘ್ರದೀ ||
ಚದುರ ಚೈದ್ಯಭೂಪನಿಗೆ ಮಗಧ ಮಿತ್ರನೂ |
ಮುದದೊಳಾತನಿರಲು ನಮಗೆ ರಿಪುವ ಕಾಣೆನೂ ||೭೨||

ಉರಗಶಯನ ವೈರಿ ನಮಗೆ ದೈವ ಪಶುಪತೀ |
ಧರಣಿಯೊಳಗೆ ಸುಪ್ರತಾಪಿ ಮಗಧಭೂಪತೀ ||
ಬರಿಯ ಮಾತಿನಿಂದಲೇನು ತಂಗಿವರಿಸಲೀ |
ಕರೆಸು ಚೈದ್ಯಭೂಪನಿಂಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಲೀ ||೭೩||

ರಾಗ ಶಂಕರಾಭರಣ ತ್ರಿವುಡೆತಾಳ

ಮಗನೆ ನಿನಗಿನ್ನೇನ ಪೇಳಲಿ | ಜಗದ ಭಾರವ ಕಳೆಯಲೋಸುಗ |
ನಗಧರನು ತಾನುದಿಸಿದನು ಕೇ | ಳ್ಮಗಳು ಮಾಯೇ ||೭೪||

ಮಿಗುವಡರಿದೀ ಮಗಧ ಚೈದ್ಯರು | ಪಗೆತನದೆ ಪಾಳಾಗಿ ಪೋಪರು |
ನಗೆಗೆ ನಮ್ಮೆಡೆಮಾಡಬೇಡೈ | ಸುಗುಣ ನೀನೂ ||೭೫||

ಕೇಡು ಬಪ್ಪುದು ಈಗ ಜಗದೊಳು | ಆಡಿಕೊಂಬರು ಬೈದು ನೆಂಟನು |
ಬೇಡ ಹಗೆತನ ಕೃಷ್ಣರಾಯನ | ಕೂಡೆ ನಿನಗೇ ||೭೬||