ಹೋಗೋಣ ನಡಿಯಲ್ಲಮ್ಮನ ಗುಡ್ಡಕ್ಕ
ಗುಡ್ಡದ ಜಾತ್ರಿ ಬಾಳ ಕಡಕ          ಪಲ್ಲ

ಬರತೈತಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ
ಭಾರತ ಹುಣಿವಿಗೆ ಬಾಳ ಗರದಿ
ಹೋಗೋಣ ನಡಿ          ೧

ಮಕ್ಕಳ ಮರಿ ನೋಡ ಗೆಳತಿ
ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಜನ ಜಾತ್ರಿ
ಹೋಗೋಣ ನಡಿ          ೨

ಹೂ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಕರ್ಪೂರ
ರಾಶಿ ರಾಶಿ ನೋಡ ಭರಪೂರ
ಹೋಗೋಣ ನಡಿ          ೩

ಜೋಗುಳದ ಭಾವಿ ಎಣಿಗೊಂಡದಾಗ
ಮಾಡಬೇಕ ನೋಡ ಜಳಕ
ಹೋಗೋಣ ನಡಿ          ೪

ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಜಮದಗ್ನಿ ಆ ಮ್ಯಾಲ
ಪರಶುರಾಮಗ ಕೈಮುಗಿಯಬೇಕು
ಹೋಗೋಣ ನಡಿ          ೫

ದೇವಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲಾಕ
ಮೈಮನಸು ಹಸನಾಗಾಕ
ಹೋಗೋಣ ನಡಿ          ೬

ದೇವಿ ಇದ್ದರ ನಮಗ ಬಂಗಾರ
ಹಚ್ಚಾಕ ನಡೀ ನೀ ಭಂಡಾರ
ಹೋಗೋಣ ನಡಿ          ೭