ಕೈ ಕೈ ಎಲ್ಗೋದೋ?
ಕದಿನ ಮೂಲ್ಗೆದೋ
ಕದ ಏನ್ ಕೊಡ್ತು?
ಚಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತು
ಚಕ್ಕೆ ಏನ್ಮಾಡ್ದೆ?
ಒಲೆಗೆ ಹಾಕ್ದೆ
ಒಲೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತು?
ಬೂದಿ ಕೊಡ್ತು
ಬೂದಿ ಏನ್ಮಾಡ್ದೆ?
ತಿಪ್ಪೆಗಾಕ್ದೆ                  ೧೦

ತಿಪ್ಪೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತು?
ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡ್ತು
ಗೊಬ್ಬರ ಏನ್ ಮಾಡ್ದೆ?
ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ದೆ
ಹೊಲ ಏನ್ ಕೊಡ್ತು?
ಹುಲ್ಲು ಕೊಡ್ತು
ಹುಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಡೆ?
ಹಸುಗೆ ಹಾಕ್ದೆ
ಹಸು ಏನ್ ಕೊಡ್ತು?
ಹಾಲು ಕೊಡ್ತು              ೨೦

ಹಾಲ್ ಏನ್ಮಾಡ್ದೆ?
ಪೇಟೆಗೆ ಮಾರ‍್ದೆ
ಪೇಟೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತು?
ಕಾಸ್ ಕೊಡ್ತು
ಕಾಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ದೆ ?
ಒಡ್ಡನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ
ಒಡ್ಡ ಏನ್ಮಾಡ್ದ?
ಕೆರೆ ಕಟ್ಟಿದ
ಕೆರೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತು?
ನೀರ್ ಕೊಡ್ತು               ೩೦

ನೀರ್ ಏನ್ಮಾಡ್ದೆ?
ಹೊಲಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟೆ
ಹೊಲ ಏನ್ ಕೊಡ್ತು?
ರಾಗಿ ಕೊಡ್ತು
ರಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ದೆ?
ಕಣಜಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ದೆ
ಕಣಜದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು?
ತೊಟ್ಟಲಿತ್ತು
ತೊಟ್ಟಲಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು?
ಮಗುವಿತ್ತು                 ೪೦

ಮಗುವಿನ ಕೈಲಿ ಏನಿತ್ತು?
ಬಟ್ಟಲಿತ್ತು
ಬಟ್ಟಲಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು?
ಅನ್ನ ಇತ್ತು
ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು?
ಸಾರ್ ಇತ್ತು
ಸಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು?
ತುಪ್ಪ ಇತ್ತು
ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು?
ನೊಣ ಇತ್ತು                ೫೦

ನೊಣ ತಿರುವೋ ಗೊರವಯ್ಯಾ.
ಕೈ ಕೈ ಬಂದೋ