ಉಗರಗೊಳ್ಳ ಭೂಮ್ಯಾಗ ಯಲ್ಲವ್ವ ಬಾಳ ಮೋಜಿನಾಕಿ
ಸುತ್ತಲು ಜಾತರಿ ಬರತೈತಿ                   ಪಲ್ಲ

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮಾಧುರಾಯನ ಪರಸಿ ಬರತೈತಿ
ಜೋಗುಳ ಬಾವ್ಯಾಗ ಇಳೀತೈತಿ    ೧

ಜೋಗುಳ ಬಾವ್ಯಾಗ ಇಳದ ಬಳಿಕ ಜಳಕಾ ಮಾಡತಾರ
ದೇವಿ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಉಡತಾರ  ೨

ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಉಟಕೊಂಡು ಕಂಟಕ ಕಳೆದುಕೊಂಡು
ದೇವಿಗೆ ಉಧೋ ಉಧೋ ಅನತಾರ         ೩

ನಾಕ ಮೂಲಿಗೆ ಮಾಲಗಂಟಕ ಪಡಾಳಿ ಕಟ್ಟತಾರ
ಕೊಡ ಕೊಡ ಎಣ್ಣಿ ಹಾಕತಾರ        ೪

ಎಣ್ಣಿ ಹಾಕಲು ಬೆಟ್ಟದಮ್ಯಾಲ ಬೆಳಕ ಬೀಳತೈತಿ
ಸುತ್ತಿನ ಜಾತ್ರಿ ನೋಡತೈತಿ         ೫

ಏನ ಹೇಳಲಿ ದೇವಿ ಮೈಮ್ಯಾಲ ಕಬರು ಬರತಾವ
ಕೊಬರಿ ಭಂಡಾರ ಹಾರತಾವ       ೬

ಎಲ್ಲನಗೌಡ ನಿಂಗನಗೌಡ ಪದಾಮಾಡಿದಾರ
ಜೋಗ್ಯಾರಿಗೆ ಹಾಡಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ  ೭