ಭೀಷ್ಮಕರಾಯ
ಮಂತ್ರಿ
ರುಕ್ಮ
ಬ್ರಾಹ್ಮಣ
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ
ಶಿಶುಪಾಲ
ನಾರಿಯರು
ರುಕ್ಮಿಣಿ
ಮಾಗಧ
ಬಲರಾಮ
ಗಾರ್ಗ್ಯ
ಸತ್ರಾಜಿತ
ಕಿರಾತರು
ಪ್ರಸೇನ
ಸಿಂಹ
ಜಾಂಬವಂತ
ನಾರದ
ಕೃತವರ್ಮ
ಜಾಂಬವತಿ
ಸತ್ಯಭಾಮ
ದೇವದೂತ
ಮುರ
ನರಕ
ಸಖಿಯರು
ಚಾರಕರು
ಭೂದೇವಿ
ಭಗದತ್ತ
ವಿಂದಾನುವಿಂದರು
ಮಿತ್ರವಿಂದೆ
೧೬ ಸಾವಿರ ನಾರಿಯರು
ಸೈನಿಕರು ಇತ್ಯಾದಿ