ರಾಮ
ಸೀತೆ
ಲಕ್ಷ್ಮಣ
ರಾವಣ
ಶೂರ್ಪಣಖೆ
ಮಾರೀಚ
ರಾವಣಸನ್ಯಾಸಿ
ಜಟಾಯು
ಮಾಯಾಮೃಗ
ಕಬಂಧ
ಮಂಡೋದರಿ
ಅಯೋಮುಖಿ
ಶಬರಿ