ಕೋಲಾಟ್ಲೇಯಂಗ, ಕುಪ್ಪುಲು ಕದಲಂಗ
ವಚ್ಚೇದಿ ಪುನ್ನಾವು, ಪೊಯ್ಯೇದಿ ತಿರುನಾಲು
ಕೋಲು ಕೋಲನ್ನ ಚೆಲುವರಾಯ
ಮೇಲು ಮೇಲಣ್ಣ  ||ಪ||

ಮಿದ್ದಿಮಿಂದ ಮಿರಪ ಚಟ್ಟು
ವಾನಲಾಕ ವಾಡಿಪಾಯ
ಮಾಮಗಾರು ಆಡ್‌ಬಿಡು
ಮುಗುಡುಲಾಕ ಪಾರು ಪೊಯ್ದಿ
ಕೋಲು ಕೋಲಣ್ಣ ಚೆಲುವರಾಯ
ಮೇಲು ಮೇಲಣ್ಣ  ||ಪ||

ನೂವು ಪೆಟ್ಟೇಲೆ ಗಿಂಜಾಲು
ಕೋಡಿಕಿ ಚಾಲವು
ಯಾಮಾಟ ಚಪ್ಪಮ್ಮ
ಎಲ್ಲವಾರಿ ಪೋತಾಮು |
ಕೋಲು ಕೋಲಣ್ಣ ಚೆಲುವರಾಯ
ಮೇಲು ಮೇಲಣ್ಣ  ||ಪ||

ಕೋಲು ಕೋಲು ಕೊಮ್ಮುಲಾಟ
ಮ್ಯಾಡಮಿಂದ ಬೊಮ್ಮುಲಾಟ
ನೀ ಬೊಮ್ಮಲಾಟ ಸೂಡುಪೋತೆ
ಬ್ರಮ್ಮದೇವುಡು ಅಡ್ಡಮಂಚೇ
ಕೋಲು ಕೋಲಣ್ಣ ಚೆಲುವರಾಯ
ಮೇಲು ಮೇಲಣ್ಣ  ||ಪ|

ಅದಿಮಿರಿಸ ಇದಿಮಿರಿಸ
ಕೊತ್ತಕ್ವಾಟ ದಿನ್ನೆಮಿರಿಸ
ಮಾ ಅನ್ನ ಚೇತುಲೋನ
ಮಲ್ಲಿಮಗ್ಗುಲ ರೇಖುಲು ಇಡಿಚ
ಕೋಲು ಕೋಲಣ್ಣ ಚೆಲುವರಾಯ
ಮೇಲು ಮೇಲಣ್ಣ  ||ಪ||