ಗೊಬ್ಬಿಯಾಳೋ ಇಂಗೇಮಿ ಕೋರ‍್ಯಾವೆ ರಾಣಿಗೌರಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬಿಯಾಳೋ
ಗೊಬ್ಬಿಯಾಳೋ ರೆಡ್ಡೋಳ್ಳಕಿತ್ತಾಮೆ ರಾಣಿ ಗೌರಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬಿಯಾಳೋ
ಗೊಬ್ಬಯಾಳೋ ಬಲಿಜೋಳ್ಳಕಿತ್ತಾಮೆ ಬಾಲಗೌರಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬಿಯಾಳೋ
ಗೊಬ್ಬಿಯಾಳೋ ಇಂಗೆವುರಿಕಿತ್ತಾಮೆ ನೀಲಾಗೌರಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬಿಯಾಳೋ
ಗೊಬ್ಬಿಯಾಳೋ ರೆಡ್ಡೋಳ್ಳಕಿತ್ತಾಮೆ ನೀಲಾಗೌರಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬಿಯಾಳೋ
ಗೊಬ್ಬಿಯಾಳೋ ಇಂಗೇಮಿ ಕೋರ‍್ಯಾವೆ ಬಾಲಗೌರಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬಿಯಾಳೋ
ಗೊಬ್ಬಿಯಾಳೋ ಯರಣಯ್ಯ ಮೇಪೇದಿ ಏಡುಲಕ್ಷಲೇ ಗೊಬ್ಬಿಯಾಳೋ
ಗೊಬ್ಬಿಯಾಳೋ ಮುಂದಾರ ಪೈಯೇದಿ ಮೂಗಿಮಟ್ಟೆಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬಿಯಾಳೋ
ಗೊಬ್ಬಿಯಾಳೋ ವೆನಕ ವಚ್ಚೇದಿ ನಾಗಿ ಮಟ್ಟೆಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬಿಯಾಳೋ
ಗೊಬ್ಬಿಯಾಳೋ ವೆಳ್ಯಾವೆ ಆವುಲು ಗೋವುಲ ಮಂದಕೆ ಗೊಬ್ಬಿಯಾಳೋ
ಗೊಬ್ಬಿಯಾಳೋ ವೆಳ್ಯಾವೆ ಗೋವುಲು ಯರಗೊಂಡ ಮಿಂದಕಿ ಗೊಬ್ಬಿಯಾಳೋ
ಗೊಬ್ಬಿಯಾಳೋ ದಿಗಿವೊಚ್ಚೆ ಗೋವುಲು ಯರಗೊಂಡನಿಂಕ ಗೊಬ್ಬಿಯಾಳೋ
ಗೊಬ್ಬಿಯಾಳೋ ಆವುಲು ಗೋವುಲು ಒಕ ಮಂದ ಪೊಡ್ಯಾ ಗೊಬ್ಬಿಯಾಳೋ
ಗೊಬ್ಬಿಯಾಳೋ ಆ ಗೋವುಲು ಈ ಗೋವುಲು ನೀಳ್ಳಾರಗಿಂಚ ಗೊಬ್ಬಿಯಾಳೋ
ಗೊಬ್ಬಿಯಾಳೋ ವೆಳ್ಯಾವೆ ಗೋವುಲು ಯರಮಂದ ಮೊಗಮು ಗೊಬ್ಬಿಯಾಳೋ
ಗೊಬ್ಬಿಯಾಳೋ ಇಂಗೇಮಿ ಕೋರ‍್ಯಾವೆ ರಾಣಿಗೌರಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬಿಯಾಳೋ
ಗೊಬ್ಬಿಯಾಳೋ ಮುಂದರ ಪೈಯೇದಿ ನಾಗಿ ಮಟ್ಟೆಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬಿಯಾಳೋ
ಗೊಬ್ಬಿಯಾಳೋ ರಾಜುಲು ಪಿಲಿಚಾರೆ ರಾವೆ ಗೌರಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬಿಯಾಳೋ
ಗೊಬ್ಬಿಯಾಳೋ ರಾಜುಲು ಮಾಟಲು ನಾಕುವಲದು ಗೊಬ್ಬಿಯಾಳೋ
ಗೊಬ್ಬಿಯಾಳೋ ವೆಳ್ಯಾಡೆ ಶಿವುಡು ಗಂಗಾ ನಗರಾಕಿ ಗೊಬ್ಬಿಯಾಳೋ
ಗೊಬ್ಬಿಯಾಳೋ ನಗರೀಲೋ ನಾಯನ್ನ ಬ್ಯಾರ ಮಾಡೇ ಗೊಬ್ಬಿಯಾಳೋ
ಗೊಬ್ಬಿಯಾಳೋ ಗೊಬ್ಯಾಡು ಸೇತಿಕಿ ಏಮೇಸ್ತಿರನ್ನಾ ಗೊಬ್ಬಿಯಾಳೋ
ಗೊಬ್ಬಿಯಾಳೋ ಗೊಬ್ಯಾಡು ಸೇತಿಕಿ ತಟ್ಟಾನನಿಸ್ತಿ ಗೊಬ್ಬಿಯಾಳೋ
ಗೊಬ್ಬಿಯಾಳೋ ವಂಗೇಟಿ ನಡುಮುನ ವಡ್ಯಾನ ಏಸ್ಯಾಡು ಗೊಬ್ಬಿಯಾಳೋ
ಗೊಬ್ಬಿಯಾಳೋ ತಟ್ಟನಿ ಸೇತಿಕಿ ತಟ್ಟಲ ಇಸ್ತಿ ಗೊಬ್ಬಿಯಾಳೋ
ಗೊಬ್ಬಿಯಾಳೋ ಆಡೇಕಿ ಕಾಳ್ಳಕಿ ಗೆಜ್ಜಲು ಏಸ್ಯಾ ಗೊಬ್ಬಿಯಾಳೋ
ಗೊಬ್ಬಿಯಾಳೋ ಸೇತಿಕಿ ಗಾಜಲು ತೊಡಗೀನ ವಾಡೇ ಗೊಬ್ಬಿಯಾಳೋ
ಗೊಬ್ಬಿಯಾಳೋ ನುನ್ನೂಗ ವೇಸ್ಯಾವೆ ನೂಕಾಯಿ ಜಡಾ ಗೊಬ್ಬಿಯಾಳೋ
ಗೊಬ್ಬಿಯಾಳೋ ಇಂಗೇಮಿ ಕೋರ‍್ಯಾವೆ ರಾಣಿ ಗೌರಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬಿಯಾಳೋ
ಗೊಬ್ಬಿಯಾಳೋ ಇಂಗೆವ್ರಕಿಸ್ತಾವೆ ಬಾಲಗೌರಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬಿಯಾಳೋ
ಗೊಬ್ಬಿಯಾಳೋ ರಾಜುಲು ಪಿಲಿಸ್ಯಾರೆ ರಾವೇ ಗೌರಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬಿಯಾಳೋ
ಗೊಬ್ಬಿಯಾಳೋ ರಾಜುಲುಕಿತ್ತಾಮೆ ರಾಣಿ ಗೌರಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬಿಯಾಳೋ
ಗೊಬ್ಬಿಯಾಳೋ ರಾಜುಲ ಮಾಟಲು ರಾತಿರಿನೇ ಪೋಯೇ ಗೊಬ್ಬಿಯಾಳೋ
ಗೊಬ್ಬಿಯಾಳೋ ಇಂಗೆವ್ರಕಿತ್ತಾಮೆ ಬಾಲಗೌರಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬಿಯಾಳೋ
ಗೊಬ್ಬಿಯಾಳೋ ಬಾಪನೋಳ್ಳಕಿತ್ತಾಮೆ ಬಾಲಗೌರಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬಿಯಾಳೋ
ಗೊಬ್ಬಿಯಾಳೋ ಬಾಪನೋಳ್ಳ ತಾನಾಲು ನೇಸೇಯಲೇ ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬಿಯಾಳೋ
ಗೊಬ್ಬಿಯಾಳೋ ಕೋಮಿಟಿ ವಾಳ್ಳಿಕಿತ್ತಾಮೆ ನಿನ್ನುನಿ ಬಾಲಗೌರಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬಿಯಾಳೋ
ಗೊಬ್ಬಿಯಾಳೋ ಕೋಮಿಟಿವಾಳ್ಳು ತೂಕಾಲುನೇತೂಯೆಲೇನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬಿಯಾಳೋ
ಗೊಬ್ಬಿಯಾಳೋ ಕಾಪೋಳ್ಳುಕಿತ್ತಾಮೆ ನಿನ್ನು ಓ ಬಾಲಗೌರಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬಿಯಾಳೋ
ಗೊಬ್ಬಿಯಾಳೋ ಕಾಪೋಳ್ಳು ಸೇದ್ಯಾಲು ನೇಸೇಯಲೇನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬಿಯಾಳೋ
ಗೊಬ್ಬಿಯಾಳೋ ಇಂಗ ಇನ್ನೆವುರಿಕಿತ್ತಾಮೆ ಓ ಬಾಲಗೌರಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬಿಯಾಳೋ
ಗೊಬ್ಬಿಯಾಳೋ ಜಂಗಮಾನಿಕಿತ್ತಾಮೆ ಓ ಬಾಲಗೌರಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬಿಯಾಳೋ
ಗೊಬ್ಬಿಯಾಳೋ ಜಂಗಮೋನಿಕಿತ್ತೆ ನೇಚೇಸುಕೊಂಟ ಗೊಬ್ಬಿಯಾಳೋ