ರಾಮ
ಲಕ್ಷ್ಮಣ
ಸುಗ್ರೀವ
ಹನುಮಂತ
ಜಾಂಬವ
ಬಾಲಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ
ವಾಲಿ
ತಾರೆ
ಅಂಗದ
ನಳ
ನೀಲ
ಕಪಿಗಳು