ಕಾಪಳನೆ ಕಾಪಳನೆ
ಕಾಡಿಗೆ ಬಂದ ಕಾಪಳನು
ಕೂಡಿಯೆ ಓಡುತ ಬಂದನವ
ಕಾಪಳನ ಕಾಪಳಗೊಂದು ಬತ್ತಳಿಕೆ
ಕಾಪಳ ಬತ್ತಳಿಕೆಯೊಳೊಂದೆ ಬಾಣ
ಬಾಣವ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಪಳ ಹೊಡೆಯೆ
ಕಾಪಳನು ಕಾಪಳನು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗುತ ಬಾಣವ ಬಿಟ್ಟನು
ಅಂಬನು ಬಿಡಲು ಹಾರಿತು ಹಕ್ಕಿ
ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನನು ಕಂಡ
ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೆಬ್ಬುಲಿ ಕಂಡ
ಹೆಬ್ಬುಲಿ ಕಂಡು ಬಾಣವ ಬಿಟ್ಟ
ಹೆಬ್ಬುಲಿ ಕಂಡು ನಾಯಿಯ ಛೂ ಬಿಟ್ಟ
ಹೆಬ್ಬುಲಿ ಮುಂದು ಹಾರುತ ಮುಂದು
ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹಾರಿತೋ ಕಾಣದೆ ಹೋಯ್ತು
ಕಾಪಳನ ಕೈಯೊಳು ಏನದೋ ಕಂಡು
ಕಾಡಿಗೆ ಹಾರುತ ಓಡುತ ಹೋಯಿತು