ದಯಮಾಡ ದೇವಿ ರೇಣುಕಾ
ನಿನಗಾ ಏನ ಮಾಡುವೆ ಸಣ್ಣ ಬಾಲಕಾ
ನಾನಿನಗಾ ಏನ ಮಾಡುವೆ ಸಣ್ಣ ಬಾಲಕಾ    ಪಲ್ಲ

ಎಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲಾರು ನಡೀರೇ
ಎಲ್ಲೌನ ಜಾತ್ರೀಗೆ
ಗಿಲ್ಲತನವ ಬಿಟ್ಟು
ಎಲ್ಲೌನ ಗುಡ್ಡಕ್ಹೋಗೋಣ            ೧

ಶಮೆ ದಮೆಗಳೆಂಬೊ
ಜೋಗಳಬಾವಿಗೆ ಹೋಗಿ
ಮಂಗಳ ಸ್ನಾನವ ಮಾಡಿ
ಸಾಕ್ಷಾತ ಸತ್ತೆವ್ರವಗ್ಹೋಗೋಣ      ೨

ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ
ಮದಮತ್ಸರಗೋಳ
ದುರುಳ ಗುಣ ದೂರಮಾಡಿ
ಕರುಣ ರೇಣುಕಾಗ್ಹೋಗೋಣ        ೩

ವಲ್ಲದ ಜನರೀಗೆ
ಇಲ್ಲದ ಬ್ಯಾನಿಹಾಕಿ
ಬೇವ ಭಂಡಾರಧರಸೊ
ಮರಳ ಮಾತಂಗಿಗ್ಹೋಗೋಣ       ೪

ಬೇಕಾದ ಜನರೀಗೆ
ಬೆಲ್ಲಾದ್ಹೇರಿನ ಒಂಟೆ
ಸರಿಯೇನ ಲೋಕದೊಳೂ
ಪದುಮ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಹೋಗೋನ        ೫

ಧರೆಯೊಳು ತೇರ‍್ದಾಳ
ಗುರುರಾಮಲಿಂಗನ
ಸೇವಕಸಂತಾನ
ಮೂಲ ಪ್ರಣಾಮಿಗ್ಹೋಗೋಣ         ೬