ರಾಮ
ಲಕ್ಷ್ಮಣ
ಸುಗ್ರೀವ
ಹನುಮಂತ
ಜಾಂಬವ
ಅಂಗದ
ಕಪಿಗಳು
ಈಶ್ವರ
ಪಾರ್ವತಿ
ಬ್ರಹ್ಮ
ತೃಣಬಿಂದುಮುನಿ
ಸಂಪಾತಿ
ರಾವಣ
ಶೃಂಗಾರರಾವಣ
ಪ್ರಹಸ್ತ
ಇಂದ್ರಜಿತು
ವಿಭೀಷಣ
ಇತರ ರಾಕ್ಷಸರು
ಸೀತೆ
ತಾರೆ
ಸ್ವಯಂಪ್ರಭೆ
ಸರಮೆ
ತ್ರಿಜಟೆ
ಅನುಕೂಲನಾರಿಯರು