ರಾಮ
ಲಕ್ಷ್ಮಣ
ಹನುಮಂತ
ಸುಗ್ರೀವ
ಜಾಂಬವ
ಅಂಗದ
ನಳ
ನೀಲ
ಗವಾಕ್ಷ
ವರುಣ
ಈಶ್ವರ
ಬ್ರಹ್ಮ
ನಾರದ
ರಾವಣ
ವಿಭೀಷಣ
ಇಂದ್ರಜಿತು
ಶುಕ
ಸಾರಣ
ನೀಲನಾಯಕ
ಮೇನಕೆ
ಕೈಕಸೆ
ವರುಣ ಸ್ತ್ರೀಯರು