ರಾಗ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಅಷ್ಟತಾಳ

ಕಂಡದ್ದು ನುಡಿದರೆ ಕೋಪ ವೆಗ್ಗಳಿಸುವ |
ದಣ್ಣದೇವ | ತನ್ನ |
ಮಂಡೆ ಘಟ್ಯೆನುತಲಿ ಮರಕೆ ಜೆಪ್ಪುವದುಂಟೆ |
ಅಣ್ಣದೇವ || ||೬೧||

ರೋಗಿಗೆ ಮದ್ದು ಬಾಯಿಗೆ ಸೊಗಸಪ್ಪುದೆ
ಅಣ್ಣದೇವ | ನಿನ |
ಗೀಗೆನ್ನ ನುಡಿ ವಿಷವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸಿತೆ |
ಅಣ್ಣದೇವ || ||೬೨||

ಎಚ್ಚರಿತಿರುವರೆ ಸಮಯ ಬಂದೊದಗಿದೆ |
ಅಣ್ಣದೇವ | ಇಂಥ |
ಹುಚ್ಚು ಬುದ್ಧಿಯಲಿ ನೀ ಸಂದು ತಾ ಕೆಡಬೇಡ |
ಅಣ್ಣದೇವ || ||೬೩||

ಅಪ್ಪಡೆ ನಿನಗೆ ನಾಚಿಕೆಯೆನಗರುಹಯ್ಯ |
ಅಣ್ಣದೇವ | ನಾ ಕೊಂ |
ಡೊಪ್ಪಿಸಿಬರುವೆ ರಾಮನಿಗೆ ಜಾನಕಿಯನ್ನು |
ಅಣ್ಣದೇವ || ||೬೪||

ಧೂರ್ತರ ಮತ ನಿನಗಾಯ್ತೆಷ್ಟ ಪೇಳ್ದರೂ |
ಅಣ್ಣದೇವ | ಪುರು |
ಷಾರ್ಥವಿವಿಲ್ಲದೆ ವಂಶಕೆ ನೀರ ಕೊಡಿಸಿದೆ |
ಅಣ್ಣದೇವ || ||೬೫||

ದಾಶರಥಿಯ ಕೂಡೆ ಕಲಹ ಬೇಡೆಂದರೆ |
ಅಣ್ಣದೇವ | ವಿ |
ನಾಶಕಾಲಕೆ ಬುದ್ಧಿ ವಿಪರೀತವಾಯಿತೆ |
ಅಣ್ಣದೇವ || ||೬೬||

ಲೇಸು ಬಾರದು ನಿನಗಿದರಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊ |
ಅಣ್ಣದೇವ | ಬೇಡ |
ನಾ ಸಾರಿದೆ ಗಂಟ ಕಟ್ಟಿಕೊ ಸೆರಗಿಲಿ |
ಅಣ್ಣದೇವ || ||೬೭||

ವಾರ್ಧಕ

ಕೂಗಿ ಗಗನದೊಳು ನಿಂದಗ್ರಜಗೆ ನೀತಿಯಂ
ಬೇಗದಲಿ ಪೇಳೆ ಖಳನಾಜ್ಞೆಯಿಂ ಪಟುಭಟರು
ತಾಗಿದರು ಖಡ್ಗ ತೋಮರ ಕುಂತ ಮೊದಲಾದ ನಾನಾವಿಧಾಸ್ತ್ರಗಳಲಿ |
ಭಾಗವತಜನಪರುಷ ಬಲುಭಟರ ನುಗ್ಗರೆದು
ಸಾಗರವನುತ್ತರಿಸಿ ಕಪಿಸೈನ್ಯಮಂ ಕಂಡು
ರಾಘವ ಪರಾಕು ಜಯ ಚಿತ್ತಾವಧಾನವೆಂಬಾಗ ರಥವಂ ಕಂಡರು || ||೬೮||

ರಾಗ ಕಾಂಭೋಜಿ ಝಂಪೆತಾಳ

ಆರಿವನು ಗಗನದಲಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ನುತಿಗೆಯ್ವ |
ಶ್ರೀರಾಮ ಶರಣೆಂಬ ಶರಣ ||
ಮಾರುತಜ ನೀ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಬಾರೆಂದೆನುತ |
ವೀರ ಸುಗ್ರೀವ ಕಳುಹಿದನು || ||೬೯||

ಬಂದು ಮಾತಾಡಿಸಿದ ನಾ ವಿಭೀಷಣನ ದಶ |
ಕಂಧರನ ಕಲಹಕಾರಣವ ||
ಹೊಂದಿಕೆಯ ತಿಳಿದು ರಘುಪತಿಗೆ ಸೂಚನೆಗೈಯ |
ಲಂದು ಪೊಡಮಡುತ ನಡೆತಂದ || ||೭೦||

ರಾಗ ಭೈರವಿ ತ್ರಿವುಡೆತಾಳ

ರಾಮ ರಾಮ | ದಶರಥ | ರಾಮ ರಾಮ || ಪಲ್ಲವಿ ||

ಕಾಮಪಿತಕಮಲಾಕ್ಷಸಾಗರ | ಭೀಮಬಲ ನಿಸ್ಸೀಮ ಸೀತಾ || ರಾಮ || ಅನುಪಲ್ಲವಿ ||

ವೀರವಿತರಣ ವಿಜಯ ಸದ್ಗುಣ
ಸಾರವರ ಕೇಯೂರಕಂಕಣ |
ಹಾರ ಶರಧಿಗಭೀರ ಖಳಸಂ |
ಹಾರ ಮತಿವಿಸ್ತಾರ ನತಮಂ |
ದಾರ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಚಾರ ಧರ್ಮೋ |
ದ್ಧಾರ ನಿಗಮವಿದೂರ ನಿತ್ಯವಿ |
ಚಾರ ಶುಭದಯಸಾರ ಪಾರಾ |
ವಾರ ಕರುಣಾಪಾರ ಶ್ರೀ ರಘು | ರಾಮ ರಾಮ || ||೭೧||

ತಂದೆಯಾಡಿದ ಮಾತಿಗೋಸುಗ |
ಬಂದೆ ಪಂಚವಟಿಪ್ರದೇಶದಿ |
ನಿಂದೆ ಖರದೂಷಣರ ರಣದಲಿ |
ಕೊಂದೆ ಮಾಯಾಹರಿಣವನು ಎಸೆ |
ದಂದೆ ಸೀತೆಯನೊಯ್ದ ರಾವಣ |
ನೆಂದು ಬಿನ್ನೈಸಿದ ಜಟಾಯುವ |
ನಂದು ಕಾಯ್ದ ಮಹಾತ್ಮನಾ ನಡೆ |
ತಂದೆ ಸಲಹೊ ಪರಾಕು ಜಯಜಯ || ರಾಮ ರಾಮ || ||೭೨||

ಭಾಮಿನಿ

ಫಣಿಶಯನ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾಧವ
ತ್ರಿಣಯಸಖ ತ್ರೈಜಗದ ರಕ್ಷಕ
ಪ್ರಣವರೂಪ ಪರೇಶ ನಾರಾಯಣ ನಮೋಯೆಂದು |
ಮಣಿಯುತೈತಹ ಮಂತ್ರಿಗಳಸಹ
ವನಜಲೋಚನ ಕಾಣುತಲೆ ಲ
ಕ್ಷ್ಮಣನ ನೋಡಲು ಕರವ ಮುಗಿದಾ ಹನುಮನಿಂತೆಂದ || ||೭೩||

ರಾಗ ಎರುಕಲ ಕಾಂಭೋಜಿ ಅಷ್ಟತಾಳ

ದೇವ ಚಿತ್ತೈಸಯ್ಯ ಬಂದ ರಾಕ್ಷಸನೀತ |
ರಾವಣನ ಸಹಜಾತ | ಸಜ್ಜನರೊಳು |
ಕೋವಿದನತಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ || ||೭೪||

ಇಂದ್ರಜಿತನು ಕಟ್ಟಿ ತಂದಾಗಳಿವನ ಮಾ |
ತಿಂದ ಬಿಟ್ಟರು ಎನ್ನನು | ಬಲ್ಲವನೀತ |
ಮುಂದಹ ಕಾರ್ಯವನು || ||೭೫||

ಸೀತೆಯ ಬಿಡುಯೆಂಬ ಮಾತ ಹೇಳಿದನೆಂದು |
ಈತನ ಜರೆದನಂತೆ | ಪಟ್ಟಣದಿಂದ |
ಆತ ನೂಕಿಸಿದನಂತೆ || ||೭೬||

ಕಾರಣಗಳನು ತಿಳಿದು ಮುಂದೆ ಬಪ್ಪಂಥ |
ಮಾರಿಗೆ ಬೆದರಿ ತಾನು | ತನ್ನಯ ಮನ |
ಸೇರದಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದನು || ||೭೭||

ಸಾರಿ ಪದಾಂಬುಜ ಸೇರಿ ಬದುಕಬಂದ |
ವೀರ ವಿಭೀಷಣನು | ಇವ ಪೂರ್ವದ |
ನಾಲ್ವರು ಮಂತ್ರಿಗಳಂತೆ || ||೭೮||

ರಾಗ ಬೇಗಡೆ ಅಷ್ಟತಾಳ

ನಚ್ಚ ಬಾರದೀತನಂತರಂಗವ ಕೇಳಿ |
ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು ನಮಗೆಲ್ಲ ||
ಹುಚ್ಚು ಮಾತಣ್ಣತಮ್ಮಂದ್ಯರು ಎಂಬಂಥ |
ವಾತ್ಸಲ್ಯವನು ಬಿಟ್ಟು ವೈರತ್ವವೆಂಬುದ || ||೭೯||

ದೇವೇಂದ್ರ ಮೊದಲಾದ ದೇವತೆಗಳು ನಿತ್ಯ |
ಸೇವೆಯಮಾಡಿಕೊಂಡಿಹರಂತೆ ||
ಜೀವವೊಂದೊಡಲೆರಡೆಂಬ ತನ್ನಗ್ರಜ |
ರಾವಣೇಶನ ಸೌಭಾಗ್ಯವ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದುದ || ||೮೦||

ತಂದೆಯೊಬ್ಬ ತಾಯೊಬ್ಬಳಿಗೆ ಪುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ |
ಬಂದು ವೈರಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಳ್ವದು ||
ಹೊಂದಿಕೆ ಹೊಲಬಿನ ಮಾತಲ್ಲ ಹೊಸಪರಿ |
ಎಂದಿನಸುತ ವಾಯುನಂದನಗೆನಲೆಂದ || ||೮೧||

ಹಿಂದುದ್ಯಾನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಟ್ಯೆಳಕೊಂಡು |
ಬಂದೆನ್ನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಲುವಾಗ ||
ಬಂದು ಸುಜ್ಞಾನವ ಮಾತಾಡಿದನೀತ
ನೆಂದರೆ ಹನುಮನ ನುಡಿಗೊಡಂಬಡೆ ರಾಮ || ||೮೨||

ರಾಗ ಘಂಟಾರವ ಝಂಪೆತಾಳ

ಕಪಿರಾಯ ಕೇಳು ಕೈಮುಗಿದು ಮರೆಹೊಕ್ಕವರು |
ಕಪಟದವರಾದರೂ ಕಾವುದೇ ಬಿರುದು || ||೮೩||

ಜನನಿಯೊಂದಾದರೆಯು ಮನಸಿನಂತರ ಬೇರೆ |
ಕನಕವೊಂದಾದರೆಯು ಕಾಂಚನವು ಬೇರೆ || ||೮೪||

ಏಕಮೃತ್ಪಿಂಡದೊಳನೇಕ ಪಾತ್ರೆಗಳಹವು |
ಲೋಕೇಶ ಬರೆದ ಲಿಪಿ ತಾ ಕಡಿಮೆಯಹುದು || ||೮೫||

ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಶೇಷಮತಿ ಪಡೆದ ಹಾಗೊದಗುವುದು |
ಕೇಳಿದರೆ ನಿನ್ನಣ್ಣ ವಾಲಿಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ || ||೮೬||

ವಾರ್ಧಕ

ಶಿರವ ಪಿಡಿದೆತ್ತಿ ಪತಿಕರಿಸಿ ಲಂಕಾಪುರದ
ಅರಸ ರಾವಣನಿಂದ ಮೇಲೀತನೆಂದು ಸ
ರ್ವರ ಮುಂದೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಮಂ ಮಾಡಿಸಿದ ವರವಿಭೀಷಣದೇವಗೆ |
ಸುರರ ದುಂದುಭಿ ಮೊಳಗಿತಾಗ ಜಯಜಯವೆಂದು
ಸುರಿದರಂಬರದಿಂದ ಪೂಮಳೆಯ ರಾಮ ಸಾ
ಗರದ ತಡಿಯಲಿ ನಿಂದು ಸಕಲಕಪಿನಾಯಕರ ಕರೆದಾಗಳಿಂತೆಂದನು || ||೮೭||

ರಾಗ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಅಷ್ಟತಾಳ

ಕಂಡಿರೆ ಶರಧಿಯ ಗಂಭೀರತನವನು |
ಕಂಡಿರೇನೈ | ನಭೋ |
ಮಂಡಲ ಪರ್ಯಂತ ತುಡುಕುವ ತೆರೆಗಳ |
ಕಂಡಿರೇನೈ || ||೮೮||

ಭೋರೆಂಬ ನಾದ ಝೇಂಕಾರ ನೀರ್ಸುಳಿಗಳ |
ಕಂಡಿರೇನೈ | ಮದ |
ವಾರಣದಂತೆ ಮುಂಬರಿದು ಭೋರ್ಗರೆವುದು |
ಕಂಡಿರೇನೈ || ||೮೯||

ಕಳವಳಿಸುವ ಬಲು ಸುಳಿಗಳನೊರೆಗಳ |
ಕಂಡಿರೇನೈ | ಭಯ |
ಗಳ ಬೀರುವಂಥ ಜೀವನದ ಚಡಾಳವ |
ಕಂಡಿರೇನೈ || ||೯೦||

ಪಂಕ್ತಿ ಪಂಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಪಾರ್ವ ಮೀನುಗಳನ್ನು |
ಕಂಡಿರೇನೈ | ಬಲ |
ವಂತವಾಗಿರುವಂಥ ಮಕರದ ನಿಕರವ |
ಕಂಡಿರೇನೈ || ||೯೧||

ಸಾಗರ ಬಲಿದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲಂಘಿಸುವುದ |
ಕಂಡಿರೇನೈ | ಇದ|
ಹೇಗೆ ದಾಟುವುದೆಂದು ನನಗೊಂದು ತಿಳಿಯದು |
ಕಂಡಿರೇನೈ || ||೯೨||

ಚರಿತೆ, ರಾಗ ಪಂತುವರಾಳಿ ರೂಪಕತಾಳ

ದಿನಕರ ಕುಲಜಾತನಿಂತೆಂದ ಮಾತಿಗೆ |
ದಿನಕರ ತನುಜ ಬೊಬ್ಬಿರಿದ ||
ವನಧಿಯ ಕಡಿದು ದಾರಿಯ ಮಾಳ್ಪೆ ಲಂಕೆಗೆಂ |
ದೆನುತ ಕಣ್ಣಲಿ ಕಿಡಿಗರೆದ || ||೯೩||

ಸೀಳುವದೇತಕಂಬುಧಿಯನ್ನು ಲಂಕೆಗೆ |
ಪಾಳೆಯ ನಡೆವದಿನ್ನೇಕೆ ||
ಬಾಲವ ಕಳುಹಿ ರಾವಣನ ತರುವೆನೆಂದು |
ನೀಲ ಕೈಮುಗಿದ ರಾಮನಿಗೆ || ||೯೪||

ಎಳೆದು ತರುವುದೇನು ದೊಡ್ಡಿತೈ ದನುಜನ |
ಬಲವೆಲ್ಲ ಲಂಕೆಯ ಸಹಿತ ||
ಇಳುಹುವೆ ಕಣ್ಣಮುಂದೆನುತ ಗವಾಕ್ಷನಂ |
ದಿಳಿಯೆ ಸುಗ್ರೀವ ಬೋಧಿಸಿದ || ||೯೫||

ಪುರವೊಂದ ತರುವುದು ಹೆಚ್ಚೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಖ |
ರ್ಪರವನ್ನೇ ತರುವೆನೀಕ್ಷಣದಿ ||
ಹರಿಹರ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳ ತಂದು ಕಣ್ಣಮುಂ |
ದಿರಿಸುವನೆಂದನಂಗದನು || ||೯೬||

ಜಾಂಬವಾದಿಗಳು ಮಿಕ್ಕವರೆಲ್ಲರೊಂದೊಂದು |
ಸಂಭ್ರಮಗಳ ಮಾತಾಡಿದರೆ ||
ಕುಂಭಕರ್ಣನ ತಮ್ಮ ನೀ ಹೇಳೆಂದೆನಲು ಪ |
ದಾಂಬುಜ ಕೆರಗುತಿಂತೆಂದ || ||೯೭||

ರಾಗ ಸುರುಟಿ ಏಕತಾಳ

ಸರ್ವೋತ್ತಮ ನೀನು | ಪ್ರಪಂಚವ |
ನರಿಯದ ಬಗೆಯೇನು || ಪಲ್ಲವಿ ||

ಮಾಡುವ ತಪಗಳನು | ಸಮುದ್ರನ |
ಬೇಡುವ ದಾರಿಯನು ||
ನೋಡುವ ಗುಣಗಳನು | ನಮ್ಮನಸಡ್ಡೆ |
ಮಾಡುವ ಪರಿಗಳನು || ||೯೮||

ಉಗುರಲಿ ಸೀಳ್ವುದಕೆ | ಕೊಡಲಿಯ |
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳವದೇಕೆ ||
ಮಿಗುವರಿದರೆ ವರುಣ | ನೋಡುವ ಮೇಲಾ |
ತಗೆ ಮಾಡುವ ತೆರನ || ||೯೯||

ರಾಗ ಪುನ್ನಾಗ (ತೋಡಿ) ವರಾಳಿ ಏಕತಾಳ
ಶರಣನೆಂದ ಮಾತ ಕೇಳಿ | ಸರಿಯೆಂದರವರೆಲ್ಲ |
ಶರಧಿರಾಜನೊಡನೆ ಬಟ್ಟೆ | ಕೇಳ್ವುದೆಂಬ ಸೊಲ್ಲ || ಪಲ್ಲವಿ ||

ಬಂದು ಶೋಧಿಸಿ ಸುಸ್ಥಳವ | ಮಿಂದು ಮಡಿಯನುಟ್ಟು |
ಚಂದದಿಂದ ಹಣೆಗೆ ಗೋಪೀ | ಚಂದನವನಿಟ್ಟು ||
ಒಂದೊಂದು ತುಳಸಿಯ ಸರವ | ನಂದು ಕೊರಳಿಗಿಟ್ಟು |
ಸಿಂಧುರಾಜ ಕರುಣಿಸು ಶರ | ಣೆಂದು ಪೊಡಮಟ್ಟು || ||೧೦೦||

ಅಷ್ಟ ಮದಂಗಳ ಬಾಯ | ಕಟ್ಟಿ ಮನವ ಸೆಳೆದು |
ಕಟ್ಟುವದಾರವರ ಸೆರೆಯ | ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಕಳೆದು ||
ಇಷ್ಟವಾದ ಮೂವರೆಡೆಯ | ಕಟ್ಟಿ ಹೊಳೆಹೊಳೆದು |
ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸೂರ್ಯನೆಡೆಗೆ | ಮುಟ್ಟುವಂತೆ ನಲಿದು || ||೧೦೧||

ರಾಗ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ತ್ರಿವುಡೆತಾಳ

ಕುಶನೆ ಕೇಳೊಲಿದಿತ್ತಲಾ ರಾ |
ಕ್ಷಸಶಿರೋಮಣಿ ಕಳುಹೆ ಬೇಹಿಗೆ |
ಕುಶಲದಲಿ ನಡೆತಂದು ಪಾಳ್ಯದೊ | ಳೊಸೆಯುತಿರ್ದ || ||೧೦೨||

ಹಸನವೆಲ್ಲವ ತಿಳಿದು ಬಳಿಕಾ |
ಗಸಕೆ ಚಿಗಿಯಲು ಗಿಳಿಯ ಪಿಡಿದಾ |
ಹಸುರ ರೆಂಕೆಯ ಮುರಿದು ಸೆರೆಯಲಿ | ಪಸರಿಸಿದರು || ||೧೦೩||

ಅತ್ತ ರಾಘವ ನಾಲ್ಕುದಿನ ತಾ |
ಚಿತ್ತದಲಿ ಧ್ಯಾನಿಸೆ ಸಮುದ್ರನು |
ಮತ್ತನಾಗಿರೆ ರೋಷಮಯ ತಲೆ | ಯೆತ್ತಿತಾಗ || ||೧೦೪||

ವಾರ್ಧಕ

ಸೆಳೆದು ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಕೈಯಿಂದ ಧನು ಶರವದಕೆ
ಪ್ರಳಯಕಾಲದ ರುದ್ರನಂತೆ ಕ್ರೋಧಾಗ್ನಿಯಂ
ಒಲಿದು ವಾಹಿಸಿ ವರುಣನಿರವ ಕಳೆಯೆನಲು ತಲ್ಲಣಿಸಿತೀರೇಳು ಲೋಕ |
ಜಲನಿಧಿಯು ಬತ್ತಿತಲ್ಲಿರುವ ಜಂತುಗಳು ತಳ |
ಮಳಿಸಿದವು ರತ್ನಗಳು ಕರಗಿದುರಿಹಾರಿದವು |
ಭರದಿ ವರುಣನ ತಗುಲಿದಂಬುಜಾಕ್ಷಿಯರರಿತು ಬಲುಬೇಗ ನಡೆತಂದರು || ||೧೦೫||

ರಾಗ ಘಂಟಾರವ ಅಷ್ಟತಾಳ

ಚಂದವೇ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ |
ಇಂದು ಕೆಂಡದಿಂದ ಗಂಡ | ಬೆಂದ ಬೇಗ ನಿವಾರಿಸೋ || ||೧೦೬||

ಪಾಲಿಸೋ ಕರ್ಣದೋಲೆ ಮೂಗುತಿಯನ್ನು |
ಕೋಲ ಕಿಚ್ಚು ಛಡಾಳ ಹೆಚ್ಚು | ಆಲಯಗಳು ಸುಡುತಿವೆ || ||೧೦೭||

ತಂದೆಯಲ್ಲವೆ ಎಮಗೆ ನೀ ಮನ್ನಿಸಿ |
ಮಂದಮತಿಯಾದೆಮ್ಮ ಪತಿಯ ಯಿ | ದೊಂದು ತಪ್ಪನು ಪಾಲಿಸೋ || ||೧೦೮||

ಮಂಗಳಾಕರ ಮಾಧವನ ಮಹಿಮ ಭು |
ಜಂಗಶಾಯೀ ರಂಗದೇವೋ | ತ್ತುಂಗ ಕರುಣಾಪಾಂಗನೇ || ||೧೦೯||

ಗಂಗೆ ಗೌತಮಿ ಗಂಡಕಿ ಕೌಮೋದಿ |
ತುಂಗಭದ್ರೇ ಮಂಗಳಾರ್ದ್ರೇ | ಕಂಗಳಿಂದಭಿವಂದಿಸೇ || ||೧೧೦||

ರಾಮ ರಾಜೀವನೇತ್ರ ಸದಾನಂದ |
ಸೋಮ ಸದ್ಗುಣಧಾಮ ನಿರುಪಮ | ಕಾಮಿತಾ ಫಲದಾಯಕ || ||೧೧೧||

ಭಾಮಿನಿ

ಮಡದಿಯರು ಬಾಯ್ಬಿಡುತ ಹರಿಪದ
ದೆಡೆಗೆ ನಮಿಸಿ ಸಮುದ್ರರಾಜನ
ತೊಡರ ಪರಿಹರಿಸೆಂದು ಕಪಿನಾಯಕರು ಮುಂತಾಗಿ |
ಒಡನೊಡನೆ ಕೈಮುಗಿದು ಬಿನ್ನಹ
ಗೊಡಲು ಮಾರ್ಗಣದುರಿಯ ನಂದಿಸಿ |
ಕಡಲಧಿಪಗಭಯವನು ಕರುಣಿಸಿಕೊಡುತಲಿಂತೆಂದ || ||೧೧೨||

ರಾಗ ನವರೋಜು ಏಕತಾಳ

ಪದುಮದಳಾಂಬಕಿಯರಿರ | ಪತಿಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳರಿರ ||
ಸದರವ ಮಾಡಲು ಪಾಪ | ಅದ | ಕಾಗಿ ಬಿಟ್ಟೆವು ಕೋಪ || ||೧೧೩||

ತಾನೇ ಬಾರನು ಎಂದು | ತಪಗಳ ಮಾಡಿದೆವಿಂದು ||
ಏನೇನಾದರು ವರುಣ | ಗಿಲ್ಲದಾಯಿತು ಕರುಣ || ||೧೧೪||

ಕಾರಿಯವುಂಟೆಮಗವನ | ಕರೆತನ್ನಿ ರತ್ನಾಕರನ ||
ಮೋರೆಯ ನೋಡುವೆನೆನಲು | ನಾರಿಯರಾಕ್ಷಣ ಬರಲು || ||೧೧೫||

ವರುಣನ ಬೇಗದಿ ಕರೆದು | ಚರಣವ ಕಾಣಿಸಲರಿದು ||
ಇರಿಸಿದ ಕಾಣಿಕೆಗಳನು | ಪರಿ ಪರಿ ರತುನಗಳನು || ||೧೧೬||

ರಾಗ ಸುರುಟಿ ಆದಿತಾಳ

ದಾರಿಯ ಕೊಡು ನಮಗೆ | ಲಂಕಾಪುರ |
ದೂರಿಗೆ ನಡೆವುದಕೆ || ಪಲ್ಲವಿ ||

ದಾನವ ರಾವಣನು | ಆತ ನಮ್ಮ |
ಮಾನಗೊಂಡ ಬಗೆಗೆ ||
ಏನಾದರೂ ಕಡೆಗೆ | ಪೋಗುವೆವೀ |
ಸೇನೆ ಸಹಿತ ತಡಿಗೆ || ||೧೧೭||

ಉಗಿದ ಬಾಣ ಬಿಡಲು |
ಯಾರಾದರೂ | ಪಗೆಗಳಿದ್ದರೆ ತೋರು |
ಮುಗುಳು ನಗೆಯ ನಗುತ |
ಸುಗ್ರೀವನ | ಮೊಗವೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳುತ || ||೧೧೮||

[ರಾಗ ಘಂಟಾರವ ಝಂಪೆತಾಳ

ಸಾಗರನ ಕೈವಿಡಿದು | ಸಾಕು ಬಳಲಿಕೆಯೆಂದು |
ರಾಘವನ ಮನ್ನಿಸಿದ | ನಾಗ ವಿನಯದಲಿ || ||೧೧೯||

ದಾರಿಯನು ಕೊಡು ನಮಗೆ | ದಾಟಿಲಂಕಾಪುರಕೆ |
ಸೇರಬೇಕೆಮಗೆ ಕಪಿ | ಸೇನೆಮುಂತಾಗಿ || ||೧೨೦||

ದಶಕಂಠಗೂ ನಮಗು | ಧರಣಿಜೆಯ ದೆಸೆಯಿಂದ |
ಕಸರಿಕೆಯ ಕಲಹ ಬಂ | ದೊದಗಿಹುದು ಮನಕೆ || ||೧೨೧||

ತಪವ ಮಾಡಿದೆವೀಗ | ಯೆಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕೆ ಬೇಗ |
ಕಪಿಸೇನೆ ದಾಟುವಂ | ತುಪಕರಿಸಬೇಕು || ||೧೨೨||

ಉಗಿದ ಬಾಣವ ಬಿಡಲು | ಊರೊಳಾರಾದರೂ |
ಹಗೆಗಳಿದ್ದರೆ ತೋರು | ಹಳುವಿಲ್ಲ ನಮಗೆ || ||೧೨೩||

ರಾಗ ಶಂಕರಾಭರಣ ಅಷ್ಟತಾಳ

ರಾಮ ರಘುನಾಯಕ | ಸಜ್ಜನಭಕ್ತ |
ಸ್ತೋಮ ಶುಭದಾಯಕ ||
ಕಾಮುಕನಾದೆನ್ನಪರಾಧ ಶತಗಳ |
ನೀ ಮನದೊಳಗಿಟ್ಟುಕೊಳದೆ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ || ||೧೨೪||

ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮನುಜರಿಗೆ | ಆಶ್ಚರ್ಯವ |
ಪುಟ್ಟಿಸುವ ಬಗೆಗೆ ||
ಬೆಟ್ಟ ಬೆಟ್ಟವ ತಂದು ಕೊಡಲಿ ನಳನ ಕೈಯ |
ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಬೆ ಥಟ್ಟನೆ ದಾಟಲಿ ಸೇನೆ || ||೧೨೫||

ತೊಟ್ಟ ಬಾಣವ ಬಿಡಲು | ದ್ವೀಪಾಂತದೊ |
ಳೊಟ್ಟಾಗಿ ಬಲಿದಿಹರು ||
ಕುಟ್ಟಲಿ ಬಾಣ ನಿಶಾಟಕೋಟಗಳನೆಂ |
ಬಷ್ಟರೊಳಗೆ ಸೆಳೆದಿಟ್ಟನಾ ಶರವನು ||] ||೧೨೬||

ಭಾಮಿನಿ

ಪ್ರತಿಯ ತೋರಿ ನಿಶಾಟಕುಲಸಂ |
ತತಿಯ ಕೊಲಿಸಿಯೆ ರತುನಗಳ ರಘು
ಪತಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯಿತ್ತು ಜಯಜಯವೆಂದು ಕೊಂಡಾಡಿ |
ಸ್ತುತಿಯ ಮಾಡುತ ನಳನ ಕೈಯಲಿ
ಪಥವ ಕೊಡುವೆನೆನುತ್ತ ತನ್ನಯ
ಸತಿಯರನು ಕರಕೊಂಡು ಸಾಗರ ನಡೆದ ನಿಜಗತಿಗೆ || ||೧೨೭||

ಕಂದ

ಶರಧಿಯ ಬಂಧಿಸಿರೆನುತಾ
ಕರುಣಾಂಬುಧಿ ರಾಮಚಂದ್ರನಪ್ಪಣೆಗೊಡಲು |
ಸುರಪುರದಿಂದಾ ನಳನಂ
ತರಣಿಸುತಂ ಕರೆಸೆ ಪೊಡಮಡುತೆಂದಂ ||೧೨೮||