ಎಲ್ಲಮ್ಮ ನಿನಗ ಬೆಳಗುವೆನಾರುತಿಯ        ಪಲ್ಲ

ಪರಶುರಾಮನ ತಾಯಿ ಪರಮ ಕಲ್ಯಾಣಿಯೆ
ಪಂಕಜದಳನೇತ್ರೆ ಪರಮ ಸುಗಾತ್ರಿಯೆ       ೧

ಅಂಬೆ ಅಂಬಿಕಾದೇವಿ ನಂಬಿದವರ ಕಾಯೆ
ಬಣ್ಣಿಸಲಸದಳವಲ್ಲ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿನದಲಿ         ೨

ಎಣ್ಣೆಗೊಂಡಲದದೇವಿ ಭಕ್ತರ ಬಂಧುವೆ
ಏಳುಕೊಳ್ಳದ ಮೂರ್ತಿ ಬೆಳಗುವೆ ನಿನಗಾರುತಿ         ೩