ಬಾಣಾಸುರ
ಕುಂಭಾಂಡ-ಮಂತ್ರಿ
ಈಶ್ವರ
ಉಷೆ
ಚಿತ್ರಲೇಖೆ – ಗೆಳತಿ
ನಾರದ
ಪಾರ್ವತಿ
ಅನಿರುದ್ಧ
ಕೃಷ್ಣ
ಸಾತ್ಯಕಿ
ಷಣ್ಮುಖ
ದಾನವದೂತ