ಅನ್ಯಕಾರುರಿಯಾ ನನ ತಮ್ಮನ ಬೈಯಬೇಡ್ರಿ
ಪಡುದವುನಿ ಹೊನ್ನರುಳಿಯಂತೆ | ಒಡಹುಟ್ಟು
ತಮ್ಮಯ್ಯನ ಪಡೆಯಾಕೆ ತಪಸು ಮಾಡಿದ್ದೀ ಹನ್ನೇಡು ವರುಷ

ಅಕ್ಕ ಬರುವಾದೀಲಿ ಹಲಸ್ಯಾಕೋ ತಮ್ಮಯ್ಯ
ವರುಷ ವರುಷಕೆ ಬರುವ | ಅಕ್ಕಯ್ಯಗೆ
ಹಲಸಿನ ಮರವೇ ನೆರಳಾಗಿ

ಕೂತು ಮಾತಾಡೋ ಕೂಪಂ ಜಾಜಿ ಹೂವೆ
ಸೇತ್ಮೇಲಿ ಬೆಳಿವ ಸೈ ಮೊಗ್ಗು | ತಮ್ಮಯ್ಯ
ನೀ ಕೂತು ಮಾತಾಡೋ ಸವೆಯಲ್ಲಿ

ವಾಲೆ ಬಂದಾವೆ ಓದೇಳೊ ತಮ್ಮಯ್ಯ
ದೇವರಟ್ಟೀಯ ಮನೆಯವನೆ | ತಮ್ಮಯ್ಯ
ನ್ಯಾಯ ಬಂದಾವೆ ಗೆಲು ಬಾರೊ

ಮದ್ದೂರು ನ್ಯಾಯ ಬಿದ್ದಾವೋ ತಮ್ಮನ ಮೇಲೆ
ಬುದ್ದಳ್ನ ತಂಗೆ ಬಲದಲ್ಲಿ | ಕುತಗಂದು
ಅವಳು ತಿದ್ದಿಳೋ ಎಲೆಯ ಸಿಗಳನಂಗೆ

ಮಾತು ಬಲ್ಲೋಳ ಮಗ ನ್ಯಾಯ ತಿದ್ದೋನ ಅಳಿಯ
ನೂಪುಳ್ಳಗಾತಿಯ ಒಡಹುಟ್ಟಿ | ನನ ತಮ್ಮ
ಕೂತಲ್ಲೆ ನ್ಯಾಯ ಮುಗಿಯಲ್ಲೊ

ಬಿಲ್ಲ ಇಡಕಂದು ಬೀದೀಲಿ ಬರುವೋನೆ
ನಿನ ಸೊಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲೆ ಸೂಳೆ | ತಡದಾಳೊ
ತಡದ ಸೂಳೆಗೆ ಏನ ಕೊಟ್ಟೂ ತಮ್ಮಯ್ಯ ?

ಕೊಟ್ಟಿ ಕನ ಅಕ್ಕಯ್ಯ ಕುದುರೇಯ
ಕೊಟ್ಟಿ ಕನ ಅಕ್ಕಯ್ಯ | ಕಿಲೀಟುಗಳ
ಕಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿ ಅರಮನೆಯ

ತೌರೂರು ಹಾದೀಲಿ ಮತ್ತ್ಯಾರ ನೋಡಿದಿ
ಸಾರಂಗವಿಲ್ಲ ಮಿಗವಿಲ್ಲ | ಹಾದೀಲಿ
ಧೀರ ನನ ತಮ್ಮ ಬರುವಾನು

ಏರಿಯ ಕೆಳಗೆ ಏಳದೊರಸಿ ಗಿಡಹುಟ್ಟಿ
ಎಲೆ ಕಿರಿದು ಕಾಯಿಸಣ್ಣ | ಅಣ್ಣಯ್ಯ
ನೀ ಬೇಕು ನಿನ್ನ ಮನೆ ಬ್ಯಾಡ

ಖಂಡುಗ ರಾಗಿ ಬೀಸಿ ಕೈಯೆಲ್ಲಾ ವಪ್ಪಾಳೆ ಎದ್ದೊ
ನೋಡು ಅಣ್ಣಯ್ಯ ನನ ಕೈಯ | ಕೈ
ನೋಡಿ ನಾ ಏನು ಮಾಡೇನು

ಮಲ್ನಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಡದಿರ ತರುಗಂಟ
ಮೆಲ್ಲಗೆ ಮಾಡ್ ತಂಗಿ ಕೆಲಸಾವ | ನೀ
ನನ್ನೊಂದಿಗುಟ್ಟಿ ನನಗೆ ಬೀಗನಾಗಿ

ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಣ್ಣದೊರೆಯಾಗಿ ನನಕಂಡು
ಕುದುರೆ ಇಳುಗೀನೋ | ಕೆಮ್ಮುಗುಲೋ
ಎದ್ದೊ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ಬಂದೊ

ನಿನ್ನ ಹೊಲ ಹದ ಬಂದೊ ಅಣ್ಣಯ್ಯ
ಸಾಲು ಕೂರಿಗೆ ಹದ ಮಾಡು | ಸಾಲ
ಸುರಿದಾನೋ ಬಿದಿರ ಸಡ್ಡೆ ಇರಿದಾನೋ

ಉತ್ತಮರ ಮಗಳ ಒಡಗೊಂಡಿ ನಮ್ಮಣ್ಣ
ಬಿತ್ತನ ಚೆಲ್ಲಿನೋ ಬಯಲಿಗೆ | ಮಳೆ
ಬಂದು ಊದರೆ ಬೆಳೆಗೇನು ಅಪರೂಪ

ತೆನೆ ಹೋಗಿ ತೆಂಕ ಒರಗೀವೋ ಅಕ್ಕಯ್ಯ
ಮೆದೆ ಹೋಗಿ ಗಗನ ಮುಡಿಸೀವೊ | ಹತ್ತೇರು
ಕಟ್ಟೀನೋ ಎತ್ತಿನ ಪಾದ ತೊಳೆದೀನೋ

ನಿಶ್ತ್ರೆರ ಅರಬಿ ಎದುರಾದೋ ಅಣ್ಣಯ್ಯ
ನೀ ಹತ್ತೇರು ಕಟ್ಟಿ ಹೊಲಕೆ ಹೊಡೆವಾಗ | ಆರೇರು
ಕಟ್ಟೀನೋ ಹೋರಿ ಪಾದ ತೊಳೆದಾನೋ

ಹಾಲಕ್ಕಿ ಶಕುನ ನುಡಿದಾವೋ ಅಣ್ಣಯ್ಯ
ಆರೇರು ಕಟ್ಟಿ ಹೊಲಕೆ ಹೊಡೆವಾಗ | ಹಲ್ಬೆ
ಹೊಡೆಯೋನ ಹಲ್ಲುನ್ ಭಾಮನೋಡು

ಹೊತ್ತು ಕೂರಿಗೆ ಹೊಡೆಯೊನ ಅಣ್ಣಯ್ಯನ
ಹೊಟ್ಟೆ ತಾರುಂಗ ಎಲಿಯಾದೋ | ಕೂರಿಗೆ
ಹೊಡಿಯೋನ ಕೈಲಿ ಕುಸುಲೆ ಹೂವಿನ ಕೋಲು

ನಾಗರಾವಿನಂಗೆ ನಡುಕಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕಂದು
ನಮ್ಮಣ್ಣ ಕೂರಿಗೆ ಹೊಡೆವಾಗ | ಸಮಕಟ್ಟು
ಹೆಸುರು ಭೂಮ್‌ತಾಯಿ ಏನೇನು ಭಾಮೀಸೀಳೋ

ಭಾಮ್‌ಸೀಳೋ ಹೊಲದ ಗೌಡನಾ ನಮ್ಮಣ್ಣನ
ಮೊಸರು ಅನ್ನ ತರಹೇಳಿ | ಹಸುರು
ಭೂಮ್‌ತಾಯಿ ಇನ್ನಾರ ಭಾಮಸೀಳೋ

ಭಾಮ್‌ಸೀಳೋ ಹೊಲದ ಗೌಡನಾ ನಮ್ಮಣ್ಣನ
ಹಾಲು ಅನ್ನ ತರಹೇಳಿ | ಹಾಲು ಅನ್ನ
ಎಡೆ ಇಕ್ಕಿ ಏನೆಂದು ಕೈಮುಗಿದಾನು

ಸಾಲುಗೆ ಸಾವರವ ಊರೆಲ್ಲಾ ಬೆಳೆದಾರು ನೀನು
ತೆಂಡೆಗೆ ಖಂಡುಗವ ಬೆಳಿಯವ್ವ | ಭೂಮಿತಾಯಿ
ಆಗಂದು ಹಚ್ಚಡವ ಹಾಸಿ ಶರಣೆಂದ

ಮೊಸರು ಅನ್ನ ಎಡೆ ಇಕ್ಕಿ ಏನೆಂದು ಕೈ ಮುಗಿದಾನು
ಸಾಲುಗೆ ಸಾವರವ ಊರೆಲ್ಲಾ ಬೆಳೆದಾರು | ನೀನು
ತೆಂಡಗೆ ಖಂಡುಗವ ಬೆಳಿಯವ್ವ ಭೂಮಿತಾಯಿ

ಆ ಗಂದು ಹಚ್ಚಡವ ಹಾಸಿ ಶರಣೆಂದ
ಚೆಲ್ಲುಕ ಬಂದಣ್ಣ ಚಿನ್ನದ ಗೋಡೆ | ಒರಕಂದು
ಚೆಲ್ಲಿದ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಮಳೆಯಿಲ್ಲ ಹಾಗಂದು

ದುಃಖ ಮಾಡಿನೋ ಶಿವನಿಗೆ
ಅರಗಿ ಬಂದಣ್ಣ ಅಡ್ಡಗೋಡೆ | ಒರಿಕಂದು
ಅರಗಿದ ಹೊಲಕೆ ಮಳೆಯಿಲ್ಲ

ಹಾಗಂದು ದುಃಖ ಮಾಡೀನೋ ಶಿವನಿಗೆ
ಅಲ್ಲುಯ್ಯೋ ಮಳೆರಾಯ ಇಲ್ಲುಯ್ಯೋ | ಮಳೆರಾಯ
ನಮ್ಮಪ್ಪನ ಅವರೇಯ ಹೊಲಕೆ

ಚೆಲ್ಲಾಡ್ಕ ಉಯ್ಯೋ ಮಳೆರಾಯ
ಉತ್ಕ ಬಂದೆತ್ತು ದುಂಬೆದ್ದು ಊರಿಗೆ | ಬರುವಾಗ
ಅದ್‌ನನ್ ಎತ್ತಿನ ದನಿಯೆಂದು

ನನ್ನಣ್ಣ ಅಟ್ಟದಿಂದ ಇರುದ್ನ ಹರಕೋಲ ಪೆಟ್ಟಿಯಿಂದ
ತೆಗುದ್ನ ಜಿಗಣಿ ಪಟ್ಟೆ ವಸ್ತ್ರವ | ನಾ
ಮುಂದಲ ಕಿಚ್ಚಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ

ಮುಂದಲ ಕಿಚ್ಚಿಗೆ ದಯವಾದ್ನ ಗಂಧದ ಗರುಡೀಲಿ
ಉಂಡು ಮಲಗಿರುವ ರಾಯರಿರ | ಅಣ್ಣಯ್ಯ
ಬಂದವ್ನೆ ಕರುವೋಕೆ ರಾಯರಿರ

ತಿಂಗಳ ರಜವ ಕೊಡುಬನ್ನಿ ತಿಂಗಳನ್ನುವುದು
ವರುಷಗಟ್ಟಲಿಯಲ್ಲವೇ | ತುಂಬಿ
ಕೊಡೆಣ್ಣೆ ತಿಳಿನೀರ

ನೋಡ್ದ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ನಿಮ ಭಾವರಾಡಿದ ಮಾತ
ಕರುಚಿಕನಲ್ಲಿ ಕಿಲ್ಕುಣಿ ತೋಪನಾಗೆ | ಕದ್ದು
ಬತ್ತೀನಿ ನಡಿಯಣ್ಣ

ಕದ್ದು ಬಂದರೆ ಕಳ್ಳರೆನ್ನುವರು ತಂಗಮ್ಮ
ನಾಳೆ ಬರುವ ಗೌರಿಯ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ | ಆಳು
ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯ ಕಳುಹೇನು

ಆಳು ಕಳುಹಿದರೆ ಆಡಿಕೊಳ್ಳುವರು ಅಣ್ಣಯ್ಯ
ಆನೆ ಮೇಲೆ ಆನೆ ಮರಿಯಾನೆ | ಹೊಡ್ಕಂದು
ನೀನೆ ಬರಬೇಕು ಕರುವಾಕೆ

ಅಕ್ಕನ ಕರಿಹೋಗು ಚಿಕ್ಕ ತಮ್ಮಯ್ಯ ನೀ ಹೋಗಿ
ಅಕ್ಕನೂರಾದಿ ನೀ ಅರಿಯಲ್ಲೊ | ತಮ್ಮಯ್ಯ
ಬಾರಪ್ಪ ತಮ್ಮ ನಾ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಾನು

ನಲ್ಲವರೆ ಗೊನೆ ಬುಟ್ಟ ಹೊತ್ತಿನಲಿ
ಕುಂಬಳ ನೆಟ್ಟು ಕುಡಿ ಕಡದೋ | ಹಾಗಲ
ನೆಟ್ಟು ಅಳುಗಾರೆ ತಮ್ಮಯ್ಯ

ಸೇರು ಪಟ್ಟಣದಿಂದಾಚೆ ಸಿರಿ ಹೊನ್ನೆ ಮರದಡಿಗೆ
ನಾಲ್ಕು ಪಾದಕೆ ಸಣ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ | ನಿಮ್ಮ
ಬಾಣಂತಕ್ಕಯ್ಯ ಒರಗವಳೆ

ಬಾಣಂತಕ್ಕಯ್ಯನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ
ಹರಳೆಲೆ ನಾಗಾಯಿ ಮಗನವನೆ | ಅದಿಯೇ
ಕನ ತಮ್ಮಯ್ಯ ನಿನ ಭಾವಾನ ಅರಮನೆ

ಅಕ್ಕರ ಕರಿಯಣ್ಣ ಆಲೂರ ಅರಸ್ತಿಯ
ಬೆಳ್ಳಿ ಗೋಪುರದ ಮನಿಯವಳ | ಅಕ್ಕಯ್ಯನ
ನೀ ಬಲ್ಲೋಮ ಹೋಗಿ ಕರೆಯಣ್ಣ

ಹಬ್ಬ ದಂಡಕ್ ಬಂತು ಹೆಬ್ಬುಲೀಯ ಕಡಕಾಟ
ಕಬ್ಬಿನ ಜಲ್ಲೆ ಕೈಲಿಡಕಂದು | ಒಬ್ಬ
ಅಣ್ಣನ ಬರುಹೇಳು

ಕೂತು ಮಾತಾಡೊ ಕುಂಕುಮ ಜಾಜಿಹೂವೇ
ಸೇತುಮೇಲಿ ಬೆಳುವ ಸೈ ಮೊಗ್ಗು | ತಮ್ಮಯ್ಯ
ನೀ ಕೂತು ಮಾತಾಡೋ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ

ಏಲಕ್ಕಿ ಗಮ್ಮೆಂದೊ ಎದೆಯ ಮೇಗಳ ಜೇಬಲ್ಲಿ
ಗಂಧ ಗಮ್ಮೆಂದೋ ಗರುಡೀಲಿ | ನನ್ನ ತಮ್ಮನ
ಅಂಗಿ ಗಮ್ಮೆಂದೊ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ

ಆರ‍್ಸದಕ್ಕಿಯ ಯಾರ‍್ಗಾಕಿ ಇಕ್ಕಾಲೀ
ಮಾಗಾಯಿ ಕುಲದ ನಮ್ಮಣ್ಣ | ಬಂದರೆ
ಹಾಲು ಚಕ್ಕರೆ ಬೆರಸಿನೋ

ಅಂತರಗೌಳಿ ನಂಟರು ಬರುವುದ ಹೇಳು
ಅಂತರಸಾಲಿನ ಹೊಸಗಾಳಿ | ಹೊನ್ನೆ ಗೌಳಿ
ನಮ್ಮಣ್ಣಯ್ಯ ಬರುವ ದಿನವೇಳು

ಬಾಗಲಗೌಳಿ ಬರುವ ನೆಂಟರೇಳೋ
ಅಂತರ ಸಾಲಿನ ಹೊಸಗೌಳಿ | ಹೊನ್ನೆ ಗೌಳಿ
ನಮ್ಮಣ್ಣಯ್ಯ ಬರುವ ದಿನವೇಳು

ಅಣ್ಣ ಬತ್ತಾನೆಂದು ಸಣ್ಣಕ್ಕಿ ನಾನ್ಹಾಕಿ
ನಮ್ಮಣ್ಣಯ್ಯ ಉಂಡು | ಗಿಣಿ ಉಂಡು
ಮಿಕ್ಕನ್ನ ವಾರ್ ವಾರ್‌ಗಿತ್ತೀರಿಗೆ ಹಗಲೂಟ

ಊರ ಮುಂದಲ ತೋಟ ಬ್ಯಾಡ ಕನಣ್ಣ
ಕೇಡಾಡುಗಾತಿ ನಿನ ಮಡದಿ | ನೀರಿಗೋಗಿ
ಏಲಕ್ಕಿ ಗೊನೆಯ ಮುರಿದಾಳೊ

ಒಟ್ಟುವ ಸೌದೆ ಮೊದಲಿಲ್ಲ ರಾಯರಿರ
ಇಂದಿದ್ದು ನಾಳೆ ಬರಹೇಳು | ಕೋಟೆ
ನೋಡಿದರೆ ಊಟ ಉಂಡಂಗಾತಣ್ಣ

ಕಟ್ಟಿದ ಬುತ್ತಿ ಅದೆ ಕಟ್ಟೇಲಿ ನೀರವೆ
ನಿಟ್ಟೂರ ಸಂತೆ ನೆರಳದೆ | ಅಣ್ಣಯ್ಯ
ಸುಖವಾಗಿ ನೀನು ಬದುಕಣ್ಣ

ದಂಡಿಗೋದಣ್ಣ ಗೊಂಡೆ ಚೌಲಿ ತಂದ್ನ
ತಂಗೆ ಕೇಳಿದೆ ಕೊಡನಲ್ಲೋ | ಕೋಣೆಲಿರುವ
ಮಡದಿ ಕೇಳುತ್ಕೆ ಮಡಚಿಟ್ನ

ಚೆಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಚೌಲಿ ಚಿನ್ನದ ಕಟ್ಟು
ಮಡದಿ ತಂದಿರುವ ಆ ಸೀರೆ | ಹೂವಿನ ರವಕೆ
ನನಗೊಂದು ಅರಗಳಿಗೆ ಕೊಡುಸಣ್ಣ

ನನ್ನಣ್ಣ ಬಂದ್ನ ನನಗೆ ಬಣ್ಣವ ತಂದ್ನ
ನಿನಗೇನ ತಂದ್ನ ಕಿರಿಯೋಳೆ | ತಂಗ್ಯಮ್ಮ
ಹಡಗಿನಲಿ ತಂದ್ನ ಹವಳಾವ

ಬೆಡಗಿನಲಿ ತಂದ್ನ ಬಿಡಿಮುತ್ತ ನನ್ನಣ್ಣ
ಬಣ್ಣ ದೊಡ್ಡದೆಂದ ಬಳಸಾರ | ಕಿರಿದೆಂದು
ಅಳುತಾ ಹೊಯ್ತಾಳೆ ತಂಗ್ಯಮ್ಮ