ಗದ್ದೆ ಗದ್ದೆಗೆ ನೀರು ತಿದ್ದೀದಂಗೈದಾವೆ
ರುದ್ದರನ ಮಗನೆ ಕಲಿವೀರಬದ್ದುರನೆ
ತಿದ್ದಯ್ಯಮನಕ ಮತಿಗಾಳ

ಎಲ್ಲಿಎಲ್ಲಿಗೆ ನೀರು ಚಲ್ಲಿದಂಗೈದಾವೆ
ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಮಗನೆ ಕಲವೀರಬದ್ದುರನೆ
ಚೆಲ್ಲಯ್ಯ ಮನಕೆ ಮತಿಗಾಳ

ಯಲ್ಲಯಲ್ಲಕ ಮುನ್ನ ಬಲ್ಲೋಳ ಬಲಗೊಂಬೆ
ಎಳ್ಳುಜೀರಿಗೆ ಬೆಳೆವೋಳ ಬೂಮ್ಯಮ್ಮನ
ಬಲ್ಲೋಳೆ ಮದಲೇ ಬಲಗೊಂಬೆ

ಯಾತ ಯಾತಕ ಮುನ್ನ ಆಕೀಯ ಬಲಗೊಂಬೆ
ಕಾತೆ ಜೀರಿಗೆ ಬೆಳೆವೋಳ ಬೂಮ್ಯಮ್ಮನ
ಆಕೀಯ ಮದಲೇ ಬಲಗೊಂಬೆ

ಮುದ್ದೀನುಂಗರದೋಳೆ ತಿದ್ದೀದನೆರಿಗ್ಯೋಳೆ
ಗಿದ್ದುನ ಮ್ಯಾಲಾಡಿ ಬರುವೋಳೆ ಸರಸೋತಿ
ಎದ್ದೇಬಾರಮ್ಮ ವಚನಾಕೆ

ಅವಳಾದುಂಗರದೋಳೆ ವಳೀಯ ನೆರಿಗ್ಯೋಳೆ
ದಡಿಯಾ ಮ್ಯಾಲಾಡಿ ಬರುವೋಳೆ ಸರಸೋತಿ
ವಡದೇಬಾರಮ್ಮ ವಚನಾಕ

ಎತ್ತೀಗೆ ಕೊಟ್ಟೈದೀರಿ ವತ್ತೀಲಿ ನಿಂತೈದೀರಿ
ಬರುದನಾನೆಂಗೆ ಬರೆಯಾಲಿ ಬೋಸಯ್ಯ
ಬರದಂತ ಪದನ ಬರಕೊಡೊ

ವಾಲೆ ಕೊಟ್ಟೈದೀರಿ ವಾರೀಲಿ ನಿಂತೈದೀರಿ
ತಪ್ಪದ ನಾನೆಂಗೆ ಬರೆಯಾಲಿ ಬೋಸಯ್ಯ
ತಪ್ಪೀದ ಪದನ ಬರಕೊಡೊ

ವಾಲೆ ತೊಡಿಯಾ ಮ್ಯಾಲೆ ಗ್ಯಾನ ನಿನ್ನ ಮ್ಯಾಲೆ
ಸೆಟ್ಟೋರಕ್ಸರವೆ ತಿಳಿಯದೆ ಬೋಸಯ್ಯ
ತಪ್ಪೀದ ಪದನ ಬರಕೊಡೊ

ವತ್ತೀಗೆ ತೊಡಿಯಾ ಮ್ಯಾಲೆ ಚಿತ್ತ ನಿನಮ್ಯಾಲೆ
ಆರೋರಕ್ಸರವೆ ತಿಳಿಯಾವು ಬೋಸಯ್ಯ
ಬರದಂತ ಪದನ ಬರಕೊಡೋ

ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ವಚನ ಎತ್ತಿ ಆಡೋರುಣವಿಲ್ಲ
ಅತ್ತೀಯ ಮರದ ಬುಡದಿಂದ ಕೊನೆಯಿಂದ
ಅತ್ತೀಯೆ ಕಾತಂತೆ ಸಿವನೋಡು

ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ವಚನ ಈಡಾಡೋರುಣವಿಲ್ಲ
ಮಾವೀನ ಮರದ ಬಡದಿಂದ ಕೊನೆಯಿಂದ
ಮಾವೇ ಕಾತಂತೆ ಸಿವನೋಡು

ಅಣ್ಣಾ ನಿಮ್ಮ ವಚನ ಕೊಂಡಾಡೋ ರುಣವಿಲ್ಲ
ತೆಂಗೀನಮರದ ಬುಡದಿಂದ ಕೊನೆಯಿಂದ
ತೆಂಗೇ ಕಾತಂತೆ ಸಿವನೋಡು

ತಣ್ಣೀರು ಮಿಂದಾರೆ ನಾಣ್ಯೇವು ವೊದ್ದಾರೆ
ಪನ್ನೀರಿನ ಗಿಂಡಿ ಬಲಗೈಲಿ ಮಾದಯ್ಯ
ಅಣ್ಣಯ್ಯ ತಂದೋ ಬಯಲೀಗೆ

ಅಣ್ಣಾನವರು ಬನ್ನಿ ಎಣ್ಣುಂಡ ಮೈಯ್ಯೋರೆ
ಸಣ್ಣಾರುದ್ರಾಕ್ಸಿಕೊರಳೋರೆ ಮಾದಯ್ಯ
ಅಣ್ಣಯ್ಯಗೆಗಲು ಕೊಡಬನ್ನಿ

ಅಪ್ಪಾನವರು ಬನ್ನಿ ತುಪ್ಪಂಡ ಮೈಯ್ಯಾರೆ
ಚಿಕ್ಕರುದ್ರಾಕ್ಸಿಕೊರಳೋರೆ ಮಾದಯ್ಯ
ಅಪ್ಪಯ್ಯಗೆಗಲು ಕೊಡಬನ್ನಿ

ಅಪ್ಪಾನವರು ವೊರುವಾಕ ಪಟ್ಟೇದಚ್ಚಡವಿಲ್ಲ
ರಟ್ಟೀಗೆ ತಾಯಿತದ ಮಣಿಯಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲವಂದು
ಅಪ್ಪಾಣೆ ಮಿದಿಯಣ್ಣ ವೊರನಲ್ಲ

ಅಣ್ಣಾನ ವೊರುವಾಕ ಬಣ್ಣಾದಚ್ಚಡವಿಲ್ಲ
ರಟ್ಟೀಗೆ ತಾಯಿತದ ಮಣಿಯೈತೆ ಐದಾವಂದು
ಕಂದನ ಬೋರವ್ವ ಕರೆದಾಳೆ

ದೇವಾರ ವೊರಿಸ್ಯಾರೆ ದೀರಗೊಮಾರಾಗೆ
ದೇವಕ್ಕೀರಡೆದ ಮಗನೀಗೆ ಮಾದಯ್ಯಾಗೆ
ದೇವಾರೊರಿಸ್ಯಾರೆ ಇರಿಯೋರು

ಪಟ್ಟೀಗೊರಿಸ್ಯಾರೆ ದಟ್ಟಿಗೊಮಾರಾಗೆ
ಮುತ್ತೈದೇರಡೆದ ಮಗನಿಗೆ ಬೋರಯ್ಯಾಗೆ
ಪೆಟ್ಟೀಗೊರಿಸ್ಯಾರೆ ಇರಿಯಾರು

ಅಣ್ಣಾನ ವೊರುವಾಗ ಏನಂದರು ಮಾದಯ್ಯ
ಇನ್ನು ನನ್ನ ಗುರುವೆ ಎದರೀದೆ ದೇವರಟ್ಟಿ
ಅಣ್ಣ ಎಗುಲೀಗೆ ಬರುವಾದು

ಅಪ್ಪಾನ ವೊರುವಾಗ ಏನಂದಿರಿಮಾದಯ್ಯ
ತಪ್ಪು ನನ್ನ ಗುರುವೆ ಎದರೀದೆ ದೇವರಟ್ಟಿ
ಅಪ್ಪ ಎಗಲೀಗೆ ಬರುವಾಗ

ಎತ್ತ ಮಕ್ಕಳೇಳಿರಿಬೆತ್ತದ ಕೋಲವರೇಳಿರಿ
ಅಪ್ಪ ಬೋಸಯ್ಯ ಅರುಗೀಲಿ ನಿಂತಿರುವಾರೆ
ವಾಲಗದೋರೇಳೀರಿ ದೊರೆಯೆದ್ದ

ಆಡ ಮಕ್ಕಳೇಳೀರಿ ವೂವಿನ ಕೋಲೊರೇಳೀರಿ
ಸ್ವಾಮಿ ಬೋಸಯ್ಯ ಅರುಗೀಲಿ ನಿಂತಿರುವಾರೆ
ಚೆತ್ರಿಕೆ ದೋರೇಳೀರಿ ದೊರೆಯೆದ್ದ

ಎತ್ತು ಕಾವಣ್ಣ ಮುತ್ತುನೆಲ್ಲಿ ಮುಡುದೆ
ಎತ್ತೆಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡುದಾವೆ ಇರಿಯಕೆರೆ
ಮುತ್ತಿನ ಸಾಗ್ರಾದ ವಳಿಯಾಗೆ

ಕಂಡುಗದನ್ನ ಗದ್ದೆ ದುಂಡೇಳೊದುಳುದಾವೆ
ಮುಂದೆ ಮಂಚಯ್ಯ ನಿಲದರುದು ಬೋಸಯ್ಯ
ಅಂದೋರಿ ಬಲುಮೆ ಬಲಬಲುಮೆ

ನಾಗಳದನ್ನ ಗದ್ದೆ ದೊಳೇಳದುಳುದಾವೆ
ಮ್ಯಾಲೆ ಮಂದಯ್ಯ ನಿಲವರುದು ಬೋಸಯ್ಯ
ಜಾಲೋರಿ ಬಲುಮೆ ಬಲುಬಲುಮೆ

ಅತ್ತು ಇಂಡಿನಾಗ ಎತ್ತೆಬಸವಾಗೆ
ಮತ್ತೇನು ವೊಯ್ದೆ ಮುರುತಾವೆ ಮಂಚಯ್ಯ
ಎತ್ತೆ ತುಪ್ಪದಲಿ ಅದಮಾಡಿ

ಆರಿಂಡಿನಾಗಳ ವೋರಿಬಸವಾಗೆ
ಮ್ಯಾಲೇನು ವೊಯ್ದೆ ಮುರುತಾವೆ ಮಂಚಯ್ಯ
ಜೇನೆ ತುಪ್ಪದಲಿ ಅದಮಾಡಿ

ಎತ್ತೀನ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಪಟ್ಟೇದಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯ
ಎತ್ತೀನೋಬಯ್ನ ಮಗನೇನೋ ಕೊರುಳಾಗಿರುವ
ಮುತ್ತೀನೊಲಮಾಲೆ ನಮುದಯ್ಯ

ಆವೀನ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಗೀರಾದಿಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯ
ಆವೀನೋಬಯ್ಯ ಮಗನೇನೋ ಕೊರುಳಾಗಿರುವ
ವೊನ್ನಿನೊಲಮಾಲೆ ನಮುದಯ್ಯ

ಎತ್ತು ಬಂದಾವೆ ಬಾರೆ ಸುತ್ತಿನ ಮನೆ ಮಿದಿಯವ್ವ
ಎತ್ತೀನ ಮುಂದೆ ಕಣಲೂಡಿ ಪಾತುರನಾಡಿ
ಎತ್ತಿಗೆ ಸಾಸ್ಯೇವು ಇಡಿದಾರೆ

ವೋರಿ ಬಂದವು ಬಾರೆ ದೇವರು ಮನೆ ಬೋಸವ್ವ
ವೋರಿಯ ಮುಂದೆ ಕಣಲೂಡಿ ಪಾತುರನೂಡಿ
ವೋರಿಗೆ ಸಾಸ್ಯೇವು ಇಡುದಾರೆ

ಬಾಗೂತಬಂದಾವೆ ಬಾಗುಗೋಡಿನ ಬೆಳ್ಳಿ
ತೂಗುತ ಬಂದಾವೆ ಎಳಿವೋರಿ ಬೋಸಯ್ಯ
ಉಗ್ರಾಣದ ಮನೆಗೆ ಎದುರಾಗಿ

ಬಗ್ಗೂತಬಂದಾವೆ ಬಗ್ಗುಗೋಡಿನ ಬೆಳ್ಳಿ
ನುಗ್ಗುತ ಬಂದಾವೆ ಎಳಿವೋರಿ ಬೋಸಯ್ಯ
ಸಾಗ್ರದರಮನೆಗೆ ಎದುರೀಗೆ

ನಲ್ಲೆತ್ತು ಬರುವಾಗ ಮಲ್ಲೆಸಾಲಾಗಿದ್ದೆ
ನಲ್ಲೆತ್ತು ಪವುಳಿ ಪೋಗುವಾಗ ಬೋಸಯ್ಗೆ
ಮಲ್ಲಿಗಾರುತಿಯ ಇಡಿದಿದ್ದೆ

ಕೆಂದೆತ್ತು ಬರುವಾಗ ಗಂದಾಸಾಲ್ಯಾಗಿದ್ದೆ
ಕೆಂದೆತ್ತೆ ಪೌಳಿ ವೋಗುವಾಗ ಬೋಸಯ್ಗೆ
ಗಂದಾದಾರತಿಯ ಇಡಿದಿದ್ದೆ

ಬಟ್ಟೆತ್ತು ಬರುವಾಗ ಪಟ್ಟೆ ಸಾಲ್ಯಾಗಿದ್ದೆ
ಬಟ್ಟೆತ್ತೆ ಪೌಳಿ ವೋಗುವಾಗ ಬೋಸಯ್ಗೆ
ಮುತ್ತೀನಾರತಿಯ ಇಡಿದಿದ್ದೆ

ಕಾವಟಿಗೊರುವಣ್ಣಾನ ಕಾಲಿಂಬಾಗೆ ನಡಿಯಣ್ಣ
ಕಾವಿಟಿ ಕಾವಿಟಿಗೆ ತಣೆಕ್ಯಾವೆ ಇರಿಯಕೆರೆ
ಸ್ವಾಮೀನೆ ಗತಿಯೆಂದು ನಡಿರಣ್ಣ

ಕಂಬಿಗೊರುವಣ್ಣಾಗೆ ಮುಂಗೈಗೆ ಮೂರಾರ
ಕೆಂಡಗಾಯಿಯವರ ನಡುವೀಗೆ ಬೋಸಯ್ನ
ಕಂಬೀಗೆ ವೊರುವ ಮಗನೀಗೆ

ಪೆಟ್ಟಿಗೊರುವಣ್ಣಾಗೆ ಬಟ್ಟಮುತ್ತಿನ ಬಾಬೂಲಿ
ಪಟ್ಟೇದಟ್ಯವರ ನಡುವೀಗೆ ಬೋಸಯ್ನ
ಪೆಟ್ಟೀಗೆ ವೊರುವ ಮಗನೀಗೆ

ಸ್ವಾಮೀನೆ ಬೋಸಯ್ಯ ವೂರುಬಿಟ್ಟೋಗಲುವಾಗ
ಸಾಲಗೇರ‍್ಯಾಗೆಲ್ಲ ಸೊಸಿವೋರು ಮೊಮ್ಮೊಕ್ಕಳು
ಸ್ವಾಮಿಗಾರತಿಯ ಇಡುದಾರು

ಅಪ್ಪೇನೆ ಬೋಸಯ್ಯ ಊರು ಬಿಟ್ಟೋಗಲುವಾಗ
ಸುತ್ತಗೇರ‍್ಯಾಗೆಲ್ಲ ಸಿಸುವೋರು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು
ಸ್ವಾಮಿಗಾರತಿಯ ಇಡಿದಾರೆ

ಅಕ್ಕಯನ್ನಬಾನ ಬಟ್ಟಂಗದೋಳೀಗೆ
ಇಕ್ಕೇನುಬಾರೋ ಮಡಿವಾಳ ದೇವರಟ್ಟಿ
ಸ್ವಾಮಿ ಬೋಸಯ್ಗೆ ಮಡಿಬೇಕು

ಜ್ವಾಳದನ್ನಬಾನ ಮ್ಯಾಲಂಗದೋಳೀಗೆ
ನೀಡೇನು ಬಾರೋ ಮಡಿವಾಳ ದೇವರಟ್ಟಿ
ಅಪ್ಪ ಬೋಸಯ್ಗೆ ಮಡಿಬೇಕು

ಪೆಚ್ಚೆತೆನಿಯಾ ಮ್ಯಾಲೆ ಗುಬ್ಬಿ ಗೂಡಾಕಟ್ಟಿ
ಮದ್ದಾನೆ ಮ್ಯಾಲೆ ದಗಮೇರು ಮಾವುಗಳು
ರಾಯಮದನಕುಂಟೆಗೆ ನಡೆದಾರೆ

ಜ್ವಾಳದ ತೆನಿಯಾ ಮ್ಯಾಲೆ ಗಿಣಿಯುಗೂಡಾಕಟ್ಟಿ
ಕಾಳೋರಿ ಮ್ಯಾಲೆ ದಗಮೇರಿ ಅಣ್ಣಗಳು
ಮದ್ಯನಕೆ ಸಾಗಿ ನಡೆದಾರೆ

ಅಳ್ಳಾವ ಇಳಿವಾಗ ಚೆಲ್ಯಾವು ಪಾದದ ಗೆಜ್ಜೆ
ಅಲವಂಗದುಡಿಗೆ ಸಡಿಲ್ಯಾವೆ ಬೋಸಯ್ನೆ
ಅಳ್ಳಾವನಿಳಿವ ರವಸೀಗೆ

ಬೆಟ್ಟಾವ ಇಳಿವಾಗ ಬಿಟ್ಟಾವು ಪಾದದಗೆಜ್ಜೆ
ಬಟುವಂಗದುಡಿಗೆ ಸಡಿಲ್ಯಾವೆ ಬೋಸಯ್ನ
ಬೆಟ್ಟಾವನಿಳಿವ ರವಸೀಗೆ

ಅಳ್ಳದಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ಕುಂತೈದಾನೆ
ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಎಣ್ಣೇ ಬರೆದೀರೆ ದೇವರಟ್ಟಿ
ಕಳ್ಳ ಕಂಡಾರೆ ಬಿಡೆನಮ್ಮ

ಬೆಂಚದಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಕೆಂಚ ಕುಂತೈದಾನೆ
ಕೆಂಚೇರೆ ನೀವು ಬರದೀರೆ ದೇವರಟ್ಟಿ
ಕೆಂಚ ಕಂಡಾರೆ ಬಿಡೆನಮ್ಮ

ಮುತ್ತೀನ ಚಿತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲಿ ಅಣೆದಾರೆ
ಮತ್ತೆದುರುಗದಲಿ ಅಣೆದಾರೆ ಚತ್ರಿಕೆ
ಅಪ್ಪಗ್ವಾಲಾಡಿ ಇಡಿದಾರೆ

ಆರೇನೆ ಚತ್ರೀಕೆ ಆರೇನೆಜಗಜಂಪು
ಮ್ಯಾಲೆದುರುಗದಲಿ ಅಣೆದಾರೆ ಚತ್ರಿಕೆ
ಸ್ವಾಮಿಗ್ವಾಲಾಲಿ ಇಡಿದಾರೆ

ಅವುಗಳ ಕರಕಂಡು ದೇವಾರೊರಿಸಿಕೊಂಡು
ಜ್ಯಾಣ ಜರಿಮಲೆ ಬಯಲಾಗೆ ಮಂಚಯ್ಯ
ಆವೇ ವಾಲ್ಯಾಲಿ ಕರೆದಾನೆ

ಎತ್ತುಗಳ ಕರಕಂಡು ಪೆಟ್ಟಿಗೊರಸಿಕಂಡು
ಚಿಕ್ಕಜರಿಮಲೆ ಬಯಲಾಗೆ ಮಂಚಯ್ಯ
ಎತ್ತಿ ವಾಲಾಲಿ ಕರೆದಾನೆ

ತನಿಗಲ್ಲು ಇಟ್ಟಾಗಿ ತನಿಗಲ್ಲು ನುಚ್ಚಾಗಿ
ತನಿ ಬೇವಿನ ಮರನೆ ಬಯಲಾಗಿ ಬೋಸಯ್ಯ
ಸರವೇ ದಂಡೆದ್ದು ಬರುತಾನೆ

ಕಗ್ಗಲ್ಲು ಇಟ್ಟಾಗಿ ಕಗ್ಗಲ್ಲು ನುಚ್ಚಾಗಿ
ತುಗ್ಗೀಲಿ ಮರನೆ ಬಯಲಾಗಿ ಬೋಸಯ್ಯ
ಸರವೇ ದಂಡೆದ್ದು ಬರುತಾವೆ

ಅರುಗೀದ ವಲದಾಗೆ ಸುರವೊನ್ನೆ ಗಿಡದಾಗೆ
ಬಟ್ಟರಾಜುಣದ ಬಯಲಾಗೆ ಬೋಸಯ್ಯ
ವುರಿಮೀಯ ಸಾಲೆ ನಡೆದಾವೆ

ಬಿತ್ತಿದ ವಲದಾಗ ಉತ್ರಾಣಿಗಿಡದಾಗ
ಬಟ್ಟ ರಾಜುಣದ ಬಯಲಾಗೆ ಬೋಸಯ್ಯ
ಸೆತ್ರಿಕೆ ಸಾಲೆ ನಡೆದಾವೆ

ಅರುಗೀದ ವಲದಾಗೆ ಮರುಗಾವೆ ಎತ್ತಾರೆ
ಮರುಗದ ಬಾರಾಕೆ ಬಳುಕೋರೆ ಮಾದಯ್ಯನ
ಅಡೆದಮ್ಮ ಇನ್ನೆಂತ ಕರಿ ಸೆಲುವೆ

ಅಪ್ಪಾನ ಕುರಿಬಂದು ಕಿತ್ತುಲಿ ಮೇದಾವೆ
ಕಿತ್ತುಲಿ ನಡುವೆ ಕಿರುನೆಲ್ಲಿ ಮೇದಾವೆ
ಅಪ್ಪ ಬೋಸಯ್ನ ಕುರಿಬಂದು

ಜ್ಯಾಣಾನ ಕುರಿಬಂದು ಜ್ಯಾಲೀಯಮೇದಾವೆ
ಜ್ಯಾಲೀಯ ನಡುವೆ ದವನಾವೆ ಮೇದಾವೆ
ಜ್ಯಾಣ ಬೋಸಯ್ನ ಕುರಿಬಂದು

ಏರಿಯನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಜೀರಿಗೆ ಮರನುಟ್ಟಿ
ಯಾಲಕ್ಕಿ ಮಾವೆ ತನುವೀಗೆ ಇರಿಯಕೆರೆ
ತಾವೊಳ್ಳೆದೆಂದು ನೆಲೆಗೊಂಡ

ಕಟ್ಟಿಯನ್ನ ಕೆಳಗೆ ವುತ್ತುತ್ತಿಮರನುಟ್ಟಿ
ವುತ್ತುತ್ತಿಮಾವೇ ತನುವೀಗೆ ಇರಿಯಕೆರೆ
ಗೊತ್ತೊಳ್ಳೇದೆಂದು ನೆಲೆಗೊಂಡ

ನೆತ್ತೀಗೆ ಬಿಸಿಲೇರಿ ಬತ್ತೇವಣ್ಣನ ಮಾರೆ
ಮತ್ತಿಳಿಯೋ ದೇವ ಕುದುರೀಯ ಮ್ಯಾಗಳ
ಪುಸ್ವಬಾಡ್ಯಾವೆ ಬಿಸುಲೀಗೆ

ಕೆನ್ನೇಗೆ ಬಿಸಿಲೇರಿ ಕಂದ್ಯಾವಣ್ಣನ ಮಾರೆ
ಇನ್ನೀಳಿಯೋದೇವ ಕುದುರೀಯ ಚಿನ್ನಾದ
ಮಾರೆ ಬಾಡ್ಯಾವೆ ಬಿಸಿಲೀಗೆ

ಆಲುಬಾನವುಂಡು ಅರವತ್ತೀಳ್ಯವಮೆದ್ದು
ಮಾವುಗಳೊರಟಾರೆ ಮಲೆನಾಡ ವುಲೆಯಗುಡ್ಡ
ಅನ್ನೊಂದು ಬಿದಿರೇ ಸವುದಾವೆ

ತುಪ್ಪಾ ಬಾನಾವುಂಡು ಅರುವತ್ತೀಳ್ಯಮೆದ್ದು
ಅಪ್ಪಗಳೊರಟಾರೆ ಮಲೆನಾಡ ಮಲೆಯಗುಡ್ಡ
ಇಪ್ಪತ್ತೆ ಬಿದಿರೆ ಸವುದಾವೆ

ಅಪ್ಪಾನೆ ಅರಮನೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲಿ ಅಣೆದಾರೆ
ಮತ್ತಿರಿಯ ಕರೆಯ ಬಯಲಾಗೆ ತುಗ್ಗಿಲಿ
ಚಿನ್ನಾರದರಣತ ಅಣೆದಾರೆ

ಸಾಲುಸಾಲಾಗೆ ಮುತ್ತು ಪ್ರಾಣಾದೀವಿಗೆ ಬೆಳಕು
ಗಾಜೀನ ಕೊರಡು ನೆಲಗಾರೆ ಆದಾವೆ
ಸ್ವಾಮಿ ಬೋಸಯ್ನ ಅರಮಾನೆ

ಸಂದಿಸಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ನಂದಾದೀವಿಗೆ ಬೆಳಕು
ಗಂದಾದ ಕೊರಡು ನೆಲಗಾರೆ ಮಾಡ್ಯಾರೆ
ಸ್ವಾಮಿ ಬೋಸಯ್ನ ಅರಮಾನೆ

ಅಂದವುಳ್ಳ ಅಂಪೆಪಟ್ನ ಚಂದವುಳ್ಳ ಬಾಗಿಲಿಗೆ
ಮುಂದೆ ಕ್ವಾರಂಜಿ ತಿರುವ್ಯಾರೆ ಪ್ಯಾಟಿವಳಗೆ
ಸ್ವಾಮಿ ಬೋಸಯ್ಯ ನೆಲೆಗೊಂಡ

ಅಯವುಳ್ಳಂಪೆಪಟ್ನಾ ಸಯವುಳ್ಳ ಬಾಗಿಲಿಗೆ
ಮ್ಯಾಲೆ ಕ್ವಾರಂಜಿ ತಿರುವ್ಯಾರೆ ಪ್ಯಾಟೆವಳಗೆ
ಸ್ವಾಮಿ ಬೋಸಯ್ಯ ನೆಲೆಗೊಂಡ

ಅರಿಯಾಮ್ಯಾಲಂಗಡಿ ಗಿರಿಯಾಮ್ಯಾಲೆ ತಿರುಪೂತಿ
ಬಲಬುಜದ ಮ್ಯಾಲೆ ಸಿವಸೆಂಕು ಅರಿದಾಸಾರು
ಅರಿಯೆಂದು ಗಿರಿಗೆ ಇಳಿದಾರು

ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಾರೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮುಡಿ ದಾಸಾರು
ನೆಲ್ಲಕ್ಕಿಯಂಗ ಸುಲಿವಲ್ಲು ಅರಿದಾಸಾರು
ಅರಿಯೆಂದೆ ಗಿರಿಗೆ ಇಳಿದಾರು

ಎತ್ತಲಿಂದ ಬಂದಾರೆ ಮುತ್ತಿನ ಮುಡಿದಾಸಾರು
ಕೊಚ್ಚಕ್ಕಿಯಂತ ಸುಲಿವಲ್ಲು ಅರಿದಾಸಾರು
ಅರಿಯೆಂದೇ ಗಿರಿಗೆ ಇಳಿದಾರು

ಯಕ್ಕೀಯ ಯಲಿಯಾಸಿ ಇಕ್ಯಾರೆಬೆಲ್ಲಾವ
ಉಚ್ಚೈದಾಸಾರೆ ನಲಿನಲಿದು ಬೆಲ್ಲವತಿಂದು
ಕೊವ್ವೆ ಖಲಕಳನೆ ನೆಗುತಾವೆ

ಆಲದಣ್ಣು ತಿಂದು ಬೀಜ ಉಗುಳುತ
ಬೀಜಬಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪಲವಾಗಿ ಬೋಸಯ್ಗೆ
ಯೋಗಿದಾಸರಿಗೆ ನೆರಳಾಗಿ

ಅತ್ತಿಯಣ್ಣು ತಿನ್ನುತ ಬಂದು ತಿಪ್ಪಿ ಉಗುಳುತ ಬಂದು
ತಿಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪಲವಾಗಿ ಬೋಸಯ್ನ
ಉಚ್ಚೈದಾಸರಿಗೆ ನೆರಳಾಗಿ

ಊರೇನೆ ಕಾದಾನೆ ಆರಾಳಿನ ನಾಯಕ
ಮಾರೀಯ ಮ್ಯಾಲೆ ಅರಿನಾಮ ದೇವರಟ್ಟಿ
ಊರೇ ಕಾದಾನು ಗನಗುರುವೇ

ಅಟ್ಯೇನೆ ಕಾದಾನೆ ಅತ್ತಾಳಿನ ನಾಯಕ
ವಟ್ಟೀಯ ಮ್ಯಾಲೆ ಅರಿನಾಮ ಬೋಸಯ್ಯ
ಅಟ್ಟೀ ಕಾದಾನೆ ಗನಗುರುವೆ

ಅಪ್ಪ ಬೋಸಯ್ನ ಮುತ್ತಿನ ನಾಮದಮ್ಯಾಲೆ
ಮುತ್ತೀನ ನೀರು ಉದುರ‍್ಯಾವೆ ಸಿನುಕಾನಟ್ಟಿ
ನಿಸ್ತ್ರೇರಾರುತಿಯ ಇಡಿಯ ರವಸೀಗೆ

ಅಣ್ಣಾ ಬೋಸಯ್ನ ಸಿನ್ನಾದ ನಾಮದ ಮ್ಯಾಲೆ
ಚಿನ್ನಾದ ನೀರು ಉದುರ‍್ಯಾವೆ ಸಿನುಕಾನಟ್ಟಿ
ಕನ್ನೇರಾರತಿ ಇಡಿವರವಸೀಗೆ

ಅತ್ತಲಾರದ ಬೆಟ್ಟ ಅತ್ಯಾನೆ ಬೋಸಯ್ಯ
ಸುತ್ತ ನೋಡ್ಯಾನೆ ತನಪರಿಸೆ ಕೆಂಗುರಿಯಾಗೆ
ತುಪ್ಪಾದ ಕಂಬೀ ಬರಲೆಂದ

ತುಪ್ಪಾದ ಕಂಬೀ ಬರದಿದ್ದರೆ
ಅವರಾಡೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಳಿಜರ

ಏರಲಾರದ ಬ್ಯಟ್ಟ ಏರ‍್ಯಾನೆ ಬೋಸಯ್ಯ
ದೂರ ನೋಡ್ಯಾನೆ ತನಪರಿಸೆ ಕೆಂಗುರಿಯೋದ
ಆಲೀನ ಕಂಬಿ ಬರಲೆಂದು

ಆಲೀನ ಕಂಬಿ ಬರದಿದ್ದರೆ
ಆಡುರುಕಳ್ಳಿಯ ಸಳಿಜರವು

ಮುತ್ತು ಮುತ್ತಂದರೆ ಮುತ್ತೆಲ್ಲಿಗೊಳೆದಾವೆ
ಮತ್ತಿರಿಯ ಕೆರೆಯ ಬಯಲಾಗೆ ಬೋಸಯ್ಯ
ಮುತ್ತಾಗಿ ಜನಕೆ ವಳೆದಾನೆ

ವೊನ್ನು ವೊನ್ನಂದಾರೆ ಪೊನ್ನೆಲ್ಲಿಗೊಳೆದಾವೆ
ವೊನ್ನಿರಿಯ ಕೆರೆಯ ಬಯಲಾಗೆ ಬೋಸಯ್ಯ
ವೊನ್ನಾಗಿ ಜನಕೆ ವಳೆದಾನೆ

ಮುತ್ತೇನೆ ಮಾರವ್ವನ ಯಾಕ ತುಳುದೆ ಬಟ್ಟಣ್ಣ
ಚಿತ್ತವಿತ್ತವಳ ಮನದಾಗೆ ಪಾದಾಕ
ಮುತ್ತ ತರುವೋದೆ ಮರೆತಾರೆ

ವೂವೇನೆ ಮಾರರನ ಯಾಕ ತುಳುದೆ ಬಟ್ಟಣ್ಣ
ಗ್ಯಾನವಿತ್ತವಳ ಮನದಾಗೆ ಪಾದಾಕ
ವೂವ ತರುವೋದ ಮರೆತಾಳೆ

ಕೆರೆಯಾಗ ವುರುದಾವು ಅರುವತ್ತು ದೀವಿಗೆ
ಕೆರೆಯಾಗೆ ಬೋಸಯ್ನ ಸಿವಪೂಜೆ ಆಗಲುವಾಗ
ವರಗುಳಿದಾವು ಕಡಲೆ ಪನಿವಾರ

ವರಗುಳಿದ ಕಡಲೆ ಪನಿವಾರ ಮಾಡ್ಯಾರೆ
ಇರಿಯ ಗೋಣೂರು ದೊರೆಗಾಳು

ಕಟ್ಯಾಗೆ ಉರಿವೋವು ಇಪ್ಪತ್ತು ದೀವೀಗೆ
ಕಟ್ಯಾಗೆ ಬೋಸಯ್ನ ಸಿವಪೂಜೆ ಆಗಲುವಾಗ
ನಾಗಳದ ಕಡಲೆ ಪನಿವಾರ

ನಾಗಳದ ಕಡಲೆ ಪನಿವಾರ ಮಾಡ್ಯಾರೆ
ಚಿಕ್ಕ ಗೋಣೂರು ದೊರೆಗಾಳು

ವೊಕ್ಕಳದನ್ನಗಂಟೆ ವೊಕ್ಕಿ ತೂಗವುದ್ಯಾರೆ
ಅತ್ತೆ ಬೋರಯ್ಯ ಮಗ ಜ್ಯಾಣ ಮಾದಯ್ಯ
ವುಕ್ಕಿ ತೂಗ್ಯಾನೆ ಸಿವಗಂಟೆ

ನಾಗಳದನ್ನ ಗಂಟೆ ವೋಗಿ ತೂಗುವರ‍್ಯಾರೆ
ಮಾವ ಬೋಸಯ್ನ ಮಗಜಾಣ ಮಾದಯ್ಯ
ವೋಗಿ ತೂಗ್ಯಾನೆ ಸಿವಗಂಟೆ

ವೊಕ್ಕಳಗಂಟೆಸಬ್ದ ನೀ ಕೇಳೋ ನಾರಂದ
ಭೂಲೋಕ ದೊರಿಯೆವುದಿಯಣ್ಣ ತೂಗಿದ ಗಂಟೆ
ಬೂಮಿಗದ್ದರಿಸಿ ನಡುಗ್ಯಾವೆ

ನಾಗಳದನ್ನಗಂಟೆ ನೀ ಕೇಳೋ ಚಕ್ರವರ್ತಿ
ಪಟ್ಟೋಪದೊರಿಯೆ ವುದಿಯಣ್ಣ ತೂಗಿದಗಂಟೆ
ಪಟ್ಟಣಗದ್ದರಿಸಿ ನಡುಗ್ಯಾವೆ

ಅಣ್ಣಾನ ಅರಮಾನೆ ಚಿನ್ನಾದ ತೆಲಿಬಾಗಾಲು
ಅಣ್ಣ ರಂಗಯ್ಯನ ಅರಮನೆ ಎಣುಮಕ್ಕಳು
ವೊನ್ನಿನಾರತಿಯ ಬೆಳುಗ್ಯಾರು

ಅಪ್ಪಾನ ಅರಮಾನೆ ಮುತ್ತೀನ ತೆಲಿಬಾಗಿಲು
ಅಪ್ಪ ರಂಗಯ್ಯನ ಅರಮನೆ ಎಣುಮಕ್ಕಳು
ವೊನ್ನಿನಾರತಿಯ ಬೆಳುಗ್ಯಾರು