ಹಾಂಗೆಂಬ ಶಬ್ದನೇ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎತ್ತಯ್ಯ
ಮುತ್ತೈದುತನುಗಳ ಹೆಗಲಿಗ್ಹಾಕಿದುನಣ್ಣ
ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ಕೊರಳಿಗ್ಹಾಕಿದುನಣ್ಣಾ ವೋ

ಅಗಿಯರು ಕೈಯಡಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯೆ ಮೇಲಾಗಿ
ದುಸ್ಮಾನರು ಕೈ ಅಡಿಯಾಗೆ ಬರ‍್ಲೆಂದ
ನಿಮ್ಮಗಾರೆವು ದೇವಗಾರೆವು ಬಂದವ್ನೆ

ತಣ್ಣನೆ ಮೂರರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎತ್ತಯ್ಯ
ಕುರಿಯಾಳ್ಹಿರಿಯ್ಹಟ್ಟಿ ತಾವುರುಗಿರಿ ಬಸವಂಗೆ
ಸೀಮೆಗೆ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಬರ‍್ತಾನಣ್ಣಾ ವೋ

ಕುರಿಯಾಳ್ಹಿರಿಯ್ಹಟ್ಟಿಗೆ ತಾವುರುಗಿರಿ ಬಸವಂಗೆ
ಸೀಮಿಗೆ ಬಂದವ್ನೆ ವಲಿಗ್ಯಾನೆ ಮಲ್ಲಯ್ಯ
ನೀರ ಬಳಸೊ ಬಾವಿತಾಗೆ ಕುಂತವ್ನಣ್ಣಾ ವೋ

ಕನ್ನೇ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಾಳು ನೀರಿಗೆ ಬರುತಾರಣ್ಣಾ
ಅವ್ರು ಅಕ್ಕಾನ ಸಂಗಾತ ಹೇಳವ್ನೆ ಮಲ್ಲಯ್ಯ
ನಮ್ಮಕ್ಕ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಮತ್ತೇನೆ ನೋಡು
ನಿನತಮ್ಮ ವಲಿಗಾನೆ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಬಂದವ್ನೆ
ನೀರು ಬಳಸೊ ಬಾವಿತಲ್ಲೆ ಕುಂತವ್ನೆ ಅಂಬುತ್ಲೆ
ನಮ್ಮಕ್ಕ ಮಲ್ಲಮ್ಮಗೆ ಹೇಳೀರಮ್ಮಾ ವೋ

ಕನ್ನೇ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಾಳು ಬಂದಾರೆ ನೋಡು
ನಿನ್ನ ತಮ್ಮ ವಲಿಗಾನೆ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಬಂದಾನೆ
ನೀರು ಬಳಸೋ ಬಾವಿತಲ್ಲಿ ಕುಂತವ್ನೆ ಅಂಬುತ್ಲೆ
ಮಲ್ಲಮ್ಮುಗೆ ಆ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ವೋ

ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಮಗ್ಳು ಜಾಣೆ ಕಾಣೊ ಮಲ್ಲಮ್ಮ
ಜ್ಞಾನವಂತರ ಮಗಳೆ ಮಲ್ಲಮ್ಮಾ ವೋ

ನನ ತಮ್ಮ ವಲಿಗಾನೆ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಬಂದವನೆಂದು
ಮಾಡಬಾರ‍್ದ ಅಡಿಗಿನೆ ಮಾಡಿದಳು ಮಲ್ಲಮ್ಮಾ
ಸಗಿಬಾರದ ಅಡಿಗೆ ಸಗುದಾಳಣ್ಣಾ ವೋ

ಜಾಲಿ ಜಂಬಿ ಎಲಿಯೆ ಪತ್ತುರುವಳ್ಳೆ ಕಟ್ಟಿ
ವಲಿಗ್ಯಾನ ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ಕರಿಯಲು ಕಳಿಸಿದುಳು ವೋ

ಬಾರಯ್ಯಾ ವಲಿಗಾನೆ ಮತ್ತೆನೇ ಮಲ್ಲಯ್ಯಾ
ಸಣ್ಣದೊಂದದೂಟಾ ಮಾಡೋಣ್ಣಾ ವೋ

ಒಂದೇ ಪತ್ತುರಳಿಯು ಕಟ್ಟಿಯಾ ಅಕ್ಕಯ್ಯ
ಎರ‍್ಡೇ ಪತ್ತುರುಳಿಯ ಕಟ್ಟಿಯ ಎಂದಾ ವೋ

ಊರ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತ ಆಂಜನೆಯ ಮೂರುತಿಗೆ
ಅಕ್ಕಿ ಬ್ಯಾಳಿ ಕೊಟ್ಟವ್ಳೆ ಮತ್ತೇನೆ ಮಲ್ಲಮ್ಮಾ
ಪೂಜೆ ಪುಸ್ಕಾರವ ಮಾಡಿಸಿದಳು ಮಲ್ಲಮ್ಮ
ಗಂಜಿ ಹಚ್ಚುಡುವೆನೆ ತೆರಿಯೇನೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು
ವಲಿಗನ ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ಕರೆಕಳಿಸಿದುಳೊ

ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡು ಮಕವನ್ನೆ ನೋಡಿಕ್ಯಂಡು
ನನ ತಮ್ಮ ವಲಿಗಾನೆ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಬಂದವ್ನೆ
ಅವ್ರ ಅರಮನಿಗಿ ಕರಕೊಂಡು ಬರ‍್ತಾಳಣ್ಣಾ ವೋ

ನಾನುನೇ ಕೂಡಾ ಉಂಬೋನಂದು
ಒಂದೇ ಪತ್ತುರುಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದುನಂದೋ
ಅಕ್ಕಂಬ ಕಿಚ್ಚೀಗೆ ಇವತ್ತುಣತೀನಕ್ಕ
ಬೆಳಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಾ ಭಾವುನ ಕೂಟ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಉಣಲಂದಾ ವೋ

ಹಂಗೆಂಬ ಶಬ್ದನೆ ಕೇಳವಳೆ ಮಲ್ಲಮ್ಮ
ಎರ‍್ಡೆ ಪತ್ತರಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದುಳಣ್ಣಾ ವೋ

ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮ ನೋಡೋ ಸವಪಂತಿಲಿ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು
ಅಗ್ಗಣಿಯೆ ತಕ್ಕೊಂಡು ಮಜ್ಜುಣ ನೀಡಿಕಂಡು
ಸಣ್ಣದೊಂದೂಟ ಮಾಡಿದರಣ್ಣಾ ವೋ

ಸಣ್ಣದೊಂದೂಟನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮಲ್ಲಯ್ಯ
ಸಣ್ಣದೊಂದಿಳ್ಳೇ ಧರಿಸಿದುರಣ್ಣಾ ವೋ

ಸ್ವಾಮಾರದ್ಹೊತ್ತುಗಳು ಕೆಡ್ತಾವೆ ಅಕ್ಕಯ್ಯ
ಎತ್ತು ನಿಲ್ಲೊದಿಲ್ಲಮ್ಮಾ ಆವು ನಿಲ್ಲೊದಿಲ್ಲಮ್ಮ
ಅಡ್ಕೆ ಕಾಯಾಗ ನೀರು ಕಾರೆಕಾಯಾಗ ಮಜ್ಜಿಗೆ
ತಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಭಾವ ಮತ್ತೇನೆ ಅಕ್ಕಯ್ಯ
ಉಗುಳೈದು ಉಗುಳಾರೋಟ್ಹೊತ್ತಿಗೆ
ಆಗ್ಯತ್ತು ತಪ್ಪಿದುರೆ ಮತ್ತೇನೆ ನೋಡು
ಹೀನು ಜಾತಿಯವ್ನೆಂದು ಕರ‍್ದಾನಮ್ಮಾ ವೋ

ಮೂಗುತಿ ಮುರುವುದು ಕಂಡೆ
ಮುಂಬಲು ಸುರಿಯೋದು ಕಂಡೆ
ನೆಡಿಗಲ್ಲು ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಗೆ ಬೀಳೋದು ಕಂಡೆ
ಸೊಂಡುಲೂರು ಸಿಮ್ಯಾಗೆ ದಂಡಿನಾಗೆ ಹೋಗೊತಲ್ಲಿಯೆ
ನಾನು ಕಂಡೆ ಮಲ್ಲಯ್ಯ
ಕಳ್ಳ ಕಾಕೂರು ಸೀಮಿಗೆ ಹೋಗಬ್ಯಾಡಪ್ಪಾ ವೋ

ಸ್ಯಾವೆಸಪ್ಪೆಬಣಿವೆ ಕೊಂಡು ಹಾಕಿಸೇನು
ಕಲ್ಲು ಬಾವಿ ನೀರೇನೆ ಕಪ್ಪಿಲಿ ಕಟ್ಟಿ ವಡಿಸೇನು
ಕಳ್ಳ ಕಾಕೂರು ಸೀಮಿಗೆ ಹೋಗುಬ್ಯಾಡಮ್ಮಾ ವೋ

ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಭಾವ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ
ನೀನೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಕ್ಕಾ ವೋ

ಹಂಗೆಂಬ ಶಬ್ದನೆ ಕೇಳಿದಳು ಮಲ್ಲಮ್ಮ
ವಾಡೆದು ನೀರು ಒಂದು ಒಡೆದೊಡೆದು ಕಾಸಿದುಳು
ಕೀಲು ನೀರೂನೇ ನೋಡು ಕೆಲ ಕೆಲದು ಕಾಸಿದ್ಳು

ನಾಗಾಭರಣದಾಗಿದ್ದಂತ ಸೀರೇನ
ಸೆಳದುಟ್ಟಾಳೆ ಮಲ್ಲಮ್ಮ
ಅಡ್ಕೆ ಕಾಯಗ ನೀರು ಕಾರೆ ಕಾಯಗ ಮಜ್ಜಿಗೆ
ತಕ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಮತ್ತೇನೆ ನೋಡು
ಎತ್ತಿಗೆ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಬರ‍್ತಾಳಮ್ಮಾ ವೋ

ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮಾ ನೋಡೊ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋರ
ಬಾರೆ ಬಾರೆ ಅಕ್ಕಯ್ಯ ಮತ್ತೇನೆ ಮಲ್ಲಮ್ಮಾ
ಒಬ್ಬೂರು ಬರುಲಾರಾದ ಪೆಟ್ಟನನ್ನ ನೀ ಸೂಳೆ
ಹೆಂಗಸನ್ನ ಕರ‍್ಕೊಂಡು ಬಂದವ್ನೆ ಅಂಬತಾನೆ
ಒಂದೆ ಗಳಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಬಾರಕ್ಕಾ ವೋ

ಒಂದು ಗುಂಡಿನ ಮರಿಯಲ್ಲೇ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಲಮ್ಮ
ಮೂಡಲ ಮಕನಾಗೆ ನಿತ್ಕೊಂಡ ಎತ್ತಯ್ಯ
ಊರಗೋಲು ತಿವಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೇನೆ ನೋಡು
ವಿಳ್ಳೇವು ಗುಡಿಸೊನಣ್ಣಾ ಮಯಿಗೂದ ಗೌಡಾ ವೋ

ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಭಾವಯ್ಯ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡ ಅಂದಾನೆ
ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಕಣೆ ಮಲ್ಲಮ್ಮಾವೋ

ಭಾವ ಭಾವಮೈದುನರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರಣ್ಣ
ಮುತ್ತೀನ ಶೆರಗ್ಹಾಸ್ಯಾವ್ಳೆ ಮತ್ತೇನೆ ಮಲ್ಲಮ್ಮಾ
ಬಟ್ಟಣ್ಣೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳವ್ಳಂತಾ ವೋ

ಮೂಗುತಿ ಮುರುವುದು ಕಂಡೆ ಮುಂಬಲು ಸುರಿಯೋದು ಕಂಡೆ
ನೆಡಿಗಲ್ಲು ಬೆಟ್ಟಾಕೆ ಬ್ಯಾಗೆ ಬಿಳೋದು ಕಂಡೆ
ಸೊಂಡಲೂರು ಸೀಮ್ಯಾಗೆ ದುಂಡಿನಾಗ್ಹೋಗೊತಲ್ಲಿಯೆ
ನಾನ ಕಂಡೆ ಬಟ್ಟಣಾ ಕಳ್ಳ ಕಾಕುವಾರು ಸೀಮೆಗೆ ಬ್ಯಾಡಪ್ಪಾ ವೋ

ಸ್ಯಾವೆ ಸಪ್ಪೆ ಬಣಿವೆ ಕೊಂಡು ಹಾಕಿಸೇನು
ಕಲ್ಲು ಬಾವಿ ನೀರು ಕಪ್ಪಿಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಹೊಡಿಸೇನು
ಕಳ್ಳ ಕಾಕೂರು ಸೀಮಿಗೆ ಹೋಗುಬ್ಯಾಡಯ್ಯವೊ
ಆ ಮಾತು ಕೇಳವ್ನೆ ಮತ್ತೇನೆ ಎತ್ತಯ್ಯ
ಕೈಯಾಗ ಇದ್ದಂತ ಸುಣ್‌ಗಾದೆ ತೊಕ್ಕೊಂಡು
ಒಂದೇ ಪೆಟ್ಟೀಗೆ ಗೌಡ ಹೊಡ್ಡವ್ನಣ್ಣಾ ವೋ

ಸ್ವಾಮಾರ ಹೊತ್ತುಗಳು ಕೆಡ್ತಾ ವಲಿಗಾನಯ್ಯ
ಸಿಳ್ಳೆ ಹೊಡ್ದೆ ನೋಡೊ ಚಿಟ್ಗಿಲಿ ಹಾಕಯ್ಯ
ಎಣಿಕಲ್ಲು ಮಕ್ಕೆ ಕೈತಳ್ಳು ಅಂದಾ ವೋ

ಗ್ವಾವಿಯ ಸೀಮಿಗೆ ಆವೆದ್ದು ಹೋದಾರ
ಗ್ವಾವಿಯ ಸೀಮೆ ತೆಲಗಾರೋ | ಹೆಣುಮಕ್ಕಾಳು
ಆವಿಗೆ ಆರುತಿಯೆ ಬೆಳುಗಿದ್ರೊ | ಹಾಲುನೆ ಕೊಡ್ತಾವೊ
ಆವಿನ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಗೌಡಾಗೋ | ಬೆಳಗಿದುರ
ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಫಲವೆ ಕೊಡ್ತಾನೋ

ಗುತ್ತೀಯ ಸೀಮಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಎತ್ತೆದ್ದು ಹೋದಾರೆ
ಗುತ್ತಿಯನಾ ಸೀಮೆ ತೆಲ್ಗಾರೋ | ಹೆಣುಮಕ್ಕಾಳು
ಎತ್ತಿಗೆ ಆರುತಿಯೆ ಬೆಳ್ಗಿದ್ರೊ | ಎತ್ತೇನು ಕೊಡ್ತಾನೆ
ಎತ್ತಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಗೌಡಾಗೋ | ಬೆಳ್ಗಿದ್ರುವೆ
ನಮ್ಮ ಮುತ್ತೈದೆತನುಗಳ ಪಡದಾನೋ

ಹೊತ್ತುಗಳು ತಪ್ಪುತಾವೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೊತ್ತುಗಳು ಮೀರ್ಯಾವೋ
ಸ್ವಾಮಾದ್ಹೊತ್ತುಗಳು ಕೆಡ್ತಾವೆ | ವಲಿಗ್ಯಾನಯ್ಯ
ಎಣಿಕಲ್ಲು ಮಕ್ಕೆ ಕೈತೋರಂದಾ ವೋ

ಬಲದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರೆ ಎಡದಲ್ಲಿ ವರ್ಸೋನಣ್ಣಾ
ಎಡದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರೆ ಬಲದಲ್ಲಿ ವರ್ಸೋನಣ್ಣಾ
ಹಿಂದಕ ನೋಡ್ಯಾನಣ್ಣಾ ವಲಿಗಾನೆ ಮಲ್ಲಯ್ಯ
ಎಣಿಕಲ್ಲೆ ಮಕ್ಕೆ ಕೈ ತೋರಿದುನೋ ವೋ

ಹಿಂದಕ ನೋಡೋನಣ್ಣಾ ಮುಂದಕ ನಡಿಯೋನಣ್ಣಾ
ಒಂದೇಣಿ ಹತ್ತೋರಂತೆ ಒಂದೇಣಿ ಇಳಿಯೋರಂತೆ
ಅವ್ರಕ್ಕನ್ ಮ್ಯಾಗಾಳಾಸಿ ಮರ್ತಾವರಣ್ಣ | ಮಲ್ಲಮ್ಮ
ಅವ್ರ ಭಾವಾನಾ ಪಂಥಿಲಿ ನಡಿಯೋನಣ್ಣಾ ವೋ

ಎಣಿಕಲ್ಲು ಕಾವಿಲಿವಳಿಗೆ ಮತ್ತೇನೆ ಬೀದೀನೆ ಬೀಡಂದ
ಎತ್ತಯ್ಯನ ಎತ್ತಾವು ಹೋಗಾನೆ ನಿಬ್ಬುರುಕೆ
ಅತ್ತುಲು ಸೀಮೇ ಬಂದು ಅತ್ತಕೊತ್ತುಲು ಆಗೋದು
ಇತ್ತುಲು ಸೀಮೇ ಬಂದು ಕತ್ತುಲುಗವ್‌ಕೊಂಬೋದು

ಸುತ್ತೇಳು ರಾಜ್ಯವುಕೆ ಮತ್ತೇಯೇನೇ ನೋಡು
ಮುತ್ತಿನ ಮಳಿ ಸುರುದಂಗ ಸುರಿಯೋದು ಮೋ

ದಂಡೇ ಬರುತ್ತೈತಂಗೋ ದಳವೆ ಬರುತ್ತೈತಂಗೋ
ಮಂದಿ ಬರುತ್ತೈತಂಗೋ ಮರ್ಬಲ ಬರ್ತಾವಂದು
ಗುಡ್ಡಾದ ಬೋರಮ್ಮ ಅಲ್ಲೆ ನನಿಗನ್ನ ಒಂದೇನೆ
ಉತ್ತರುವೇ ಕಳವುಲಿಲ್ಲ ಅಂದವ್ಳೆ ಬೋರಮ್ಮ
ಊರುಸುತ್ತ ಕ್ವಾಟೆಕಟ್ಟಸೋಳಣ್ಣ ವೋ ಬೋರಮ್ಮ ವೋ

ಆಲಂಗುದ ಕ್ವಾಟೆ ಕಟ್ಟಸಿದುಳಣ್ಣ ಬೋರಮ್ಮ
ಎಣಿಕಲ್ಲು ಕಾವಿಲಿಗೆ ಮತ್ತೇಯಾನೇ ನೋಡು
ಎತ್ತುಯ್ಯನ ಎತ್ತೇ ವದಗಿದುವಣ್ಣಾ ವೋ

ಎಣಿಕಲ್ಲು ಕಾವಿಲಿಗೆ ಎತ್ತೇ ವದಗಿದುವಣ್ಣಾ
ಕವುಚಾಡಿದ ಪೆಂಟೀಗೆ ಕಂಬಿ ಇಳಿವಿದುರಣ್ಣ
ಡುಕ್ಕುಸಾರೇ ಗಾಡೀಗೆ ಎತ್ತೇ ಕೆದರಿದುವಣ್ಣಾ
ಕವುಜಾಡಿದ ಪೆಂಟೀಗೆ ಕಳ್ಳೇನೆ ಕಡುದವರಣ್ಣಾ
ಹುಲಿಯಾಡಿದ ಪೆಂಟೀಗೆ ಗೂಡೆಕಟ್ಟಿದುರೋ

ಕಾರೆಕಳ್ಳೇ ಕಡುದವ್ನೆ ಕರಿವಿನ ಗೋಡತ್ತಿದುರುಣ್ಣ
ಊಲೀ ಕಳ್ಳೇ ಕಡದು ಉದಿಮೋರತ್ತಿದುರಣ್ಣ
ಅಂದಾ ಶೆಂದುದ ಕಳ್ಳೆ ಗಂದಮಾವುದು ಬೆರಗಣ್ಣ
ಅಚ್ಚನ್ನ ಕಳ್ಳಂತೆ ಪಚ್ಯೇದು ಬೆರಗಣ್ಣ
ಹೂವ್ವಿನುಕ್ಕುಡುದ್ಯಾವ್ರು ಬೆರುಗಣ್ಣಾ ವೋ

ಉಳಿವೇ ಕೋಲು ನೋಡು ಉಗ್ಗುದ ಗಡಿಗೇ ನೋಡು
ಉಕ್ಕುಡುದಾ ಕೋಪೀಗೆ ಇಟ್ಟವನೆ ಎತ್ತಯ್ಯ
ಅಡಿಯಾ ಸಿಗಿ ಸರುದವನೆ ಬೆಂಕಿಮಾಡಿದು ಕಣ
ಮೂರೇನೆ ಕಣ್ಣಿನುದು ಕರಿಯಾನೆ ಸಿಪ್ಪಿನಿದು
ದುಷ್ಟಿಯನ್ನಾ ಕಾಯಿ ವಡದವ್ನೆ ಎತ್ತಯ್ಯ
ಎತ್ತೇ ಗೂಡಿಗೆ ತಿರಗರುದವುನೊ
ಮೋವುದಾರಿನ ಕರೂವೇನೆ ಬಿಟ್ಟವನೆ ಮಲ್ಲಯ್ಯ
ವಳಸಾರೀ ವಳುಸಾರೆ ಹಾಲೇನೇ ಕರಕಂಡು
ಅಡಿಗೇ ಮಾಡೇನೆ ಕಾಣೇ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ವೋ

ಎಲ್ಲೇ ಕರುವು ಅಲ್ಲೆ ಕಟ್ಟಿಗಂಡ ಎತ್ತಯ್ಯ
ಉಕ್ಕುಡುದಾ ಕೋಪಿನಾಗೆ ಕುಮತವನಣ್ಣಾ ವೋ
ಎತ್ತಯ್ಯ ವೋ
ಪಟ್ಟೇದಟ್ಟ್ಯಾಗೆ ಕೈಹಿಡುತಾನಣ್ಣಾ ವೋ
ಎತ್ತಯ್ಯ ವೋ

ಬಾರಾಯ್ಯ ವಲಿಯಾನೆ ಮತ್ತೇನೆ ಮಲ್ಲಯ್ಯ
ಎಂತವಸ್ತು ನಾವು ಮರುತು ಬಂದೀವಂದಾ ವೋ

ದಿನವಂದೆ ಮನಿಯೋ ಕಟ್ಟುತೀವೆ ಭಾವಯ್ಯೋ
ದಿನವಂದೆ ಮನಿಯಾ ಬಿಡತೀವಮ್ಮಾ ವೋ ಭಾವಯ್ಯ ವೋ

ಅಚ್ಚಾ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಿಗಾಳೇ ಭಾವಯ್ಯ
ಬೆಚ್ಚ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿದ್ರಿಗಳಂದಾ ವೋ

ಅಂಗ್ಯಲ್ಲ ವಲಿಗಾನೆ ಇಂಗ್ಯಲ್ಲ ವಲಿಗಾನೆ
ಇಳ್ಳವಡುದ ಗೂಡಿನಾಗೆ ಮತ್ತೇನೆ ಮಲ್ಲಯ್ಯ
ಸುಣ್ಣಗಾವಿ ಮರತೇ ಬಂದೀನಮ್ಮ ವೋ

ನಾಳೇನೆ ಭಾವಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಆವು ವಡುಕಂಡ್ಹೋಗಿ
ನಾಳೇ ತರಾನೇಳೇ ಭಾವಯ್ಯ ವೋ

ಅಂಗ್ಯಲ್ಲ ವಲಿಗಾನೆ ಇಂಗ್ಯಲ್ಲ ವಲಿಗಾನೆ
ನೀನಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ನೋಡು ಜಾಲಿಜಂಬೀ ಎಲಿಯಾ
ಪತ್ತುರುವಳ್ಳೇ ಕಟ್ಟಿ ಅಗ್ಗುಣಿಯೆ ತಕ್ಕಂಡು
ಸಣ್ಣಾದೊಂದು ನೋಡು ಊಟಮಾಡೋ ವತ್ತೀಗೆ
ಎಲ್ಲಿದ್ದರು ನಾನೇ ಬರ್ತಿನಂದಾ ವೋ

ಆಗತ್ತು ತಪ್ಪಿದುರೆ ಮತ್ತೇನೆ ಮಲ್ಲಯ್ಯ
ಕೆಟ್ಟಜಾತ್ಯೊನೆಂದು ಕರಿಯಮ್ಮಾ ವೋ

ಅಗೆಯರ ಕೈ ಅಡಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಮೇಲಾಗಿ
ದುಸ್ಮಾನ ಹುಡುಗಾರೇ ಅಡಿಯಾಗಿ ಬರಲಂದ
ನಿಮ್ಮಗಾರೆ ಓ ಭಾವ ದೇವಗಾರಿ ಅಂದವನೆ
ತಣ್ಣನ್ನವು ಮೂರರಿಕೆ ಕೊಡುತಾನೆ ಮಲ್ಲಯ್ಯ
ಈಳ್ಳೆವಡದೇ ಗೂಡೀಗೆ ಬರುತಾನಣ್ಣಾ ವೋ

ಕಾಲು ಗಡಸೋನಣ್ಣ ತೋಳೆ ಬೀಸೋನಣ್ಣ
ಎಡವೀದ ಕಲ್ಲೆ ಪುಡಿಪುಡಿಯಣ್ಣಾ ವೋ
ಈಳ್ಳೆವಡದೆ ಗೂಡಿಗೆ ಬಂದವನೆ ಎತ್ತಯ್ಯ ವೋ
ಗೂಡಿನಾಗೆ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಮನಿಗವಳೋ ವೋ

ನೋಡವ್ನೆ ಎತ್ತಯ್ಯಾ ಒಳ್ಳೆ ಮತ್ತೇನೇ ನೋಡು
ಉಡಿ ದಟ್ಟ್ಯಾಗ ಇದ್ದಂತ ಸಂಜೀವಿನಿ ಮೂರೂತಿ
ತಕ್ಕಂಡ ಎತ್ತಯ್ಯ ಮತ್ತೇನೆ ಯೇನೆ ನೋಡು
ಸೂರಿದುಗೊಂದು ಭಾಗ ಚಂದುರುಗೊಂದು ಭಾಗ
ನಿವ್ವಾಳಿ ತಗುದವ್ನೆ ಮತ್ತೇನೆ ಎತ್ತಯ್ಯ
ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ಮಂಡೆಮ್ಯಾಲೆ ಹಿಡಿತಾನಣ್ಣಾ ವೋ

ಹರಹರನೆ ಶಿವು ಶಿವುನೆ
ಉಜ್ಜಣಿ ಪರುಮೂತಿ ಸ್ವಾಮಿ
ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ನಿದ್ದೆ ತಡದೇವು ಅಂದವಳೆ
ಅಷ್ಟುಂಗುದುಲೇ ಎದ್ದವಳೆ
ಅಬುಗಾನೆ ಮಲ್ಲಮ್ಮ
ಎತ್ತಯ್ಯನಾ ಪಾದಾಕೆ ಎರಗಿದುಲಣ್ಣಾ ವೋ

ಬಾರೆಬಾರೆ ಎಲುಮಲ್ಲಿ
ಈ ಬುದ್ದಿ ನಿನಗೆ ತರುವಲ್ಲ ಎಲುಮಲ್ಲಿ
ನಾನು ಉಲಿಗುರಿಗ್ಹೋಗುಲುವಾಗ
ಅಡ್ಡಾ ಆಗಬೋದೆನೆ
ಆಗಾನೇ ನೋಡು ಮತ್ತೇನೆ ಎತ್ತಯ್ಯ
ಇದ್ದೀ ವ್ಹೇಳಿದುನಣ್ಣ ಬುದ್ದಿ ಹೇಳಿದುನಣ್ಣ
ಅವರರುಮನಿಗೆ ಕರಕಂಡು ಬರುತಾರಣ್ಣಾ ವೋ

ಕುರಿಯಾಳ ಹಿರಿಯ್ಹಟ್ಟೀಗೆ ತಾವುರಿಗಿರಿ ಬಸುವಂಗೆ
ಸೀಮೀಗೆ ಕರಕಂಡು ಬಂದವನೆ ಎತ್ತಯ್ಯ
ಅವುರರಮನಿಗೆ ಗವುಡಾ ಬಿಡುತಾನಣ್ಣಾ ವೋ

ವತ್ತುಗುಳೇ ತಪ್ಪುತಾವು ಗೋತ್ತುಗಳು ಮೀರ್ಯಾವೋ
ಆವೇಳೊದೊತ್ತಾಗಿ ಬರುತಾವೆ ಏಳುಮಲ್ಲಿ
ತಣ್ಣನ್ನವು ಮೂರರಿಕೆ ಕೊಡುಬೇಕಂದಾ ವೋ

ಕಳ್ಳಕಾಕುರು ಸೀಮೀಗೆ ಹೋಗುತೀರೇ ಗೌಡ
ನೀವು ಸತ್ತೆ ಸಾವೂದೇನೋ ಬದುಕಿದ ಬಾಳು ಏನು
ನನಗ್ಹೆಂಗೆ ತಿಳಿಬೇಕು ಮೈಗುದು ಗವುಡಾ ವೋ

ನೀನು ನೀರೆರಕಂಬೇ ನೋಡು
ಬದ್ದುಲಾಗೆ ಏಳುಮಲ್ಲಿ
ಕೆಂಮ್ಮಣ್ಣಿ ಗೊಬ್ಬರ‍್ಹಾಕು
ಮಲ್ಲಿಗ್ಹೂವ್ವಿನಂಟಾಕು
ದಿನವೇನೇ ನೀರ‍್ಹೊಯ್ಯಿ
ಹೂವ್ವೇನೆ ಬಿಡುತಾವೆ
ಹೂವ್ವೇನೆ ಕೊಯ್ಕಂಡು

ಕುತಿನಿ ಶೆಂಬೀನಾಕ
ತುಂಬಿಕಂಡು ಏಳುಮಲ್ಲಿ
ನೆಲಿವಿನ ಮ್ಯಾಲಾಕೀಡು
ಅವು ಕಳಕಳನೇ ಅಂದಾರೆ
ನಮ್ಮ ಆವಿನ ಗೌಡಾರೇನೆ
ಐದಾರಂದುಕೊಳ್ಳೆ
ಬಾಡಿಬತ್ತಿ ಬಂದಾರೆ
ನಮ್ಮ ಆವಿನ ಗವುಡುನ ಆಸಿ ಮರಿಯಂದಾ ವೋ

ಅಗಿಯರ ಕೈ ಅಡಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಮೇಲಾಗಿ
ದುಸ್ತಾನುಡುಗಾರೆ ಅಡಿಯಾಗಿ ಬರ‍್ಲಂದಳು
ತಣ್ಣನ್ನವು ಮೂರರಿಕೆ ಕೋಡುತಾಳೆ ಮಲ್ಲಮ್ಮ
ಎತ್ತೀಗೆ ಎತ್ತಯ್ಯ ಬರುತಾನಣ್ಣಾ ವೋ

ಜಾಲಿ ಜಂಬಿ ಎಲಿಯೆ ಪತ್ತುರುವಳ್ಳೀ ಕಟ್ಟಿ
ಅಗ್ಗುಣಿಯೆ ತಕ್ಕಂಡು ಮಜ್ಜಣ ನೀಡಿಕಂಡು
ಸಣ್ಣಾದೊಂದು ನೋಡು ಊಟ ಮಾಡೋಹೊತ್ತೀಗೆ
ಕೈಗಲುತಾ ಎತ್ತಯ್ಯ ಕೈಗಲುತಾ ವೋ

ಒಪ್ಪಿಗಂಡ ವಲಿಗಾನೆ ಮೆಚ್ಚಿಗಂಡೆ ಅಂದಾರೆ
ಒಪ್ಪೀಕಂಡೆ ಕಾಣೋ ಭಾವಯ್ಯ ವೋ

ಸಣ್ಣಾದೊಂದು ನೋಡು ಊಟ ಮಾಡಿಕಂಡು
ಸಣ್ಣಾದೊಂದಿಳ್ಳೇವೆ ದರಸಿದುರಣ್ಣಾ ವೋ

ಎಳುಕಲ್ಲು ಕವಲೊಳಗೆ ಏಳುಜೀವಿಗಡ್ಡ್ಯಮ್ಮ
ಯಾವಗಡ್ಡೆ ಒಪ್ಪಿದವೆ ವಲಿಗಾನಂದಾ ವೋ

ದಿನವಂದೇ ಮುನಿಯೇ ಒಳ್ಳೆ ಕಟ್ಟತೀವಿ ಭಾವಯ್ಯ
ದಿನ ವಂದೇ ಮನಿಯೇ ಬಿಡತೀವಮ್ಮ ವೋ

ಹಚ್ಚಾಗಿದ್ದಲೆ ನಮ್ಮ ಮನಿಗಾಳೆ ಭಾವಯ್ಯ
ಬೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಲೆ ನಮ್ಮ ನಿದ್ರಿಗಳಂದಾ ವೋ

ಅಂಗ್ಯಲ್ಲ ವಲಿಗಾನೆ ಇಂಗ್ಯಾಲ್ಲ ವಲಿಗಾನಯ್ಯ
ಏಳ ದಿನುದು ಕಾರ್ಯವುದು ಗೂಡೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಮ್ಮ
ಯಾವಗಡ್ಡೆ ವಪ್ಪಿದೆ ವಲಿಗಾನಂದಾ ವೋ

ಶಿಕಕೋತಿ ಆಡೀದ ಗುಂಡೀನ ಪೆಂಟೀಗೆ
ಒಪ್ಪೀಕಂಡೆ ಕಾಣೋ ಭಾವಯ್ಯ ವೋ

ಆಸಿನ ಕಳ್ಳೇ ತಾನೊಳ್ಳೆ ಬೀಸಿ ಕಡದೆತ್ತಯ್ಯ
ಬೀಸಿ ಬೀಸಿ ಬೆರಗು ತಿರುವಿದುರಣ್ಣ | ನಿನ್ನೆತ್ತಯ್ಯ
ಮೋಸ ಬ್ಯಾಡರಿಗೆ ತಿಳಿಯಾಲಿಲ್ಲಾ ವೋ

ತುಗ್ಗಿಲಿ ಕಳ್ಳೆ ತಾನೊಳ್ಳೆ ಬಗ್ಗಿಸಿ ಕಡದೆತ್ತಯ್ಯ
ಬೀಸಿ ಬೀಸಿ ಬೆರಗು ತಿರುವಿದುರಣ್ಣ | ನಿನ್ನೆತ್ತಯ್ಯ
ಮೋಸ ಬ್ಯಾಡರಿಗೆ ತಿಳಿಯಾಲಿಲ್ಲಾ ವೋ

ತುಗ್ಗಿಲಿ ಕಳ್ಳೆ ತಾನೊಳ್ಳೆ ಬಗ್ಗಿಸಿ ಕಡದೆತ್ತಯ್ಯ
ಕಿಗ್ಗಾಕಿಗ್ಗುದು ಬೆರುಗು ತಿರುವಿದುನಣ್ಣ | ನಿನ್ನೆತ್ತಯ್ಯ
ಬುದ್ದಿ ಬ್ಯಾಡುರಿಗೆ ಅರಿಯಾಲಿಲ್ಲ ವೋ