ದೇವೇಂದ್ರ
ದೇವತೆಗಳು
ನರಕಾಸುರ
ಮುರಕಾಸುರ
ನಾರದ
ನವಿ (ನರಕಾಸುರನ ತಂಗಿ)
ಶಚಿ
ಸಖಿಯರು
ಜಯಂತ
ಕೃಷ್ಣ
ಸತ್ಯಭಾಮಾ
ವನಚರರು
ಈಶ್ವರ
ಗಿರಿಜೆ
ಬ್ರಹ್ಮ
ಅದಿತಿ