1991 ಜನಗಣತಿ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ಭಾರತ

ಮಾತೃಭಾಷೆ ಸಂಖ್ಯೆ
ಅಸ್ಸಾಮಿ 13,079,696
ಬೆಂಗಾಲಿ 69,595,738
ಗುಜರಾತಿ 40,673,814
ಹಿಂದಿ 337,272,114
ಕನ್ನಡ 32,753,676
ಕಾಶ್ಮೀರಿ 56,693
ಕೊಂಕಣಿ 1,760,607
ಮಲಯಾಳಂ 30,377,136
ಮಣಿಪುರಿ 1,270,216
ಮರಾಠಿ 62,481,681
ನೇಪಾಲಿ 2,076,645
ಒರಿಯಾ 28,061,313
ಪಂಜಾಬಿ 23,238,744
ಸಂಸ್ಕೃತ 49,736
ಸಿಂಧಿ 2,122,848
ತಮಿಳು 53,006,368
ತೆಲುಗು 66,017,615
ಉರ್ದು 43,406,932
1991 ಜನಗಣತಿ
ಬುಡಕಟ್ಟು ಭಾಷೆಗಳು
 
ಅವೋ 172,449
ಭಿಲಿ 5,572,308
ಭುಮಿಜ್ 45,302
ಬೋಡೋ 1,221,881
ಗಾರೋ 675,642
ಗೊಂಡಿ 2,124,852
ಹೋ 494,216
ಬಾಡಿಯಾ 225,556
ಖಾಸಿ 912,283
ಖೊಂಡ 220,783
ಕಿಸನ್ 162,088
ಕೊಲಾಮಿ 98, 281
ಕೊನ್ಸಾಕ್ 137, 722
ಕೋರ್ಕು 466, 073
ಲುರಾಯ್, ಮಿಜೋ 538, 842
ಮಿರಿ, ಮಿಶಿಂಗ್ 390, 583
ಮುಂಡ 413, 894
ಮುಂಡಾರಿ 861, 378
ಪರ್ಜಿ 44, 001
ಸಂತಾಲಿ 5, 216, 325
ಸವರ 273, 168
ತ್ರಿಪುರಿ 694, 940
1991 ಜನಗಣತಿ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಷಾಸ್ಥಿತಿ
ಅಸ್ಸಾಮಿ 829
ಬೆಂಗಾಲಿ 20, 329
ಗುಜರಾತಿ 53, 785
ಹಿಂದಿ 883, 251
ಕನ್ನಡ 29, 785, 004
ಕಾಶ್ಮೀರಿ 1,140
ಕೊಂಕಣಿ 706, 397
ಮಲಯಾಳಂ 757, 030
ಮಣಿಪುರಿ 272
ಮರಾಠಿ 1, 640, 020
ನೇಪಾಲಿ 4, 702
ಒರಿಯ 5, 474
ಪಂಜಾಬಿ 13, 824
ಸಂಸ್ಕೃತ 695
ಸಿಂಧಿ 13, 930
ತಮಿಳು 1, 728, 369
ತೆಲಗು 3, 325, 062
ಉರ್ದು 4, 480, 038