ಭಾಷೆಯ ಹೆಸರು ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡುವ ಪ್ರದೇಶ ಭಾಷೆಯ ಕುಟುಂಬ
ಅಂಕ್ಪೆ ನೈಜೀರಿಯಾ ಆಪ್ರೋ-ಎಸಿಯಾಟಿಕ್
ಅಂಗಾಮಿ ಮೈನ್ಮಾರ್ ಸೈನೋ-ಟಿಬೆಟನ್
ಅಂಗಾಸ್ ನೈಜೀರಿಯಾ ಆಪ್ರೋ-ಎಸಿಯಾಟಿಕ್
ಅಂಡೋನಿ ನೈಜೀರಿಯಾ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಅಂಬ ಉ.ಪೂ.ಕೇಂ.ಆಫ್ರಿಕಾ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಅಂಬೊ, ಓವಾಂಬೋ, ಆವಂಬ ಅಂಗೋಲಾ, ನಮೀಬಿಯಾ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಅಕಾನ್ ಟ್ಟಿ ಪಾಂಟೆ ಅಶಾಂತಿ ಘಾನ, ಐವರಿಕೋಸ್ಟ್ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಅಕೋಲಿ ನೋ. ಅಚೋಲಿ    
ಅಕ್ಯೆ ಐವರಿಕೋಸ್ಟ್ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಅಗರ ಸುಡಾನ್, ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ನೈಲೋ-ಸಹರನ್
ಅಗುಏಕೆಟಕ್ ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾ ಪೆನುಟಿಯನ್
ಅಚಿನೆಸ್, ಅಟ್‌ಜೆನಿಸ್ ಸುಮಾತ್ರಾ ಆಸ್ಟ್ರೋನೇಸಿಯನ್
ಅಚೋಲಿ ಉಗಾಂಡಾ, ಸೂಡಾ ನೈಲೋ-ಸಹರನ್
ಅಜಂಡೆ ನೋ. ಜಂಡೆ    
ಅಜರ್‌ಬೈಚಾನಿ ಅಜೆರಿ ಅಜರಬೈಬನ್ ಇರಾನಂ, ಆಫ್‌ನಿಸ್ಥಾನ್ ಅಲ್ಪಾಯಿಕ್ ತುರ್ಕಿಸ್
ಅಟಾಯಲ್ ಥೈವಾನ್ ಆಸ್ಟ್ರೋನೇಸಿಯನ್
ಅಟ್‌ಜೆನಿಸ್‌ನೋ. ಅಚಿನೆಸ್    
ಅಥೆಲೋ ಉಗಾಂಡ ಕೀನ್ಯ ನೈಲೋ-ಸಹರನ್
ಅದ್ಯಘ ಅದ್ಯಗೈ ಯುಎಸ್‌ಎಸ್‌ಆರ್‌ಅದಗೈ ಆರ್ ಕಕೇಸಿಯನ್
ಅದ್ಯುಕ್ರು ಐವರಿಕೋಸ್ಟ್ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೋ
ಅನುಯಕ್ ಸುಡಾನ್ ನೈಲೋ-ಸಹರನ್
ಅನೈ ಫಾನಂ, ಐವರಿಕೋಸ್ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೋ
ಅಫರ್ ದನಾಕಿಲ್ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ, ದಿಜಿಬೌತಿ ಆಪ್ರೋ-ಎಸಿಯಾಟಿಕ್
ಅಪ್ಯೂಸರ್ ನೈಜೀರಿಯಾ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೋ
ಅಬ ಬರ್ಮಾ ಸೈನೋ-ಟಿಬೆಟನ್
ಅಬೆ ಐವರಿಕೋಸ್ಟ್ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೋ
ಅಬೆಲಮ್ ನ್ಯೂಗಿನಿ ಇಂಡೋ-ಫೆಸಿಫಿಕ್
ಅಬ್‌ಖಾಜ್ ರಷ್ಯಾ ಕಕೇಸಿಯನ್
ಅರ್ಮಾನಿಯನ್ ನೋ. ರೋಮಾನಿಯನ್    
ಅಮುಜಗೋ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಓಟೋ ಮಂಗ್ಯೂಯಯನ್
ಅಮ್ಯೂಶಾ ಪೆರು ಅಂಡೆಯನ್ ಇಂಕ್ಯಾಟೋರೊಯಲ್
ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ ಅರ್ಮೇನಿಯ, ಟರ್ಕಿ, ಇರಾನ್ ಇಂಡೋ ಯುರೋಪಿಯನ್
  ಲೆಬನಾನ್, ಸಿರಿಯಾ ಅರ್ಮೇನಿಯನ್
ಅಮ್‌ಹಾರಿಕ್ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಆಪ್ರೋ-ಎಸಿಯಾಟಿಕ್
ಅರಾಪೇಶ್ ನ್ಯೂಗಿನಿ ಇಂಡೋಫೆಸಿಫಿಕ್
ಅರಾಮಾಯಿಕ್ ಇರಾನ್, ಇರಾಕ್ ಆಪ್ರೋಮಧ್ಯಪೂರ್ವ
ಅರಾವುಕಾನಿಯನ್, ಅರಾವುಕಾನ್, ಮಾಪುಚೆ ಚಿಲಿ, ಅಜೆಂಟೈನ್ ಪೆನುಶಿಯನ್
ಅರ್ಯಾಬಿಕ್ ಉತ್ತರ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಮಧ್ಯಪೂರ್ವ ಆಪ್ರೋ-ಎಸಿಯಾಟಿಕ್
  ಅರೇಬಿಯನ್ ಪರ್ಯಾದ್ವೀಪ  
ಅರಿ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಆಪ್ರೋ-ಎಸಿಯಾಟಿಕ್
ಅಲಬ ನೋ, ಕಂಬಟ    
ಆಲ್ಬೆ ಆಲ್ಟ್ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿ ಅಲ್ಟಾಯಿಕ್ ತುರ್ಕಿಸ್
ಅಲ್ಬಾನಿಯನ್ ಅಲ್ಬೇನಿಯ ಇಂಡೋ-ಯುರೋಪಿಯನ್
ಅಲುರ್ ಉಗಾಂಡ, ಜೈರೆ, ಸುಡಾನ್ ನೈಲೋ-ಸಹರನ್
ಅವಾಂಬ ನೋ. ಅಂಬೊ    
ಅವರ್ ದಾಘೇಸ್ಥಾನ, ಅಜರ್ ಬೈಜನ್ ಕಕೇಸಿಯನಂ
ಅವುಸಿ ಪೂರ್ವಮಧ್ಯ ಆಫ್ರಿಕಾ  
ಅಶಾಂತಿ ನೋ. ಅಕಾನ್    
ಅಶೋ    
ಅಸ್ಮಾತ್ ಮೈನ್ಮಾರ್ ಸೈನೊ-ಟಿಬೇಟಿಯನ್
ಅಸ್ಮಾತ್ ನ್ಯೂಗಿನಿ ಇಂಡೋ-ಫೆಸಿಫಿಕ್
ಅಸು ಪೂರ್ವಮಧ್ಯ ಆಫ್ರಿಕ್ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೋ
ಅಜ್‌ಟೆಕ್ ನೋ. ನಹುಅ    
ಆಫ್ರಿಕಾನ್ಸ್ ಆಫ್ರಿಕಾ, ನಮಿಬಿಯಾ ಇಂಡೋ-ಯುರೋಪಿಯನ್
    ಜೆರ್ಮನಿಕ್
ಆಯ್ನು ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಕುರಿಲ್‌ದ್ವೀಪ ಐಸೋಲೆಟ್
ಆಯ್ಮರ್ ಬೋಲಿವಿಯ, ಪೆಎರು ಅಂಡೆಯನ್ ಇಕ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್
  ಅಮೇರಿಕಾ, ಕೆನಡಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಇಂಡೋ-ಯುರೋಪಿಯನ್
  ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಜರ್ಮನಿಕ್
  ಏಷಿಯಾ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕೆಲವು  
  ಭಾಗಗಳು, ಎರಡನೇ ಭಾಷೆಯಾಗಿ  
  ಕೊಲಂಬಿಯ, ಪನಾಮಾ, ನೈಜಿರೀಯ  
  ದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ  
ಇಂಗುಶ್ ಕಜಕ್ ಕಕೇಸಿಯನ್
ಇಂಡೋನೇಸಿಯನ್ ಇಂಡೋನೇಸಿಯ ಆಸ್ಟ್ರೋನೇಸಿಯನ್
ಇಕ್ಸಿಲ್   ಪೆನುಶಿಯನ್
ಇಗಲಾ ನೈಜೀರಿಯ, ಬೆನಿಸ್ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಇಗ್ಬೊ ಇಬೊ ನೈಜೀರಿಯ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಇಗ್‌ಬಿರ‌್ರಾ ನೈಜೀರಿಯ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಇಜೊ, ಇಜಾವ್    
ಇಟಾಲಿಯನ್ ಇಟಲಿ, ಸಿಟ್ಜರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್, ಸಾರ‌್ಡಿನಿಯಾ  
  ಸಾನಮಾರಿಮೊ, ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಸಿಟಿ, ಯುಗೋ  
  ಸ್ಲೊವಿಯ ಉ ಮತ್ತು ದ ಅಮೇರಿಕ,  
  ಉ ಆಫ್ರಿಕ ಇಂಡೊಯುರೋಪಿಯನ್
ಇಡೊಮ ನೈಜೀರಿಯ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೋ
ಇನುಇಟ್ ಇನುಪಿಕ್ ಇನುಕ್‌ಟಿಟಟ್    
ೊೊಗ್ರೀನ್‌ಲ್ಯಾಂಡಿಕ್, ಎಸ್ಕಿಮೊ ಗ್ರೀನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್, ಕೆನಡಾ ಅಲಾಸ್ಕಾ ಎಸ್ಕಿಮೊ ಆಲಟ್
ಇಪುಗಾಓ ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್ ಆಸ್ಟ್ರೋನೇಸಿಯನ್
ಇಬಾನಗ್ ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್ ಆಸ್ಟ್ರೋನೇಸಿಯನ್
ಇಬೊ ನೋ. ಇಗ್ಬೋ    
ಇಯಾಲ ನೈಜೀರಿಯಾ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೋ
ಇರಯಾ ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್ ಆಸ್ಟ್ರೋನೇಸಿಯನ್
ಇರಾಕ್ ಟಾಂಜಾನಿಯ ಆಸ್ಟ್ರೋ-ಏಸಿಯಾಟಿಕ್
ಇಲ ಆಫ್ರಿಕಾ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಇಲೊಕನೊ, ಇಲೊಕೊ ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್ ಆಸ್ಟ್ರೊನೇಸಿಯನ್
ಇಲೊಂಗ್ಗೊ ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್ ಆಸ್ಟ್ರೊನೇಸಿಯನ್
ಇಸೊಕೊ ನೋ. ಉರ್‌ಹೊಬೊ    
ಈವನ್ ನೋವಲಮುಂಟ್    
ಈವೆಂಕಿ ಸೈಬೀರಿಯ ಚೈನಾ ಅಲ್ಟಾಯಿಕ್ ಮಾಂಚು-ತುಂಗನ್
ಈವ ಘಾನ, ಟೊಗೋ, ಬೆನಿಸ್ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಉಇಘುರ್ ಉಇಗುರ್ ವಾಯುವ್ಯ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಉದ್‌ಮರ್ತ್ ಓತ್ಯಕ್ ಚೈನಾ ಅಲ್ಟಾಯಿಕ್
ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಉದ್‌ಮುರ್ತ್ ಉರಾಲಿಕ
ಇಜ್‌ಚಿಕ್ ಉಕ್ರೇನ್‌ಪೋಲೆಂಡ್ ಇಂಡೋಯುರೋಪಿಯನ್
ಉಜ್‌ಚಿಕ್ ಉಜ್‌ಚೆಕ್, ತುರ್ಕ್‌ಮೆನ್ ಅಲ್ಟಾಯಿಕ್
ಉರ್‌ಹೊಬೊ ಇಸೊಕೊ ನೈಜೀರಿಯ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೋ
ಎಂಗಾ ನ್ಯೂಗಿನಿ ಇಂಡೋಫೆಸಿಫಿಕ್
ಎಂಗೆನ್ನಿ ನೈಜೀರಿಯಾ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೋ
ಎಂಬೊ ಆಫ್ರಿಕಾ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೋ
ಎಕೊಇ ಕಮರೂನ್, ನೈಜೀರಿಯಾ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೋ
ಎಟೊನ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೋ
ಎಡೋನೊಲಿಬಿನಿ    
ಎಪಿಎ ನೈಜೀರಿಯಾ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೋ
ಎಪಿಕ್ ನೈಜೀರಿಯಾ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೋ
ಎಸ್ಕಿಮೋ ನೋ. ಇನುಇಟ್    
ಎಸ್ಟೋನಿಯನ್ ಎಸ್ಟೋನಿಯನ್ ಉರಾಲಿಕ್ ಫಿನ್ನೊ ಉಗ್ರಿಕ್
ಐರಿಗ ಗಗಾಜಾ ಬಲ್ಗೇರಿಯ, ರೊಮಾನಿಯ ಅಲ್ಟಾಯಿಕ್
ಐರಿಷ್ ಗಿಲಿಕ್ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಇಂಡೋಯುರೋಪಿಯನ್, ಸೆಲ್ಟಿಕ್
ಐಶನ್ ನೈಜೀರಿಯ ನೈಜರ್‌ಕಾಂಗೋ
ಐಸಲ್ಯಾಂಡ್ ಕರೀಬ್ ಹೊಡುರಸ್, ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಗ್ಯಾಟೆಮಾಲಾ ಆಂಡಿಯನ್ ಈಕ್ಟಟೋರಿಲ್
ಐಸ್‌ಲ್ಯಾಂಡಿಕ್ ಐಸ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಡೋಯುರೋಪಿಯನ್
  ಜರ್ಮನಿಕ್  
ಒರೊಮೊ ಗಲ್ಲಾ ಇಥಿಯೋಪಿಯ, ಕೀನ್ಸ್ ಆಫ್ರೋ
ಒಸ್ಕಿಟನ್ ದ. ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಇಂಡೋಯುರೋಪಿಯನ್
ಒಯ್ರತ್ ನೋ. ಒಇರತ್    
ಒಇರತ್ ಒಯ್ರತ್ ಮಂಗೋಲಿಯಾ ಆಲ್ಟ್ರಾಯಿಕ್
ಒಜಿಬ್ವ ಕೆನಡಾ ಮಕ್ರೊ ಅಲ್ಗಾಂಕಿಯನ್
ಒರ‌್ದೊಸ್ ಚೈನಾ ಅಲ್ಟಾಯಿಕ್
ಒರೊಕೈವ ನ್ಯೂಗಿನಿ ಇಂಡೋಫೆಸಿಫಿಕ್
ಒರೊಮೊ ಗಲ್ಲ ಇಥಿಯೋಫಿಯಾ ಆಪ್ರೋಏಸಿಯಾಟಿಕ್
ಒಸ್ಸಿಟಕ್ ಲಾಂಗ್ವೆಡಾಡ್, ಪ್ರಾವೆಂಕಾಲ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಇಂಡೋಯುರೋಪಿಯನ್
ಒಸ್ಸೆಟಕ್ ರಶಿಯಾ ಇಂಡೋಯುರೋಪಿಯನ್
ಒಸ್‌ತ್ಯಕ್ ನೋ. ಖಂಟ್‌ಯ್    
ಒಸ್‌ತ್ಯಕ್ ಸಮೊಯದ್ ನೋ. ಸೆಲ್ಕ್‌ಆಪ್    
ಒಟೊಮಿ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಒಟೋಮಂಗುಏನ್
ಒವಾಂಬೊ ನೋ. ಆಂಬೋ    
ಕಂಪಾ ಪೆರು ಅಂಡೆಯನ್ ಎಕ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್
ಕಟಲನ ವಾಯುವ್ಯ ಸ್ಪೇನ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಆಂಡೋರ‌್ರಾ ಇಂಡೋಯುರೋಪಿಯನ್
ಕುಂಬಟಾ, ಅಲಬ ಇಥಿಯೋಪಿ ಆಪ್ರೊಏಸಿಯಾಟಿಕ್
ಕಂಬಾ, ಕಿಕಂಬಾ ಉ.ಪೂ.ಮ. ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಕಂಬಾರಿ ನೈಜೀರಿಯ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಕೆಒಂಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಮಧ್ಯ ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಕಗುಲು ಪೂರ್ವಮಧ್ಯ ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಕಯಪೊ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಗೆಪೆನೊಕರಿಟ್
ಕರಿಬ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಸುರಿನಮಾ, ಗಯನಾ,  
  ಫ್ರೆಂಚ್, ಗಿನಿ ಗೆಪೆನೊಕರಿಟ್
ಕ್ರೊಆಟಿಯನ್ ನೋ. ಸರ್ಬೊ ಕ್ರೋಯೆಷಯನ್    
ಕಾಂಬೋಡಿಯನ್ ನೋ. ಖ್‌ಮರ್    
ಕಾಕ್‌ಚಿಕಲ್ ಗ್ವಾಟೆಮಾಲ ಹೆನುಟಿಯನ್
ಕಾಗಾ ಆಫ್ರಿಕಾ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಕ್ರಿ ಕೆನಡಾ, ಮಾಂಟಾನಾ ಮಾಕ್ರೊ ಅಲ್ಗಾಕ್ವಿನ್
ಕುಟಿ ವಿಯೆಟ್ನಾಮ್ ಆಸ್ಟ್ರೊ ವಿಸಿಯಾಟಿಕ್‌ವ
ಕುನ ಪನಾಮಾ, ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಮಾಕ್ರೊ ಚಿಬ್‌ಚನ್
ಕುನ ಪನಾಮಾ, ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಮಾಕ್ರೊ ಚಿಬ್‌ಚನ್
ಕಬುಅನೋ, ನೋ. ಬುಆನೋ    
ಕೊಕಮಾ ನೋಡಿ ಕೊಕಮಾ    
ಕಂಕನೆ ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್ ದ್ವೀಪ ಆಸ್ಟ್ರೋನೇಸಿಯನ್
ಕಜೆ ನೈಜೀರಿಯ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೋ
ಕಝ್‌ಕ್, ಕಜಕ್ ಕಝ್‌ಕ್ ಚೈನಾ, ಮಂಗೋಲಿಯನ್  
  ಅಫಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಆಲ್ಟಯಿಕ್ ತುರ್ಕಿಸ್
     
ಕಟು ದಕ್ಷಿಣವಿಯಟ್ನಾಮ್ ಆಸ್ಟ್ರೋಏಸಿಯಾಟಿಕ್
ಕತಬ್ ನೈಜೀರಿಯ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೋ
ಕನಕರು ನೈಜೀರಿಯ ಆಪ್ರೊ ಏಸಿಯಾಟಿಕ್
ಕನುರಿ ನೈಜೀರಿಯ, ನೈಜರ್ ನೈಲೊ-ಸಹರನ್
ಕಬರ್ ಟೊಗೋ, ಬೆನಿಸ್ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಕಬ ಮಧ್ಯ ಆಫ್ರಿಕನ್ ನೈಲೊ ಸಹರನ್
ಕರ್ಬಾಡಿಯನ್, ಸರ್ಕಸಿಯನ್ ರಶಿಯಾನ್ ಕಕೇಸಿಯನ್
ಕಬೆಲ್ ಆಲ್ಜೀರಿಯ ಆಪ್ರೊ ಏಸಿಯಾಟಿಕ್
ಕಮರೂನ್   ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಕರಕಲ್‌ಪಾಕ್ ಅಫಘಾನಿಸ್ತಾಂ ಆಲ್ಟಾಯಿಕ್, ತುರ್ಕಿಸ್
ಕರಬೊರೊ ಬರ್ಕಿನ್ ಫಾಸೊ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಕರಮೊಜೊಂಗ್ ಉಗಂಡಾ, ಕೀನ್ಯಾ ನೈಲೊ-ಸಹರನ್
ಕರಾಚಯ್, ಬಲ್ಕರ್ ರಶಿಯಾ ಆಲ್ಟಾಯಿಕ್, ತುರ್ಕಿಕ್
ಕರಿ ಕಮರೂನ್, ಚಾಡ್, ಮಧ್ಯ ಆಫ್ರಿಕ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಕರಿಬ್ ಉಪೂಮ ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಕರೆಲಿಯನ್ ಕರೆಲಸ್ಕ್ಯ ಯುರಾಲಿಕ್, ಫಿನ್ನೊ ಉಗ್ರಿಕ್
ಕಲ್ಮ್‌ಯಕ್ ಕಲ್‌ಮುಕ್ ರಶಿಯಾ ಅಲ್ಟಾಯಿಕ್, ಮಂಗೋಲಿಯನ್
ಕಳಿಂಗ ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್ ದ್ವೀಪ ಆಸ್ಟ್ರೋನೇಸಿಯನ್
ಕಾಕೊ ಉ.ಪೂ.ಮ, ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಕಾಫಾ ಇಥಿಯೋಪಿಯ, ಕೀನ್ಯಾ ಆಪ್ರೊ ಏಸಿಯಾಟಿಕ್
ಕಾಮನೊ ನ್ಯೂಗಿನಿ ಇಂಡೊಪ್ಯಾಸಿಫಿಕ್
ಕಾಮ್ ದಕ್ಷಿಣಪೂರ್ವ ಚೈನಾ ಕಾಣಂ ಸು ತಾಇ
ಕಾಲಿಕೊ ಚೈರೆ, ಸುಡಾನ್ ನೈಲೊ ಪ್ಯಾಸಿಫಿಕ್
ಕಾಶಿಂಬರ್ ಉ. ಸುಲವೆಸಿ ಆಸ್ಟ್ರೋನೇಸಿಯನಂ
ಕಾಸೆಮಾ ಘನ ಬರ್ಕಿನಾ ಫಾಸೊ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಕಿಕಂಬಾ, ನೋ. ಕಂಬಾ    
ಕಿಬೆಟ್ ಚಾಡ್, ಸುಡಾನ್ ನೈಲೊ-ಸಹರನ್
ಕಿರಘೀಜಾ, ಕಿರಿಗಿಜ್ ಕಿರಘೀಜ್ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶ ಆಲ್ಟಾಯಿಕ್, ತುರ್ಕಿಸ್
ಕಿರಿಬತಿ ನೋ. ಗಿಲ್ ರ್ಬಟೀಸ್    
ಕಿಲ್ಬಾ ನೈಜೀರಿಯ ಆಪ್ರೊ-ಏಸಿಯಾಟಿಕ್
ಕಿವ ನ್ಯೂಗಿನಿ ಇಂಡೊ-ಪ್ಯಾಸಿಪಿಕ್
ಕಿಸಿ ಲೈಬಿರಿಯಾ, ಸಿಯೆರ್‌ಲೆಯೊನ್ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಕಿಸ್ಸಿ ನೋ. ಗುಸ್ಸಿ    
ಕಾಕಲ್ ನೈಜೀರಿಯ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಕಿಕುಯು ಉಪೂಮಾಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಕುರ್ದಿಶ್ ತುಕಿರ ಇರಾಕ್ ಇಂಡೋಯುರೋಪಿಯನ್
    ಇಂಡೋಇರಾನಿಯನ್
ಕುನಮಾ ಇಥಿಯೋಪಿಯ ನೈಲೊ-ಸಹರನ್
ಕಮಮ್ ಉಗಾಂಡ ನೈಲೊ-ಸಹರನ್
ಕಮ್ಯುಕ್ ದಾಘೇಸ್ತಾನ್ ಅಲ್ಟಾಯಿಕ್, ತುರ್ಕಿಸಂ
ಕುರಿ ನೋ. ಲೆಝಗಿನ್    
ಕುಲಂಗೊ ಐವರಿಕೋಸ್ಟ್ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಕುಲಲ ಐವರಿಕೋಸ್ಟ್ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಕಸಲ ಘಾನಾ ಬರ್ಕಿನಫಾಸೊ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಕುಸು ಉಪಮಾಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಕುಂದಾ ಪೂಮಾಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಕೆಕ್ಚಿ ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾ ಪೆನುಟಿಯನ್
ಕೆಂಗ ಚಾದ್ ಪೆನುಟಿಯನ್
ಕೆಟ್ ರಶಿಯಾ ಪೆಲಿಯೋ, ಸೈಬೀರಿಯನ್
ಕೆಬು ಟೊಗೊ ಪೆನುಟಿಯನ್
ಕೆಯ್ಯನ್ ನ್ಯೂಗಿನಿ ಇಂಡೊಪೆಸಿಫಿಕ್
ಕೆರ ಕೆಮರೂನ್ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಕೆಲ ಉಪಮಾಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಕಲೆ ಉಪಮಾಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್‌ಕಾಂಗೊ
ಕೊಹೊ ದವಿಯಟ್ನಾಮ್ ಆಸ್ಟ್ರೊಏಸಿಯಾಟಿಕ್
ಕೊಕಮ, ಕೊಕಮಾ ಪೆರು, ಕೊಲಂಬಿಯ, ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಆಂಡಿಯನ್ ಈಕ್ಟಲೇರಿಯನ್
ಕೊಗೊ ಲೈಬಿರಿಯಾ, ಮಾಳಿ, ಸಿಯರ‌್ರಾ, ಲಯೋನ್ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಕೊಂಕೊಂಬಾ ಘಾನ, ತೊಗೊ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಕೊಡಗು ಕೂರ್ಗ್ ದಪಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ದ್ರವಿಡಿಯನ್
ಕೊಂಡೆ ನೋ.ಮಕೊಂಡೆ    
ಕೊತಕೊ ಚಾಡ್ ಆಪ್ರೊ-ಏಸಿಯಾಟಿಕ್
ಕೊತ ಉಪಮಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಕೊನ್ಗೋ ಪಮಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಕೊನ್ಜೋ ಉಪೂಮಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಕೊನ್ಸೊ ಇಥಿಯೋಪಿಯ ಆಪ್ರೊ-ಏಸಿಯಾಟಿಕ್
ಕೊನ್‌ಯಾಗಿ ಗಿನಿ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಕೊಮಿ, ಜೈರಿಯನ್ ಕೊಮಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಪ್ರದೇಶ ಯುರಾಲಿಕ್, ಫಿನ್ನೊ-ಉರ್ಗಿಕ್
  ಉಮತ್ತು ದಕೊರಿಯ, ಜಪಾನ್  
  ಚೈನ್, ರಷ್ಯಾ  
ಕೊರಿಯ ಉಪೂಮಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಕೊರ್‌ಯಾಕ್ ಉಪೂರಷ್ಯಾ ಪೊಲಿಯೊ ಸೈಬರಿಯನಂ
ಕೊಲಂಬಿಯ, ವೆನೆಜುಎಲ್    
ಕ್ರೊಏಶಿಯನ್ ನೋ. ಸೆರ್ಬೊಕ್ರೊಯೇಷಿಯನಂ    
ಕ್ಪೆಲ್ಲೆ ಲೈಬಿರಿಯಾ, ಗಿನಿ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಕ್ಪೋಸೊ ಟೊಗೊ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಕ್ಯಾಮಾ ಐವರಿಕೋಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಆಧಾರಿತ ಕ್ರಿಯೊಳ್ ಭಾಷೆ
ಕ್ರುಕ್ರಾವಿ ಲೈಬಿರಿಯಾ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಕ್ಟಾ ಲೈಬಿರಿಯಾ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಕ್ಟಾಂಗ್ಟಾ ದಪಮಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಕ್ಟಾದಿ ಆಂಗೊಲಾ ಕೊಯಿಸನ್
ಕ್ಟಾದಿ ಲೈಬಿರಿಯಾ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಕ್ಟೆನಿ ಐವರಿಕೋಸ್ಟ್ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಖಕನ್, ಮಂಗೋಲ್ ಮಂಗೋಲಿಯ, ಚೈನಾ ಇತರೆ  
  ಮಂಗೋಲಿಯದ ಭಾಗ ಆಲ್ಟಾಯಿಕ್, ಮಂಗೋಲಿಯನ್
ಖಂಟೇ, ಓಸ್ಟಾಯಿಕ್ ಖಂಟಿ ಮನ್ಸಿ ಭಾಗ ಯುರಾಲಿಕ್ ಫಿನ್ನೊ ಉರ್ಗಿಕ್
ಖಲ್ಕಾ, ಮಂಗೋಲಿ ಮಂಗೋಲಿಯಾ, ಚೈನಾ ಆಲ್ಟಾಯಿಕ, ಮಂಗೋಲಿಯನ್
ಖಾಸೊಂಕ್ ಮಾಲಿ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಖೊರ‌್ಚೆನ್ ಚೈನಾ ಆಲ್ಟಾಯಿಕ್
ಖ್ಮು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್, ಲಾವೋಸ್ ಆಸ್ಟ್ರೊ-ಏಸಿಯಾಟಿಕ್
ಖ್ಮೆರ್ ಕಂಪೂಚಿಯಾ, ವಿಯಟ್ನಾಮ್, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಸ್ಟ್ರೊ-ಏಸಿಯಾಟಿಕ್
ಗಂಡ, ಲುಗಂಡ ಆಫ್ರಿಕಾ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಗಡ್ಡಂಗ ಚಾಡ್ ಮಧ್ಯ, ಆಫ್ರಿಕ ನೈಲೊ-ಸಹರನ್
ಗನ್ ಬರ್ಕಿನೋಪಾಸೊ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಗಯೊ ಸುಮಾತ್ರ ಆಸ್ಟ್ರೊ-ನೇಸಿಯಾಟಿಕ್
ಗಲ್ಲಾ ನೋ.ಓರೋಮೊ    
ಗಹುಕು ನ್ಯೂಗಿನಿ ಇಂಡೊ-ಫೆಸಿಫಿಕ್
    ಗಾಫಾನ, ಟೊಗೋ, ಟೆನಿಸ್
    ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಗೆಲಿಕ್    
ಗಬರಿ ನೈಜೀರಿಯಾ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಗ್‌ಬೆ ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಗಿಡ್ಡರ್ ಕಮರೂನ್, ಚಾಡ್ ನೈಲೊ-ಸಹರನ್
ಗಿಮಿ ಪನಾಮ ಮಾಕ್ರೊ-ಚಿಬಾಚನ್
ಗಿಲ್ಬರ್ಟೀಸ್, ಕಿರಿಬತಿ ಕಿರಿಬತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಸುಪಾಸಿನ ಪ್ರದೇಶ ಆಸ್ಟ್ರೋನೇಸೀಯನ್
ಗಿಲ್‌ಯಾಕ್ ರಶಿಯಾ ಪೆಲಿಯೊಸೈಬಿರಿಯನ್
ಗುಮಜ್ ಇಥಿಯೋಪಿಯ, ಸೂಡಾನ್ ನೈಲೊ-ಸಹರನ್
ಗುರ್ಮಾಟೊಗೊ ಬರ್ಕಿನಾ ಫಾಸೊ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಗುರಜ್ ಇಥಿಯೋಪಿಯ ಆಪ್ರೊ-ಏಸಿಯಾಟಿಕ್
ಗುರಾನಿ ನೋ. ತುಪಿ    
ಗುವಾಸಂ ಘಾನಾ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಗುಸ್ಸಿ, ಕಿಸೀ ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಗುಹಿಬೊ ಕೊಲಂಬಿಯ, ವೆನುಜುಯಲ್ ಆಂಡಿಯನ್-ಈಕ್ಟೆಟೊರಿಯಲ್
ಗೊಗೊ ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಗೊರಾಂಟಲೊ ಉಸುಲವೇಸಿ, ಇಂಡೋನೇಸಿಯಾ ಆಸ್ಟ್ರೋನೇಸೀಯನ್
ಗೊಲಾ ಲೈಬಿರಿಯಾ, ಸಿಯಾರಾಲಿಯೋನ್ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
  ಗ್ರೀಸ್, ಸೈಪ್ರಸ್, ಟರ್ಕಿ ಮತ್ತು  
  ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶ ಇಂಡೊಯುರೋಪಿಯನಂ, ಗ್ರಿಕ್
ಗ್ರೀನ್‌ಲ್ಯಾಂಡಿಕ್ ನೋ. ಇನುಇಟ್    
ಗ್ರೀಶುನ್ ನೋ. ರೋಮಾನ್ಸ್    
ಗುರುಝುನಿಯನ್ ನೋ. ಚಾರ್ಚಿಯನ್    
ಗ್ರಬೊ ಲೈಬಿರಿಯಾ, ಐವರಿಕೋಸ್ಟ್ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಗ್ವಾಂಡರ್ ನೈಜೀರಿಯ ಆಪ್ರೊ-ಏಸಿಯಾಟಿಕ್
ಗ್ವೇರ್ ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಘರ್ ಚಾಡ್, ಸುಡಾನ್ ನೈಲೊ-ಸಹರನ್
ಚಂಬಾ ನೈಜೀರಿಯ, ಕೆಮರೂನ್, ಚಾಡ್ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
  ಚಾರ್ಜಿಯನ್ ಮತ್ತು ಕಜಾಕ್ ಕಕೇಸಿಯನ್
ಚತಿನೊ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ನೈಜರ್‌ಓಟೆ-ಮುಗುಯನ್
ಚಮರ‌್ರೊ ಗುಆಮ್ ಆಸ್ಟ್ರೋನೇಸೀಯನ್
ಚಯನ್ನೆ ಅಮೆರಿಕಾ ಮೊಂಟಾನಾ, ಓಕ್ಲಾಹೊಮಾ ಮಾಕ್ರೋ ಸಿಯೊಯುನ್
ಚವಾ ನೋ. ವ್ಯಂಜ    
ಚಾಮ್ ವಿಯಟ್ಕಾಮ್, ಕಾಂಪುಚಿಯಾ ಆಸ್ಟ್ರೋನೇಸೀಯನ್
ಚಿಂಗ್‌ಪ್ಟಾ ಬರ್ಮಾ, ಚೈನಾ ಸೈನೊ-ಟಿಬೆಟನ್
ಚಿಂಬು ನ್ಯೂಗಿನಿ ಇಂಡೊ-ಪ್ಯಾಸಿಪಿಕ್
ಚಿಪ್‌ವೆಯನ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಓಕ್ಲಹಾಮಾ ಮಾಕ್ರೊ ಅಲ್ಗಾಂಶಿಯನ್
ಚುಂಗ್ ಚಿಅ ನೋ.ಪುಯಿ    
ಚುಆವೆ ನ್ಯೂಗಿನಿ ಇಂಡೊ-ಪ್ಯಾಸಿಪಿಕ್
ಚುಕ್‌ಚಿ ಚುಕ್ಚಿ, ಪೆಲಿಯೋ ಸೈಬೀರಿಯನ್
ಚುಚ್ ಗ್ವಾಟಮಾಲಾ ಪೆನುಟಿಯನ್
ಚುವಾಶ್ ರಷ್ಯ ಅಲ್ಟಾಯಿಕ್ ತುರ್ಕಿಸ್
ಚೈನಂಟೆಕ್ ಚೈನಾ, ತೈವಾನ್, ಏಸಿಯಾ ಓಟೊಮಂಗುಯ್
ಚೈನಿಸ್ ಚೈನಾ, ತೈವಾನ್, ಏಸಿಯಾ ಸೈನೊ-ಟಿಬೆಟನ್
ಚೊಂಟಾಲ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಪೆನುಶಿಯನ್
ಚೊಕ್ಟೆ ನೋ.ಸಿಓಕ್‌ವೆ    
ಚೊರ್ಟಿ ಗ್ವಾಟೆಅಆ, ಹೊಂಡುರಸ್ ಪೆನುಶಿಯನ್
ಚೊಲ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಪೆನುಶಿಯನ್
ಜೆಂಡೆ, ಅಜೆಂಡೆ ಪ.ಕೇಂ.ಆಫ್ರಿಕಾ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಜಪಾನಿಸ್ ಜರ್ಮನಿ, ಆಸ್ಟ್ರೀಯ  
  ಸ್ವಿಟ್ಜರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್, ಯುರೋಪಿನ ಕೆಲವು  
  ಭಾಗ, ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕ್, ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೇರಿಕ ಜರ್ಮನಿಕ್
     
ಜರಯಿ ವಿಯಟ್ನಾಮ್ ಆಸ್ಟ್ರೋನೇಸಿಯನ್
ಜವಾನಿಸ್ ಜಾವಾ, ಮಲೇಸಿಯ ಆಸ್ಟ್ರೋನೇಸಿಯನ್
ಜಿವರೊ ಈಕ್ವೆಡಾರ್, ಪೆರು ಆಂಡಿಯನ್-ಈಕ್ಟಟೇರಿಯ್
ಜಸಿಗಾ ಕಮರೂನ್ ಆಪ್ರೊ-ಏಸಿಯಾಟಿಕ್
ಜಾಕಲ್‌ಟೆಕ್ ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾ ಪೆನುಶಿಯನ್
ಜಾರ್ಜಿಯನ್ ಜಾರ್ಜಿಯನ್, ಮತ್ತು ಸುತ್ತುವರಿದ ಪ್ರದೇಶ ಕಕೇಸಿಯನ್
ಜಿತ್ ಉತ್ತರಪೂರ್ವ ಮಧ್ಯ ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಜಿಪ್ಸಿನೋ. ರೋಮಾನಿ    
ಜಿಮಿ ನ್ಯೂಗಿನಿಯ ಇಂಡೊಫೆಸಿಫಿಕ್
ಜುಕುಸ್ ನೈಜೀರಿಯ, ಕಮರೂನ್ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಜುಡಯೊ ಜರ್ಮನ್ ನೋ. ಯಿದ್ದಿಶ್    
ಜುಯಿ ನೋ. ಪುಯಿ    
ಜೆಕ್ ಪ.ಜೆಕೊಸ್ಲಾವಕಿಯ ಇಂಡೊಯುರೋಪಿಯನಂ
ಜೊಂಗೊರ್ ಚಾಡ್ ಆಪ್ರೊ-ಏಸಿಯಾಟಿಕ್
ಜ್ಹೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಯಟ್ನಾಮ್ ಆಪ್ರೊ-ಏಸಿಯಾಟಿಕ್
ಟಿ ಇನ್ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಸ್ಟ್ರೋ-ಏಸಿಯಾಟಿಕ್
ಟಿಂಗ್ಗಿಯನ್ ಫಿಲಿಫೈನ್ ದ್ವೀಪ ಆಸ್ಟ್ರೋನೇಸಿಯನ್
ಟಿಗ್ರಿನ್‌ಯಾ ಇಥಿಯೋಪಿಯ ಆಫ್ರೊ-ಏಸಿಯಾಟಿಕ್
ಟಿಗ್ರೆ ಇಥಿಯೋಪಿಯ ಆಫ್ರೊ-ಏಸಿಯಾಟಿಕ್
ಟಿನೊಂಬೊ ಉ. ಸಲೈೀಸಿ ಆಸ್ಟ್ರೋನೇಸಿಯನ್
ಟಿಬೇಟನ್ ಚೈನಾ, ಭೂತಾನ್ ಸೈನೊ-ಟಿಬೇಟನ್
ಟುರುರೈ ಫಿಲಿಫೈನ್ ದ್ವೀಪ ಆಸ್ಟ್ರೋನೇಸಿಯನ್
ಟಿವ್ ನೈಜೀರಿಯ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಟುಕನ ಉ.ಪ. ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಆಂಡೆಯನ್ ಇಕ್ವಿಟೇರಿಯಲ್
ಟುಪುರಿ ಚಾಡ್, ಕೆಮರೂನ್ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಟುಫಿ ಗುರಾನಿ ಪರಗ್ವೆ, ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಅರ್ಜೆಂಟೈನ  
  ಬೊಲಿವಿಯ  
ಟುವಿನಿಯನ್ ತುವ ರಷ್ಯಾ ಅಂಡೆಯನ್ ಇಕ್ವಿಟೇರಿಯಲ್
ಟೆಟೆಲ ಉ.ಪ. ಕೇಂದ್ರ ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಟೆಮೆನ್ ಟೆಮ್ನೆ ಸಿಯರ‌್ರಾ ಲಿಯೋನ್ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಟೊಕ್ ಪಿಸಿನ್ ನೋ. ನಿಯೊ ಮೆಲನ್‌ಷಿಯನ್    
ಟೊಂಗ ಪೂ. ಕೇಂದ್ರ ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಟೊಂಗನ್ ಟೊಂಗ ದ್ವೀಪ ಆಸ್ಟ್ರೋನೇಸಿಯನ್
ಟೊಟೆಲ ದ.ಪ.ಕೇಂದ್ರ ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಟೊಟೊನಕ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಪೆನುಶಿಯನ್
ಟೊಬ, ಬಾಟಕ್ ಸುಮಾತ್ರ ಆಸ್ಟ್ರೋನೇಸಿಯನ್
ಟೊಬೊಟೆ ಘಾನ, ಟೊಗೊ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಟೊರಿಪಿ ಪಪುಅ ನ್ಯೂಗಿನಿ ಇಂಡೊಪೆಸಿಪಿಕ್
ಟ್ಜುತುಹಿಲ್ ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾ ಪೆನುಶಿಯನ್
ಟ್ಜೆಲ್ಟಾಲ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಪೆನುಶಿಯನ್
ಟ್ಜೊಟ್ಜಿಲ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಪೆನುಶಿಯನ್
ಟ್ಲಾಪಾನೆಕ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಹೋಕನ್
ಟ್ಲಿಂಗಿಟ್ ಅಮೇರಿಕ ನ ನಡೆನೆ
ಟ್ವಿ ನೋ. ಅಕಾನ್    
ಟ್ಸಿವಾ ದ.ಪೂ. ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಟ್ಸಾಇವಾ ದ.ಪ. ಚೈನಾ ಸೈನೊ ಟಿಬೇಟನ್
ಟ್ಸೊಂಗ ದ.ಪೂ. ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಡಚ್ ನೋ. ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡಿಕ್    
ಡಾರ್ಗ್ವಾ ದಾಘಿಸ್ತಾನ್ ಕಕೇಸಿಯನ್
ಡಾಸೆಂಚ್ ಇಥಿಯೋಪಿಯ ಆಫ್ರೊ-ಏಸಿಯಾಟಿಕ್
ಡಿಂಕಾ ಸುಡನ್, ಇಥಿಯೋಪಿಯ ನೈಲೊ ಸಹರನ್
ಡಿಗೊ ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಡಿಯೋಲಾ ಗಿನಿ ಬಿಸಲು, ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಡೆರಸಾ ಇಥಿಯೋಪಿಯ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಡೊಗೊನ್ ಮಾಲಿ, ಬರ್ಕಿನಾ ಫಾಸೊ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ತಂಗೋಲ ನೈಜೀರಿಯ ಆಫ್ರೊ-ಏಸಿಯಾಟಿಕ್
ತಂಪ್ರುಸಿ ಘಾನಾ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ತಗಕ ಓಲೊ ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್ ದ್ವೀಪ ಆಸ್ಟ್ರೋನೇಸಿಯನ್
ತಗಲೊಗ್ ಫಿಲಿಫಿನೊ ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್ ದ್ವೀಪ ಆಸ್ಟ್ರೋನೇಸಿಯನ್
ತಗ್ಬಾನಡ್ಯಾಮಿನಿ ಐವರಿಕೋಸ್ಟ್ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ತಟ್ ಅಜರ್‌ಬೈಜನ್, ದಾಫೇಸ್ತಾನ್ ಇಂಡೊ-ಯುರೋಪಿಯನ್
ತಟರ್ ರಷ್ಯಾ, ಚೈನಾ, ಬಲ್ಗೇರಿಯ, ತುರ್ಕಿ  
  ರೋಮಾನಿಯ ಅಲ್ಟಾಯಿಕ್ ತುರ್ಕೀಸ್
ತಟೋಗ ತಾಂಜಾನಿಯ ನೈಲೊ-ಸಹರನ್
ತಬಸರನ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ದಾಘೇಸ್ತಾನ್ ನೈಲೊ-ಸಹರನ್
ತಮ ಸುಡಾನ್, ಚಾಚ್  
ತಮಶಕ್ ತುಅರೆನ್ ಅಲ್ಜೀರಿಯ, ಲಿಬಿಯ, ಮಾಲಿ  
  ಬರ್ಕಿನ ಫಾಸೊ ಆಸ್ಟ್ರೋ ಏಷಿಯಾಟಿಕ್
ತರಸ್ಕೊ ತರಸ್ಕನ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಪೆನುಟಿಯನ್
ತರಹುಮಾರ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಅಜಟೆಕ್ ತನೊಅನ್
ತಲ್‌ಯಶ್ ಇರಾನ್, ಅಜರ್‌ಬೈಜಾನ್ ಇಂಡೊ-ಯುರೋಪಿಯನ್
ತಲೆಸ್ಸಿ ಘಾನ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ತಹಿತಿನ್ ತಾಹಿತಿ ದ್ವೀಪ ಸೊಸೈಟಿ ಆಸ್ಟ್ರೋನೇಸಿಯನ್
ತಾಜಿಕ್ ನೋ. ತಾಡ್ಜಿಕ್    
ತಾಡ್ಜಿಕ್ ತಾಜಿಕ್ ತಾಡ್ಜಿಕ್, ಅಫಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಇಂಡೊ-ಯುರೋಪಿಯನ್
ತಾಬ್ವಾ ಪೂ. ಕೇಂದ್ರ ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ತಾರಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಲ್ವೇಸಿ ಆಸ್ಟ್ರೋನೇಸಿಯನ್
ತಾಲಿಂಗ್ ನೋ. ಮೊನ್    
ತಾಶೋನ್ ಬರ್ಮಾ ಸೈನೊ-ಟಿಬೇಟನ್
ತಿಕಾರ್ ಕೆಮರೂನ್ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ತೀನಿ ಉ.ಪ. ಕೇಂದ್ರ ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ತುಅರೆಗ್ ನೋ. ತಮಶೆಕ್    
ತುಬುರಿ ಚಾಡ್, ಕೆಮರೂನ್ ಆಫ್ರೋಏಷಿಯಾಟಿಕ್
ತುರುಕ ಬರ್ಕಿನ ಫಾಸೊ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ತುಲ ನೈಜೀರಿಯ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ತುಪಿ, ಗುರಾನಿ ಪೆರುಗ್ವೆ, ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಆಂಡಿಯನ್ ಈಕ್ವೇಟೊರಿಯಲ್
ತ್ರುಕೀಸ್ ತ್ರುಕ್ ದ್ವೀಪ, ಮೋರ್ಟ್‌ಲಾಕ್ ದ್ವೀಪ ಆಸ್ಟ್ರೋನೇಷಿಯನ್
ತುರ್ಕ್‌ಮೆನ್ ತುರ್ಕ್‌ಮೆನ್, ಕಜಕ್ ಅಲ್ಟಾಯಿಕ್ ತುರ್ಕಿಸ್
ತುರ್ಕನ ಸುಡಾನ್, ಕೀಣ್ಯ, ಇಥಿಯೋಪಿಯ ನೈಲೊ-ಸಹರನ್
ತುರ್ಕಿಶ್ ತುರ್ಕಿ, ಬಲ್ಗೇರಿಯ ಅಲ್ಟಾಯಿಕ್ ತುರ್ಕಿಸ್
ತೆಕೆ ಉ.ಪ. ಕೇಂದ್ರ ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ತೆದ ಚಾಡ್, ಲಿಬಿಯ ನೈಲೊ-ಸಹರನ್
ತೆಮ್ ಘಾನ, ಬೆನಿನ್, ಟೊಗೊ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ತೆರ ನೈಜೀರಿಯ ಆಫ್ರೋಏಷಿಯಾಟಿಕ್
ತೆಸೊ ಉಗಾಂಡ ನೈಲೊ-ಸಹರನ್
ತೊಜೊಲೊಬಲ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಪೆನುಟಿಯನ್
ತೊಪೊಸೊ ಸುಡಾನ್ ನೈಲೊ-ಸಹರನ್
ತೊರೊ ಉ.ಪೂ. ಕೇಂದ್ರ ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ತೌಂಗ್‌ಠು ಬರ್ಮಾ, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೈನೊಟಿಬೇಟನ್
ಥಾಇ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್, ಚೈನಾ, ವಿಯಟ್ನಾಮ್ ಥಾಯ್
ಥೊ ವಿಯಟ್ನಾಮ್ ಥಾಯ್
ದಗರಾ ಘಾನಾ, ಬರ್ಕಿನಾ ಫಾಸೊ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ದಗರಿ ಘಾನಾ, ಬರ್ಕಿನಾ ಫಾಸೊ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ದಗ್ಬನಿ ಘಾನಾ, ಬರ್ಕಿನಾ ಫಾಸೊ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ದಘುರ್ ದಗುರ್ ಮಂಚೂರಿಯ ಅಲ್ಟಾಯಿಕ್ ಮಂಗೋಲಿಯನ್
ದಜು ಚಾಡ್ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ದಬ ಕಮರೂನ್ ಆಫ್ರೋ-ಏಸಿಯಾಟಿಕ್
ದುಕವಾ ನೈಜೀರಿಯಾ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ದುನಾ ನ್ಯೂಗಿನಿ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ದುರು ಕಮರೂನ್ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ನಂದಿ ಕೀನ್ಯಾ, ಉಗಾಂಡ, ತಾಂಜಾನಿಯ ನೈಲೊ-ಸಹರನ್
ನನೈ ರಷ್ಯಾ ಅಲ್ಟಾಯಿಕ್
ನನಕನ್ಸೆ ಘಾನ, ಬರ್ಕಿನ ಫಾಸೊ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ನನ್‌ಚರಿ ಕೇಂದ್ರ ಆಫ್ರಿಕ ಆಫ್ರೋ-ಏಸಿಯಾಟಿಕ್
ನಪಂಬ ಟೊಗೊ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ನಬಂದಿ ಕಾಂಗೊ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ನಮಾ ನಮೀಬಿಯ ಖೋಸಿಯನ್
ನಮ್‌ನಮ್ ಘಾನ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ನಮ್ಶಿ ಕೆಮರೂನ್, ನೈಜೀರಿಯ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ನರ ಇಥಿಯೋಪಿಯ ನೈಲೊ-ಸಹರನ್
ನವಾಹೊ ಉ. ಅಮೇರಿಕ ನ ದೆನೆ
ನವ್ರದಮ್ ಘಾನ, ಬರ್ಕಿನಫಾಸೊ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ನಹುಅ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಅಜತೈಕ್-ತಾನೊಅನ್
ನಾಗಾ ಮಿಕಿರ್ ಮೈನ್ಮಾರ್ ಸೈನೊ ಟಿಬೇಟನ್
ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ನಾರ್ವೆ ಇಂಡೊ-ಯುರೋಪಿಯನ್
ನಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ನಿಯಾಸ ಬಾಟು ದ್ವೀಪಗಳು ಆಸ್ಟ್ರೋನೇಷಿಯನ್
ನಿಯಮೆಲನೇಷಿಯನ್ ಪಪುವಾ ನ್ಯೂಗಿನಿ ಪಿಜಿನ್
ನಿಲಂಬ ಕೇಂದ್ರ ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ನುಂಗ್ ವಿಯಟ್ನಾಮ್, ಚೈನಾ ಥಾಯ್
ನುಎರ್ ಸುಡಾನ್, ಇಥಿಯೋಪಿಯ ನೈಲೊ-ಸಹರನ್
ನುನುಮ ಬರ್ಕಿನಫಾಸೊ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ನುಪಿ ನೈಜೀರಿಯ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ನುಬಿಯನ್ ಸುಡಾನ್, ಈಜಿಪ್ಟ್ ನೈಲೊ-ಸಹರನ್
ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡಿಕ್ ನೈದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್, ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಇಂಡೊ-ಯುರೋಪಿಯನ್
ನೆನೆತ್ವ ರಷ್ಯಾ ಯುರಾಲಿಕ್
ನೇವಾರಿ ನೇಪಾಳ ಸೈನೊ-ಟಿಬೇಟನ್
ನೊಗಯ್ ರಷ್ಯಾ ಅಲ್ಟಾಯಿಕ್
ನ್ಯಂಕೊಲೆ ನ್ಕೊರೆ ಕೇಂದ್ರ ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ನ್ಯಂಗ ಕೇಂದ್ರ ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ನ್ಯಂಜ ಕೇಂದ್ರ ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ನ್ದಂನ್ದಿ ಕೇಂದ್ರ ಪೂರ್ವ ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ನ್ದಂಬ ಕೇಂದ್ರ ಪೂ. ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ನ್ಯಂವೆಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ನ್ದಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಪೂ. ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ನ್ಯನೆಕ ಕೇಂದ್ರ ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ನ್ಗಾಂದೊ ಕೇಂದ್ರ ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ನ್ಗಾಜು ದ. ಬೋರ್ನಿಯ ಆಸ್ಟ್ರೋನೇಷಿಯನ್
ನ್ಗಾಮೊ ನೈಜೀರಿಯ ಆಫ್ರೋ-ಏಸಿಯಾಟಿಕ್
ನ್ಗಾಲುಮಾ ನ್ಯೂಗಿನಿ ಇಂಡೊ-ಪೆಸಿಪಿಕ್
ನ್ಯಾಬುಂಗು ಕೇಂದ್ರ ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ನ್ಗಿಂದೊ ದ. ಕೇಂದ್ರ ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ನ್ಗಿಜಿಮ್ ನೈಜೀರಿಯ ಆಫ್ರೋ-ಏಸಿಯಾಟಿಕ್
ನ್ಯಿಮಂಗ್ ಸುಡಾನ್ ನೈಲೊ-ಸಹರನ್
ನ್ಯಿಹ ಕೇಂದ್ರ ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ನ್ಗುನಿ ಕೇಂದ್ರ ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ನ್ಗುಮಿನಿ ಕೇಂದ್ರ ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ನ್ಗುಲು ಕೇಂದ್ರ ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ನ್ಯೂಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ನ್ಜೆಮ್ ಬಜುಎ ಕೇಂದ್ರ ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ನ್ಜೆಬಿ ಕೇಂದ್ರ ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ನ್ದೆಗೆರೆಕೊ ದ.ಪೂ. ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ನ್ದೆಬೆಲೆ ದ.ಪೂ. ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ನ್ಸೆಂಗ ಕೇಂದ್ರ ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ನ್ಕೊಮ್ ಕೆಮರೂನ್ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ನ್ಕೊಯ ಕೇಂದ್ರ ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ನ್ಗೊಂಬೆ ಕೇಂದ್ರ ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ನ್ಗೊನಿ ಕೇಂದ್ರ ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ನ್ಗೊಲ ಕೇಂದ್ರ ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ನ್ದೊ ಉಗಾಂಡ, ಜೈರೆ ನೈಲೊ-ಸಹರಾನ್
ನ್ದೊನ್ದೆ ದ.ಪೂ. ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ನ್ಯೊರೊ ಕೇಂದ್ರ ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ನ್ಯೂಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಪಂಗಸಿನನ್ ಫಿಲಿಫೈನ್ ದ್ವೀಪ ಆಸ್ಟ್ರೋನೇಷಿಯನ್
ಪಂಗ್ವಾ ಪೂ. ಕೇಂದ್ರ ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಪಓ ಅನ್ ನೋ. ಸಂತ    
ಪಕ್ಹೊತೊ ನೋ. ಪಸ್ಹೊತೊ    
ಪಪಿ ಅಮೆಂತು ಪಪಿ ಅಮೆಂತೊ ಡಚ್ ಅಂಟಿಲ್ಸ್ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಆಧಾರಿತ ಕ್ರಿಯೋಲ್
ಪಪೆಲ್ ಗಿನಿ ಬಿಸ್ಸಲು ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಪಲಉಂಗ್ ಬರ್ಮಾ ಆಫ್ರೋ-ಏಷಿಯಾಟಿಕ್
ಪಲಉನ್ ಪಲಉ ದ್ವೀಪ ಆಸ್ಟ್ರೋನೇಷಿಯನ್
ಪಲು ಕೇಂದ್ರ ಸಲ್ವೇಸಿ ಆಸ್ಟ್ರೋನೇಷಿಯನ್
ಪರ್ಶಿಯನ್, ಪಾರ್ಸಿ ಇರಾನ್, ಅಫಘಾನಿಸ್ತಾನ್  
  ಇರಾಕ್, ತಾಡ್ಜಾಕ್ ಇಂಡೊ-ಯುರೋಪಿಯನ್
ಪಾಕ್ಹೊ ದ. ವಿಯಟ್ನಾಮ್, ಲಾಓಸ್ ಆಸ್ಟ್ರೋನೇಷಿಯನ್
ಪಸ್ಸಾಮಕ್ಯೂಡ್ಡಿ ಉ.ಪೂ.ಚಾಡ್, ಅಮೇರಿಕಾ ಮ್ಯಾಕ್ರೊ-ಆಲ್ಗೋನ್‌ಕ್ಯೂನ್
ಪಸ್ಹೊತೊ, ಪಕ್ಹೊತೊ ಅಫ್‌ಘಾನಿಸ್ತಾನ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಇಂಡೊ-ಯುರೋಪಿಯನ್
ಪಿಅರೊಅ ವೆನೆಜುವಲಾ ಆಂಡೇನ್-ಇಕ್ವಾಟೋರಿಯಲ್
ಪಿಟು ಉಲುನ್ನಾ ಸಲು ದ. ಸುಲವೇಸಿ ಆಸ್ಟ್ರೋನೇಷಿಯನ್
ಪಿಮಾ ಪಪಗೊ ಅಮೇರಿಕಾ, ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಅಜ್‌ಟೆಕ್-ತಾನೋನ್
ಪಿರೊ ಪೆರು ಆಂಡೇನ್-ಇಕ್ವಾಟೋರಿಯಲ್
ಪಿಲಾ ಬೆನಿನ್ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಪೀಜ್ ಕೊಲಂಬಿಯ, ಪನಾಮಾ ಮ್ಯಾಕ್ರೊ-ಆಲ್ಗೋನ್‌ಕ್ಯೂನ್
ಪುಕುಮ ಉತ್ತರ ಪಶ್ಚಿಮ ಕೇಂದ್ರ ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಪುಓಕ್ ಉ. ವಿಯಟ್ನಾಮ್ ಆಸ್ಟ್ರೋ-ಏಷಿಯಾಟಿಕ್
ಪುನು ಉ.ಪ.ಕೇಂದ್ರ ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಪುಯಿ, ಬುಯಿ, ಜುಇ, ಚುಂಗ್ ಚಿಅ ದ.ಪ. ಚೈನಾ ಸೈನೊ-ಟಿಬೇಟನ್
ಪೆಂದೆ ಪ. ಕೇಂದ್ರ ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಪೆಟಾಟ್ಸ್ ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪ ಆಸ್ಟ್ರೋನೇಷಿಯನ್
ಪೆಡಿ ನೋ. ಸೊತ್ಹೊ    
ಪೈ ಬೈ, ಮಿಂಚಿಯ ದ.ಪ. ಚೈನಾ ಸೈನೊ-ಟಿಬೇಟನ್
ಪೈವಾನ್ ತೈವಾನ್ ಆಸ್ಟ್ರೋನೇಷಿಯನ್
ಪೊಕ ಉ.ಪ. ಕೇಂದ್ರ ಆಫ್ರಿಕಾ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಪೊಕೊಂಚಿ ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾ ಪೆನುಟಿಯನ್
ಪೊಕೊಟ್ ಕೀಣ್ಯಾ, ಉಗಾಂಡ ನೈಲೊ-ಸಹರನ್
ಪೊಕೊಮನ್ ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾ ಪೆನುಟಿಯನ್
ಪೊಕೊಮೊ ಉ.ಪೂ. ಕೇಂದ್ರ ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಪೊಗೊಲೊ ಪೂ. ಕೇಂದ್ರ ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಪೊಪೊಲೊಕ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಓಟೊ ಮಂಗೂಎನ್
ಪೊಲಿಶೇ ಪೋಲೆಂಡ್ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶ, ಅಮೇರಿಕ ಇಂಡೊ-ಯುರೋಪಿಯನ್
    ಬಾಲ್ಟೊ-ಸಲ್ವಿಶ್
ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಪೋರ್ಚುಗಲ್, ಬ್ರೆಜಿಲ್  
  ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕೆಲಭಾಗ ಇಂಡೊ-ಯುರೋಪಿಯನ್
ಪ್ರೋ ಬರ್ಮಾ, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೈನೊ-ಟಿಬೇಟಿಯನ್
ಪ್ಲೇಮೀಶ್ ನೋ. ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡಿಕ್    
ಫರೋಸ್ ನೋ. ಫಯರೋಸ್    
ಫಲಿ ಕಮರೂನ್ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಫಯರೋಸ್ ಫಯರೊಸ್ ದ್ವೀಪ ಇಂಡೊ-ಯುರೋಪಿಯನ್
ಫಾಂಗ ಉ.ಪ. ಕೇಂದ್ರ ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಫಾಂಟೆ ನೋ. ಅಕಾನ್    
ಫಾಸ್ ಬೆನಿಸ್ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಫಾರಸಿ ನೋ. ಪರ್ಸಿಯನ್    
ಫಿಜಿಯಸ್ ಫಿಜಿ ದ್ವೀಪ ಆಸ್ಟ್ರೋನೇಷಿಯನ್
ಫಿನ್ನಿಷ್ ಫಿನ್ಲಾಂಡ್, ಸ್ವೀಡನ್ ಯುರಾಲಿಕ್ ಫಿನ್ನೊ ಉಗ್ರಿಕ್
ಫಿವಾ ಆಫ್ರಿಕಾ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಫ್ರಾಫ್ರಾ ಘಾನಾ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಫ್ರಿಉಲಿಯಾನ್ ಉ. ಇಟಲಿ ಇಂಡೊ-ಯುರೋಪಿಯನ್
    ರೋಮಾನ್ಸ್
ಫ್ರಿಸಿಯನ್ ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್, ಪ. ಜರ್ಮನಿ ಇಂಡೊ-ಯುರೋಪಿಯನ್
ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಕೆನಡಾ, ಬೆಲ್ಜಿಯಂ, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್  
  ಲ್ಯಾಂಡ್, ಲಕ್ಸಂಬರ್ಗ, ಮೊನಾಕೊ ಮತ್ತು  
  ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು, ಅಮೇರಿಕಾ ಇಂಡೊ-ಯುರೋಪಿಯನ್
ಬಚಮಾ ನೈಜೀರಿಯ ಆಫ್ರೋ-ಏಷಿಯಾಟಿಕ್
ಬಟ ಕಮರೂನ್ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಬಡ ನೈಜೀರಿಯ ಆಫ್ರೋ-ಏಷಿಯಾಟಿಕ್
ಬನಕ ಟೈಮರ್ ದ್ವೀಪ ಇಂಡೊಫೆಸಿಪಿಕ್
ಬನ್‌ಗ್ಗೈ ಸುಲವೇಸಿ, ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಸ್ಟ್ರೋನೇಸಿಯನ್
ಬನ್ನಾ ಇಥಿಯೋಫಿಯಾ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಬನ್ಯಮ್ ಗಿನಿ, ಬಿಸ್ಸಾ, ಸೆನಂಗಲ್ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಬನಾನಿ ಸಾಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪ ಆಸ್ಟ್ರೋನೇಸಿಯನ್
ಬನೇಸ್ ವಾಯುವ್ಯಕೇಂದ್ರ ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಬಪೋವು ಕೆಮರೂನ್ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಬಫಾಂಗ್ ಕೆಮರೂನ್ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಬಮಿಲೇಕ ಕೆಮರೂನ್ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಬರ್ಮಿಸ್ ಬರ್ಮ ಸೈನೊ-ಟಿಬೇಟಿಯನ್
ಬಮೌನ್ ಕೆಮರೂನ್ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಬರಂಬು ಸುಡಾನ್, ಕಾಂಗೊ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಬರಿ ಸುಡಾನ್, ಉಗಾಂಡ, ಜೈರೆ ನೈಲೊ-ಸಹರಾನ್
ಬರೆ ಸುಲವೇಸಿ, ಸೆಲಬಸ್ ಆಸ್ಟ್ರೋನೇಸಿಯನ್
ಬರ್‌ಯಾಟ್ ಬರ್‌ಯಾಟ್, ರಷಿಯಾ ಅಲ್ಟಾಯಿಕ್ ಮಂಗೋಲಿಯನ್
ಬಲಂಟ ಗಿನಿ ಬಿಸ್ಸಾವು ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಬಿಲಂಟಕ್ ಸುಲವೇಸಿ ಆಸ್ಟ್ರೋನೇಸಿಯನ್
ಬಲ್ಕರ ನೋ. ಕರಾಚಯ್    
ಬಲ್ಗಾರಿನ್ ಬಲ್ಗೇರಿಯಾ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶ ಇಂಡೊ-ಯುರೋಪಿಯನ್
    ಬಾಲ್ಟೊಸ್ಲಾವಿಕ್
ಬಲಿ ಈಶಾನ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಆಫ್ರಿಕಾ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಬಲಿನೆಸ್ ಬಾಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೋನೇಸಿಯನ್
ಬಲೂಚಿ, ಬಲೋಚಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್, ಅಫಘಾನಿಸ್ತಾನ್, ಇರಾನ್  
  ಅರೇಬಿಯನ್ ಪರ್ಯಾಯದ್ವೀಪ ಇಂಡೊ-ಇರಾನಿಯನ್
ಬಸ ಆಫ್ರಿಕಾ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಬಸರಿ ಗಿನಿ, ಸೆನಗಲ್, ಜಾಂಬಿಯ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಬಸೆರವಾ ನೈಜೀರಿಯ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಬಹ್ನಾರ್ ದಕ್ಷಿಣವಿಯಟ್ನಾಮ್ ಆಸ್ಟ್ರೋ-ಏಷಿಯಾಟಿಕ್
    ಮಾನ್‌ಖಮರ್
ಬ್ರಾಹುಇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ, ಸಿಂಧಿ ದ್ರಾವಿಡ
ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಫೂಟ್ ಕೆನಡಾ, ಆಲಬರ್ಟ್ ಮಾಕ್ರೊ
ಬ್ಟಾಕಾ ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಬ್ವಾರಿ ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಬಾಇ ನೋ. ಪೈ    
ಬಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಬಾಕುಯೆ ಲೈಬಿರಿಯಾ, ಐವರಿಕೋಸ್ಟ್ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಬಾಟಕ್ ನೋ.ಟೋಬಾ    
ಬಾಟ್ಸ್ ಜಾರ್ಜಿಯನ್ ಕಕೇಸಿಯನಂ
ಬಾಟ್ಟಾ ಕೆಮರೂನ್ ಆಪ್ರೊ-ಏಷಿಯಾಟಿಕ್
ಬಾಸ್ಖಿರ್ ಬಾಸ್ಕ್, ರಷ್ಯಾ ಅಲ್ಟಾಯಿಕ್, ತುರ್ಕೀಸ್
ಬಾಸ್ಕ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಸ್ಪೇನ್ ಅವರ್ಗೀಕೃತ
ಬಿಂಜ ಆಫ್ರಿಕಾ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಬಿಟರ್ ನೈಜೀರಿಯ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಬಿದ್ಯೋ ಚಾಡ್ ಆಪ್ರೊ-ಏಷಿಯಾಟಿಕ್
ಬಿನಿ, ಎಡೊ ನೈಜೀರಿಯ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಬಿಯಾಫೇಡ್ ಗಿನಿ, ಬಿಸ್ಸಲು ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಬಿಯಿಸಾ ಆಫ್ರಿಕಾ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಬಿರಾ ಆಫ್ರಿಕಾ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಬಿರಿಪೊರ ಘಾನಾ, ಬರ್ಕಿನಫಾಸೊ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಬಿಲಾಸ್ ಫಿಲಿಫೈನ್ ದ್ವೀಪ ಆಸ್ಟ್ರೋನೇಸಿಯನ್
ಬಿಸಯ ನೋ. ಸೆಬುಅನೋ    
ಬಿಸ್ಲಮಾ, ಬೀಚ್ ಲಾ ಮಾ ವೆನುಅಟು, ಸೊಲೊಮನ್ ದ್ವೀಪ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಆಧಾರಿತ ಪಿಜಿನ್ ಕ್ರಿಯೋಲ್
ಬಿಸಾ ಘಾನಾ, ಬರ್ಕಿನಫಾಸೊ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಬೀಚ್ ಲಾ ಮಾರ್ ನೋ. ಬಿಸ್ಲಮ    
ಬುಓಲ್ ಸುಲವೇಸಿ, ಇಂಡೋನೇಸಿಯ ಆಸ್ಟ್ರೋನೇಸಿಯನ್
ಬುಜ ಆಫ್ರಿಕಾ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಬುಡು ಆಫ್ರಿಕಾ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಬುಡುಮಾ ಚಾಡ್ ಆಪ್ರೊ-ಏಷಿಯಾಟಿಕ್
ಬುಯಿ ನೋ. ಪುಯಿ    
ಬುರ‌್ರಾ ನೈಜೀರಿಯ, ಕೆಮರೂನ್ ಆಪ್ರೊ-ಏಷಿಯಾಟಿಕ್
ಬುಲಿ ಘಾನಾ, ಬರ್ಕಿನಫಾಸೊ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಬುಲು ಆಫ್ರಿಕಾ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಬುಷ್‌ಮನ್ ನೋ ಸನ್    
ಬ್ರೂ ಉ ಮತ್ತು ದ ವಿಯಟ್ನಾಮ್, ಲಾಓಸ್ ಆಸ್ಟ್ರೊ-ಏಷಿಯಾಟಿಕ್
  ಮಾನ್-ಖಮರ್  
ಬ್ರೆಟನ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಬ್ರಿಟನಿ ಇಂಡೊ-ಯುರೋಪಿಯನ್
ಬೂಸ ಬೆನಿಸಂ, ನೈಜೀರಿಯ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಬೂಸೂಂಗ್ ಉ.ಪ.ಮ. ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಬೂನಸ್ ಥೈವಾನ್ ಆಸ್ಟ್ರೋನೇಸಿಯನ್
ಬೆಂಬಾ ಆಫ್ರಿಕಾ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಬೆಜಾ ಸುಡಾನ್, ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಆಪ್ರೊ-ಏಷಿಯಾಟಿಕ್
ಬೆಟ ಐವರಿಕೋಸ್ಟ್ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಬೆರ್ಟಾ ಇಥಿಯೋಪಿಯ, ಸುಡಾನ್ ನೈಲೊ-ಸಹರನ್
ಬೆನಾ ಆಫ್ರಿಕಾ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಬೆರ್ಬರ್ ನೋ. ಕಬೆಲ್, ರಿಫ್‌ಸಲ್ಹು ತಮಶಕ್    
ಬೆರ್ಬಾ ಬೆನಿಸ್ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಬೈಲೋರಸಸಿಯನ್ ನೋ. ಬಿಲೊರಸ್ಸಿಯನ್ ಫಿಲಿಫೈನ್ ದ್ವೀಪ ಆಸ್ಟ್ರೋನೇಸಿಯನ್
ಬೊಂಟೋಕ್ ಫಿಲಿಫೈನ್ ದ್ವೀಪ ಆಸ್ಟ್ರೋನೇಸಿಯನ್
ಬೊಂಡೆಇ ಆಫ್ರಿಕಾ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಬೊಬೊ ಮಾಲಿ, ಬರ್ಕಿನೊ ಫಾಸೊ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಬೋಯಿಕನ್ ನ್ಯೂಗಿನಿ ಇಂಡೊಫೆಸಿಪಿಕ್
ಬೋಲ್ಟ ನೈಜೀರಿಯ ಆಪ್ರೊ-ಏಸಿಯಾಟಿಕ್
ಭಾಹಸ ಇಂಡೋನೇಸಿಯನ್    
ೊೊನೋ. ಇಂಡೋನೇಸಿಯನ್    
ಭೋಟಿಅ ನೋ. ಡದೊಂಗ್‌ಖಾ ತಂಜಾನಿಯ, ಕೀನ್ಯಾ ನೈಲೊ-ಸಹರನ್
ಮಕ ಉ.ಪ.ಮ. ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಮಕುಅ ಕುಅ ದ.ಪೂ. ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಮಕೊಂಡ ಕೊಂಡ ದ.ಪೂ. ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಮಗ್‌ಯಾರ್ ನೋ. ಹಂಗೇರಿಯನ್    
ಮಜಿ ಇಥಿಯೋಪಿಯ ಆಪ್ರೊ-ಏಸಿಯಾಟಿಕ್
ಮಡ ನೈಜೀರಿಯ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಮಡಿ ಉಗಂಡ ನೈಲೊ-ಸಹರನ್
ಮದುರೀಸ್ ಮಧುರಾ, ಉ.ಪೂ. ಜಾವಾ ಆಸ್ಟ್ರೋನೇಸಿಯನ್
ಮಬಿಹ ದ.ಪೂ. ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಮಬುಯುಗ್ ಟೊರೆಸ್ ಜಲಸಂಧಿ ದ್ವೀಪ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್
ಮಲಗೆಸಿ ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ ಆಸ್ಟ್ರೋನೇಸಿಯನ್
ಮಿಕ್ಸೆ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಒಟೊಮಂಗೂಎನ್
ಮಿಚುಗನಿಗ್ ಪೆರು  
ಮಿಯೊ ದ.ಚೈನಾ, ವಿಯಟ್ನಾಮ್, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೈನೊ ಟಿಬೇಟಿಯನಂ
ಮ್ಯಕಡೊನಿಯನ್ ಯುಗೋಸ್ಲೋವಿಯ, ಬಲ್ಗೇರಿಯ ಇಂಡೊಯುರೋಪಿಯನ್
ಮೊನ್ ತಲಿಂಗ್ ಬರ್ಮಾ, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಸ್ಟ್ರೊ-ಏಸಿಯಾಟಿಕ್
ಮಯ ಗ್ವಾಟೆಮಾಯಾ, ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಪೆನುಷಿಯನ್
ಯಂಬಸ ಕೇಂದ್ರ ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಯುಓ ಚೈನಾ, ವಿಯಟ್ನಾಮ್, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಿಯವೊಯಾವೊ
ಯ್‌ಕುತ್ ರಷ್ಯಾ ಅಲ್ಟಾಯಿಕ್
ಯ್‌ಕುರ‌್ರ ನೈಜೀರಿಯ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಯಖಿ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಅಜಟೆಕ್-ತಾನಾವೋನ್
ಯರ್ಘಮ್ ನೈಜೀರಿಯ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಯಸಿಂಗ್ ಕೆಮರೂನ್ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಯಿದ್ದೀಶ್ ಕೇಂದ್ರ ಯೂರೋಪ್, ಇಸ್ರೇಲ್ ಇಂಡೊ-ಯುರೋಪಿಯನ್
ಯುಂಗೇಶ್ ನೈಜೀರಿಯ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಯುಕ್‌ತೆಕ್ ನೋ.ಮಯ    
ಯುಕಘಿರ್ ರಷ್ಯಾ ಪೇಲಿಯೊಸೈಬೀರಿಯನ್
ಯುಪಿಕ್ ಅಮೇರಿಕ ಎಸ್ಕಿಮೊ ಅಲೆಯುತ್
ಯುರಕ್ ನೋ. ನೆನೆತ್ಸ್    
ಯೆಲ ಕೇಂದ್ರ ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ರದೆ ವಿಯಟ್ನಾಮ, ಕಾಂಪೂಚಿಯ ಆಸ್ಟ್ರೋ-ನೇಸಿಯನ್
ರವಂಗ್ ಮೈನ್ಮಾರ್ ಸೈನೊ-ಟಿಬೇಟಿಯನ್
ರಷಿಯನ್ ರಷ್ಯಾ ಇಂಡೊ-ಯುರೋಪಿಯನ್
ರ‌್ವಾಂಡಾ ಕೇಂದ್ರ ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ರ‌್ಹಾಷಿಯನ್ ನೋ.  ಉಲಿಯಾನ್    
ೊೊಲಾದಿನ್ ರೊಮಾನೆಷ್    
ರಿಫ್ ಅಲ್ಜೀರಿಯ, ಮೊರಾಕೊ ಆಫ್ರೊ-ಏಷಿಯಾಟಿಕ್
ರುಂಗು ಕೇಂದ್ರ ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ರುಂಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ರು ಇಹಿ ದ. ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ರುಗುರು ಕೇಂದ್ರ ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ರುಮಾನಿಯನ್ ನೋ. ರೊಮಾನಿಯನ್    
ರೆಂಗಾಓ ದ. ವಿಟ್ನಾಮ್ ಆಸ್ಟ್ರೋ-ನೇಸಿಯನ್
ರೆಕ್ ಸುಡಾನ್, ಇಥಿಯೋಪಿಯ ನೈಲೊ-ಸಹರನ್
ರೆಡ್ಜಿಂಗ್ ಸುಮಾತ್ರಾ ಆಸ್ಟ್ರೋ-ನೇಸಿಯನ್
ರೆಮಿ ಕೇಂದ್ರ ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ರೊಂಗ ದ. ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ರೊಗ್ಲೈ ವಿಯಟ್ನಾಮ್ ಆಸ್ಟ್ರೋ-ನೇಷಿಯನ್
ರೊನ್ ನೈಜೀರಿಯ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ರೊಮಾನಷ್ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಡೊ-ಯುರೋಪಿಯನ್
ರೊಮಾನಿ ದ. ಏಷಿಯ, ಯುರೋಪ್ ಇಂಡೊ-ಯುರೋಪಿಯನ್
ರೊಮಾನಿಯನ್, ರುಮಾನಿಯನ್, ಅರ್‌ಮಾನಿಯನ್ ರೋಮಾನಿಯ ಇಂಡೊ-ಯುರೋಪಿಯನ್
ೊೊಗ್ರೀಸ್, ಆಲ್ಬೇನಿಯ ಬಾಲ್ಟೊ ಸ್ಲಾವಿಕ್  
ಲಂಪುಂಗ್ ದ. ಸುಮಾತ್ರ ಆಸ್ಟ್ರೋನೇಷಿಯನ್
ಲಂಬಾ ಪೂ.ಮ. ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಲಕಿ ಬೇನಿಸ್ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಲಕ್ಸಂಬರ್ಗಿಶ್, ಲೆಟ್ಜಂಬರ್ಗಿಚ್ ಲಕ್ಸಂಬರ್ಗ್ ಇಂಡೊ-ಯುರೋಪಿಯನ್, ಜರ್ಮನಿಕ್
ಲಕ್ ದಾಘೇಸ್ತಾನ್  
ಲಗ್ಬರಾ ಲುಗಾಂಡ, ಜೈರೆ ನೈಲೊ-ಸಹರನ್
ಲಂಗಿ ಉ.ಪ.ಮ. ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಲುಂಗುಎಡಾಕ್ ನೋ. ಒನ್ಕಿಟನ್    
ಲಟವೀನ್ ಲಟಿಯನ್ ಇಂಡೊ-ಯುರೋಪಿಯನ್, ಬಾಲ್ಟೊ-ಸ್ಲಾವಿಕ್
ಲಡಿನ್ ಇಟಲಿ ಇಂಡೊ-ಯುರೋಪಿಯನ್, ರೋಮನ್ಸ್
ಲಪ್, ಇಶ್, ಲಪ್ಪಿಸ್ ನಾರ್ವೆ, ಸ್ವೀಡನ್, ಫಿನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯುರಾಲಿಕ್ ಫಿನ್ನೊ-ಉರ್ಗಿಕ್
ಲಮಟ್ ಪೂ. ಸೈಬೀರಿಯ ಆಲ್ಟಾಯಿಕ್
ಲಲ ಪೂ.ಮ. ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಲಲಿಲಿ ಉ.ಪ.ಮ. ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಲವುಂಡಾ ಪ.ಮ. ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಲಾಓ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್  
ಲಾಂಗೊ ಉಗಾಂಡಾ ನೈಲೊ-ಸಹರನ್
ಲಿ ಚೈನಾ ಹೈನಾನ್ ಕಡೈ
ಲಿಕೊ ಉ.ಪೂ.ಮ. ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಲಿಗ್ಬಿ ಐವರಿಕೋಸ್ಟ್ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಲಿಂಗಲ ನೋ. ಲೋಸೆಂಗೊ    
ಲಿಥುವೆನಿಯನ್ ಲಿಥುವೆನಿಯಾ ಇಂಡೊ-ಯುರೋಪಿಯನ್
ಲೋಬಿ, ಲೋಬಿರಿ ಬರ್ಕಿನಾಫಾಸೊ, ಐವರಿಕೋಸ್ಟ್ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಲಿಸು ಚೈನಾ ಸೈನೊ-ಟಿಬೇಟಿಯನ್
ಲಿಂಬಾ ಗಿನಿ ಸಿಯರ‌್ರಾಲಿಯೋನ್ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಲುಓ ಕೀನ್ಯಾ ತಾಂಜಾನಿಯ ನೈಲೊ-ಸಹರನ್
ಲುಕಝ ದ.ಮ. ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಲುಂಗಡ ನೋ. ಗಂಡ    
ಲುಂಡ ಪ.ಮ. ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಲುಂಡು ಉ.ಪ.ಮ. ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಲುಂಬು ಉ.ಪೂ.ಮ. ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಲುಬಾ, ಲುಲುಆ ಪ.ಮ. ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಲುವು ದ. ಸುಲವೇಸಿ ಆಸ್ಟ್ರೋನೇಸಿಯನ್
ಲುಶಾಇ ಬರ್ಮಾ ಸೈನೊ-ಟಿಬೇಟಿಯನ್
ಲುಶಿಯನ್ ನೋ. ಸೊರಬಿಯನ್    
ಲುಹ್ಯ ಉ.ಪೂ.ಮ. ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಲೆಂಜೆ ಪ.ಮ. ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಲೆಂಡು ಉಗಾಂಡ, ಜೈರೆ ನೈಲೊ-ಸಹರನ್
ಲೆಗ ಉ.ಪ.ಮ. ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಲೆಝಘೀನ್ ಲೆಝ್ಗ, ಕುರಿ ಜಾರ್ಜಿಯನ್ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಲೆಟ್ಜಬುರ‌್ಗೆಚ್ ನೋ. ಲಕ್ಸೆಂಬರ್ಗೀಸ್    
ಲೆಫನಾ ಟೊಗೊ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಲೆಲೆ ಉ.ಪ.ಮ. ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಲೈನಾಗ್ ಮ. ಸುಲವೇಸಿ ಆಸ್ಟ್ರೋನೇಸಿಯನ್
ಲೊಕೊ ಸಿಯರಾಲಿಲೋನ್, ಗಿನಿ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಲೊಗೊ ಜೈರೆ ನೈಲೊ-ಸಹರನ್
ಲೊಝ ದ.ಪ.ಮ. ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಲೊತುಹೊ    
ಲೊಬಿ ರಿ ಬರ್ಕಿನ್‌ಫಾಸೊ, ಐವರಿಕೋಸ್ಟ್ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಲೊಮ ಲೈಬಿರಿಯಾ, ಗಿನಿ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಲೊಸೆಂಗೊ ಲಿಂಗಲ ಉ.ಪ.ಮ. ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಲೊಂಬೊ ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಲೋರ್ ಮ. ಸುಲವೇಸಿ ಆಸ್ಟ್ರೋನೇಸಿಯನ್
ಲ್ವಾಲು ಪ.ಮ. ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಲ್ವೇನು ದ.ಪ.ಮ. ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಲ್ವೇಲೆ ಬಿರ್ಕನ ಫಾಸೊ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಲ್ವೊ ಉಗಾಂಡ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ವಿದುಂದ ಕೇಂದ್ರ ಆಫ್ರಿಕಾ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ವಿಯಟ್ನಮೀಸ್ ವಿಯಟ್ನಾಮ್, ಕಂಪೂಚಿಯ ಆಸ್ಟ್ರೋ-ಏಷಿಯನ್
ವೆಂದ ದ. ಆಫ್ರಿಕ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ವೆಪ್ಸ್ ರಷ್ಯಾ ಉರಾಲಿಕ್
ವೆರೆ ಕೆಮರೂನ್ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ವೈ ಲೈಬೀರಿಯ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ವೊಗಲ್ ನೋ. ಮನ್ಶಿ    
ವೋತ್ಯೇಕ್ ನೋ. ಉದ್‌ಮುರ್ತ್    
ಶಂಬಾ ಪೂ. ಕೇಂದ್ರ ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಶಕೊ ಇಥಿಯೋಪಿಯ ಆಫ್ರೋ-ಏಷಿಯಾಟಿಕ್
ಶಾನ್ ಬರ್ಮಾ, ದ. ಚೈನಾ ಥಾಯ್
ಶಿಲ್ಲುಕ್ ಸುಡಾನ್ ನೈಲೊ-ಸಹರನ್
ಶ್ಲುಹ್ ಮೊರೊಕ್ಕೊ, ಮೌರಿತಾನಿಯ ಆಫ್ರೋ-ಏಷಿಯಾಟಿಕ್
ಶೊರ್ ರಷ್ಯಾ ಆಲ್ಟಾಯಿಕ್ ತುರ್ಕಿಸ್
ಶೊಶೊನೆ ಪ. ಕೇಂದ್ರ ಆಫ್ರಿಕ ಅರತೆಕ್-ತನೊ ಅನ್
ಶೋನಾ ದ.ಪೂ. ಕೇಂದ್ರ ಅರತೆಕ್-ತನೊ ಅನ್
ಸಂಗಿರ್ ಸಾಂಘಿಯ ದ್ವೀಪ, ತಲೌಡ್ ದ್ವೀಪ ಆಸ್ಟ್ರೋನೇಷಿಯನ್
ಸಂಗು ಉ.ಪ. ಕೇಂದ್ರ ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಸಂಗೊ ಪೂ. ಕೇಂದ್ರ ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಸಂಗೊ ಪ. ಕೇಂದ್ರ ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಸಂತ, ಪಓ ಅನ್ ಚೈನಾ ಆಲ್ಟಿಕ್-ಮಂಗೊಲಿಯನ್
ಸಂದವೆ ತಾಂಜಾನಿಯ ಖೊಯಿಸನ್
ಸಗಲ ಪೂ. ಕೇಂದ್ರ ಆಫ್ರಿಕಾ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಸರ್ದಿನಿಯನ್ ಸಾರ್ಡೀನಿಯ ಇಂಡೊ-ಯುರೋಪಿಯನ್
ಸನ್ ಬುಶಮನ್ ಅಂಗೊಲಾ, ದ.ಪ. ಆಫ್ರಿಕ ಖೋಯಿಸನ್
ಸನ್ ನೋ. ಝನ್    
ಸಫ್ಟಾ ಪೂ. ಕೇಂದ್ರ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಸಮೂನ್ ಸಮೂಅ ದ್ವೀಪ, ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಸ್ಟ್ರೋನೇಸಿಯನ್
ಸಮೊಯದ್ ಇಕ್ ನೋ. ನೆನೆತ್ಸ    
ಸಲಂಪಸು ಪ. ಕೇಂದ್ರ ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಸ್ಗವ ಬರ್ಮಾ, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೈನೊ-ಟಿಬೇಟಿಯನ್
ಸ್ರವನ್ ಸುರಿನಾಮ, ಗಿನಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಧಾರಿತ ಕ್ರಿಯೋಲ್
ಸ್ವನ್ ಉ.ಪ. ಜಾರ್ಜಿಯನ್ ಕಕೇಸಿಯನ್
ಸಾಮಿಅ ಉ.ಪೂ. ಕೇಂದ್ರ ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಸಾರಾ ಚಾಡ್, ಕೇಂದ್ರ ಆಫ್ರಿಕನ್‌ರೆಪ್ ನೈಲೊ-ಸಹರನ್
ಸ್ಕಾಟ್ಟೇಶ್ ಗೀಲಿಕ್ ಸ್ಕಾಟ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಡೊ-ಯುರೋಪಿಯನ್
ಸ್ಪ್ಯಾನಿಶ್ ಸ್ಪೇನ್, ಅಮೇರಿಕ, ಕಾನರಿ ದ್ವೀಪ ರೋಮಾನ್ಸ್
ಸ್ವಾಕ ಉ. ಕೇಂದ್ರ ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಸ್ವಾಜಿ ಸ್ವಾತಿ ದ. ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಸ್ವಾಹಿಲಿ ಪೂ. ಕೇಂದ್ರ ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಸಿಂಗಾ ಆಫ್ರಿಕಾ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಸಿಓಕ್‌ವೇ ಚೊಕ್ಟೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಸಿರ್ಕಸ್ಸಿಯನ್ ನೋ. ಕಬಾರ್ಡಿಯನ್    
ಸಿ ಆನೆ ನ್ಯೂಗಿನಿ ಇಂಡೊ-ಪೆಸಿಫಿಕ್
ಸಿಡಾಮೊ ಇಥಿಯೋಪಿಯ ಆಫ್ರೋ-ಏಷಿಯಾಟಿಕ್
ಸಿನ್ಹಲಿಸ್, ಸಿಂಘಲಸ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಇಂಡೊ-ಯುರೋಪಿಯನ್
ಸಿಮಿ ಬರ್ಮಾ ಸೈನೊ ಟಿಬೇಟನ್
ಸಿಯೆರ‌್ರಾ ಪೊಪೊಲಾಕ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಪೆನುಟಿಯನ್
ಸಿರ ಉ.ಪ. ಕೇಂದ್ರ ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಸಿವುಕ್ಸ್ ನೋ. ಡಕೋಟ    
ಸಿಸಲ ಫಾನಾ ಬರ್ಕಿನಫಾಸೊ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಸ್ವಿಡಿಶ್ ಸ್ವಿಡನ್, ಫಿನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ, ಅಮೇರಿಕ ಇಂಡೊ-ಯುರೋಪಿಯನ್
ಸೀಡಿಕ್ ಥೈವಾನ್ ಆಸ್ಟ್ರೋನೇಷಿಯನ್
ಸಂಗೊರ್ ಸುಡಾನ್, ಚಾಡ್ ನೈಲೊ-ಸಹರನ್
ಸುಂದನಿಸ್ ಪ.ಜಾವಾ ಆಸ್ಟ್ರೋನೇಷಿಯನ್
ಸುಇ ದ.ಪೂ. ಚೈನಾ ಕಾಮ್ ಸುಇ ತೈ
ಸುಕು ಪ.ಕೇಂದ್ರ ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಸುಬನನ್ ಫಿಲಿಫೈನ್ ದ್ವೀಪ ಆಸ್ಟ್ರೋನೇಷಿಯನ್
ಸುಬಿ ಉ.ಪೂ. ಕೇಂದ್ರ ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಸುರ ನೈಜೀರಿಯ ಆಸ್ಟ್ರೋ-ಏಷಿಯಾಟಿಕ್
ಸುಪ್ಪಿರೆ ಮಿ ಅಂ ಕಾ ಮಾಲಿ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಸೆಡಂಗ್ ದ. ವಿಟಯ್ನಮ್ ಆಸ್ಟ್ರೋ-ಏಷಿಯಾಟಿಕ್
ಸೆನ್ ಪೂ. ಕೇಂದ್ರ ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಸೆನಾರಿ ಐವರಿಕೋಸ್ಟ್ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಸೆಬುಅನೊ, ಬಿಸಯ ಫಿಲಿಫೈನ್ ದ್ವೀಪ ಆಸ್ಟ್ರೋನೇಷಿಯನ್
ಸೆರ್ಬೊ ಕ್ರೋಯೇಶಿಯನ್ ಯುಗೋಸ್ಲೋವಿಯ ಇಂಡೊ-ಯುರೋಪಿಯನ್
ಸೆರರ ಸೆನೆಗಲ್, ಚಾಂಬಿಯ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಸೆಲ್ಕಪ್ ಓಸ್ಟಯಕ್, ಸಮೊಯದೇ ಖಾಂತಿ ಮನ್ಸಿ ರಷ್ಯಾ ಯುರಾಲಿಕ್
ಸೊಂದೆ ಪ.ಕೇಂ. ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಸೊಂಗೈ ನೈಜೀರಿಯ, ಬರ್ಕಿನಫಾಸೊ ಮಾಲಿ, ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
  ಬೆನಿನ್ ನೈಲೊ-ಸಹರನ್
ಸೊಂಗೊ ಪ.ಕೇಂದ್ರ ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಸೊಂಬ ಬೆನಿನ್, ಟೊಗೊ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಸೊಗ ಉ.ಪೂ. ಕೇಂದ್ರ ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಸೊತ್ಹೊ ದ. ಆಫ್ರಿಕ ಲೆಸಥೊ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಸೊನಿಂಕೆ ಪ. ಆಫ್ರಿಕ ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಸೊಮ್‌ರೈ ಚಾಡ್, ಕೇಂದ್ರ ಆಫ್ರಿಕ ಆಫ್ರೋ-ಏಷಿಯಾಟಿಕ್
ಸೊರಬಿಯನ್ ಲುಷಿಯನ್, ವೆಂಡಿಶ್ ಪೂ. ಜರ್ಮನಿ ಇಂಡೊ-ಯುರೋಪಿಯನ್
ಸೊಲಿ ಉ. ಕೇಂದ್ರ ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಸ್ಲೊವಕ್ ಪೂ. ಕೇಂದ್ರ ಜಕೊಸ್ಲೋವಾಕಿಯ ಇಂಡೊ-ಯುರೋಪಿಯನ್
ಸ್ವೊವೆನೆ ಪ್ಲೊವೆನಿಯ ಯುಗೋಸ್ಲೋವಿಯ ಇಂಡೊ-ಯುರೋಪಿಯನ್
ಸೋಮಾಲಿ ಸೋಮಾಲಿಯ, ಕೀನ್ಯಾ, ಇಥಿಯೋಪಿಯ ಆಫ್ರೋ-ಏಷಿಯಾಟಿಕ್
ಹಂಗಾಜ ಆಫ್ರಿಕಾ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಹಂಗು ಆಫ್ರಿಕಾ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಹಂಗೇರಿಯನ್, ಮಗ್ಯಾರ್ ಹಂಗೇರಿ, ರೋಮೇನಿಯ ಯುರಾಲಿಕ್, ಫಿನ್ನೊ ಉಗ್ರಿಕ್
  ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರದ ಪ್ರದೇಶಗಳು  
ಹಂದೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಹಕ ಬರ್ಮಾ ಸೈನೊಟಿಬೇಟಿಯನ್
ಹದ್ಯ ಇಥಿಯೋಪಿಯ ಆಪ್ರೊ-ಏಸಿಯಾಟಿಕ್
ಹನುನೂ ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್ ದ್ವೀಪ ಆಸ್ಟ್ರೋನೇಸಿಯನ್
ಹಲಾಂಗ್ ವಿಯಟ್ನಾಮ್ ಆಪ್ರೊ-ಏಸಿಯಾಟಿಕ್
ಹವು ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಹವುನಸ್   ಆಸ್ಟ್ರೋನೇಸಿಯನ್
ಹಸಟೆಕ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಪೆನುಟಿಯನ್
ಹಸ ನೈಜೀರಿಯ, ಆಪ್ರೊ-ಏಸಿಯಾಟಿಕ್
ಹಾ ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಹುಅವೆ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಪೆನುಶಿಯನ್
ಹುಎಲ್ ಐವರಿಕೋಸ್ಟ್ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಕುಹು ಆಫ್ರಿಕ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ
ಹುಲಿ ನ್ಯೂಗಿನಿ ಇಂಡೊಹ್ಯಾಸಿಫಿಕ್
ಹೆಬ್ರೇವ್ ಇಸ್ರೆಲ್, ಯುರೋಪ್ ಆಸ್ಟ್ರೊ ಏಸಿಯಾಟಿಕ್
ಹೈಗಿ ಕಮರೂನ್ ಆಪ್ರೊ-ಏಸಿಯಾಟಿಕ್
ಹೈಟಿಯನ್ ಹೈಟಿ ರೋಮನ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಚ್
ಹೊಪಿ ಅರಿಜೊನ ಅಜಟೆಕ್‌ತನೋಸ್
ಹ್ಮೊಂಗ್ ನೋ. ಮಿಯೋ