ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಬೃಹದಾಕಾರದ ವೃಕ್ಷ: ಬೆವೋಬಾಬ್

ಸಸ್ಯ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಜೀವಿ, ಅದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನೆಲೆ ನಿಂತಿರುವ ಎಲ್ಲ [...]