ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ವೀರರು : ೬. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ವೀರರು (4)

ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದ ಪಾಲಮ್ಮ ಪಾಪನಾಯಕನಿಗೆ ಪಾಲಮ್ಮನ ವಿಚಾರವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಂದೆ – ತಾಯಿಗಳು [...]

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ವೀರರು : ೬. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ವೀರರು (3)

೬.೩. ಜಗಳೂರುಪಾಪನಾಯಕ ಜಗಳೂರಜ್ಜರಿಗೆ ಜಗಳೂರು ಪಾಪಜ್ಜ, ಪಾಪೇದೇವರು, ಪರದೇಶಿಪಾಪಯ್ಯ, ಪಾಪಿನಾಯಕ, ಸೂರ್ಯದೇವ ಪಾಪನಾಯಕ, [...]

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ವೀರರು : ೬. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ವೀರರು (2)

೬.೨. ಗಾದರಿಪಾಲನಾಯಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮ್ಯಾಸಬೇಡರ ಬುಡಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಬುಡಕಟ್ಟು [...]

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ವೀರರು : ೬. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ವೀರರು (1)

೬.೧. ಯರಮಂಚನಾಯಕಮ್ಯಾಸಮಂಡಳಿಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನದಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮ್ಯಾಸಬೇಡರ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನದ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷನೇ ಯರಮಂಚಿನಾಯಕ. ಜಾತಿ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ [...]

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ವೀರರು : ೫. ಮ್ಯಾಸನಾಯಕ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ವೀರರು (1)

ಮ್ಯಾಸಬೇಡ (ನಾಯಕ) ಎನ್ನುವ ಬುಡಕಟ್ಟು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಾಚೀನ ಪರಂಪರೆ ಪಡೆದ ಜನಸಮುದಾಯವಾಗಿದೆ. [...]

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ವೀರರು : ೧. ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

 ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನಸಮುದಾಯವು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅರಿವಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನತೆ, [...]

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ವೀರರು : ೨. ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳ ಪರಿಚಯ

ಇಂದು ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯತೆಯಿದೆ. ಒಂದು ಬುಡಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ [...]

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ವೀರರು : ೩. ವೀರರು: ತಾತ್ವಿಕ ಚಿಂತನೆ

೩.೧. ವೀರರ (ತ್ವ) ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು [...]

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ವೀರರು : ೪. ಬೇಡ – ನಾಯಕ ವೀರರ ಆರಾಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು (1)

೪.೧ ವೀರರ ಆರಾಧನೆ ಬೇಡ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ವೀರರನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಆರಾಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು [...]

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ವೀರರು : ೪. ಬೇಡ – ನಾಯಕ ವೀರರ ಆರಾಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು (2)

೪.೫ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೊರಗಿರುವ ಬೇಡರ ಆರಾಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಬೇಡನಾಯಕರು ತಮ್ಮ [...]

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ವೀರರು : ೪. ಬೇಡ – ನಾಯಕ ವೀರರ ಆರಾಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು (3)

೪.೬.೨ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಆರಾಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಬೇಡರಿಗೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು, ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮಧ್ಯಕಾಲ. ಕ್ರಿ.ಶ.ಸು.೧೦ನೇ [...]

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ವೀರರು : ಕನ್ನಡ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಾಗಿಸುವತ್ತ

ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಮತ್ತು ಉಜ್ವಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಧುನಿಕ [...]

ನೇಕಾರ ಸಮಾಜ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ : ೯. ನೇಕಾರರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ

ನೇಕಾರಿಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ವೃತ್ತಿ. ಅದು ಇತಿಹಾಸ ಪೂರ್ವದಿಂದ ನಾಗರಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ [...]

ನೇಕಾರ ಸಮಾಜ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ : ೭. ನೇಕಾರ ವರ್ಗಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ

ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆದು ಉದ್ದುದ್ದ ತೋಳುಗಳಿಂದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬಾಚಿ ಬಳಸಿದಾಗ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣಗೊಂಡ ಭೂಮಿಯ [...]

ನೇಕಾರ ಸಮಾಜ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ : ೮. ನೇಕಾರರಲ್ಲಿ ಒಳ ಪಂಗಡಗಳು

ಗ್ರಾಮೀಣ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಪರಂಪರಾನುಗತವಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡು ಬರುವಂತಹ ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ವೃತ್ತಿಗಳು, ಕೈಕಸುಬುಗಳು. ಒಂದೇ [...]

ನೇಕಾರ ಸಮಾಜ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ : ೬. ನೇಕಾರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸವಲತ್ತುಗಳು

ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ಇಡೀ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯನವರ ದೇವರ [...]

ನೇಕಾರ ಸಮಾಜ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ : ೫. ನೇಕಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ

ನೇಕಾರಿಕೆ ಬಹಳ ಪುರಾತನವಾದುದು. ಕ್ರಿ.ಶ.ಪೂರ್ವ ೨೦೦೦ ವರುಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್ರ [...]

ನೇಕಾರ ಸಮಾಜ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ : ೪. ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಸಮಸ್ಯೆ

ಉಂಕಿಯ ನಿಗುಚಿ ಸರಿಗೆಯ ಸಮಗೊಳಿಸಿ ಸಮಗಾಲನಿಕ್ಕಿ ಅಣಿಯೊಳು ಎಳೆ ಮೆಟ್ಟಿದೆ ಹಿಡಿದ ಲಾಳಿಯು [...]

ನೇಕಾರ ಸಮಾಜ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ : ೩. ನೇಕಾರಿಕೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳು

ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾಹನ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮದ ಸ್ಥಾನ ಎರಡನೆಯದ್ದು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು [...]

ನೇಕಾರ ಸಮಾಜ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ : ೨. ನೇಕಾರಿಕೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನ ಮತ್ತು ನೇಕಾರರು

ನೇಕಾರಿಕೆಯ ವೃತ್ತಿ ಮನುಕುಲದ ಆದಿಯಿಂದಲೆ ಬಂದದ್ದಾಗಿದೆ ಮೊದ ಮೊದಲು ಮಾನ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಮನುಷ್ಯ [...]

ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಇ-ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ
ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ, ಕನ್ನಡ ಭವನ
ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು- ೫೬೦ ೦೦೨

Phone: ೦೮೦-೨೨೨೨೭೪೭೮

Fax: ೦೮೦-೨೨೨೧೪೩೭೯

Web: http://www.kanaja.karnataka.gov.in

ಕಣಜ – ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶ

ಕಣಜವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ ರೂಪಿಸಿ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೂ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
‘ಕಣಜದಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಬರೆಯಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನಗಳ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಿವರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೊಂಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೃತಿಗಳು

Go to Top