ನೃತ್ಯ

ಪದಗತಿ – ಪಾದಗತಿ: ೪. ಉಪಸಂಹಾರ

ಮಾನವನ ಸಹಜ ಸ್ಪಂದನವಾದ ಕುಣಿತ, ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಾವಿಧಿಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ರೋಚಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪುರಾಣ, [...]

ಪದಗತಿ – ಪಾದಗತಿ: ೩. ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಸಂಗಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (೧೪)

ಕಡಲ ತಡಿಯ ಕವಿ ರತ್ನಾಕರ ನರ್ತಕಿಯ ಚಲನೆಯನ್ನು ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗೆ ಹೊಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು [...]

ಪದಗತಿ – ಪಾದಗತಿ: ೩. ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಸಂಗಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (೨೦)

ಕವಿ ನರ್ತನ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಒಡ್ಡೋಲಗದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿ ಚಿಂದು, ಜಕ್ಕಡಿ, ತಿವುಡೆಗಳಂತಹ [...]

ಪದಗತಿ – ಪಾದಗತಿ: ೩. ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಸಂಗಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (೨೨)

ಅರಣ್ಯಪರ್ವದ ಎಂಟನೆಯ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನು ಇಂದ್ರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಂಪ ಅಪ್ಸರೆಯರ ಸಮ್ಮೋಹಕ ನೃತ್ಯದ ವರ್ಣನೆ [...]

ಪದಗತಿ – ಪಾದಗತಿ: ೩. ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಸಂಗಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (೧೦)

ಜಿನಶಿಶು ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥನ ಜನ್ಮಾಭಿಷೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಶ್ವಪಂಡಿತನು ಪುನಃ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ [...]

ಪದಗತಿ – ಪಾದಗತಿ: ೩. ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಸಂಗಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (೧೧)

ಮುಂದಿನ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನ ಜೊತೆಗೆ ಅಪ್ಸರೆಯರು ನರ್ತಿಸುವ ಸಮೂಹ ನೃತ್ಯದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಹೀಗೆ [...]

ಪದಗತಿ – ಪಾದಗತಿ: ೩. ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಸಂಗಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (೯)

ಪ್ರಹರಣ ಅಥವಾ ಪಹರಣವು ಒಂದು ವಾದ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ. ಇದು ಧ್ರುವ ಹಾಗೂ ಆಭೋಗಗಳಲ್ಲಿ [...]

ಪದಗತಿ – ಪಾದಗತಿ: ೩. ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಸಂಗಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (೮)

ಅಗ್ಗಳದೇವ ಗಾನ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಇಂದ್ರನ ವಾಚಿಕಾಭಿನಯ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಪ್ರಶಂಸನೀಯ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಾತ್ರಗಳು [...]

ಪದಗತಿ – ಪಾದಗತಿ: ೩. ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಸಂಗಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (೭)

ರಂಬೆಯು ಸಮಪಾದಚಾರಿಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಳು ಎಂದು ಕವಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಸಮಪಾದಚಾರಿಯನ್ನು ನಾಟ್ಯಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಭರತನ [...]

ಪದಗತಿ – ಪಾದಗತಿ: ೩. ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಸಂಗಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (೬)

ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಎರಡನೇ ಮಾದರಿಯ ವಿಚಿತ್ರ ನೃತ್ಯವು ಹೀಗಿಗೆ: ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಸಂದಂಶ ಹಸ್ತ [...]

ಪದಗತಿ – ಪಾದಗತಿ: ೩. ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಸಂಗಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (೧೫)

ದಿಕ್ಕನ್ನಿಕಾ ನಾಟ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಎಂಟು ಜನ ವನಿತೆಯರು ನಿಷ್ಕ್ರಮಿಸಲು, ಮತ್ತೆ ಉಳಿದ ೮ [...]

ಪದಗತಿ – ಪಾದಗತಿ: ೩. ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಸಂಗಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (೧೬)

 (೨) ಬಸವಣ್ಣನವರು (೧೧೬೦) ತಮ್ಮ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಟ ನೃತ್ಯದ ಪರಿಭಾಷೆಯನ್ನಾಗಲಿ, ಅದರ ಪರಿವಿಡಿಯನ್ನಾಗಲಿ, [...]

ಪದಗತಿ – ಪಾದಗತಿ: ೩. ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಸಂಗಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (೧೨)

ಮುಂದಿನ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇನಿದಾಗಿ ಹಾಡುವ ಗಾಯಕಿ, ಶ್ರುತಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ನುಡಿಸುವ ವೀಣಾವಾದಕಿ ಮುರಜ, [...]

ಪದಗತಿ – ಪಾದಗತಿ: ೩. ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಸಂಗಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (೧೩)

ಮಂಗರಸ ನರ್ತನ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಎಳೆಯದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೆಲವು ಮಹತ್ವವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. [...]

ಪದಗತಿ – ಪಾದಗತಿ: ೨. ನೃತ್ಯದ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಕೆ (೯)

ರತ್ನಾಕರವರ್ಣಿಯು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅರಮಂಡಿಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಡುವಿನೊಳಿಟ್ಟ [...]

ಪದಗತಿ – ಪಾದಗತಿ: ೨. ನೃತ್ಯದ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಕೆ (೮)

ಜವನಿಕೆಯು ರೇಷ್ಮೆವಸ್ತ್ರವಾಗಿತ್ತೆಂದೂ, ಅದನ್ನು ರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ತರುತ್ತಿದ್ದರೆಂಬುದನ್ನು ಪಾರ್ಶ್ವಪಂಡಿತನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಜವನಿಕೆ ತೊಲಗಿರೆ [...]

ಪದಗತಿ – ಪಾದಗತಿ: ೨. ನೃತ್ಯದ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಕೆ (೭)

ರತ್ನಾಕರವರ್ಣಿಯು ಪೂರ್ವ ನಾಟಕ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ನರ್ತಿಸುವ ನರ್ತಕಿಯರ ವೇಷಭೂಷಣವನ್ನು ಬಾಹುಬಲಿಯಂತೆಯೇ ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ನೇತ್ರ [...]

ಪದಗತಿ – ಪಾದಗತಿ: ೨. ನೃತ್ಯದ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಕೆ (೬)

ತಂತಿ ವಾದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕವಿಯು ದಂಡಿಗೆ, ಕಿನ್ನರಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಮುಂದಿನ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು [...]

ಪದಗತಿ – ಪಾದಗತಿ: ೨. ನೃತ್ಯದ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಕೆ (೫)

ಕುಡಿಕೆ, ಮಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಕಾಯಕವನ್ನುಳ್ಳ ಕುಂಬರ ಗುಂಡಯ್ಯನು ಶಿವನನ್ನು ನಿತ್ಯಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನರ್ತನದಿಂದ [...]

ಪದಗತಿ – ಪಾದಗತಿ: ೩. ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಸಂಗಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (೫)

ಕಾಮನ ಬಾಣದಂತೆ ಮೋಹಕ ರೂಪಿನ ನರ್ತಕಿಯ ನೃತ್ಯದ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯತ್ತ ಕವಿ ತಿರುಗುತ್ತಾನೆ. ನರ್ತಕಿ [...]

ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಇ-ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ
ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ, ಕನ್ನಡ ಭವನ
ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು- ೫೬೦ ೦೦೨

Phone: ೦೮೦-೨೨೨೨೭೪೭೮

Fax: ೦೮೦-೨೨೨೧೪೩೭೯

Web: http://www.kanaja.karnataka.gov.in

ಕಣಜ – ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶ

ಕಣಜವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ ರೂಪಿಸಿ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೂ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
‘ಕಣಜದಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಬರೆಯಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನಗಳ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಿವರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೊಂಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೃತಿಗಳು

Go to Top