ಸಮಗ್ರ ಕನ್ನಡ ಜನಪದ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಾಹಿತ್ಯಮಾಲೆ – ೨೬

Home/ಜಾನಪದ/ಸಮಗ್ರ ಕನ್ನಡ ಜನಪದ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಾಹಿತ್ಯಮಾಲೆ - ೨೬

ಭಾಗ-೨:ಕ್ರೈಸ್ತರ ಭಜನಾ ಗೀತೆಗಳು-ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮಸಾರ-ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆಗಳು

ನೋಹನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸತ್ತಂತ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಪಾತಾಳ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕರ್ತನೇ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಿದನು [...]

ಭಾಗ-೨:ಕ್ರೈಸ್ತರ ಭಜನಾ ಗೀತೆಗಳು-ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮಸಾರ-ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆಗಳು

ನಾ ಪಾಡುವೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಣವಿರುವತನಕ ತಾಪಹರನ ಪ್ರೀತಿ ಈ ಮಹಿಯೊಳಗೆ ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನು [...]

ಭಾಗ-೨:ಕ್ರೈಸ್ತರ ಭಜನಾ ಗೀತೆಗಳು-ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮಸಾರ-ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆಗಳು

ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಾದಾತನು ಕರೆದೊಯ್ಯಾವನು ನನ್ನತ್ಮಾ ದಾಪ್ತಾನು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ         || ಯೇಸುವು || [...]

ಭಾಗ-೨:ಕ್ರೈಸ್ತರ ಭಜನಾ ಗೀತೆಗಳು-ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮಸಾರ-ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆಗಳು

ಆತ್ಮೀಕ ಧ್ಯಾನ ಇಂಪಾದ ಗಾನ ಕರ್ತನ ಗಾನ ಸಂತೋಷ ಸುಧಿನ        || ಆತ್ಮೀಕ [...]

ಭಾಗ-೨:ಕ್ರೈಸ್ತರ ಭಜನಾ ಗೀತೆಗಳು-ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮಸಾರ-ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆಗಳು

ನನ್ನ ಇಷ್ಠದಂತೆಯೇ ನಾ ಮಂದೆ ಬಿಟ್ಟೆನು ನಾ ಕುರುಬನ ಕೇಳದೆ ಅಲೆಯುತ್ತಿರಲು ನಾ [...]

ಭಾಗ-೨:ಕ್ರೈಸ್ತರ ಭಜನಾ ಗೀತೆಗಳು-ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮಸಾರ-ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆಗಳು

ಧರಣಿಯ ಭಾಸ್ಕಾರನೇ ಹೇಗೆ ನಾ ? ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಲಿ ನಿನಗೊಪ್ಪಿನ ಯಜ್ಞ ಯಾವುದಯ್ಯಾ [...]

ಭಾಗ-೨:ಕ್ರೈಸ್ತರ ಭಜನಾ ಗೀತೆಗಳು-ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮಸಾರ-ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆಗಳು

ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೇಳುವಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲ್ಲನ್ನೇ ಕೆಟ್ಟನರಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ತಂದೆಯೊಬ್ಬ ಕೊಡುವನೇ ಒಳ್ಳೇ ತಂದೆಯಾದ ನೀ [...]

ಭಾಗ-೨:ಕ್ರೈಸ್ತರ ಭಜನಾ ಗೀತೆಗಳು-ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮಸಾರ-ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆಗಳು

ಬಲವ ನೀಡು ನನ್ನನ್ನಾಳ್ವು ದೇವನೇ ಹಗಲು ಇರುಳು ದಯಮಾಡು ಕರ್ತನೇ     || ಬಲವ [...]

ಭಾಗ-೨:ಕ್ರೈಸ್ತರ ಭಜನಾ ಗೀತೆಗಳು-ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮಸಾರ-ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆಗಳು

ಯೇಸುವಿನ ಪಾದ ಶುದ್ಧವು ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮವು ಭೂಲೋಕದ ಜನ ಅರಿಯರು ಅರಿಯರು ಆತನ [...]

ಭಾಗ-೨:ಕ್ರೈಸ್ತರ ಭಜನಾ ಗೀತೆಗಳು-ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮಸಾರ-ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆಗಳು

ದಶಾಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದಶಾಜ್ಞೆ ಪಾಲಿಸಲು ಜ್ಞಾನಪಾಲಿಸು ಯೆಹೋವನೆಂಬ ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ [...]

ಭಾಗ-೨:ಕ್ರೈಸ್ತರ ಭಜನಾ ಗೀತೆಗಳು-ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮಸಾರ-ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆಗಳು

ನನಗೆ ನೀ ಆಧಾರ ವೈಧ್ಯನು ನನ್ನ ರೋಗವೆಲ್ಲ ನೀ ಬಲ್ಲೆಯಾ ಆತ್ಮದ ರೋಗ [...]

ಭಾಗ-೨:ಕ್ರೈಸ್ತರ ಭಜನಾ ಗೀತೆಗಳು-ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮಸಾರ-ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆಗಳು

ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ ಕೃಪೆ ನೀಡಿ ರಕ್ಷಿಸು ಅಲುಗಾಡದಂತೆ ನನ್ನಾತ್ಮವ ತಪ್ಪಿಸು ಕೇಡಿನಿಂದ        [...]

ಭಾಗ-೨:ಕ್ರೈಸ್ತರ ಭಜನಾ ಗೀತೆಗಳು-ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮಸಾರ-ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆಗಳು

ಪರಾತ್ಪರನೇ ನಿನ್ನ ಮರೆಹೊಕ್ಕಿರುವ ಮನುಜನು ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿ ಜೀವಿಸುವರು ನೀನೇನ್ನ ಶರಣನೇ ನನ್ನ ದುರ್ಗವು [...]

ಭಾಗ-೨:ಕ್ರೈಸ್ತರ ಭಜನಾ ಗೀತೆಗಳು-ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮಸಾರ-ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆಗಳು

ಆಕಾಶವು ದೇವರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಗಗನವು ಆತನ ಕೈಕೆಲಸವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ದಿನದಿನ [...]

ಭಾಗ-೨:ಕ್ರೈಸ್ತರ ಭಜನಾ ಗೀತೆಗಳು-ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮಸಾರ-ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆಗಳು

ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿನೊಳು ಒಬ್ಬರಾಜನು ಜನಿಸಿದನು ಆತನೇ ಲೋಕ ರಕ್ಷಕನು ಜಗದ್ರಕ್ಷಕನೇ ಜಗದ್ರಕ್ಷಕನೇ         || ಬೆತ್ರೆ [...]

ಭಾಗ-೨:ಕ್ರೈಸ್ತರ ಭಜನಾ ಗೀತೆಗಳು-ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮಸಾರ-ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆಗಳು

ಭೂ ಪರವನ್ನು ಸೃಷ್ಠಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಕರೆದ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಸಾಷ್ಠಾಂಗ [...]

ತತ್ವ

ಕಂಡೆನಾ ನಾನೊಂದು ಪಕ್ಷಿಯ ಧರೆಯೊಳು | ಮಂಡಾಲ ತುವಿಯೊಳು, ತಿರುಗುವುದ | ಇದ [...]

ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಇ-ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ
ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ, ಕನ್ನಡ ಭವನ
ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು- ೫೬೦ ೦೦೨

Phone: ೦೮೦-೨೨೨೨೭೪೭೮

Fax: ೦೮೦-೨೨೨೧೪೩೭೯

Web: http://www.kanaja.karnataka.gov.in

ಕಣಜ – ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶ

ಕಣಜವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ ರೂಪಿಸಿ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೂ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
‘ಕಣಜದಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಬರೆಯಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನಗಳ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಿವರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೊಂಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೃತಿಗಳು

Go to Top