ಸಮಗ್ರ ಕನ್ನಡ ಜನಪದ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಾಹಿತ್ಯಮಾಲೆ – ೧೭

Home/ಜಾನಪದ/ಸಮಗ್ರ ಕನ್ನಡ ಜನಪದ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಾಹಿತ್ಯಮಾಲೆ – ೧೭

ಯಕ್ಷಗಾನ ಅತಿಕಾಯ ಕಾಳಗ

ರಾಗ ಕೇದಾರಗೌಳ ಅಷ್ಟತಾಳ ಇಂತು ಮುಂದಯ್ತರೆ ಕಪಟದ ಮುನಿಗಳ | ತಿಂಥಿಣಿಯನು ಕಾಣುತ [...]

ಯಕ್ಷಗಾನ ಅತಿಕಾಯ ಕಾಳಗ

ಶಾರ್ದೂಲವಿಕ್ರೀಡಿತಂ ಶ್ರೀಮದ್ವಾಯುಕುಮಾರಸೇವಿತಪದಂ ಸೀತಾಮನೋಸೌಖ್ಯದಂ ಸೋಮಾದಿತ್ಯಸಹಸ್ರದೀಪ್ತ ಮನಘಂ ಸಾಕೇತವಾಸಂ ವಿಭುಮ್ | ಶ್ಯಾಮಾಂಗಂ ಗಿರಿಜಾಪತಿಪ್ರಿಯಕರಂ [...]

ಯಕ್ಷಗಾನ ಅತಿಕಾಯ ಕಾಳಗ

ಕಂದ ದುಗುಡದಿ ಬೃಹ ಸಾರಥಿಯಂ | ಮಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತೊಡನೆ ಧಾನ್ಯಮಾಲಿನಿಯಾಗಳ್ || ಮಗನಾವೆಡೆ [...]

ಯಕ್ಷಗಾನ ಅತಿಕಾಯ ಕಾಳಗ

ರಾಗ ಪಂಚಾಗತಿ ಮಟ್ಟೆತಾಳ ತರಣಿಸುತನ ನುಡಿಯ ಕೇಳ್ದು | ಧುರಸಮರ್ಥ ಜಾಂಬವಂತ | [...]

ಯಕ್ಷಗಾನ ಅತಿಕಾಯ ಕಾಳಗ

ರಾಗ ಭೈರವಿ ಏಕತಾಳ ದಶಕಂಠನಹುದೊ ನೀನು | ನಿನ್ನಧಟನು | ದೆಸೆಗೆಡಿಸಲು ಬಂದೆನು [...]

ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಾಲನೇಮಿ ಕಾಳಗ – ಪಾತ್ರಗಳು

ಶ್ರೀರಾಮ ರಾವಣ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಾಲನೇಮಿ ಹನುಮಂತ ದೂತ ಸುಗ್ರೀವ ಮಂಡೋಧರಿ ಜಾಂಬವ ಕುಂಭ [...]

ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಾಲನೇಮಿ ಕಾಳಗ

ಭಾಮಿನಿ ಮುಳಿದು ದೈತ್ಯನೊಳಿನಿತು ಮಾರುತಿ | ಹಳಚಲೀಕರ್ಬುರನ ಮುರಿದಾ | ಕೊಳದಿ ಬೀಳಿಸಲಳಿವನಿವನೆಂದಿಹುದು [...]

ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಾಲನೇಮಿ ಕಾಳಗ

ಕಂದ ಜಡಜಾಕ್ಷಿಯ ಕಡು ಭೀಕರ | ನುಡಿಯಾಗಳ್ ಜನಕಸುತೆಯ ಜಠರವ ಮುರಿಯಲ್ || [...]

ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಾಲನೇಮಿ ಕಾಳಗ

ಭಾಮಿನಿ ನಿನ್ನ ಹರಿಬವು ಸಾಕೆನಗೆ ನಾ | ನಿನ್ನ ಕೊಲುವವನಲ್ಲ ರವಿಕುಲ | [...]

ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಾಲನೇಮಿ ಕಾಳಗ

ಶಾರ್ದೂಲವಿಕ್ರೀಡಿತ ಶ್ರೀ ಸೀತಾಸ್ಯಪಯೋಜಮಿತ್ರನವನೀನಾಥಂ ಜನಾನಂದಿತಂ | ವಾಸಿಷ್ಠಾದಿಮುನೀಂದ್ರವಂದನಮಿತಂ ದೇವಾಳಿಸಂಸೇವಿತಂ | ಮಾಶೇಷೋತ್ತಮದಿವ್ಯತಲ್ಪಶಯನಂ ಭಕ್ತೇಷ್ಟ [...]

ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಾಲನೇಮಿ ಕಾಳಗ

ರಾಗ ಮೆಚ್ಚು ಅಷ್ಟತಾಳ ಕೇಳಿರೈ ಸಮರ  ಸೌಭಾಗ್ಯರು | ಬೇಗ | ನೇಳಿ [...]

ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಕರಾಕ್ಷ ಕಾಳಗ : ಪಾತ್ರಗಳು

ಶ್ರೀರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸುಗ್ರೀವ ಹನುಮಂತ ಜಾಂಬವ ಅಂಗದ ದ್ವಿವಿದ ನೀಲ ಸುಷೇಣ ವಿಭೀಷಣ [...]

ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಕರಾಕ್ಷ ಕಾಳಗ

ಶಾರ್ದೂಲವಿಕ್ರೀಡಿತ ವೃತ್ತ ಶ್ರೀ ಸೀತಾಸ್ಮಿತವಕ್ತ್ರಪದ್ಮಭ್ರಮರಂ ಬಾಲಾರ್ಕಕೋಟಿ ಪ್ರಭಂ | ಕೌಸಲ್ಯಾ ಜಠರಾರ್ಣವೇಂದುರುಚಿರಂ ಸಾಕೇತಸನ್ಮಂದಿರಂ [...]

ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಕರಾಕ್ಷ ಕಾಳಗ

ಭಾಮಿನಿ ಬಿದ್ದೊಡನೆ ಲಯ ರುದ್ರನುಗ್ರವ | ಕದ್ದನೆನೆ ಭುಗುಭುಗಿಸೆಕ್ರೋಧದೊ | ಳೆದ್ದುಖಳಲಕ್ಷುಮಣನಮುಳುಗಿಸಿ ಬಾಣವಾರ್ಧಿಯಲಿ [...]

ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಕರಾಕ್ಷ ಕಾಳಗ

ವಾರ್ಧಕ ಮರುತಜನ ಕರಹತಿಗೆಯುಳಿದರಾರ್ ಮುನ್ನಖಳ | ಸರಿದನಮರಾವತಿಗೆ ಮೇಣಂಜನೇಯಕಂ | ಡುರೆನಗೋತ್ತಮ ವಡರಿದಿವ್ಯೌಷಧಿಗಳ [...]

ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಕರಾಕ್ಷ ಕಾಳಗ

ವಾರ್ಧಕ ಭುಗಿಭುಗಿಲು ಭುಗಿಲೆಂಬ ದಳ್ಳುರಿಯೊಳಖಿಳಖಳ | ರಗಳುರಿದುದೈ ಹೇಮಮಯ ಭವನರಾಜಿಗಳ್ | ಧಗಧಗಿಲು [...]

ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಕರಾಕ್ಷ ಕಾಳಗ

ವಾರ್ಧಕ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಂಬೆ ಶ್ರೋತ್ರಿಯನಿಲ್ಲದಾಮಖಂ | ಚಿತ್ತೋದ್ಭವನ ಕರುಣವೆತ್ತಿರದ ಸಂಮೋಹ | ಮತ್ತ [...]

ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಕರಾಕ್ಷ ಕಾಳಗ

ರಾಗ ಶಂಕರಾಭರಣ ಅಷ್ಟತಾಳ ಪೋರಲೇಸಾಯ್ತೆನ್ನಕೈಗೆ | ಭೋರನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮತ್ತೆ | ನಾರಿ [...]

ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಕರಾಕ್ಷ ಕಾಳಗ

ಭಾಮಿನಿ ಕಿಡಿಗೆದರಿಕಲ್ಪಾಂತರುದ್ರನ | ಪಡಿಯೊಳಿನ ಕುಲತಿಲಕ ಶರವೆ | ಚ್ಚೊಡನೆ ಯಿಕ್ಕಡಿಗೈದನಾಖರಸುತನ ಖಂಡೆಯವ [...]

ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಇ-ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ
ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ, ಕನ್ನಡ ಭವನ
ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು- ೫೬೦ ೦೦೨

Phone: ೦೮೦-೨೨೨೨೭೪೭೮

Fax: ೦೮೦-೨೨೨೧೪೩೭೯

Web: http://www.kanaja.karnataka.gov.in

ಕಣಜ – ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶ

ಕಣಜವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ ರೂಪಿಸಿ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೂ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
‘ಕಣಜದಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಬರೆಯಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನಗಳ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಿವರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೊಂಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೃತಿಗಳು

Go to Top