ಸಮಗ್ರ ಕನ್ನಡ ಜನಪದ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಾಹಿತ್ಯಮಾಲೆ – ೧೪

Home/ಜಾನಪದ/ಸಮಗ್ರ ಕನ್ನಡ ಜನಪದ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಾಹಿತ್ಯಮಾಲೆ - ೧೪

ಯಕ್ಷಗಾನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಂಧಾಮ ಪಾಂಡವ ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣ

ಭಾಮಿನಿ ಎಂದವರು ನಿರ್ಧರಿಸುತೊಡನೆಯೆ | ಬಂದು ಮನೆಯನು ಸೇರಿ ಮರುದಿನ | ಚಂದದಿಂ [...]

ಯಕ್ಷಗಾನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಂಧಾಮ ಪಾಂಡವ ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣ – ಪಾತ್ರಗಳು

ಧರ್ಮರಾಜ ಭಿಲ್ಲ ಭೀಮ ಭಿಲ್ಲನ ಹೆಂಡತಿ ಅರ್ಜುನ ಜರ ನಕುಲ ಸತ್ಯಭಾಮ ಸಹದೇವ [...]

ಯಕ್ಷಗಾನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಂಧಾಮ ಪಾಂಡವ ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣ

ರಾಗ ಮುಖಾರಿ ಏಕತಾಳ ಇವಳು ತನ್ನಿನಿಯನ ಕೊಂದು | ಮಕ್ಕಳನೆಲ್ಲ | ಜವನೆಡಗಟ್ಟುತೆ [...]

ಯಕ್ಷಗಾನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಂಧಾಮ ಪಾಂಡವ ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣ

ವಾರ್ಧಕ ಹರಿ ಪೋದ ಮೇಲೆ ನಾವಿಲ್ಲಿರ್ಪುದನುಚಿತವು | ತರಳನೆನಿಸಿದ ಪರೀಕ್ಷಿತಗೆ ಪಟ್ಟವ ಕಟ್ಟಿ [...]

ಯಕ್ಷಗಾನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಂಧಾಮ ಪಾಂಡವ ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣ

ಕಂದ ಆಗಳ್ ಕುಂತೀದೇವಿ ಸ | ರಾಗದೊಳಾಯೆಡೆಗೆ ಬಂದು ನಿಜನಂದನನಂ || ಬೇಗನೆ [...]

ಯಕ್ಷಗಾನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಂಧಾಮ ಪಾಂಡವ ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣ

ಅಂಕ ೧. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಶಾರ್ದೂಲವಿಕ್ರೀಡಿತ ಶ್ರೀಮದ್ದಿವ್ಯಮುನೀಂದ್ರವಂದ್ಯನನಘಂ ಪಾಪಾದ್ರಿವಜ್ರಂ ಸುಖಾ ರಾಮಂ ಭಕ್ತಜನೇಷ್ಟದಾತನಮಿತಂ ಸಂತೋಷಪಾರಾನ್ವಿತಂ [...]

ಯಕ್ಷಗಾನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಂಧಾಮ ಪಾಂಡವ ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣ

ಅಂಕ ೧೨.  ದಾರುಕನಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದರ್ಶನ ರಾಗ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ತ್ರಿವುಡೆತಾಳ ದ್ವಾರಕಾಪುರವರದೊಳಿತ್ತಲು | [...]

ಯಕ್ಷಗಾನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪರಂಧಾಮ ಪಾಂಡವ ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣ

ರಾಗ ಕಾಂಭೋಜಿ ಝಂಪೆತಾಳ ಆದೊಡಾಲಿಪುದು ತಲೆದೋರಿದುತ್ಪಾತ ಕಾ | ವೇದವಿದ ಕಣ್ವಮುನಿಯನ್ನು || [...]

ಯಕ್ಷಗಾನ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಚರಿತ್ರೆ

ರಾಗ ಮಧುಮಾಧವಿ ಏಕತಾಳ ಸುರಿವ ನೆತ್ತರಧಾರೆಯುರಿಗೆ ಬಾಲಕನು | ತರಹರಿಸುತ ಹರಿ ರಕ್ಷಿಸೆಂದವನು    [...]

ಯಕ್ಷಗಾನ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಚರಿತ್ರೆ – ಪಾತ್ರಗಳು

ಚಿತ್ರಧ್ವಜ            -           ಮಕರಧ್ವಜ ರಾಜನ ಮಗ - ಕುಂತಳದ ರಾಜ ಲೀಲಾಂಗನೆ       -           [...]

ಯಕ್ಷಗಾನ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಚರಿತ್ರೆ

ರಾಗ ಕೇದಾರಗೌಳ ಅಷ್ಟತಾಳ ಇತ್ತಲಾ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಶೂರಸೇನನು | ಮುತ್ತಿಕೊಂಡಾ ಪುರವ || [...]

ಯಕ್ಷಗಾನ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಚರಿತ್ರೆ

ರಾಗ ಭೈರವಿ ಅಷ್ಟತಾಳ ಬಂದಾ ದುರ್ಮತಿಯ ಕಂಡು | ಸೌರಾಷ್ಟ್ರೇಶ | ನೆಂದನು [...]

ಯಕ್ಷಗಾನ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಚರಿತ್ರೆ

ಶಾರ್ದೂಲವಿಕ್ರೀಡಿತಂ ಶ್ರೀಗೋಪಾಲರಮೇಶಭಕ್ತವರದಂ ಕೌಂತೇಯರಕ್ಷಾಮಣಿಂ ನಾಗಾರಾತಿಸುವಾಹನಂ ಮುರಹರಂ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿವಾಸಂ ಹರಿಮ್ | ವಾಗೀಶಾದಿಸಮಸ್ತದೇವನಮಿತಂ ಗೋಪಾಂಗನಾವೇಷ್ಟಿತಂ [...]

ಯಕ್ಷಗಾನ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಚರಿತ್ರೆ

ರಾಗ ಬೇಗಡೆ ಏಕತಾಳ ತರಳೆ ಕೇಳೌ ಎನ್ನ ನುಡಿಯಂತೆ | ಒದಗಿರ್ಪ ಪತಿಯು [...]

ಯಕ್ಷಗಾನ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಚರಿತ್ರೆ

ರಾಗ ಕೇದಾರಗೌಳ ಅಷ್ಟತಾಳ ಕರಗುತೀ ಪರಿ ಮಂತ್ರಿ ಶಶಿಹಾಸನೊಡನೆಂದ | ಪರಮ ಕಾರುಣ್ಯದಲಿ [...]

ಯಕ್ಷಗಾನ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಚರಿತ್ರೆ

ರಾಗ ಮಧುಮಾಧವಿ ತ್ರಿವುಡೆತಾಳ ಈತನೆಮಗೆ ಮಹಾಹಿತನು ಮೇ | ಣೀತನರಸಹನೆಮ್ಮ ಧರಣಿಗೆ | [...]

ಯಕ್ಷಗಾನ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಚರಿತ್ರೆ

ರಾಗ ಭೈರವಿ ಝಂಪೆತಾಳ ಇಂದುಹಾಸನ ದೂತರುಪವಾಸವಿರಬಾರ | ದೆಂದು ಬಾಣಸಿಯವರ ಕರೆಸಿ || [...]

ಯಕ್ಷಗಾನ ವಿಷಯೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಎಂಬ ಚಂದ್ರಹಾಸಾಖ್ಯಾನ

ಭಾಮಿನಿ ಕುರುಕುಲಾನ್ವಯ ದೀಪ ಲಾಲಿಸು | ತರುಣಿಯರ ಲಾಲನೆಯೊಳಾ ಹಿಮ | ಕರನವೋಲ್ [...]

ಯಕ್ಷಗಾನ ವಿಷಯೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಎಂಬ ಚಂದ್ರಹಾಸಾಖ್ಯಾನ

ಭಾಮಿನಿ ಸುಮನಸಾಧಿಪನಾಳ್ವವನವದು | ಸಮವಹುದೆ ನಂದನವಿದಕೆ ನಾ | ನಮಿತತೋಷವ ತಳೆದೆನೆಂದರಸಿದನು ವಾರಿಯನು [...]

ಯಕ್ಷಗಾನ ವಿಷಯೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಎಂಬ ಚಂದ್ರಹಾಸಾಖ್ಯಾನ

ರಾಗ ಮುಖಾರಿ ಏಕತಾಳ ಸುದತಿ ಮೇಧಾವಿನಿ | ಮೃದು ಮಧುಭಾಷಿಣಿ | ವಿಧುಮುಖಿ [...]

ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಇ-ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ
ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ, ಕನ್ನಡ ಭವನ
ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು- ೫೬೦ ೦೦೨

Phone: ೦೮೦-೨೨೨೨೭೪೭೮

Fax: ೦೮೦-೨೨೨೧೪೩೭೯

Web: http://www.kanaja.karnataka.gov.in

ಕಣಜ – ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶ

ಕಣಜವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ ರೂಪಿಸಿ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೂ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
‘ಕಣಜದಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಬರೆಯಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನಗಳ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಿವರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೊಂಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೃತಿಗಳು

Go to Top