ಸಮಗ್ರ ಕನ್ನಡ ಜನಪದ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಾಹಿತ್ಯಮಾಲೆ – ೨೮

Home/ಜಾನಪದ/ಸಮಗ್ರ ಕನ್ನಡ ಜನಪದ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಾಹಿತ್ಯಮಾಲೆ - ೨೮

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ : ೩೯. ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂಶಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಗ್ರಾಮಸೇವಾ ನಿಗದಿ ಸಹಕಾರ ತತ್ವ ಸಂಘದ ನಾ | ಗರಿಕರಲ್ಲಿ ನನ್ನದೊಂದು ಸವಿನಯ [...]

ನೀತಿ : ೧. ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಪದ-೧

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿಚಾರಗಳ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಸರಳ ಶ್ರದ್ಧಾದಿಂದ ಕೂತ ಕೇಳಬೇಕ ಬುದ್ಧಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುದಕ್ಕ ಶುದ್ಧಾಚರಣೆ ಮುಖ್ಯ [...]

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ : ೩೮. ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತಾ ನಿವಾರಣೆ ಲಾವಣಿ

೨೮ ಎಲ್ಲಿ ಕೂತಿತ್ತು ಯಾವ ಕಡಿಂದ ಬಂತ ಏನೇನ ಮಾಡತೈತಿ ಚಳವಳಿ ಎಲ್ಲಾ [...]

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ : ೩೭. ಖಾದಿ ಪ್ರಚಾರದ ಲಾವಣಿ

ಮೂಲ ಮಾತು ನಿಮಗ ಕಾಲಬಿದ್ದ ಹೇಳತೇನಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನಡಿಬೇಕ್ರಿ ಸರ್ವಜನ ದೇಶದಭಿಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ತ್ರಾಸ [...]

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ : ೩೫. ಪಾನನಿರೋಧದ ಲಾವಣಿ

ಗದ್ದಲ ಮಾಡಬ್ಯಾಡ್ರಿ ವೃದ್ಧ ತರುಣರೆಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ಥಬ್ಧಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು ಸಂಪೂರ್ಣ ಶುದ್ಧವಾದ ಮನಸಿನಿಂದ [...]

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ : ೩೬. ಪಾನನಿರೋಧ

ಅರಿವಿನ ಜಲ್ಮ ಅರಿತವ ಬ್ರಹ್ಮ ಅರಿಯದವಗತಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟ ಸುರಾಪಾನದಿಂದ ಶರೀರ ಕೆಡುವದು ಸಿರಿಯ [...]

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ : ೩೪. ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನಾ – ೨

(೧) ಎರಡು ಹಡಿರಿ ಮುಂದ ತಡಿರಿ | ಮೀರಿ ಮೂರಾದರ ಬಿಡಿರಿ     || [...]

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ : ೩೩. ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನಾ-೧

ಕಲಿಯುಗದಾಟಾ ನೋಡಿ ಕಲಿವಿಲಿ ಆತ ಮನಸಿಗಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದ ತಿಳಸೂದಕ ಈಗ [...]

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ : ೩೧. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಜನೆ

ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿನಲಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಕಡಿಮಿ | ಘನ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವದು ಸರಕಾರಾ [...]

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ : ೩೨. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪ್ರಯೋಜನ

ಗಳಿಸಿದಷ್ಟು ಹಣ ಬಳಸಿ ಉಳಿಸುವ ಮಾದರಿ ಸಂಸಾರ | ಮಾಡುವ ಹಾದಿಯ   ತೆಗೆದಾರ [...]

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ : ೨೮. ಗ್ರಾಮ ಇಕಾಯಿ

ನಯಾ ಮೋಡದ ಪಾಯಾ ಹೇಳುವೆನು | ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿರಿ ಸರ‍್ವಜನರಾ | ಬಾಯಿಲೆ [...]

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ : ೨೯. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ

ಗ್ರಾಮ ಸುಧಾರಣೆ ಗ್ರಾಮ ರಾಜವಾಗುದಕ್ಕ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಾ || ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತನ [...]

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ : ೩೦. ಕೂಲಿಕಾರರ ಪದ

ಕಡಿಮಿ ಅಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಪೊಡವಿ ಪಾಲಕರು | ದುಡಿಯುವಂಥ ಬಡವ ಕೂಲಿಕಾರರು | [...]

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ : ೨೬. ಗ್ರಾಮದಾನ-೧

ಗ್ರಾಮ ದಾನವ ಮಾಡಿರೈಯ್ಯಾ ಜನರೇ | ಗ್ರಾಮ ಶಾಂತಿಗೆ ಜನರೇ ವಿಶ್ವಶಾಂತಿಗೆ || [...]

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ : ೨೭. ಗ್ರಾಮದಾನ-೨

ಕಮುನಿಷ್ಟ ಚೀನ ತತ್ವ ಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮದೊಳಗ ಹೊಕ್ರ ಶ್ರೀಮಂತಿಕಿದಾಗತದ ಸಂಹಾರಾ | ಪ್ರೇಮದಿಂದ [...]

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ : ೨೫. ಒಕ್ಕಲಿಗ – ೨

ಸಣ್ಣವನಲ್ಲ ನೀ ಪುಣ್ಯವಂತನು ಕಣ್ಣತೆರೆದು ನೋಡ ಒಕ್ಕಲಿಗಾ ಮಣ್ಣಿನ ಸೇವಕ ಬಣ್ಣಿಸಲಾರೆನು ಚೆನ್ನಾಗಿ [...]

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ : ೨೩. ರೈತ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರಿ ಚಳವಳಿ

ರೈತರ ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸ ನೋಡಿದರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳದೀತ ಸ್ವತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲದಕ [...]

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ : ೨೪. ಒಕ್ಕಲಿಗ – ೧

(ಧಾಟಿ - ಮೈಸೂರ ಲಾವಣಿಯಂತೆ) ಭೂಮಿಯ ಕೆಲಸನೇಮದಿ ಮಾಡುವ ರಾಮನಂಥ ನನ್ನ ಒಕ್ಕಲಿಗಾ [...]

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ : ೨೨. ಸಹಕಾರಿ ತತ್ವದ ಉದ್ದೇಶಗಳು

ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರ ತತ್ವದ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಇರುವವು ಹತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಕೊಂಡವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅರಿದವರು [...]

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ : ೨೦. ಮೂಲ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವ

ಮಾನವಜೀವನದ ಮೂಲ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಾತ ಹೇಳುವೆ ಈ ಸಭೆಯೊಳಗ ಹೀನರಾಗಿ ನೀವು ಹಿಂದ [...]

ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಇ-ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ
ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ, ಕನ್ನಡ ಭವನ
ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು- ೫೬೦ ೦೦೨

Phone: ೦೮೦-೨೨೨೨೭೪೭೮

Fax: ೦೮೦-೨೨೨೧೪೩೭೯

Web: http://www.kanaja.karnataka.gov.in

ಕಣಜ – ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶ

ಕಣಜವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ ರೂಪಿಸಿ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೂ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
‘ಕಣಜದಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಬರೆಯಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನಗಳ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಿವರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೊಂಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೃತಿಗಳು

Go to Top