ಸಮಗ್ರ ಕನ್ನಡ ಜನಪದ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಾಹಿತ್ಯಮಾಲೆ – ೨೮

Home/ಜಾನಪದ/ಸಮಗ್ರ ಕನ್ನಡ ಜನಪದ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಾಹಿತ್ಯಮಾಲೆ - ೨೮

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ : ೨೨. ಸಹಕಾರಿ ತತ್ವದ ಉದ್ದೇಶಗಳು

ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರ ತತ್ವದ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಇರುವವು ಹತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಕೊಂಡವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅರಿದವರು [...]

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ : ೧೯. ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ

ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾತ ಒಂದ ಬಿಚ್ಚಿ ಹೇಳತೀನಿ ಮುಚ್ಚಿ ಇಡುವದಿಲ್ಲ ಇನ್ನ ಮ್ಯಾಗ ಎಚ್ಚರಿಲ್ಲದ [...]

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ : ೧೮. ವಯಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣ

ಸಾಲಿಕಲಿ ನಿತ್ಯ ಸಾಲಿಕಲಿ ಮತ್ತ ಸಾಲಿಕಲಿ ಚಿತ್ತಗೊಟ್ಟಿ ಕಲಿ ಸಾಲಿಕಲಿ ಮಿತ್ರ ಸಾಲಿಕಲಿ [...]

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ : ೧೬. ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬೆಳ್ಳಿಹಬ್ಬ

ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ | ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಡಗರ | ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ [...]

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ : ೧೭. ಭಾರತೀಯರ ಕೀರ್ತಿಪತಾಕೆ

ಭಾರತಿಯರ ಕೀರ್ತಿ | ಬಹುಕಾಲ ಬೆಳಗುತ ಬಂದೈತಿ   ||ಪ|| ವಿಂಧ್ಯ ಹಿಮಾಚಲ ನೆಲಸಿದ [...]

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ : ೧೩. ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ದಿನ

ಸನ್ ಹತ್ತೊಂಭತ್ತನೂರ ನಾಲವತ್ತೇಳನೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಹದಿನೈದನೆಯ ತಾರೀಖ ಶುಕ್ರವಾರ ಉದಯಕ್ಕ ದೊರಕೀತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ [...]

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ : ೧೪. ಕಲಂ

ಸರ್ವರಿಗೆಲ್ಲ ಶಿರಬಾಗಿ ಹೇಳತೇನಿ ಕರುಣಿಸಿ ಕೇಳರಿ ಕುಂತ ಜನರ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಅಂದರೇನ ಪರ್ವತದ [...]

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ : ೧೫. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮರ್ಮ

ಕೂತ ಕೇಳರಿ ಸಜ್ಜನ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ವಂದನ ಹಿಂದುಸ್ಥಾನದೊಳು ನಡೆದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ [...]

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ : ೧೧. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹಿರಿತರ ನಮಗ ಕೊಡಿರಿ

ಭರತಖಂಡದೊಳು ಹಿರಿತನ ಮಾಡಿ ಮೆರೆಯಬೇಕಂತ ಫಿರಂಗೇರ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹಿರಿತನ ನಮಗೆ ಕೊಡರಿ [...]

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ : ೧೨. ಸಿಂಗಾಪುರದ ಸೈನ್ಯ

ಸಿಂಗಾಪುರದಿಂದ ಸೈನ್ಯವು ಹೊರಟಿತು ದಿಲ್ಲಿಗೆಂದು ಗುರಿಸಾಧಿಸುತ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಘನ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿತು ಜಯಹಿಂದ್ [...]

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ : ೮. ನಮ್ಮ ಪತಾಕೆ

ವಿಷಯ ಗುಣವೆಲ್ಲ ಬಿಸುಟಿದ ಮನುಜರು ಕೂಡ್ಯಾರ ಹಸನುಳ್ಳ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ಕ ವಸುಧೆಯೊಳಗ ಹೆಸರಾದ ಹಸರು [...]

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ : ೯. ೧೯೪೨ ರ ಚಳವಳಿ

ದೇಶಭಕ್ತಿಯದು ರಾಜದ್ರೋಹವೆಂದು ಸಾರಿ ಕಾಯ್ದೆಯಲಿ ಸರಕಾರ ವೈಸರಾಯರು ಆರ್ಡರು ಕೊಟ್ಟರು ಗಾಂಧಿ ಸಹಿತ [...]

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ : ೧೦. ತುರಂಗದ ಮರ್ಮ

ತುರಂಗದೊಳು ಜರುಗುವ ಮರ್ಮ ಕೇಳರಿ ನಿರ್ಮಲ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ವೈರಾಗ್ಯ ಬಂದ ಮೇಲೆ [...]

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ : ೭. ಕರ್ನಾಟಕದ ರಜತೋತ್ಸವ ಕೊಡುಗೆ

ಗಳಿಸಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವ ಪಂಚವಿಂಶತಿ ವರ್ಷ ಬೆಳೆಸಿತಂದ ಕನ್ನಡವನ್ನು | ಹಳ್ಳಿಹಳ್ಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಲೆಂದು ಜನ [...]

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ : ೫. ನಾಡಿನ ಏಕೀಕರಣ

ತನ್ನ ತಾಯಿ ಅಭಿಮಾನ ತನ್ನದೆಂದೆನ್ನುವ ಸುಧೆಸೂಕ್ತಿಯನಾ | ತಿಳಿಯುವುದೆ ಧರ್ಮ ಮಾನವನಾ || [...]

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ : ೬. ಕನ್ನಡಾಂಬೆ

ಧನ್ಯಧನ್ಯ ಭೋ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಧೀರವೀರ ತನುಜಾತೆ | ಜಯ ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ [...]

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ : ೩. ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ವೈಭವ

ಕನ್ನಡಿಯಂಥ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಕೊಡಬೇಕ ಮನಸಿಟ್ಟ ವರ್ಣನ ಮಾಡುವಂಥ ಪೂರ್ಣ ಕರ್ನಾಟಕ [...]

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ : ೪. ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಲಾವಣಿ

||ಚ್ಯಾಲ|| ಸೃಷ್ಟಿಯೊಳಗ ಬಹು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನಿಸಿಕೊಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡ ಕರುಣೆಯಿಲ್ಲದ [...]

ಪುಣ್ಯಪುರುಷರು : ೫೯. ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಖರಗೆಯವರು

ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು | ಮೇರುವಿನಂತೆ ಕೀರ್ತಿಪಡೆದ ಖರಗೆ [...]

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ : ೧. ದೇಶಭಕ್ತಿ

ಜನನಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಸೇವಾ ಮಾಡಿದರ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದದ್ದಕ ಸಾರ್ಥಕ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಸೇವಾ ಮಾಡದಿದ್ದರ [...]

ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಇ-ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ
ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ, ಕನ್ನಡ ಭವನ
ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು- ೫೬೦ ೦೦೨

Phone: ೦೮೦-೨೨೨೨೭೪೭೮

Fax: ೦೮೦-೨೨೨೧೪೩೭೯

Web: http://www.kanaja.karnataka.gov.in

ಕಣಜ – ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶ

ಕಣಜವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ ರೂಪಿಸಿ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೂ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
‘ಕಣಜದಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಬರೆಯಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನಗಳ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಿವರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೊಂಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೃತಿಗಳು

Go to Top