ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರ

Home/ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ/ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರ

ದೇವಾಲಯ ವಾಸ್ತು: ೩. ಆಕರಗಳು

ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥಗಳು (ಸಂಪಾದನೆ/ಅನುವಾದ) ಅಗ್ರವಾಲಾ ವಿ.ಎಸ್. (೧೯೬೬), ಸಮರಾಂಗಣ ಸೂತ್ರಧಾರ, ಬರೋಡಾ. ಆಚಾರ್ಯ [...]

ದೇವಾಲಯ ವಾಸ್ತು: ಅನುಬಂಧ ೨: ಅಳತೆ ಪದ್ಧತಿ

ಪ್ರಾಚೀನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಮಾ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನುವುದು [...]

ದೇವಾಲಯ ವಾಸ್ತು: ಅನುಬಂಧ ೧: ಆಗಮಗಳು ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯಗಳ ಪ್ರಾಚೀನತೆ

ವಿದಿಶಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸುದೇವನ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ, ಹೆಲಿಯೋಡರಸ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಗರುಡ ಸ್ತಂಭದ ಉಲ್ಲೇಖ [...]

ದೇವಾಲಯ ವಾಸ್ತು: ೯. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಜ ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ನಾಗರ ಶೈಲಿ

ಪ್ರಾಚೀನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವ ಔತ್ತರೇಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಶಾಸನಗಳ [...]

ದೇವಾಲಯ ವಾಸ್ತು: ೮. ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೊಂದು ವರ್ಗೀಕರಣ ಶಾಸ್ರ

ಸೀತಾಫಲ ಮತ್ತು ರಾಮಫಲ ಎಂಬ ಹಣ್ಣುಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು [...]

ದೇವಾಲಯ ವಾಸ್ತು: ೭. ಔತ್ತರೇಯ ದ್ರಾವಿಡ ಶೈಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ

ಔತ್ತರೇಯ ದ್ರಾವಿಡ ಶೈಲಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಲು, ಲಭ್ಯವಿರುವ ಗ್ರಂಥಗಳು ಕೇವಲ ಎರಡು; ಭೋಜನ ಸಮರಾಂಗಣ [...]

ದೇವಾಲಯ ವಾಸ್ತು: ೬. ವಾಸ್ತುಗ್ರಂಥಗಳು ಕಂಡಂತೆ ಔತ್ತರೇಯ ದ್ರಾವಿಡಶೈಲಿ (೨)

ಈ ಶೈಲಿಯ ದೇವಾಲಯಗಳ ಜಂಘಾ ಭಾಗದ ಅಲಂಕರಣವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎರಡು ರೀತಿಯದು. ಒಂದು [...]

ದೇವಾಲಯ ವಾಸ್ತು: ೬. ವಾಸ್ತುಗ್ರಂಥಗಳು ಕಂಡಂತೆ ಔತ್ತರೇಯ ದ್ರಾವಿಡಶೈಲಿ (೧)

ಕರ್ನಾಟಕದ ದೇವಾಲಯಗಳ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಶೈಲಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ ಶಾಸನಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಹಕಾರಿ ಎನಿಸಿದ್ದು, [...]

ದೇವಾಲಯ ವಾಸ್ತು: ೫ ಷಡ್ವರ್ಗ ದೇವಾಲಯ ಒಂದು ವಿವರಣೆ (೨)

ವೀರಕಂಠದ ಕೆಳಗೆ ಫಲಕ ಹಾಗೂ ಪದ್ಮಸ್ತರಗಳಿವೆ. ಇವೆರಡೂ ಸೇರಿ ಮಂಡೀ ಎಂಬ ಸಂಯುಕ್ತ [...]

ದೇವಾಲಯ ವಾಸ್ತು: ೫ ಷಡ್ವರ್ಗ ದೇವಾಲಯ ಒಂದು ವಿವರಣೆ (೧)

ಕರ್ನಾಟಕದ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ, ದಾಕ್ಷಿಣಾತ್ಯ ಮತ್ತು ಔತ್ತರೇಯ ಎಂಬ ಎರಡು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು [...]

ದೇವಾಲಯ ವಾಸ್ತು: ೪. ದೇವಾಲಯಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣದಲ್ಲಿ ದಾಕ್ಷಿಣಾತ್ಯ ಶೈಲಿಗಳು

ದೇವಾಲಯ ವಾಸ್ತುವಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಣಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು [...]

ದೇವಾಲಯ ವಾಸ್ತು: ೫ ಷಡ್ವರ್ಗ ದೇವಾಲಯ ಒಂದು ವಿವರಣೆ (೩)

ಕೂಟ ಮತ್ತು ಕೋಷ್ಠ ಕೂಟ, ಸ್ವಸ್ತಿಕ, ಸಭಾ ಇವು ಪರ್ಯಾಯಪದಗಳೆನಿಸಿವೆ. ಇದೇ ರೀತಿ [...]

ದೇವಾಲಯ ವಾಸ್ತು: ೩. ದೇವಾಲಯಗಳ ಉಗಮ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸ

ಕ್ರಿಸ್ತಶಕಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ದೇವಾಲಯಗಳು ರಚನೆಗೊಂಡವು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳ ಸ್ವರೂಪ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. [...]

ದೇವಾಲಯ ವಾಸ್ತು: ೨. ದೇವಾಲಯಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಾತ್ರ

ದೇವಾಲಯಗಳ ವಾಸ್ತುವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೂ ವಾಸ್ತುಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದಿರುವ ಪ್ರಮುಖ [...]

ದೇವಾಲಯ ವಾಸ್ತು: ೧. ದೇವಾಲಯ ವಾಸ್ತು ವಿಷಯಾನುಪೂರ್ವೀ

‘ಇರುವುದಕ್ಕೊಂದು ಸೂರು’ ಎನ್ನುವುದು ಮಾನವನ ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಮೊದಲಿಗೆ ಆತ ಹೆಬ್ಬಂಡೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ [...]

ದೇವಾಲಯ ವಾಸ್ತು: ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

ಕಲ್ಯಾಣದ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಮತ್ತು ಹೊಯ್ಸಳರ ಕಾಲದ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣ ಮುಂದಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೇ ಸೀಮಿತವಾದ [...]

ದೇವಾಲಯ ವಾಸ್ತು: ಶಬ್ದ ಪಾರಮಾರ್ಗಮಶಕ್ಯಂ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಧುನಿಕ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆ. ಹಾಗೆಯೇ [...]

ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಇ-ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ
ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ, ಕನ್ನಡ ಭವನ
ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು- ೫೬೦ ೦೦೨

Phone: ೦೮೦-೨೨೨೨೭೪೭೮

Fax: ೦೮೦-೨೨೨೧೪೩೭೯

Web: http://www.kanaja.karnataka.gov.in

ಕಣಜ – ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶ

ಕಣಜವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ ರೂಪಿಸಿ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೂ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
‘ಕಣಜದಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಬರೆಯಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನಗಳ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಿವರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೊಂಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೃತಿಗಳು

Go to Top