ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್: ದತ್ತಾಂಶದ ಸುತ್ತ ಹೀಗೊಂದು ವಿಜ್ಞಾನ

ಡಾಟಾ ಮತ್ತು ಡಾಟಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಎ೦ದರೇನು? : ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ [...]