ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ : ಶಿವಾನಂದ ಕಳವೆ :ಸಂಸ್ಕೃತಿ: ಸಂಸ್ಕೃತಿ: ಅರಣ್ಯ: ಭೂತದೈವಗಳ ಆರಾಧನೆ:ಮೌಢ್ಯ-ವಿಜ್ಞಾನ: ಕೀಟಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ:ಕಾಡುಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೀಟಾರಾಧನೆ!

ಪುಟ್ಟ ಕೀಟಗಳನ್ನು, ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ವನ್ಯ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಭೂತ ದೈವಗಳ [...]