ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಪಂಚ

Home/ಪರಿಸರ/ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಪಂಚ

ಪ್ರಾಣಿ – ಪಕ್ಷಿ ಸಂಪುಟ: ವರ್ಗ : ಪಕ್ಷಿ ಸಂಕುಲ (ಏವಿಸ್ / Aves) (೯)

ಕಪ್ಪು ಜುಟ್ಟಿನ ಗೂದ್ರ (BLACKCRESTED BAZA) ಅವಿಸಿಡಾ ಲ್ಯೂಪೋಟೆಸ್ (Avecida leuphotes) ಗಾತ್ರ [...]

ಪ್ರಾಣಿ – ಪಕ್ಷಿ ಸಂಪುಟ: ವರ್ಗ : ಪಕ್ಷಿ ಸಂಕುಲ (ಏವಿಸ್ / Aves) (೮)

ಚುಕ್ಕೆ ಕೊಕ್ಕು ಬಾತು (SPOTBILL) ಅ. ಪೊಸಿಲೊರ್ಹಿಂಕ (Anas poecilorhoghcha) ಗಾತ್ರ : [...]

ಪ್ರಾಣಿ – ಪಕ್ಷಿ ಸಂಪುಟ: ವರ್ಗ : ಪಕ್ಷಿ ಸಂಕುಲ (ಏವಿಸ್ / Aves) (೭)

ಸಣ್ಣ ರಾಜಹಂಸ (LESSER FLAMINGO) ಫೊನಿಕೊಂನೆಯಸ್ ಮೈನರ‍್ (Phoeniconaias minor) ಗಾತ್ರ : [...]

ಪ್ರಾಣಿ – ಪಕ್ಷಿ ಸಂಪುಟ: ವರ್ಗ : ಪಕ್ಷಿ ಸಂಕುಲ (ಏವಿಸ್ / Aves) (೬)

ಬಿಳಿ ಐಬಿಸ್ (WHITE IBIS) ತ್ರಿಸ್ಕಿಯಾರ‍್ನಿಸ್ ಎತಿಯೋಪಿಕ (Threskiornis aethiopica) ಗಾತ್ರ : [...]

ಪ್ರಾಣಿ – ಪಕ್ಷಿ ಸಂಪುಟ: ವರ್ಗ : ಪಕ್ಷಿ ಸಂಕುಲ (ಏವಿಸ್ / Aves) (೫)

ಬಣ್ಣದ ಕೊಕ್ಕರೆ (PAINTED STORK) ಮಿಕ್ಟೀರಿಯ ಲ್ಯುಕೊಸಿಫಾಲ (Mycteria leucocephala) ಗಾತ್ರ : [...]

ಪ್ರಾಣಿ – ಪಕ್ಷಿ ಸಂಪುಟ: ವರ್ಗ : ರೆಪ್ಟಿಲಿಯ (ಸರೀಸೃಪಗಳು) (೧೧)

ಗಣ : ಒಫಿಡಿಯ ಕುಟುಂಬ : ಇಲಾಫೀಡೀ (Elaphidae) ಉದಾ : ತೆಳು [...]

ಪ್ರಾಣಿ – ಪಕ್ಷಿ ಸಂಪುಟ: ವರ್ಗ : ರೆಪ್ಟಿಲಿಯ (ಸರೀಸೃಪಗಳು) (೧೦)

ಗಣ : ಒಫಿಡಿಯ ಕುಟುಂಬ : ಹೋಮಲೊಪ್ಸಿಡೀ (Homalopsidae) ಉದಾ : ಸಾಮಾನ್ಯ [...]

ಪ್ರಾಣಿ – ಪಕ್ಷಿ ಸಂಪುಟ: ವರ್ಗ : ರೆಪ್ಟಿಲಿಯ (ಸರೀಸೃಪಗಳು) (೮)

ಗಣ : ಒಫಿಡಿಯ ಕುಟುಂಬ : ನೇಟ್ರಿಸಿಡೀ (Nitricidae) ಉದಾ : ಚೌಕುಳಿ [...]

ಪ್ರಾಣಿ – ಪಕ್ಷಿ ಸಂಪುಟ: ವರ್ಗ : ರೆಪ್ಟಿಲಿಯ (ಸರೀಸೃಪಗಳು) (೯)

ಗಣ : ಒಫಿಡಿಯ ಕುಟುಂಬ : ಕೋಲುಬ್ರಿಡೀ (Colubridae) ಉದಾ : ಇಲಿಭಕ್ಷಕ [...]

ಪ್ರಾಣಿ – ಪಕ್ಷಿ ಸಂಪುಟ: ವರ್ಗ : ವರ್ಗ : ರೆಪ್ಟಿಲಿಯ (ಸರೀಸೃಪಗಳು) (೭)

ಗಣ : ಒಫಿಡಿಯ ಕುಟುಂಬ : ಬೋಯಿಡೀ ಉದಾ : ಇಟಾಲ್ಕಿ ಹಾವು, [...]

ಪ್ರಾಣಿ – ಪಕ್ಷಿ ಸಂಪುಟ: ವರ್ಗ : ವರ್ಗ : ರೆಪ್ಟಿಲಿಯ (ಸರೀಸೃಪಗಳು) (೬)

ಗಣ : ಓಫಿಡಿಯ ಕುಟುಂಬ : ಟಿಪ್ಲೊಪಿಡೀ (Typhlopidae) ಉದಾ : ಸಾಮಾನ್ಯ [...]

ಪ್ರಾಣಿ – ಪಕ್ಷಿ ಸಂಪುಟ: ವರ್ಗ : ವರ್ಗ : ರೆಪ್ಟಿಲಿಯ (ಸರೀಸೃಪಗಳು) (೫)

ಗಣ : ಕಿಲೋನಿಯ ಕುಟುಂಬ : ಟ್ರಿಯೊನಿಕ್ಕಿಡೀ (Trionychidae) ಉದಾ : ಬಿಳಿ [...]

ಪ್ರಾಣಿ – ಪಕ್ಷಿ ಸಂಪುಟ: ವರ್ಗ : ವರ್ಗ : ರೆಪ್ಟಿಲಿಯ (ಸರೀಸೃಪಗಳು) (೩)

ಗಣ : ಲ್ಯಾಸರ್ ಟೀಲಿಯ ಕುಟುಂಬ : ಅಗಾಮಿಡೀ (Agamidae) ಉದಾ : [...]

ಪ್ರಾಣಿ – ಪಕ್ಷಿ ಸಂಪುಟ: ವರ್ಗ : ವರ್ಗ : ರೆಪ್ಟಿಲಿಯ (ಸರೀಸೃಪಗಳು) (೪)

ಗಣ : ಕಿಲೋನಿಯ (Chelonia) ಕುಟುಂಬ : ಕಿಲೋನಿಡೀ (Cheloniidae) ಉದಾ : [...]

ಪ್ರಾಣಿ – ಪಕ್ಷಿ ಸಂಪುಟ: ವರ್ಗ : ವರ್ಗ : ರೆಪ್ಟಿಲಿಯ (ಸರೀಸೃಪಗಳು) (೨)

ಗಣ : ಕ್ರೊಕೊಡೀಲಿಯ ಕುಟುಂಬ : ಕ್ರೊಕೊಡಿಲಿಡೀ (Crocodilidae) ಉದಾ : ಮಗ್ಗರ್, [...]

ಪ್ರಾಣಿ – ಪಕ್ಷಿ ಸಂಪುಟ: ವರ್ಗ : ವರ್ಗ : ರೆಪ್ಟಿಲಿಯ (ಸರೀಸೃಪಗಳು) (೧)

ಜೀವವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿಂತ ಆಧುನಿಕವೂ ಹೆಚ್ಚು ಮುಂದುವರಿದವೂ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ [...]

ಪ್ರಾಣಿ – ಪಕ್ಷಿ ಸಂಪುಟ: ವರ್ಗ : ಪೈಸಸ್ (ಮೀನುಗಳು) (೧೧)

ಗಣ : ಪರ್ಸಿಫಾರ್ಮಿಸ್‌(Perciformes) ಕುಟುಂಬ : ಅನಬಾಂಟಿಡೀ (Anabantidae) ಉದಾ : ಏರುವ [...]

ಪ್ರಾಣಿ – ಪಕ್ಷಿ ಸಂಪುಟ: ವರ್ಗ : ಪೈಸಸ್ (ಮೀನುಗಳು) (೧೦)

ಗಣ : ಪರ್ಸೀಫಾರ್ಮಿಸ್ (Perciformes) ಕುಟುಂಬ : ನಾಂಡಿಡೀ (Nandidae) ಉದಾ : [...]

ಪ್ರಾಣಿ – ಪಕ್ಷಿ ಸಂಪುಟ: ವರ್ಗ : ಪೈಸಸ್ (ಮೀನುಗಳು) (೯)

ಗಣ : ಒಫಿಯೊಸಿಫಾಲಿಫಾರ್ಮಿಸ್ (Ophiocephaliformes) ಕುಟುಂಬ : ಒಫಿಯೊಸಿಫಾಲಿಡೀ (Ophiociphalidae) ಉದಾ : [...]

ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಇ-ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ
ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ, ಕನ್ನಡ ಭವನ
ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು- ೫೬೦ ೦೦೨

Phone: ೦೮೦-೨೨೨೨೭೪೭೮

Fax: ೦೮೦-೨೨೨೧೪೩೭೯

Web: http://www.kanaja.karnataka.gov.in

ಕಣಜ – ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶ

ಕಣಜವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ ರೂಪಿಸಿ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೂ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
‘ಕಣಜದಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಬರೆಯಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನಗಳ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಿವರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೊಂಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೃತಿಗಳು

Go to Top