ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಪಂಚ

Home/ಪರಿಸರ/ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಪಂಚ

ಪಕ್ಷಿಗಳು – ಒಂದು ಪರಿಚಯ

ಪಕ್ಷಿಗಳು ನಮ್ಮ ದಿನ ನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿರುವ ಜೀವಿಗಳು. ಇಂದಿನ ಧಾವಂತದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ [...]

ಪ್ರಾಣಿ – ಪಕ್ಷಿ ಸಂಪುಟ: ವರ್ಗ : ಆಂಫಿಬಿಯ (ಉಭಯಚರಿಗಳು) (೧)

ಕಾರ್ಬಾನಿಫೆರಸ್ (೩೫೦ ಮಿಲಿಯ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ) ಅವಧಿಯ ಪ್ರಥಮಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ಸೊಟೆರಿಗಿ ಗಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ [...]

ಪ್ರಾಣಿ – ಪಕ್ಷಿ ಸಂಪುಟ: ವರ್ಗ : ಸಸ್ತನಿಗಳು (ಮ್ಯಾಮೇಲಿಯ / Mammalia) (೧೧)

೯. ಗಣ : ಲ್ಯಾಗೊಮಾರ್ಫ್‌ ಈ ಗಣಕ್ಕೆ ಮೊಲಗಳು ಸೇರುತ್ತವೆ. ಹಿಂದೆ ಇವುಗಳನ್ನು [...]

ಪ್ರಾಣಿ – ಪಕ್ಷಿ ಸಂಪುಟ: ವರ್ಗ : ಸಸ್ತನಿಗಳು (ಮ್ಯಾಮೇಲಿಯ / Mammalia) (೧೮)

ಗಣ : ಆರ್ಟಿಯೊಡ್ಯಾಕ್ಟೈಲ ಕುಟುಂಬ : ಬೋವಿಡೀ ಉದಾ : ನೀಲಗಿರಿ ಟಾಹರ್ [...]

ಪ್ರಾಣಿ – ಪಕ್ಷಿ ಸಂಪುಟ: ವರ್ಗ : ಸಸ್ತನಿಗಳು (ಮ್ಯಾಮೇಲಿಯ / Mammalia) (೧೭)

ಗಣ : ಆರ್ಟಿಯೊಡ್ಯಾಕ್ಟೈಲ ಕುಟುಂಬ : ಬೋವಿಡೀ ಉದಾ: ಕಾಡು ಕುರಿ (Sheep) [...]

ಪ್ರಾಣಿ – ಪಕ್ಷಿ ಸಂಪುಟ: ವರ್ಗ : ಸಸ್ತನಿಗಳು (ಮ್ಯಾಮೇಲಿಯ / Mammalia) (೧೪)

ಗಣ : ಕಾರ್ನಿವೋರ ಕುಟುಂಬ : ಫೀಲಿಡೀ ಉದಾ : ತುಕ್ಕು ಚುಕ್ಕೆಗಳ [...]

ಪ್ರಾಣಿ – ಪಕ್ಷಿ ಸಂಪುಟ: ವರ್ಗ : ಸಸ್ತನಿಗಳು (ಮ್ಯಾಮೇಲಿಯ / Mammalia) (೧೬)

೧೪. ಗಣ : ಪ್ರೊಬಾಸಿಡಿಯ ಆನೆಗಳು ಈ ಗಣಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಉದ್ದನಾದ ಬಾಗಬಲ್ಲ [...]

ಪ್ರಾಣಿ – ಪಕ್ಷಿ ಸಂಪುಟ: ವರ್ಗ : ಸಸ್ತನಿಗಳು (ಮ್ಯಾಮೇಲಿಯ / Mammalia) (೧೫)

ಗಣ : ಕಾರ್ನಿವೋರ ಕುಟುಂಬ : ವಿವೆರಿಡೀ ಉದಾ : ತಾಳೆಬೆಕ್ಕು (Plam [...]

ಪ್ರಾಣಿ – ಪಕ್ಷಿ ಸಂಪುಟ: ವರ್ಗ : ಸಸ್ತನಿಗಳು (ಮ್ಯಾಮೇಲಿಯ / Mammalia) (೧೨)

೧೨. ಗಣ : ಕಾರ್ನಿವೋರ (Carnivora) ಈ ಗಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು. [...]

ಪ್ರಾಣಿ – ಪಕ್ಷಿ ಸಂಪುಟ: ವರ್ಗ : ಸಸ್ತನಿಗಳು (ಮ್ಯಾಮೇಲಿಯ / Mammalia) (೧೩)

ಗಣ : ಕಾರ್ನಿವೋರ ಕುಟುಂಬ : ಕೈನಿಡೀ ಉದಾ : ಮುಂಗುಸಿ (ಕೇರಿ) [...]

ಪ್ರಾಣಿ – ಪಕ್ಷಿ ಸಂಪುಟ: ವರ್ಗ : ಸಸ್ತನಿಗಳು (ಮ್ಯಾಮೇಲಿಯ / Mammalia) (೭)

ಗಣ : ಪ್ರೈಮೇಟ್ಸ್ ಕುಟುಂಬ : ಸರ್ಕೊಪಿತೆಸಿಡೀ (ಸೈನೊಮಾರ್ಫ) ಉದಾ : ಕಪಿ [...]

ಪ್ರಾಣಿ – ಪಕ್ಷಿ ಸಂಪುಟ: ವರ್ಗ : ಸಸ್ತನಿಗಳು (ಮ್ಯಾಮೇಲಿಯ / Mammalia) (೮)

ಗಣ : ರೊಡೆನ್ಷಿಯ ಕುಟುಂಬ : ಮ್ಯೂರಿಡೀ (Muridae) ಉದಾ : ಭಾರತದ [...]

ಪ್ರಾಣಿ – ಪಕ್ಷಿ ಸಂಪುಟ: ವರ್ಗ : ಸಸ್ತನಿಗಳು (ಮ್ಯಾಮೇಲಿಯ / Mammalia) (೧೦)

ಗಣ : ರೊಡೆನ್ಷಿಯ ಕುಟುಂಬ : ಸೈಯುರಿಡೀ ಉದಾ : ಕೇಶ ಅಳಿಲು [...]

ಪ್ರಾಣಿ – ಪಕ್ಷಿ ಸಂಪುಟ: ವರ್ಗ : ಸಸ್ತನಿಗಳು (ಮ್ಯಾಮೇಲಿಯ / Mammalia) (೯)

ಗಣ : ರೊಡೆನ್ಷಿಯ ಕುಟುಂಬ : ಮ್ಯುರಿಡೀ (Muridae) ಉದಾ : ಮರ [...]

ಪ್ರಾಣಿ – ಪಕ್ಷಿ ಸಂಪುಟ: ವರ್ಗ : ಸಸ್ತನಿಗಳು (ಮ್ಯಾಮೇಲಿಯ / Mammalia) (೬)

ಗಣ : ಕೈರಾಪ್ಟೆರ (ಮೈಕ್ರೊಕೈರಾಪ್ಟೆರ) ಕುಟುಂಬ : ಮೆಗಡರ್ಮಟಿಡೀ (Megadermatidae) ಉದಾ : [...]

ಪ್ರಾಣಿ – ಪಕ್ಷಿ ಸಂಪುಟ: ವರ್ಗ : ಸಸ್ತನಿಗಳು (ಮ್ಯಾಮೇಲಿಯ / Mammalia) (೪)

ಗಣ : ಕೈರಾಪ್ಟೆರ ಉದಾ : ಡಾಬ್‌ಸನ್‌ರ ಉದ್ದ ನಾಲಿಗೆಯ ಹಣ್ಣು ಬಾವಲಿ [...]

ಪ್ರಾಣಿ – ಪಕ್ಷಿ ಸಂಪುಟ: ವರ್ಗ : ಸಸ್ತನಿಗಳು (ಮ್ಯಾಮೇಲಿಯ / Mammalia) (೫)

ಗಣ : ಕೈರಾಪ್ಟೆರ ಕುಟುಂಬ : ಎಂಬೆಲ್ಲೋನ್ಯೂರಿಡೀ (Emballonuridae) ಉದಾ : ಪೊರೆಯಾವೃತ [...]

ಪ್ರಾಣಿ – ಪಕ್ಷಿ ಸಂಪುಟ: ವರ್ಗ : ಸಸ್ತನಿಗಳು (ಮ್ಯಾಮೇಲಿಯ / Mammalia) (೧)

ಸಸ್ತನಿಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಸ್ತನಿಗಳು ಪ್ರಾಣಿ ವರ್ಗದ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಕಶೇರುಕ [...]

ಪ್ರಾಣಿ – ಪಕ್ಷಿ ಸಂಪುಟ: ವರ್ಗ : ಪಕ್ಷಿ ಸಂಕುಲ (ಏವಿಸ್ / Aves) (೬೨)

ಹಳದಿ ಬೆನ್ನಿನ ಸೂರಕ್ಕಿ (YELLOWBACKED SUNBIRD) ಏತೊಪೈಗ ಸಿಪರಾಜ (Aethopyga siparaja) ಗಾತ್ರ [...]

ಪ್ರಾಣಿ – ಪಕ್ಷಿ ಸಂಪುಟ: ವರ್ಗ : ಪಕ್ಷಿ ಸಂಕುಲ (ಏವಿಸ್ / Aves) (೬೪)

ಕೆಂಪು ಮುನಿಯ (ಕೆಂಪುರಾಟವಾಳ) (RED MUNIA) ಈಸ್ಟ್ರಿಲ್ಡಾ ಅಮಂಡವ (Estrilda amandava) ಗಾತ್ರ [...]

ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಇ-ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ
ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ, ಕನ್ನಡ ಭವನ
ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು- ೫೬೦ ೦೦೨

Phone: ೦೮೦-೨೨೨೨೭೪೭೮

Fax: ೦೮೦-೨೨೨೧೪೩೭೯

Web: http://www.kanaja.karnataka.gov.in

ಕಣಜ – ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶ

ಕಣಜವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ ರೂಪಿಸಿ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೂ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
‘ಕಣಜದಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಬರೆಯಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನಗಳ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಿವರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೊಂಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೃತಿಗಳು

Go to Top