ಡಾ. ಎಚ್.ಎಸ್. ನಿರಂಜನ ಆರಾಧ್ಯ

ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ : ಕರಾವಿಪ ಪ್ರಕಟಣೆ : ಲೇಖಕರು : ಡಾ. ಎಚ್.ಎಸ್. ನಿರಂಜನ ಆರಾಧ್ಯ : ಜೀವಲೋಕದ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹಾವುಗಳು: ಹಾಂ, ಹಾವು ಬಂತು, ಬಂತಾವು !

ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯ. ಸುಮಾರು ಏಳು ಗಂಟೆ ಇರಬಹುದು. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬೆಳಗಿನ ವಾಯುವಿಹಾರ [...]

ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ : ಕರಾವಿಪ ಪ್ರಕಟಣೆ : ಲೇಖಕರು : ಡಾ. ಎಚ್.ಎಸ್. ನಿರಂಜನ ಆರಾಧ್ಯ : ಜೀವಲೋಕದ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹಾವುಗಳು: ಹಾವುಗಳ ವಿಶೇಷವೇನು ?

ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲ ಜಗತ್ತಿನ ಸುಂದರ ಹಾಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾದವು. ಇವುಗಳ [...]

ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ : ಕರಾವಿಪ ಪ್ರಕಟಣೆ : ಲೇಖಕರು : ಡಾ. ಎಚ್.ಎಸ್. ನಿರಂಜನ ಆರಾಧ್ಯ : ಜೀವಲೋಕದ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹಾವುಗಳು: ನಾವೇಕೆ ಹಾವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ?

“ಕಲ್ಲನಾಗರ ಕಂಡರೆ ಹಾಲನೆರೆಯೆಂಬರು, ದಿಟದ ನಾಗರ ಕಂಡರೆ ಕೊಲ್ಲೆಂಬರು” – ಬಸವಣ್ಣ ಹಾವನ್ನು [...]

ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ : ಕರಾವಿಪ ಪ್ರಕಟಣೆ : ಲೇಖಕರು : ಡಾ. ಎಚ್.ಎಸ್. ನಿರಂಜನ ಆರಾಧ್ಯ : ಜೀವಲೋಕದ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹಾವುಗಳು:ನಾಗದೇವತೆಗಳೂ – ಕಥೆ ಪುರಾಣಗಳೂ !

ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ, ಭಾಷೆಗಳ ಕಥೆ, ಪುರಾಣ, ವೇದ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಜಾನಪದ, [...]

ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ : ಕರಾವಿಪ ಪ್ರಕಟಣೆ : ಲೇಖಕರು : ಡಾ. ಎಚ್.ಎಸ್. ನಿರಂಜನ ಆರಾಧ್ಯ : ಜೀವಲೋಕದ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹಾವುಗಳು :ಹಾವಿನಂತಿರುವ ಆದರೆ ಹಾವಲ್ಲದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿವೆಯೇ ?

ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹಾವುಗಳಂತೆ ಆಕಾರ ಹಾಗೂ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅಂತಹವನ್ನು ಹಾವುಗಳೆಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ [...]

ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ : ಕರಾವಿಪ ಪ್ರಕಟಣೆ : ಲೇಖಕರು : ಡಾ. ಎಚ್.ಎಸ್. ನಿರಂಜನ ಆರಾಧ್ಯ : ಜೀವಲೋಕದ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹಾವುಗಳು :ಹಾವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆಗಳು – ನಿಜವೆಷ್ಟು ? ಸುಳ್ಳೆಷ್ಟು ?

ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಹಾವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು [...]

ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ : ಕರಾವಿಪ ಪ್ರಕಟಣೆ : ಲೇಖಕರು : ಡಾ. ಎಚ್.ಎಸ್. ನಿರಂಜನ ಆರಾಧ್ಯ : ಜೀವಲೋಕದ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹಾವುಗಳು : ವಿಷದ ಹಾವುಗಳಾವುವು ?

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೫೦ ಪ್ರಭೇದಗಳ ವಿಷದ ಹಾವುಗಳಿವೆ. ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವು [...]

ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ : ಕರಾವಿಪ ಪ್ರಕಟಣೆ : ಲೇಖಕರು : ಡಾ. ಎಚ್.ಎಸ್. ನಿರಂಜನ ಆರಾಧ್ಯ : ಜೀವಲೋಕದ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹಾವುಗಳು :ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು?

ಏನೇ ಕಚ್ಚಲಿ ಯಾವ ಹಾವೇ ಕಚ್ಚಲಿ, ವಿಷದ ಹಾವೇ ಕಚ್ಚಿತೆಂಬ ಭಯ ಬೇರೂರಿ [...]

ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ : ಕರಾವಿಪ ಪ್ರಕಟಣೆ : ಲೇಖಕರು : ಡಾ. ಎಚ್.ಎಸ್. ನಿರಂಜನ ಆರಾಧ್ಯ : ಜೀವಲೋಕದ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹಾವುಗಳು :ವಿಷವಿಲ್ಲದ ಹಾವುಗಳಾವುವು ?

ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ೧೬೦ ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭೇದದ ವಿಷವಿಲ್ಲದ ಹಾವುಗಳಿವೆ. ಇವು ವಾಸ [...]

ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ : ಕರಾವಿಪ ಪ್ರಕಟಣೆ : ಲೇಖಕರು : ಡಾ. ಎಚ್.ಎಸ್. ನಿರಂಜನ ಆರಾಧ್ಯ : ಜೀವಲೋಕದ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹಾವುಗಳು :ನೀವು ಹಾವನ್ನು ಸಾಕುವಿರಾ ?

ಹಾವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ವಿವರಗಳು ಬರುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ [...]

ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ : ಕರಾವಿಪ ಪ್ರಕಟಣೆ : ಲೇಖಕರು : ಡಾ. ಎಚ್.ಎಸ್. ನಿರಂಜನ ಆರಾಧ್ಯ : ಬರಲಿದೆಯೇ ಭೀಕರ ವಾಯುಗುಣ ಬದಲಾವಣೆ ? :. ಧರೆ ಹತ್ತಿ ಉರಿದೊಡೆ ನಾವೇಕೆ ಹೆದರಬೇಕು ?

ಒಲೆ ಹತ್ತಿ ಉರಿವೊಡೆ ನಿಲಬಹುದಲ್ಲದೆ ಧರೆ ಹತ್ತಿ ಉರಿದೊಡೆ ನಿಲಬಹುದೇ ? ಅಣ್ಣ [...]

ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ : ಕರಾವಿಪ ಪ್ರಕಟಣೆ : ಲೇಖಕರು : ಡಾ. ಎಚ್.ಎಸ್. ನಿರಂಜನ ಆರಾಧ್ಯ : ಬರಲಿದೆಯೇ ಭೀಕರ ವಾಯುಗುಣ ಬದಲಾವಣೆ ? :ವಾಯುಗುಣ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂದರೇನು ?

ವಾಯುಗುಣ ಬದಲಾವಣೆ (Climate change) ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ. ಭೂಮಿ ಅಸ್ಥಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದ [...]

ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ : ಕರಾವಿಪ ಪ್ರಕಟಣೆ : ಲೇಖಕರು : ಡಾ. ಎಚ್.ಎಸ್. ನಿರಂಜನ ಆರಾಧ್ಯ : ಬರಲಿದೆಯೇ ಭೀಕರ ವಾಯುಗುಣ ಬದಲಾವಣೆ ?:ವಾಯುಗುಣ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ?

ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕೈದು ದಶಕಗಳಿಂದ ವಾಯುಗುಣ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವುದು ದೃಢ ಪಟ್ಟಿದೆ. [...]

ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ : ಕರಾವಿಪ ಪ್ರಕಟಣೆ : ಲೇಖಕರು : ಡಾ. ಎಚ್.ಎಸ್. ನಿರಂಜನ ಆರಾಧ್ಯ : ಬರಲಿದೆಯೇ ಭೀಕರ ವಾಯುಗುಣ ಬದಲಾವಣೆ ?: ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣಗಳಾವುವು ?

ಭೂಮಿಯ ವಾಯುಗುಣ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುವ ಹಾಗೂ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ  ಕ್ರಿಯೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಮಿಲಿಯನ್ [...]

ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ : ಕರಾವಿಪ ಪ್ರಕಟಣೆ : ಲೇಖಕರು : ಡಾ. ಎಚ್.ಎಸ್. ನಿರಂಜನ ಆರಾಧ್ಯ : ಬರಲಿದೆಯೇ ಭೀಕರ ವಾಯುಗುಣ ಬದಲಾವಣೆ ? : ವಾಯುಗುಣ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು ?

ವಾಯುಗುಣದ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿಣಾಮವು ಬದಲಾವಣೆಯ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಉಂಟಾಗುವ ವೇಗವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ನಾವು [...]

ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ : ಕರಾವಿಪ ಪ್ರಕಟಣೆ : ಲೇಖಕರು : ಡಾ. ಎಚ್.ಎಸ್. ನಿರಂಜನ ಆರಾಧ್ಯ : ಬರಲಿದೆಯೇ ಭೀಕರ ವಾಯುಗುಣ ಬದಲಾವಣೆ ? : ಪರಿಹಾರದ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆಯೇ ?

ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿಂದ ಹವಾಗುಣ ಬದಲಾವಣೆಯು ತೀವ್ರವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ನಾವು ತುರ್ತಾಗಿ [...]

ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ : ಕರಾವಿಪ ಪ್ರಕಟಣೆ : ಲೇಖಕರು : ಡಾ. ಎಚ್.ಎಸ್. ನಿರಂಜನ ಆರಾಧ್ಯ : ಬರಲಿದೆಯೇ ಭೀಕರ ವಾಯುಗುಣ ಬದಲಾವಣೆ ? : ಭಾರತಕ್ಕೂ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟುವುದೇ ?

ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಏಳನೇ ಬೃಹತ್ ರಾಷ್ಟ್ರ. ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ದೊಡ್ಡದೇಶ. ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ [...]

ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ : ಕರಾವಿಪ ಪ್ರಕಟಣೆ : ಲೇಖಕರು : ಡಾ. ಎಚ್.ಎಸ್. ನಿರಂಜನ ಆರಾಧ್ಯ : ಬರಲಿದೆಯೇ ಭೀಕರ ವಾಯುಗುಣ ಬದಲಾವಣೆ ? : . ವಾಯುಗುಣ ಬದಲಾವಣೆ ಹತೋಟಿಗೆ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೇನು?

ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಮಾನವ ಮಾಡಿರುವ ಆಘಾತವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಜಾಗೃತಿ [...]

ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ : ಕರಾವಿಪ ಪ್ರಕಟಣೆ : ಲೇಖಕರು : ಡಾ. ಎಚ್.ಎಸ್. ನಿರಂಜನ ಆರಾಧ್ಯ : ಬರಲಿದೆಯೇ ಭೀಕರ ವಾಯುಗುಣ ಬದಲಾವಣೆ ? : . ನಾವೂ-ನೀವೂ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ?

ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲಗಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಹಾಗೂ ಜಾಗತಿಕ ಹವಾಗುಣ ಬದಲಾವಣೆ ತೀವ್ರತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು [...]

ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ : ಕರಾವಿಪ ಪ್ರಕಟಣೆ : ಲೇಖಕರು : ಡಾ. ಎಚ್.ಎಸ್. ನಿರಂಜನ ಆರಾಧ್ಯ : ಬರಲಿದೆಯೇ ಭೀಕರ ವಾಯುಗುಣ ಬದಲಾವಣೆ ? : ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ – ನೂತನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ?

ಮಾನವನ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ವಾಯುಗೋಳದಲ್ಲಿ CO2ನ ಪ್ರಮಾಣ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. CO2 ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಿತಾವಧಿ ನೂರಕ್ಕೂ [...]

ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಇ-ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ
ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ, ಕನ್ನಡ ಭವನ
ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು- ೫೬೦ ೦೦೨

Phone: ೦೮೦-೨೨೨೨೭೪೭೮

Fax: ೦೮೦-೨೨೨೧೪೩೭೯

Web: http://www.kanaja.karnataka.gov.in

ಕಣಜ – ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶ

ಕಣಜವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ ರೂಪಿಸಿ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೂ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
‘ಕಣಜದಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಬರೆಯಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನಗಳ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಿವರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೊಂಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೃತಿಗಳು

Go to Top