ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ : ಕರಾವಿಪ ಪ್ರಕಟಣೆ : ಲೇಖಕರು : ಡಾ. ಎಚ್.ಎಸ್. ನಿರಂಜನ ಆರಾಧ್ಯ : ಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ :1:ಮೌನ ರೋಧನ – ಕಿವಿಗೊಡದ ಒರಟುತನ!

“ಒಂದು ಅಳಿದರೆ ಉಳಿದುದೆಲ್ಲ ಮುಕ್ಕು‘’fcs1 – ಎಂ. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗ   “ನಾವಿಲ್ಲದ [...]

ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ : ಕರಾವಿಪ ಪ್ರಕಟಣೆ : ಲೇಖಕರು : ಡಾ. ಎಚ್.ಎಸ್. ನಿರಂಜನ ಆರಾಧ್ಯ : ಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ :2:ಏನಿದು ಜೀವಿ ವೈವಿಧ್ಯ?

ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ, ಪ್ರಾಂತ್ಯ, ಜನಾಂಗಗಳಿದ್ದರೂ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ನಮಗೆ [...]

ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ : ಕರಾವಿಪ ಪ್ರಕಟಣೆ : ಲೇಖಕರು : ಡಾ. ಎಚ್.ಎಸ್. ನಿರಂಜನ ಆರಾಧ್ಯ : ಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ :3:ಹೇಗಿವೆ, ಎಲ್ಲಿವೆ ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು?

ಜೀವಿ ವೈವಿಧ್ಯವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಿದ್ದು ಅದು ದೊರಕುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮೂರು [...]

ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ : ಕರಾವಿಪ ಪ್ರಕಟಣೆ : ಲೇಖಕರು : ಡಾ. ಎಚ್.ಎಸ್. ನಿರಂಜನ ಆರಾಧ್ಯ : ಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ :4:ಜೀವಿ ವೈವಿಧ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ?

ಪ್ರಭೇದಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯು ಭೂಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕಡಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಧೃವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಭೇದಗಳ [...]

ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ : ಕರಾವಿಪ ಪ್ರಕಟಣೆ : ಲೇಖಕರು : ಡಾ. ಎಚ್.ಎಸ್. ನಿರಂಜನ ಆರಾಧ್ಯ : ಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ :5:ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜೀವಿ ವೈವಿಧ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆ?

ಭಾರತವು 329 ಮಿಲಿಯ ಹೆಕ್ಟೇರುಗಳಷ್ಟು ಭೂ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಜೀವಾವಾಸಗಳನ್ನು [...]

ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ : ಕರಾವಿಪ ಪ್ರಕಟಣೆ : ಲೇಖಕರು : ಡಾ. ಎಚ್.ಎಸ್. ನಿರಂಜನ ಆರಾಧ್ಯ : ಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ :6:ಜೀವಿ ವೈವಿಧ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು?

“ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಕ್ಕು ಇನ್ನೊಂದು ಪೂರಕವಯ್ಯ; […]

ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ : ಕರಾವಿಪ ಪ್ರಕಟಣೆ : ಲೇಖಕರು : ಡಾ. ಎಚ್.ಎಸ್. ನಿರಂಜನ ಆರಾಧ್ಯ : ಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ :7:ಜೀವಿ ವೈವಿಧ್ಯದ ನಾಶ ಏತಕ್ಕಾಗಿ? ಯಾರಿಂದ?

“ಇಲ್ಲಿ ನೆಲ, ನೀರು, ಗಾಳಿ, ಬಾಗಿದ ಬಾನು ಎಲ್ಲರಿಗು; ನಮಗೆ ನಿನಗಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲ; [...]

ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ : ಕರಾವಿಪ ಪ್ರಕಟಣೆ : ಲೇಖಕರು : ಡಾ. ಎಚ್.ಎಸ್. ನಿರಂಜನ ಆರಾಧ್ಯ : ಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ :8:ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧ್ಯ, ಜೀವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ – ಲಾಭದ ಗಣಿ ಆದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು?

ಇಂದಿನ ಸಮಾಜ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಮಾಜ. ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಶಾಖೆಯಾದ ಜೀವತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಳೆದ ಕೆಲವು [...]

ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ : ಕರಾವಿಪ ಪ್ರಕಟಣೆ : ಲೇಖಕರು : ಡಾ. ಎಚ್.ಎಸ್. ನಿರಂಜನ ಆರಾಧ್ಯ : ಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ : 9. ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧ್ಯ ಸಮಾವೇಶ 1992ರ ಜೂನ್, 5

(ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ)   ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ 1. ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯು [...]

ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ : ಕರಾವಿಪ ಪ್ರಕಟಣೆ : ಲೇಖಕರು : ಡಾ. ಎಚ್.ಎಸ್. ನಿರಂಜನ ಆರಾಧ್ಯ : ಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ :10:ಜೀವಿ ವೈವಿಧ್ಯದ ಉಳಿವಿಗೆ ಸರಿ ದಾರಿ ಯಾವುದು?

“ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ [...]

ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ : ಕರಾವಿಪ ಪ್ರಕಟಣೆ : ಲೇಖಕರು : ಡಾ. ಎಚ್.ಎಸ್. ನಿರಂಜನ ಆರಾಧ್ಯ : ಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ :11:ಗ್ರಂಥ ಋಣ

1. ಭಾರತ ಪರಿಸರ – ದ್ವಿತೀಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ, ಸಂಗ್ರಹಾನುವಾದ : ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ, [...]

ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ : ಕರಾವಿಪ ಪ್ರಕಟಣೆ : ಲೇಖಕರು : ಡಾ. ಎಚ್.ಎಸ್. ನಿರಂಜನ ಆರಾಧ್ಯ : ಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ :12:ತಾಂತ್ರಿಕ ಪದಗಳ ವಿವರಣೆ

ಪ್ರಭೇದ : ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಆಕಾರ, ರಚನೆಯಿರುವ ಜೀವಿಗಳ ಗುಂಪು. ಈ ಗುಂಪಿನ [...]

ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಇ-ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ
ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ, ಕನ್ನಡ ಭವನ
ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು- ೫೬೦ ೦೦೨

Phone: ೦೮೦-೨೨೨೨೭೪೭೮

Fax: ೦೮೦-೨೨೨೧೪೩೭೯

Web: http://www.kanaja.karnataka.gov.in

ಕಣಜ – ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶ

ಕಣಜವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ ರೂಪಿಸಿ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೂ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
‘ಕಣಜದಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಬರೆಯಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನಗಳ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಿವರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೊಂಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೃತಿಗಳು

Go to Top