ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ (ಬಯಾಲಜಿ)

Home/ವಿಜ್ಞಾನ - ಗಣಿತ/ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ (ಬಯಾಲಜಿ)

ಪ್ರಾಣಿ – ಪಕ್ಷಿ ಸಂಪುಟ: ವರ್ಗ : ಪಕ್ಷಿ ಸಂಕುಲ (ಏವಿಸ್ / Aves) (೬೨)

ಹಳದಿ ಬೆನ್ನಿನ ಸೂರಕ್ಕಿ (YELLOWBACKED SUNBIRD) ಏತೊಪೈಗ ಸಿಪರಾಜ (Aethopyga siparaja) ಗಾತ್ರ [...]

ಪ್ರಾಣಿ – ಪಕ್ಷಿ ಸಂಪುಟ: ವರ್ಗ : ಪಕ್ಷಿ ಸಂಕುಲ (ಏವಿಸ್ / Aves) (೬೧)

ಬಿಳಿ ಸಿಪಿಲೆ (WHITE WAGTAIL) ಮಾ. ಆಲ್ಬ (Motacilla alba) ಗಾತ್ರ : [...]

ಪ್ರಾಣಿ – ಪಕ್ಷಿ ಸಂಪುಟ: ವರ್ಗ : ಸಸ್ತನಿಗಳು (ಮ್ಯಾಮೇಲಿಯ / Mammalia) (೩)

೨. ಗಣ : ಕೈರಾಪ್ಟೆರ ಬಾವಲಿಗಳು (Bats) ಬಾಪಲಿಗಳು ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ದೊರಕುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ [...]

ಪ್ರಾಣಿ – ಪಕ್ಷಿ ಸಂಪುಟ: ವರ್ಗ : ಸಸ್ತನಿಗಳು (ಮ್ಯಾಮೇಲಿಯ / Mammalia) (೨)

೧. ಗಣ : ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿವೋರ ಉದಾ : ಮುಳ್ಳಿಲಿ (Hedge hog) ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ [...]

ಪ್ರಾಣಿ – ಪಕ್ಷಿ ಸಂಪುಟ: ವರ್ಗ : ಪಕ್ಷಿ ಸಂಕುಲ (ಏವಿಸ್ / Aves) (೬೦)

ಕಾಡು ಸಿಪಿಲೆ (FOREST WAGTAIL) ಮಾಟಸಿಲ್ಲ ಇಂಡಿಕ (Motacilla indica) ಗಾತ್ರ : [...]

ಪ್ರಾಣಿ – ಪಕ್ಷಿ ಸಂಪುಟ: ವರ್ಗ : ಪಕ್ಷಿ ಸಂಕುಲ (ಏವಿಸ್ / Aves) (೫೩)

ಬೂದು ತಲೆಯ ನೊಣ ಹಿಡುಕ (GREYHEADED FLYCATCHER) ಕ್ಯುಲಿಸಿಕ್ಯಾಪಾ ಸಿಲೋನೆನ್ಸಿಸ್ (Culicicapa ceylonensis) [...]

ಪ್ರಾಣಿ – ಪಕ್ಷಿ ಸಂಪುಟ: ವರ್ಗ : ಪಕ್ಷಿ ಸಂಕುಲ (ಏವಿಸ್ / Aves) (೫೪)

ವಲಸೆ ಬರುವ ಉಲಿಯಕ್ಕಿಗಳು (THICK BILLED WARBLER) ದಪ್ಪ ಕೊಕ್ಕಿನ ಉಲಿಯಕ್ಕಿ (Acrocephalus [...]

ಪ್ರಾಣಿ – ಪಕ್ಷಿ ಸಂಪುಟ: ವರ್ಗ : ಪಕ್ಷಿ ಸಂಕುಲ (ಏವಿಸ್ / Aves) (೫೮)

ನೀಲಿರೆಕ್ಕೆಯ ಎಲೆ ಹಕ್ಕಿ (BLUE-WINGED LEAFBIRD) ಕ್ಲೊರೊಪ್ಸಿಸ್ ಕೊಕಿಂಕಿನಿಯೆಸಿಸ್ (Chloropsis cochinchinensis) ಗಾತ್ರ [...]

ಪ್ರಾಣಿ – ಪಕ್ಷಿ ಸಂಪುಟ: ವರ್ಗ : ಪಕ್ಷಿ ಸಂಕುಲ (ಏವಿಸ್ / Aves) (೫೯)

ಹಳದಿ ಕೆನ್ನೆಯ ಟಿಟ್ (YELLOWCHEEKED TIT) ಪ. ಕ್ಸಾಂತೊಗಿನಿಸ್ (Parus xanthogenys) ಗಾತ್ರ [...]

ಪ್ರಾಣಿ – ಪಕ್ಷಿ ಸಂಪುಟ: ವರ್ಗ : ಪಕ್ಷಿ ಸಂಕುಲ (ಏವಿಸ್ / Aves) (೫೭)

ಕಪ್ಪು ಬಿಳುಪು ಬೇಲಿ ಹರಟಿಗ (PIED BUSHCHAT) ಸಾಕ್ಸಿಕೋಲ ಕೇಪ್ರೆಟಾ (Saxicola caprata) [...]

ಪ್ರಾಣಿ – ಪಕ್ಷಿ ಸಂಪುಟ: ವರ್ಗ : ಪಕ್ಷಿ ಸಂಕುಲ (ಏವಿಸ್ / Aves) (೫೬)

ತಿಳಿಹಸಿರಿನ ಎಲೆ ಉಲಿಯಕ್ಕಿ (DULLGREEN LEAF WARBLER) ಫಿಲ್ಲೊಸ್ಕೋಪಸ್ ಟ್ರೊಕಿಲಾಯಿಡಿಸ್ (Phylloscopus trochiloides) [...]

ಪ್ರಾಣಿ – ಪಕ್ಷಿ ಸಂಪುಟ: ವರ್ಗ : ಪಕ್ಷಿ ಸಂಕುಲ (ಏವಿಸ್ / Aves) (೫೫)

ದರ್ಜಿ ಹಕ್ಕಿ (TAILOR BIRD) ಆರೋಟೊಮಸ್ ಸುಟೊರಿಯಸ್ (Orthotomus sutorius) ಗಾತ್ರ : [...]

ಪ್ರಾಣಿ – ಪಕ್ಷಿ ಸಂಪುಟ: ವರ್ಗ : ಪಕ್ಷಿ ಸಂಕುಲ (ಏವಿಸ್ / Aves) (೫೨)

ಬಿಳಿಹೊಟ್ಟೆಯ ನೀಲಿನೊಣಹಿಡುಕ (WHITEBELLIED BLUE FLYCATCHER) ಮ್ಯೂ. ಪಲ್ಲಿಪಸ್ (Muscicapa pallipes) ಗಾತ್ರ [...]

ಪ್ರಾಣಿ – ಪಕ್ಷಿ ಸಂಪುಟ: ವರ್ಗ : ಪಕ್ಷಿ ಸಂಕುಲ (ಏವಿಸ್ / Aves) (೫೦)

ಕ್ವಾಕರ್ ಹರಟೆಮಲ್ಲ (QUAKAR BABBLER) ಅಲ್ಸಿಪ್ಪೆ ಪಾಯಿಯಿಸಿಫಾಲ (Alcippe poioicephala) ಗಾತ್ರ : [...]

ಪ್ರಾಣಿ – ಪಕ್ಷಿ ಸಂಪುಟ: ವರ್ಗ : ಪಕ್ಷಿ ಸಂಕುಲ (ಏವಿಸ್ / Aves) (೫೧)

ನೀಲಿ ರಾಕ್ ನಗುವ ಹಕ್ಕಿ (BLUEROCK THRUSH) ಮಾಂಟಿಕೋಲ ಸೋಲಿಟೇರಿಯಸ್ (Monticola Solitarius) [...]

ಪ್ರಾಣಿ – ಪಕ್ಷಿ ಸಂಪುಟ: ವರ್ಗ : ಪಕ್ಷಿ ಸಂಕುಲ (ಏವಿಸ್ / Aves) (೪೯)

ಹಳದಿ ಕಣ್ಣಿನ ಹರಟೆಮಲ್ಲ (YELLOWEYED BABBLER) ಕ್ರೈಸೊಮ್ಮ ಸೈನೆಸ್ಸ್ (Chrysomma sinense) ಗಾತ್ರ [...]

ಪ್ರಾಣಿ – ಪಕ್ಷಿ ಸಂಪುಟ: ವರ್ಗ : ಪಕ್ಷಿ ಸಂಕುಲ (ಏವಿಸ್ / Aves) (೪೭)

ಬೂದು ತಲೆ ಪಿಕಳಾರ (GREYHEADED BULBUL) ಪಿಕ್ನೊನೊಟಸ್ ಪ್ರಿಯೊಸಿಫಾಲಸ್ (Pycnonotus priocephalus) [ಚಿತ್ರ [...]

ಪ್ರಾಣಿ – ಪಕ್ಷಿ ಸಂಪುಟ: ವರ್ಗ : ಪಕ್ಷಿ ಸಂಕುಲ (ಏವಿಸ್ / Aves) (೪೮)

ಬಿಳಿ ಹುಬ್ಬಿನ ಪಿಕಳಾರ (WHITEBROWED BULBUL) ಪಿ. ಲ್ಯೂಟಿಯೋಲಸ್ (Pychonotus luteolus) ಗಾತ್ರ [...]

ಪ್ರಾಣಿ – ಪಕ್ಷಿ ಸಂಪುಟ: ವರ್ಗ : ಪಕ್ಷಿ ಸಂಕುಲ (ಏವಿಸ್ / Aves) (೪೩)

ರಾಕೆಟ್ ಬಾಲದ ಕಾಜಾಣ (RACKET-TAILED DRONGO) ಡೈ. ಪೆರೆಡಿಸಿಯಸ್ (Dicrurus paradiseus) ಗಾತ್ರ [...]

ಪ್ರಾಣಿ – ಪಕ್ಷಿ ಸಂಪುಟ: ವರ್ಗ : ಪಕ್ಷಿ ಸಂಕುಲ (ಏವಿಸ್ / Aves) (೪೨)

ಬಂಗಾರದ ಹಕ್ಕಿ (GOLDEN ORIOLE) ಓರಿಯೋಲಸ್ ಓರಿಯೋಲಸ್ (Oriolus oriolus) ಗಾತ್ರ : [...]

ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಇ-ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ
ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ, ಕನ್ನಡ ಭವನ
ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು- ೫೬೦ ೦೦೨

Phone: ೦೮೦-೨೨೨೨೭೪೭೮

Fax: ೦೮೦-೨೨೨೧೪೩೭೯

Web: http://www.kanaja.karnataka.gov.in

ಕಣಜ – ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶ

ಕಣಜವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ ರೂಪಿಸಿ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೂ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
‘ಕಣಜದಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಬರೆಯಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನಗಳ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಿವರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೊಂಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೃತಿಗಳು

Go to Top