ಭಾಷಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕರಣ

Home/ಸಾಹಿತ್ಯ/ಭಾಷಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕರಣ

ಕನ್ನಡ ಕ್ರಿಯಾರಚನೆ-ಬಗೆಗಳು: ೨. ಕ್ರಿಯಾರಚನೆಗಳ ವಿಂಗಡಣೆ : ರಾಚನಿಕ ಚೌಕಟ್ಟು (೨)

೨.೨.೨.೨. ‘ಕೊಳ್ಳು’ ಬಳಕೆ ೩. ‘ಕೊಳ್ಳು’ ಎಂಬ ರೂಪ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದದಂತೆ ಇನ್ನೊಂದು [...]

ಕನ್ನಡ ಕ್ರಿಯಾರಚನೆ-ಬಗೆಗಳು: ೨. ಕ್ರಿಯಾರಚನೆಗಳ ವಿಂಗಡಣೆ : ರಾಚನಿಕ ಚೌಕಟ್ಟು (೧)

೨.೧ ಅಕ್ಷರಗಳು ಹಾಗೂ ಅಂತ್ಯಕ್ಷರಗಳು ಕ್ರಿಯಾಧಾತುಗಳನ್ನು ಅಕ್ಷರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಒಂದಕ್ಷರ, ಎರಡಕ್ಷರ, [...]

ಕನ್ನಡ ಕ್ರಿಯಾರಚನೆ-ಬಗೆಗಳು: ೧. ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಾಚೀನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ [...]

ಕನ್ನಡ ಕ್ರಿಯಾರಚನೆ-ಬಗೆಗಳು: ಶಬ್ದಪಾರಮಾರ್ಗಮಶಕ್ಯಂ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಧುನಿಕ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆ. ಹಾಗೆಯೇ [...]

ಕನ್ನಡ ಕ್ರಿಯಾರಚನೆ-ಬಗೆಗಳು: ನನ್ನ ಮಾತು

ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ‘ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ’ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳ ರಚನೆ, ಬಳಕೆ ಕುರಿತಂತೆ [...]

ಕನ್ನಡ ಕ್ರಿಯಾರಚನೆ-ಬಗೆಗಳು: ೩. ಕ್ರಿಯಾರಚನೆಗಳ ವಿಂಗಡಣೆ : ಬಳಕೆಯ ಆಯಾಮ

ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿಯೂ ಅವುಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿವಿಧ ವರ್ಗದ [...]

ಶೈಲಿವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಶಾಸ್ತ್ರ: ೧೫. ಸಮಾರೋಪ

ಮೇಲಿನ ಚರ್ಚೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳ ಭಾಷಾಶೈಲಿಯ ಸ್ವರೂಪದ ದರ್ಶನವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾರಾಂಶದಲ್ಲಿ [...]

ಶೈಲಿವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಶಾಸ್ತ್ರ: ಆಕರ ಗ್ರಂಥಸೂಚಿ

(ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಾಗಿ ಬಳಸಿದ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಚರ್ಚೆಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ [...]

ಶೈಲಿವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಶಾಸ್ತ್ರ: ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥಸೂಚಿ

ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಕೆ. ಡಿ. ಯುಗಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ, ೧೯೬೨, ಮನೋಹರ ಗ್ರಂಥ [...]

ಶೈಲಿವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಶಾಸ್ತ್ರ: ೧೪. ಜ್ಞಾನಶಾಸ್ತ್ರದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಇಲ್ಲಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು Pragmatics ಎಂಬ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ವಿಭಾದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಶಾಸ್ತ್ರದ [...]

ಶೈಲಿವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಶಾಸ್ತ್ರ: ೧೩. ಜ್ಞಾನಶಾಸ್ತ್ರ : ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪರಿಮಿತಿ

Pragmatics ಕೂಡ Stylisticsದಂತೆ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಶಾಸ್ತ್ರ. [...]

ಶೈಲಿವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಶಾಸ್ತ್ರ: ೧೧. ವಾಕ್ಯರಚನಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ

ವಾಕ್ಯರಚನೆ ಎಂಬುದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಗುಣಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಪದಗಳು ಸೇರಿ ವಾಕ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. [...]

ಶೈಲಿವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಶಾಸ್ತ್ರ: ೧೦. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾದ ಪದಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ (1)

ಎಲ್ಲ ಆಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮೂಲತಃ ಪದಗಳಿಂದ ರೂಪಗೊಳ್ಳುವದರಿಂದ ಬರಹಕಾರರು ಬಳಸಿದ ಪದಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು [...]

ಶೈಲಿವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಶಾಸ್ತ್ರ: ೧೦. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾದ ಪದಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ (2)

ಇನ್ನು ಹೊಸಗನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಶಬ್ದಗಳ ಗೂಡಾರವೇ ಬಿಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಲೇಖಕರು [...]

ಶೈಲಿವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಶಾಸ್ತ್ರ: ೧೨. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಶೈಲಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು

ಪಂಪಯುಗದ ಕಾವ್ಯದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಚಂಪೂಯುಗ ಎಂದು ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ [...]

ಶೈಲಿವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಶಾಸ್ತ್ರ: ೯. ಶೈಲಿವಿಜ್ಞಾನದ ಮಾನದಂಡಗಳು (1)

ಶೈಲಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮಾನದಂಡಗಳು ಐದು ವಿಧವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ: ೧. ಪ್ರಕಾರ ನಿರ್ಧಾರ [...]

ಶೈಲಿವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಶಾಸ್ತ್ರ: ೭. ಶೈಲಿವಿಜ್ಞಾನದ ತತ್ತ್ವಗಳು

ಶೈಲಿವಿಜ್ಞಾನ ಮೂಭೂತವಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ತತ್ತ್ವಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ: ೧. ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ [...]

ಶೈಲಿವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಶಾಸ್ತ್ರ: ೮. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ

ಕನ್ನಡದ ಬರವಣಿಗೆ ರೂಪಗೊಂಡುದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿ. ಶ. ೪೫೦ರ ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ ಅತ್ಯಂತ ಪುರಾತನ [...]

ಶೈಲಿವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಶಾಸ್ತ್ರ: ೩. ಶೈಲಿವಿಜ್ಞಾನದ ಆವಿಷ್ಕಾರ

ವರ್ಣನಾತ್ಮಕ ಭಾಷಾವಿಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಲಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಹೊಸ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವತ್ತ [...]

ಶೈಲಿವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಶಾಸ್ತ್ರ: ೪. ಶೈಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಬಗೆ

ಶೈಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆದು ಬರಲು ಭಾಷಾವೈಜ್ಞಾನಿಕ  ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವ ಕಾರಣಗಳಿದ್ದವು. [...]

ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಇ-ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ
ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ, ಕನ್ನಡ ಭವನ
ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು- ೫೬೦ ೦೦೨

Phone: ೦೮೦-೨೨೨೨೭೪೭೮

Fax: ೦೮೦-೨೨೨೧೪೩೭೯

Web: http://www.kanaja.karnataka.gov.in

ಕಣಜ – ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶ

ಕಣಜವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ ರೂಪಿಸಿ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೂ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
‘ಕಣಜದಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಬರೆಯಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನಗಳ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಿವರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೊಂಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೃತಿಗಳು

Go to Top