ಸಮುದಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ

Home/ಸಾಹಿತ್ಯ/ಸಮುದಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಜೈನ ಟೀಕಾಸಾಹಿತ್ಯ: ಅರಿಕೆ

ಜೈನ ಸಾಹಿತ್ಯ – ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಅಧ್ಯಯನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಹತ್ವವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ [...]

ಹಾಡುವಳ್ಳಿ: ೮. ಸಮಾರೋಪ

ಈವರೆಗೆ ಪ್ರಾಚ್ಯವಸ್ತು ಆಕರಗಳಿಂದ ಹಾಡುವಳ್ಳಿಯ ಜೈನಧರ್ಮದ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲಾಗಿದೆ. ೧೩ [...]

ಹಾಡುವಳ್ಳಿ: ೭. ಹಾಡುವಳ್ಳಿಯ ಸಾಳುವರ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಶಾಸನಗಳು (೯)

ಶಾಸನ ಪಾಠ ಮುಂಭಾಗ ೧. ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮಗಂಭೀರಸ್ಯಾದ್ವಾದಾಮೋಘಲಾಂಛನಂ ಜೀಯಾತ್ರೈಲೋಕ್ಯನಾಥ ೨. ಸ್ಯಶಾಸನಂ ಜಿನಸಾಸನಂ ನಮಸ್ತುಂಗ [...]

ಹಾಡುವಳ್ಳಿ: ೭. ಹಾಡುವಳ್ಳಿಯ ಸಾಳುವರ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಶಾಸನಗಳು (೮)

ಶಾಸನ ಪಾಠ ೧. ೦ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮಗಂಭೀರಸ್ಯಾದ್ವಾದಾಮೋಘಲಾಂಚ್ಛನಂ ಜೀಯಾತ್ರೈಲೋಕ್ಯನಾಥಸ್ಯ ಶಾಸನಂ ಜಿನ ೨. ೦ಶಾಸನಂ || [...]

ಹಾಡುವಳ್ಳಿ: ೭. ಹಾಡುವಳ್ಳಿಯ ಸಾಳುವರ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಶಾಸನಗಳು (೭)

ಶಾಸನ ಪಾಠ ೧. ಸ್ವಸ್ತಿ [|*]ನಮಸ್ತುಂಗಶಿರಶ್ಚುಂಬಿ ಚಂದ್ರ ಚಾಮರಚಾರವೇ ತ್ರಯಿಲೋಕ್ಯನ ೨. ಗರಾರಂಭ [...]

ಹಾಡುವಳ್ಳಿ: ೭. ಹಾಡುವಳ್ಳಿಯ ಸಾಳುವರ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಶಾಸನಗಳು (೬)

ಶಾಸನ ಪಾಠ ೧. ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮಗಂಭೀರಸ್ಯಾದ್ವಾದಾಮೋಘ ಲಾಂಛನಂ ಜೀಯಾತ್ರೈಲೋಕ್ಯನಾಥಸ್ಯ ಶಾಸನ ಜಿನಸಾಸನಂ ೨. ನಮಸ್ತುಂಗ [...]

ಹಾಡುವಳ್ಳಿ: ೭. ಹಾಡುವಳ್ಳಿಯ ಸಾಳುವರ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಶಾಸನಗಳು (೫)

ಶಾಸನ ಪಾಠ ೧. ಶ್ರೀಪಂಚಗುರುಭ್ಯೋನಮಃ || ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮ ಗಂಭೀರಸ್ಯಾದ್ವಾದಾ ಮೇಘಲಾಂಛ್ಛನಂ | ಜೀಯಾ [...]

ಹಾಡುವಳ್ಳಿ: ೭. ಹಾಡುವಳ್ಳಿಯ ಸಾಳುವರ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಶಾಸನಗಳು (೪)

ಶಾಸನ ಪಾಠ ೧. ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮ ಗಂಭೀರ ಸ್ಯಾದ್ವಾದಾಮೋಘ ಲಾಂಛನಂ |ಜೀಯಾ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯನಾಥಸ್ಯ ಶಾಸನಂ [...]

ಹಾಡುವಳ್ಳಿ: ೭. ಹಾಡುವಳ್ಳಿಯ ಸಾಳುವರ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಶಾಸನಗಳು (೩)

ಶಾಸನ ಪಾಠ ೧. ಸ್ವಸ್ತಿಶ್ರೀ ವಿಜಯಾಭ್ಯುದಯ ಶಕವರುಷ ೧೩೭೧ನೆ ವರ್ತ್ತಮಾನ ಶುಕ್ಲ ಸಂವತ್ಸರದ [...]

ಹಾಡುವಳ್ಳಿ: ೭. ಹಾಡುವಳ್ಳಿಯ ಸಾಳುವರ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಶಾಸನಗಳು (೨)

ಶಾಸನ ಪಾಠ ಭಾಗ – ೧ ೧. ಶ್ರೀಮತ್ಸರಮಗಂಭೀರಸ್ಯಾದ್ವಾದಾಮೋಘಲಾಂಛನಂ ಜೀಯಾ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ನಾ[ಥ*]ಸ್ಯ [...]

ಹಾಡುವಳ್ಳಿ: ೭. ಹಾಡುವಳ್ಳಿಯ ಸಾಳುವರ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಶಾಸನಗಳು (೧)

೧. ಸ್ಥಳ : ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಮೂರನೆಯ ಶಿಲಾಸನದಲ್ಲಿ – ಭಟ್ಕಳ, [...]

ಹಾಡುವಳ್ಳಿ: ೫. ಲೋಹಶಿಲ್ಪ

ಕಲಾ ಸೌಂದರ್ಯ ಒಂದೇ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲೂ ಕಲೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಕಲೆ [...]

ಹಾಡುವಳ್ಳಿ: ೪. ಮೂರ್ತಿಶಿಲ್ಪ (೨)

ಚಂದ್ರನಾಥ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂರ್ತಿಶಿಲ್ಪಗಳೂ ಚಂದ್ರನಾಥ ಬಸದಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನಾಥ ತೀರ್ಥಂಕರ ಮೂರ್ತಿ ಶಿಲ್ಪವಿದೆ. [...]

ಹಾಡುವಳ್ಳಿ: ೬. ಶಾಸನಶಿಲ್ಪಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರಕ ಶಿಲ್ಪಗಳು

‘ಶಾಸನ ಶಿಲ್ಪ’ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು [...]

ಹಾಡುವಳ್ಳಿ: ೩. ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ

ವಾಸ್ತುಕಲೆ ವಾಸ್ತುಕಲೆ ಎಂದರೆ ವಾಸ್ತುಕೃತಿಯ ಕಲೆ, ವಾಸ್ತುಕೃತಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ [...]

ಹಾಡುವಳ್ಳಿ: ೪. ಮೂರ್ತಿಶಿಲ್ಪ (೧)

ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಉದ್ದೇಶವೇ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆಗಾಗಿ. ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಮನಃಶಾಂತಿಗಾಗಿ [...]

ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಇ-ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ
ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ, ಕನ್ನಡ ಭವನ
ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು- ೫೬೦ ೦೦೨

Phone: ೦೮೦-೨೨೨೨೭೪೭೮

Fax: ೦೮೦-೨೨೨೧೪೩೭೯

Web: http://www.kanaja.karnataka.gov.in

ಕಣಜ – ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶ

ಕಣಜವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ ರೂಪಿಸಿ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೂ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
‘ಕಣಜದಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಬರೆಯಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನಗಳ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಿವರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೊಂಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೃತಿಗಳು

Go to Top