ಸ್ತ್ರೀವಾದ

Home/ಸ್ತ್ರೀವಾದ

ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರವೇಶಿಕೆ : ೧೩. ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಭಾಷಾ ಮಾದರಿಗಳು : ಸೀಮಿಯಾಲಜಿ, ಆಧುನಿಕೋತ್ತರವಾದ ಮತ್ತು ಜಂಡರ್ಯುಕ್ತ ಕರ್ತೃ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆ

ಪೀಠಿಕೆ ಸ್ತ್ರೀವಾದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಡೇಲ್ ಸ್ಪೆಂಡರ್ ಹಾಗೂ ಆರ್ಡೆನರ್ ದಂಪತಿ ಮುಂದಿಟ್ಟ ಭಾಷಾಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಗೆ [...]

ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರವೇಶಿಕೆ : ೧೩. ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಭಾಷಾ ಮಾದರಿಗಳು : ಸೀಮಿಯಾಲಜಿ, ಆಧುನಿಕೋತ್ತರವಾದ ಮತ್ತು ಜಂಡರ್ಯುಕ್ತ ಕರ್ತೃ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆ

ಸ್ತ್ರೀವಾದ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕೋತ್ತರ ವಾದ ಸೀಮಿಯಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕೋತ್ತರ ವಾದಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ [...]

ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರವೇಶಿಕೆ : ೧೩. ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಭಾಷಾ ಮಾದರಿಗಳು : ಸೀಮಿಯಾಲಜಿ, ಆಧುನಿಕೋತ್ತರವಾದ ಮತ್ತು ಜಂಡರ್ಯುಕ್ತ ಕರ್ತೃ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆ

ಹೇಗಿದ್ದರೂ ಲಿಂಗವೆಂಬುದು ಮೂರ್ತರೂಪದಲ್ಲಿ ಶಿಶ್ನವೇ. ಸುಪ್ತ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಲಿಂಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ [...]

ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರವೇಶಿಕೆ : ೮. ಜಂಡರ್ಲೇಪಿತ ವಾಕ್ಯಗಳು

ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಭಾಷಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ? ಗಂಡಸರ ಮತ್ತು ಹೆಂಗಸರ ಬರವಣಿಗೆಗಳು ಬೇರೆ [...]

ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರವೇಶಿಕೆ : ೧೨. ಸ್ತೀವಾದಿ ಭಾಷಾಯೋಜನೆ : ಏನಾದರೂ ಉಪಯೋಗ ವಾಗಿದೆಯೇ?

೧. ಸ್ತ್ರೀವಾದ ಮತ್ತು ಭಾಷೆ ಸ್ತ್ರೀವಾದವು ಈ ಶತಮಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವುದಂತೂ [...]

ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರವೇಶಿಕೆ : ೮. ಜಂಡರ್ಲೇಪಿತ ವಾಕ್ಯಗಳು

ಬರೆಹಗಾರ್ತಿಯರು ಗಂಡಸರು ಬರೆಯುವ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯದೇ ಆದ ಬಗೆಯ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಎನ್ನುವುದು [...]

ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರವೇಶಿಕೆ : ೧೧. ಮೌನ, ಪ್ರತ್ಯೇಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ದಮನ : ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಭಾಷಾ ಮಾದರಿಗಳು

ವಿಧಿವಾz ಸಪೀರ್-ವೂರ್ಫ್ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರಿ ಎಂದು ಡೇಲ್ ಸ್ಪೆಂಡರ್  ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ‘ಲೋಕವನ್ನು [...]

ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರವೇಶಿಕೆ : ೭. ಭಾಷಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು (ಡೇಲ್ ಸ್ಪೆಂಡರ್ ಬರೆದ Man made language ಕೃತಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ.)

ಡೇಲ್ ಸ್ಪೆಂಡರ್‌ಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪದಿರಲು ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳೂ ಇವೆ. ಆಕೆಯ ಎರಡನೆಯ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ [...]

ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರವೇಶಿಕೆ : ೧೧. ಮೌನ, ಪ್ರತ್ಯೇಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ದಮನ : ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಭಾಷಾ ಮಾದರಿಗಳು

ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಗಮನಿಸಿದಾಗ, ಒಟ್ಟಾರೆ ವಾಗ್ವಾದದಿಂದ ಏನೂ ಫಲಿತ ದೊರೆತಂತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ (ಚಾರಿತ್ರಿಕ [...]

ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರವೇಶಿಕೆ : ೧೧. ಮೌನ, ಪ್ರತ್ಯೇಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ದಮನ : ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಭಾಷಾ ಮಾದರಿಗಳು

ಪೀಠಿಕೆ ಲೈಂಗಿಕತಾವಾದಿ ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಕೆಲಸವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. [...]

ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರವೇಶಿಕೆ : ೧೦. ಪರಿವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ತರುವುದು : ಲೈಂಗಿಕತಾವಾದೀ ಭಾಷೆ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆ

ಸ್ತ್ರೀವಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕರಣ : ತಟಸ್ಥಭಾಷೆ ಎಂಬ ಮಿಥ್ಯಾಕಲ್ಪನೆ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಭಾಷೆಯ ಲೈಂಗಿಕತಾವಾದಿ [...]

ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರವೇಶಿಕೆ : ೧೦. ಪರಿವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ತರುವುದು : ಲೈಂಗಿಕತಾವಾದೀ ಭಾಷೆ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆ

ಈ ವೈರುಧ್ಯಗಳು ಇದ್ದರೂ ಲೈಂಗಿಕ ಸಿದ್ಧಮಾದರಿಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪೋಷಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲು ಯಾವ ಅಡ್ಡಿಯೂ [...]

ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರವೇಶಿಕೆ : ೧೦. ಪರಿವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ತರುವುದು : ಲೈಂಗಿಕತಾವಾದೀ ಭಾಷೆ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆ

ಪೀಠಿಕೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯರಾಗಲೀ, ಅದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ತಜ್ಞರಾಗಲೀ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಂಗಿತತಾವಾದೀ [...]

ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರವೇಶಿಕೆ : ೯. ಹುಸಿ ದ್ವಿಧಾ ಭಾವಗಳು ವ್ಯಾಕರಣ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕತೆಯ ಧ್ರುವೀಕರಣ

ವ್ಯಾಕರಣಾತ್ಮಕ ಜಂಡರ್ : ಪರಿಶೀಲನೆ ವ್ಯಾಕರಣಾತ್ಮಕ ಜಂಡರ್‌ಗೂ, ಲಿಂಗಭಿನ್ನತೆಗೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲ. [...]

ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರವೇಶಿಕೆ : ೯. ಹುಸಿ ದ್ವಿಧಾ ಭಾವಗಳು ವ್ಯಾಕರಣ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕತೆಯ ಧ್ರುವೀಕರಣ

ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಷಿಕ ವರ್ತನೆಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ತನೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಸೂತ್ರಗಳಿಂದ [...]

ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರವೇಶಿಕೆ : ೮. ಜಂಡರ್ಲೇಪಿತ ವಾಕ್ಯಗಳು

ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಗಂಡುವಾಕ್ಯ ಇಲ್ಲವೇ ಹೆಣ್ಣುವಾಕ್ಯ ಎಂಬ ಹಣೆಚೀಟಿಯನ್ನು ಅಂಟಿಸಲು ಉತ್ಸುಕರೇ [...]

ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರವೇಶಿಕೆ : ೩. ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜಂಡರ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಆಗುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು

ಜಂಡರ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಭಾಷಿಕವಾಗಿ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ, ಅದರಿಂದ ಆಗುವ ಸಾಮಾಜಿಕ [...]

ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರವೇಶಿಕೆ : ೨. ಸ್ತ್ರೀವಾದಿಗಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಏಕೆ ಚರ್ಚಿಸಬೇಕು?

ಪ್ರತಿನಿಧೀಕರಣಗಳು : ಲೈಂಗಿಕತಾವಾದಿ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕತಾವಾದಿ ಸಂಕಥನ ಮಾನವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ [...]

ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರವೇಶಿಕೆ : ೨. ಸ್ತ್ರೀವಾದಿಗಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಏಕೆ ಚರ್ಚಿಸಬೇಕು?

ಸ್ತ್ರೀವಾದಿಗಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಏಕೆ ಚರ್ಚಿಸಬೇಕು? ಇಂದಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ತತ್ತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ [...]

ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರವೇಶಿಕೆ : ೧. ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

ತೀವ್ರವಾದಿ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸುವ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿಗಳು ಹೆಣ್ಣಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಾಷೆಯೊಂದನ್ನು [...]

ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಇ-ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ
ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ, ಕನ್ನಡ ಭವನ
ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು- ೫೬೦ ೦೦೨

Phone: ೦೮೦-೨೨೨೨೭೪೭೮

Fax: ೦೮೦-೨೨೨೧೪೩೭೯

Web: http://www.kanaja.karnataka.gov.in

ಕಣಜ – ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶ

ಕಣಜವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ ರೂಪಿಸಿ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೂ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
‘ಕಣಜದಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಬರೆಯಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನಗಳ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಿವರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೊಂಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೃತಿಗಳು

Go to Top