ಸ್ತ್ರೀವಾದ

Home/ಸ್ತ್ರೀವಾದ

ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರವೇಶಿಕೆ : ೧. ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

ತೀವ್ರವಾದಿ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸುವ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿಗಳು ಹೆಣ್ಣಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಾಷೆಯೊಂದನ್ನು [...]

By |2013-09-22T18:11:52+05:30September 22, 2013|ಸ್ತ್ರೀವಾದ|0 Comments

ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರವೇಶಿಕೆ : ೬. ಗಂಡಸು ಕಟ್ಟಿದ ಭಾಷೆ ಡೇಲ್ ಸ್ಪೆಂಡರ್ಳ Man made language ಕೃತಿಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು

‘‘ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಘಟನೆಗಳು ನಮಗೆ ವರ್ಗೀಕೃತವಾದಂತೆ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದಂತೆ ನಾವು [...]

By |2013-09-22T18:11:51+05:30September 22, 2013|ಸ್ತ್ರೀವಾದ|0 Comments

ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರವೇಶಿಕೆ : ೫. ಭಾಷೆಯೇ ಯಾಜಮಾನ್ಯವಾದಾಗ : ಲಿಂಗಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ನೋಡುವ ಬಗೆ

ಭಾಗೀದಾರರಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಯಸಲಿ, ಬಯಸದಿರಲಿ; ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಂಡಸಿನ ಯಜಮಾನಿಕೆ ಇದ್ದೇ ಇರುವುದೆಂಬ ಅಂಶವನ್ನು [...]

By |2013-09-22T18:11:49+05:30September 22, 2013|ಸ್ತ್ರೀವಾದ|0 Comments

ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರವೇಶಿಕೆ : ೧. ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಚಿಂತಕರು ತಮ್ಮ ತಾತ್ತ್ವಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜ್ಞಾನವಲಯಗಳ ಚಿಂತನಾಕ್ರಮಗಳನ್ನು [...]

By |2013-09-22T18:11:48+05:30September 22, 2013|ಸ್ತ್ರೀವಾದ|0 Comments

ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರವೇಶಿಕೆ : ೫. ಭಾಷೆಯೇ ಯಾಜಮಾನ್ಯವಾದಾಗ : ಲಿಂಗಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ನೋಡುವ ಬಗೆ

ಮಾನವ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾದ ಮಾಲ್ಟ್‌ಜ್ ಮತ್ತು ಬೋರ್ಕರ್ ತಮ್ಮ ೧೯೮೨ರ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಹೆಂಗಸರು [...]

By |2013-09-22T18:11:46+05:30September 22, 2013|ಸ್ತ್ರೀವಾದ|0 Comments

ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರವೇಶಿಕೆ : ೪. ಭಾಷಿಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ನೆಲೆಗೆ ಕೊಂಡಿಹಾಕುವ ಬಗೆ

ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಜಂಡರ್‌ಗಳ ಅಧ್ಯಯನವು ಭಾಷಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸುವ [...]

By |2013-09-22T18:11:41+05:30September 22, 2013|ಸ್ತ್ರೀವಾದ|0 Comments

ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರವೇಶಿಕೆ : ೪. ಭಾಷಿಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ನೆಲೆಗೆ ಕೊಂಡಿಹಾಕುವ ಬಗೆ

ಪದರಚನೆ ಪದರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿಗಳು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಅರ್ಥವುಳ್ಳ ಪದಗಳಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆರೆ, ಗೆರೆ, [...]

By |2016-11-08T03:13:20+05:30September 22, 2013|ಸ್ತ್ರೀವಾದ|0 Comments

ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರವೇಶಿಕೆ : ೪. ಭಾಷಿಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ನೆಲೆಗೆ ಕೊಂಡಿಹಾಕುವ ಬಗೆ

ಭಾಷೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಅದನ್ನು ಬಳಸಿ ಸಂವಹನ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತೇವೆ.  ಈ [...]

By |2013-09-22T18:11:39+05:30September 22, 2013|ಸ್ತ್ರೀವಾದ|0 Comments

ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರವೇಶಿಕೆ : ೩. ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜಂಡರ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಆಗುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು

ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಅನನುಕೂಲತೆ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಯರು ತಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಕೌಶಲವನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ [...]

By |2013-09-22T18:11:38+05:30September 22, 2013|ಸ್ತ್ರೀವಾದ|0 Comments

ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರವೇಶಿಕೆ : ನನ್ನ ಮಾತು

ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಚಿಂತನೆ ಹಾಗೂ ಚಳುವಳಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದಲೇ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿವೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ನೂರೈವತ್ತು [...]

By |2013-09-22T18:11:38+05:30September 22, 2013|ಸ್ತ್ರೀವಾದ|0 Comments

ಭಾರತೀಯ ಸ್ತ್ರೀ-ಜೀವನ : ೪. ಸ್ತ್ರೀ-ಮುಕ್ತಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಚಂತನೆಗಳು – ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆಯ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ

ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆಯ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಶಿಬಿರವೊಂದನ್ನು ಗಾರಗೋಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮೌನಿ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕರ್ಮವೀರ [...]

By |2016-11-08T03:17:36+05:30January 28, 2013|ಸ್ತ್ರೀವಾದ|0 Comments

ಭಾರತೀಯ ಸ್ತ್ರೀ-ಜೀವನ : ೨. ಇಂದಿನ ಸ್ತ್ರೀ-ಜೀವನ – ಕುಮಾರಿ ಮಾತೆಯರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು

ಕುಮಾರಿ ಮಾತೆಯರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಭಾರತೀಯ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವಾಗ ಕುಮಾರಿ ಮಾತೆಯರ [...]

By |2013-01-28T06:55:24+05:30January 28, 2013|ಸ್ತ್ರೀವಾದ|0 Comments

ಭಾರತೀಯ ಸ್ತ್ರೀ-ಜೀವನ : ೩. ಸ್ತ್ರೀ-ಶಿಕ್ಷಣ – ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಡೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸ್ತ್ರೀಯರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ

ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಡೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸ್ತ್ರೀಯರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ [...]

By |2016-11-08T03:17:40+05:30January 28, 2013|ಸ್ತ್ರೀವಾದ|0 Comments

ಭಾರತೀಯ ಸ್ತ್ರೀ-ಜೀವನ : ೩. ಸ್ತ್ರೀ-ಶಿಕ್ಷಣ – ಸ್ತ್ರೀ-ಶಿಕ್ಷಣದ ಬೆಳವಣಿಗೆ: ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರೋಪಾಯಗಳು (1)

ಸ್ತ್ರೀ-ಶಿಕ್ಷಣದ ಬೆಳವಣಿಗೆ: ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರೋಪಾಯಗಳು ‘ನ ಹೀ ಜ್ಞಾನೇನ ಸದೃಶಂ ಪವಿತ್ರಮಿಹ [...]

By |2016-11-08T03:17:41+05:30January 28, 2013|ಸ್ತ್ರೀವಾದ|0 Comments

ಭಾರತೀಯ ಸ್ತ್ರೀ-ಜೀವನ : ೩. ಸ್ತ್ರೀ-ಶಿಕ್ಷಣ – ಸ್ತ್ರೀ-ಶಿಕ್ಷಣದ ಬೆಳವಣಿಗೆ: ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರೋಪಾಯಗಳು (2)

ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗೆಗಿನ ಈವರೆಗಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿವರಗಳನ್ನು [...]

By |2016-11-08T03:17:41+05:30January 28, 2013|ಸ್ತ್ರೀವಾದ|0 Comments

ಭಾರತೀಯ ಸ್ತ್ರೀ-ಜೀವನ : ೪. ಸ್ತ್ರೀ-ಮುಕ್ತಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಚಿಂತನೆಗಳು – ಸ್ತ್ರೀ-ಮುಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಏನು?

ಸ್ತ್ರೀ-ಮುಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಏನು? ಸ್ತ್ರೀ-ಮುಕ್ತಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಇಂದು ಅಪರಿಚಿತವಾಗೇನು ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಸ್ತ್ರೀ- [...]

By |2013-01-28T06:55:08+05:30January 28, 2013|ಸ್ತ್ರೀವಾದ|0 Comments

ಭಾರತೀಯ ಸ್ತ್ರೀ-ಜೀವನ : ೪. ಸ್ತ್ರೀ-ಮುಕ್ತಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಚಿಂತನೆಗಳು – ಪೂರ್ಣ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ

ಪೂರ್ಣ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀ-ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅನುಕರಣೆ ಎಂಬ ಅರ್ಧವನ್ನು [...]

By |2013-01-28T06:55:07+05:30January 28, 2013|ಸ್ತ್ರೀವಾದ|0 Comments

ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಇ-ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ
ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ, ಕನ್ನಡ ಭವನ
ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು- ೫೬೦ ೦೦೨

Phone: ೦೮೦-೨೨೨೨೭೪೭೮

Fax: ೦೮೦-೨೨೨೧೪೩೭೯

Web: http://www.kanaja.karnataka.gov.in

ಕಣಜ – ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶ

ಕಣಜವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ ರೂಪಿಸಿ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೂ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
‘ಕಣಜದಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಬರೆಯಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನಗಳ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಿವರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೊಂಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೃತಿಗಳು

Go to Top