Categories
ಕೃಷಿ ಕೃಷಿ ಕಾನೂನು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕು ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜ್ಞಾನ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ

ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿಹಕ್ಕು ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ ಜ್ಞಾನ

ಕೃತಿ-ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿಹಕ್ಕು ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ ಜ್ಞಾನ
ಸಂಪಾದಕರು/ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು-ಡಾ. ಉಷಾಕಿರಣ್
ಸರಣಿ-ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ