ಕೃಷಿ ಕಾನೂನು

Home/ಕೃಷಿ/ಕೃಷಿ ಕಾನೂನು

ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಪೇಟೆಂಟ್ : ೬. ಪೇಟೆಂಟ್ ಕುರಿತ ಗೊಂದಲಗಳು

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಹೆಸರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪದವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೌದ್ಧಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸೆಮೀಕರಿಸಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ [...]

ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಪೇಟೆಂಟ್ : ೧. ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಪೇಟೆಂಟು – ಒಂದು ಪ್ರವೇಶ

“ಯಾರು ಅರಿಯದ ನೇಗಿಲಯೋಗಿಯೆ ಲೋಕಕೆ ಅನ್ನವನೀಯುವನು ಹೆಸರನು ಬಯಸದೆ ಅತಿ ಸುಖಕೆಳಸದೆ ದುಡಿವನು [...]

ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಪೇಟೆಂಟ್ : ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಬೌದ್ಧಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳು.

೧. ಪೇಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ದೇಶವೂ ಯಾವುದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ನವೀನ, ಉಪಯೋಗಕರ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳಿಗೆ ಪೇಟೆಂಟ್ [...]

ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಪೇಟೆಂಟ್ : ೩. ಪೇಟೆಂಟ್ ಜಗತ್ತು

ಹೊಸ ತಿಳುವಳಿಕೆಯೊಂದು ಹೊಸತೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿದರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇಕೆ, ಯಾವುದೇ ಬೌದ್ಧಿಕ [...]

ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಪೇಟೆಂಟ್ : ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕುಗಳು (Intellectual Property Rights-IPR)

IPR ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯ ಪದವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಎನ್ನುವುದು, [...]

ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಪೇಟೆಂಟ್ : ಪೇಟೆಂಟ್ ವಿಕಾಸ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಮೂಲಭೂತ ವಿಚಾರಗಳು

ಪೇಟೆಂಟ್ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಪ್ರಭುತ್ವ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಾರ್ವಬೌಮತ್ವದಿಂದ ಅನ್ವೇಷಕನಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು [...]

ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಪೇಟೆಂಟ್ : ಸಸ್ಯ ತಳಿಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ರೈತರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಾಯ್ದೆ ೨೦೦೧

ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರೈತರನ್ನು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಿರುವ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗೆ ಹಚ್ಚಲಿರುವ ವಿಚಾರವೆಂದರೆ ತಳಿಗಳನ್ನು [...]

ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಪೇಟೆಂಟ್ : ಬಯಲನು ತುಂಬುವ ಆಲಯದ ಬೆಳಕಿನ ಬೀಜಗಳು

ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಹುತ್ವದ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವ, ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವ, ಹರಡುವ ಕಾಯಕವನ್ನು [...]

ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಪೇಟೆಂಟ್ : ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ಯಾರಿಸ್‌ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖವಾದ [...]

ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಪೇಟೆಂಟ್ : “ಸುಯಿ ಜನೆರಸ್” ಪದ್ಧತಿ

ಪಾರಂಪರಿಕ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀರ ಬಹುದಾದ ಪ್ರಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪ್ಸ್‌ನದು ಪ್ರಮುಖವಾದುದು. [...]

ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಪೇಟೆಂಟ್ : ಪೇಟೆಂಟ್ ಮಾಡಲಾಗದ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳು

೧. ನಿಸರ್ಗದ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಸಮನ್ವಯಗೊಳ್ಳದ ನಿಸರ್ಗ ವಿರೋಧಿ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳು ೨. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ, [...]

ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಪೇಟೆಂಟ್ : ಪೇಟೆಂಟ್ ಪಡೆಯಲು ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಳು

೧. ಪೇಟೆಂಟ್ ಪಡೆಯಲು ಅನ್ವೇಷಣೆಯು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರದ್ದಾಗಿರಬೇಕು, ಹಿಂದೆಂದು ಅದರ ಯಾವುದೇ ಸರಿಹೊಂದುವ [...]

ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿಹಕ್ಕು ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ ಜ್ಞಾನ : ಕೆಲವು ಸಂಕ್ಷೇಪ ಪದಗಳು

  ABS Access and Benefit Sharing: ಪ್ರವೇಶಾವಕಾಶ ಮತ್ತು ಲಾಭಾಂಶ ಹಂಚಿಕೆ [...]

ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿಹಕ್ಕು ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ ಜ್ಞಾನ : ಅನುಬಂಧ-೨

ಭಾರತೀಯ ಶಾಸನ ಪ್ರ: ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ ಜ್ಞಾನದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ [...]

ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿಹಕ್ಕು ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ ಜ್ಞಾನ : ಅನುಬಂಧ ೧

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಧಾನಗಳು ಪ್ರ: ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕು, ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆ [...]

ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಇ-ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ
ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ, ಕನ್ನಡ ಭವನ
ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು- ೫೬೦ ೦೦೨

Phone: ೦೮೦-೨೨೨೨೭೪೭೮

Fax: ೦೮೦-೨೨೨೧೪೩೭೯

Web: http://www.kanaja.karnataka.gov.in

ಕಣಜ – ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶ

ಕಣಜವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಜ್ಞಾನ ಆಯೋಗದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ ರೂಪಿಸಿ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೂ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
‘ಕಣಜದಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಬರೆಯಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನಗಳ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಿವರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೊಂಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೃತಿಗಳು

Go to Top