Categories
ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೃಷಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಕೃಷಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆ

ಕೃತಿ:ಕೇಷಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆ
ಲೇಖಕರು: ಡಾ. ಉಷಾಕಿರಣ್
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ

Categories
ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೃಷಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ

ಕೃತಿ-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ :
ಲೇಖಕರು-ಡಾ. ಉಷಾಕಿರಣ್
ಸರಣಿ-ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ
ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಿ